Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 SVV Praha s.r.o., 17.01.2018, 13:39

Ing. František Zakhar , SVV Praha, s.r.o., U Michelského lesa 370, 140 75 Praha 4 - Krč, zakhar@4svv.cz, www.svv.cz ÚVOD Certifikační orgán SVV Praha je jedním z útvarů společnosti SVV Praha, s.r.o., které si letos připomíná několik významných událostí svého dosavadního fungování. Shodou okolností si v těchto dnech zaznamenáváme i 20. leté působení Certifikačního orgánu SVV Praha, které dne 28.11.1997 poprvé získalo od Českého institutu pro akreditaci osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů jakosti ve svařování, a to jako vůbec první certifikační orgán v tuzemsku se zaměřením na poskytování certifikačních služeb ve svařování. Od té doby došlo na základě akreditačních požadavků k praktickému rozdělení posuzování shody v oboru svařování na certifikace procesu svařování a certifikace systémů managementu. Dnes poskytuje Certifikační orgán SVV Praha své služby v obou směrech. Jednak jako akreditovaný Certifikační orgán s číslem 3110 pro certifikace procesu svařování a od října tohoto roku i pro certifikace procesu lepení, rovněž i jako akreditovaný Certifikační orgán s číslem 3036 pro certifikace systémů managementu kvality včetně procesu svařování. 1. Certifikace systémů managementu kvality včetně procesu svařování Certifikační orgán SVV Praha č. 3036 poskytuje své služby v této oblasti na základě akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Rozsah udělené akreditace je vymezen přílohou osvědčení o akreditaci a pokrývá prakticky celý rozsah průmyslové výroby ve spojitosti se svařováním, především pak ve výrobě kovů, strojů, dopravních zařízení a ve stavebnictví. Prakticky se jedná o posuzování shody podle ČSN EN ISO 9001 a to jak samostatně, tak i v kombinaci s tavným svařováním podle řady norem ČSN EN ISO 3834. Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů jsou zavedené prakticky bez systémových změn již od roku 1996, tehdy pod řadou evropských norem s označením EN 729, od roku 2006 pak jako mezinárodní, v soustavě ISO 3834. Na rozdíl od požadavků na svařování však dochází z času na čas k poměrně významným změnám v rámci posuzování SMQ, poslední výraznou změnou je zavedení požadavků ISO 9001:2015. K zavedení u nás platné ČSN EN ISO 9001:2016 je stanovená přechodná doba ke dni 15.9.2018, po uvedeném termínu se na dříve platnou normu ČSN EN ISO 9001:2009 v certifikátech již nelze odkazovat jako na certifikáty akreditované. 2. Certifikace procesu svařování Certifikační orgán SVV Praha č. 3110 poskytuje své služby v této oblasti na základě akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Rozsah udělené akreditace je vymezen přílohou osvědčení o akreditaci a pokrývá prakticky celý rozsah průmyslové výroby ve spojitosti se svařováním. Certifikační orgán SVV Praha provádí certifikaci procesů tavného svařování podle řady norem EN ISO 3834, odporové svařování podle požadované části EN ISO 14554. Mimo zmíněné, všeobecně platné normy na proces svařování, jejichž plnění je v současnosti vyžadováno všemi platnými výrobkovými normami, se náš certifikační orgán specializuje na certifikaci v oblasti železničních kolejových vozidel podle EN 15085-2. K této činnosti máme také platné osvědčení od Národního bezpečnostního orgánu pro železnici, který u nás vykonává Drážní úřad ČR. Námi vydané certifikáty podle EN 15085-2 jsou mezinárodně uznávané, což je garantováno naším členstvím v Evropské komisi železničních kolejových vozidel – ECWRV a jsou veřejně přístupné v online registru ECWRV na adrese http://www.en15085.net. Certifikační orgán SVV Praha, registrovaný u ČIA pod číslem 3110 a 3036, je zároveň uznaným certifikačním orgánem pro posuzování specifických požadavků Českých drah (Předpis ČD V 95/5) pro svařování železničních kolejových vozidel, jejich celků a komponent pro potřeby Českých drah a jejich dceřiných společností. Další zaměření našeho certifikačního orgánu představuje certifikace a posuzování v oblasti stavebních konstrukcí podle řady norem EN 1090. Posuzování stavebních konstrukcí našich výrobců v době platnosti DIN 18800 a jejich následně možné uvádění především na německý trh představuje historicky významnou činnost společnosti SVV Praha při svém vniku a bylo významným podnětem pro další rozvoj společnosti i vznik samostatného a nezávislého Certifikačního orgánu SVV Praha. 3. Certifikace procesu lepení Proces lepení, resp. požadavky na proces lepení, jako dynamicky se rozvíjející technologie spojování materiálů, následuje a prakticky kopíruje zásady stanovené u procesu svařování. Zastřešení této technologie mezinárodní svářečskou federací napovídá i obdobná struktura požadavků, jako je tomu při svařování. Certifikace procesů lepení provádí Certifikační orgán SVV Praha č. 3110, specializované pracoviště v Brně, na základě akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Požadavky na proces lepení jsou v současné době určeny normou DIN 6701-2 pro oblast železničních kolejových vozidel, požadavky pro oblast průmyslu obecně jsou stanoveny v normě DIN 2304-1. Tyto DIN normy, obdobně jako tomu bylo u svařování v případě DIN 6700, tvoří základ pro jejich zavedení do soustavy evropských norem, na kterých se v současné době aktivně pracuje. ZÁVĚR Certifikační orgán SVV Praha za dobu své 20. leté existence a působnosti v Čechách a na Slovensku certifikovalo k dnešnímu dni celkem 180 společností, rozhodující část z nich představují certifikace procesů svařování. Během své činnosti neustále prokazuje, že certifikační služby provádí důvěryhodným způsobem, nezávisle, nestranně a objektivně podle stanovených kritérií a pravidel a je k tomu technicky a organizačně způsobilý. Jménem Certifikačního orgánu SVV Praha chci poděkovat všem našim klientům, kteří se o naše služby dodnes ucházeli a všem těm, kteří nás považují za důvěryhodné a hodné další spolupráce. Chci vás ubezpečit, že si vážíme vaší důvěry a jsme vděčni za vaše ohlasy. Pracujeme na neustálém vylepšování našich služeb, snažíme se o neustálé rozšiřování našich znalostí a jejich uplatňování v praxi. Nabízíme jenom ty služby, pro které jsme kompetentní. Činí nám potěšení, když vidíme, že naši klienti prosperují. Když kolem sebe nacházíme kvalitní produkty námi certifikovaných firem. Věříme, že tomu dochází i naším přičiněním. Těšíme se na další spolupráci.