Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:01

​Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede.

Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede. Mimo jiné za účelem zjištění schopnosti zaměstnance plnit úkoly mu zadané zaměstnavatelem slouží zejména zkušební doba, která může podle zákona činit až tři měsíce. Je však naprosto běžné, že během zkušební doby vše nasvědčuje tomu, že zaměstnanec bude schopen plnit podmínky vyplývající mu z pracovního vztahu, avšak tato situace se změní v budoucnu po uplynutí zkušební doby a jeho výsledky se po uplynutí zkušební doby změní, a to i v průběhu několika let.


Situaci, kdy zaměstnanec dosahuje neuspokojivé pracovní výsledky, upravuje ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jako „zákoník práce“). Podle tohoto ustanovení platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Pro možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele pro neuspokojivé výsledky zaměstnance jsou tedy dány tři podmínky, a to (i) dosahování neuspokojivých výsledků bez zavinění zaměstnavatele; (ii) řádné doručení písemné výzvy k odstranění neuspokojivých výsledků zaměstnanci v posledních dvanácti měsících, přičemž v této výzvě musí být stanovena přiměřená lhůta k jejich odstranění; a (iii) neodstranění neuspokojivých výsledků zaměstnance v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Výzva zaměstnavatele k odstranění neuspokojivých výsledků zaměstnance musí obsahovat dostatečné vymezení nedostatků v práci zaměstnance, které má zaměstnanec odstranit a vymezení lhůty k odstranění těchto nedostatků. Na základě hodnocení těchto dvou podmínek pak následně lze hodnotit, zda zaměstnanec uspokojivě odstranil dané nedostatky či nikoliv. Platným právním jednáním následně může být pouze takový projev vůle zaměstnavatele směřující k rozvázání pracovního poměru výpovědí, v němž je zaměstnanci vytýkáno, že ve stanovené (přiměřené) lhůtě neodstranil právě ty nedostatky v práci, o nichž se zmiňuje předchozí písemná výzva. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 21 Cdo 3795/2017, platí, že délka této lhůty musí být přiměřená vytýkaným nedostatkům v práci zaměstnance; je-li lhůta pro odstranění vytýkaných nedostatků nepřiměřená, nebo není-li stanovena vůbec, je výpověď z pracovního poměru již z tohoto důvodu neplatná. Z praktického důvodu lze doporučit, aby v případě pochybností zaměstnavatel poskytl raději delší lhůtu, než aby riskoval soudní spor a neplatnost výpovědi.

K naplnění důvodu výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce dochází v okamžiku, kdy je zřejmé, že zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele neuspokojivé pracovní výsledky v přiměřené době neodstranil. Tento okamžik zpravidla nastává po uplynutí přiměřené lhůty, kterou zaměstnavatel v písemné výzvě zaměstnanci k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků stanovil, kdy zaměstnavatel v návaznosti na vytčené nedostatky v práci provedl vyhodnocení pracovních výsledků zaměstnance. Nelze však vyloučit situace, ve kterých s ohledem na povahu a množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností bude ještě před uplynutím zaměstnavatelem stanovené lhůty nepochybné, že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance nedojde (resp. nemůže dojít). V těchto případech je ještě před uplynutím uvedené lhůty zřejmé, že zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele neuspokojivé pracovní výsledky neodstranil, a že tedy došlo k naplnění důvodu výpovědi z pracovního poměru podle výše uvedeného ustanovení. Nezbytnou podmínkou naplnění výpovědního důvodu ve smyslu uvedeného ustanovení zde tedy není, aby zaměstnavatelem stanovená, přiměřená, lhůta k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků také uplynula.


Nejvyšší soud tak uzavírá, že k platnému rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. f) části věty za středníkem zákoníku práce může zaměstnavatel přistoupit i před uplynutím přiměřené lhůty, kterou zaměstnanci stanovil k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků v písemné výzvě učiněné v době posledních 12 měsíců, je-li s ohledem na povahu a množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností nepochybné (zjevné), že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance nedojde, resp. nemůže dojít.

Je tedy zřejmé, že pokud zaměstnavatel v posledních dvanácti měsících řádně doručí zaměstnanci výzvu k odstranění neuspokojivých výsledků, která obsahuje dostatečné vymezení, v čem spatřuje neuspokojivé výsledky, přičemž poskytne přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, není podmínkou uplynutí této lhůty, jestliže je nepochybné, že k odstranění neuspokojivých výsledků nemůže dojít. Aby nebylo možno aplikovat výše uvedené, je nutné, aby zaměstnanec již v průběhu této lhůty svým jednáním směřoval k nápravě svých neuspokojivých výsledků.

Závěrem autoři doporučují, aby při sepisu výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnavatel pečlivě specifikoval, které výsledky považuje za neuspokojivé (například neplnění termínů, nedosahování určité výkonnosti apod.), kde byla kritéria stanovena, případně kdo zaměstnance seznámil s postupy práce apod. (odkaz na pracovní náplň, pracovní řád apod.), a u jednotlivých pracovních lhůta pro splnění.

Autoři: JUDr. Irena Valíčková, MBA
advokátka, lektorka


Mgr. Jakub Chvátal
advokátní koncipient advokátní kanceláře Valíček & Valíčková

Originální zdroj článku zde.


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Asertivita v praxi (PRAHA)
18.7.2019
1 801 Kč
2. Letní škola zákoníku práce - 3denní (BRNO)
23.7.2019
5 699 Kč
3. Sebeřízení a time management (PRAHA)
23.7.2019
1 991 Kč
4. Etika v profesním životě (OLOMOUC)
6.8.2019
1 991 Kč
5. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
15.8.2019
1 850 Kč
6. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
20.8.2019
1 991 Kč
7. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
20.8.2019
1 850 Kč
8. RYCHLOČTENÍ, RACIONÁLNÍ ČTENÍ, RYCHLOSTUDIUM - 2denní (PRAHA)
21.8.2019
3 900 Kč
9. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
22.8.2019
1 801 Kč
10. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
23.8.2019
1 801 Kč
11. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
23.8.2019
1 700 Kč
12. RÉTORIKA - individuální kurz (OSTRAVA)
23.8.2019
12 099 Kč
13. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
26.8.2019
5 699 Kč
14. Individualizace předškolního vzdělávání (BRNO)
26.8.2019
1 850 Kč
15. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (OSTRAVA)
26.8.2019
1 801 Kč
16. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
26.8.2019
1 801 Kč
17. Letní škola zákoníku práce - 3denní (PRAHA)
27.8.2019
5 699 Kč
18. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
27.8.2019
1 801 Kč
19. Opravy pozemních komunikací (PRAHA)
27.8.2019
1 801 Kč
20. Správní řád v praxi (PRAHA)
29.8.2019
1 900 Kč
21. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
29.8.2019
1 801 Kč
22. Správní řízení a správní rozhodnutí (OSTRAVA)
29.8.2019
1 850 Kč
23. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
29.8.2019
1 900 Kč
24. Motivace a sebemotivace (BRNO)
30.8.2019
1 991 Kč
25. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
30.8.2019
1 801 Kč
26. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
30.8.2019
1 801 Kč
27. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
30.8.2019
1 700 Kč
28. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (PRAHA)
30.8.2019
1 900 Kč
29. Správní řád v praxi (PRAHA)
3.9.2019
1 991 Kč
30. Správní řízení a správní rozhodnutí (OLOMOUC)
3.9.2019
1 850 Kč
31. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
3.9.2019
2 100 Kč
32. Doručování ve veřejné správě (PRAHA)
5.9.2019
1 850 Kč
33. Profesionální prodejní dovednosti (PRAHA)
5.9.2019
2 100 Kč
34. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (BRNO)
6.9.2019
1 991 Kč
35. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (PRAHA)
9.9.2019
1 850 Kč
36. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
10.9.2019
1 801 Kč
37. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
10.9.2019
2 100 Kč
38. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
10.9.2019
1 850 Kč
39. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (PRAHA)
10.9.2019
2 100 Kč
40. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (OLOMOUC)
10.9.2019
1 850 Kč
41. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (OLOMOUC)
10.9.2019
1 991 Kč
42. CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě a… (OSTRAVA)
10.9.2019
1 991 Kč
43. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (PRAHA)
11.9.2019
2 100 Kč
44. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (PRAHA)
11.9.2019
2 100 Kč
45. Úřední deska (PRAHA)
12.9.2019
1 991 Kč
46. Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v… (PRAHA)
12.9.2019
1 850 Kč
47. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (PRAHA)
12.9.2019
1 991 Kč
48. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (BRNO)
14.9.2019
1 201 Kč
49. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
16.9.2019
1 991 Kč
50. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
17.9.2019
2 050 Kč
51. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
17.9.2019
1 900 Kč
52. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.9.2019
1 900 Kč
53. Doručování ve veřejné správě (OLOMOUC)
17.9.2019
1 850 Kč
54. Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v… (ÚSTÍ NAD LABEM)
17.9.2019
1 850 Kč
55. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
17.9.2019
1 850 Kč
56. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (OSTRAVA)
17.9.2019
1 850 Kč
57. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
18.9.2019
1 991 Kč
58. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (PRAHA)
18.9.2019
1 991 Kč
59. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OSTRAVA)
19.9.2019
1 801 Kč
60. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
19.9.2019
1 801 Kč
61. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
19.9.2019
2 000 Kč
62. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (OSTRAVA)
19.9.2019
2 100 Kč
63. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
19.9.2019
1 850 Kč
64. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (OSTRAVA)
19.9.2019
1 991 Kč
65. CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě a… (PRAHA)
19.9.2019
1 991 Kč
66. HACCP - snadno a rychle (BRNO)
20.9.2019
1 801 Kč
67. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (PRAHA)
20.9.2019
36 177 Kč
68. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (PRAHA)
21.9.2019
1 201 Kč
69. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
23.9.2019
2 100 Kč
70. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OLOMOUC)
23.9.2019
1 850 Kč
71. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
24.9.2019
1 900 Kč
72. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
24.9.2019
2 100 Kč
73. Jak se vyhnout chybám v pracovněprávních písemnostech, aktuálně z… (PRAHA)
24.9.2019
2 400 Kč
74. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
24.9.2019
1 991 Kč
75. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
24.9.2019
1 850 Kč
76. Úřední deska (OSTRAVA)
24.9.2019
1 991 Kč
77. Místní a účelové komunikace (OLOMOUC)
24.9.2019
1 850 Kč
78. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (OSTRAVA)
24.9.2019
2 100 Kč
79. Sebeřízení a time management (PRAHA)
25.9.2019
1 991 Kč
80. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
25.9.2019
2 100 Kč
81. Kurz etikety (PRAHA)
25.9.2019
1 991 Kč
82. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
25.9.2019
1 850 Kč
83. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
26.9.2019
2 200 Kč
84. Správní řád nejen pro nové úředníky (PLZEŇ)
26.9.2019
1 991 Kč
85. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
26.9.2019
1 991 Kč
86. Asertivita v praxi (PRAHA)
26.9.2019
1 850 Kč
87. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OLOMOUC)
26.9.2019
1 850 Kč
88. Profesionální prodejní dovednosti (OSTRAVA)
26.9.2019
2 100 Kč
89. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PLZEŇ)
26.9.2019
1 850 Kč
90. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (PRAHA)
26.9.2019
1 850 Kč
91. Místní a účelové komunikace (OSTRAVA)
26.9.2019
1 850 Kč
92. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (PRAHA)
26.9.2019
1 991 Kč
93. HACCP - snadno a rychle (PRAHA)
27.9.2019
1 801 Kč
94. Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
27.9.2019
2 100 Kč
95. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
27.9.2019
1 850 Kč
96. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OLOMOUC)
27.9.2019
1 991 Kč
97. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (HRADEC KRÁLOVÉ)
30.9.2019
1 850 Kč
98. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (OSTRAVA)
1.10.2019
1 850 Kč
99. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
1.10.2019
2 100 Kč
100. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
1.10.2019
1 850 Kč
101. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
1.10.2019
2 100 Kč
102. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (PRAHA)
2.10.2019
2 100 Kč
103. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
2.10.2019
1 991 Kč
104. Aby mozek správně fungoval (PRAHA)
2.10.2019
2 100 Kč
105. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků) (PRAHA)
3.10.2019
13 900 Kč
106. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
3.10.2019
2 050 Kč
107. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (HRADEC KRÁLOVÉ)
3.10.2019
1 850 Kč
108. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
3.10.2019
1 850 Kč
109. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
3.10.2019
2 100 Kč
110. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
3.10.2019
1 991 Kč
111. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
3.10.2019
1 991 Kč
112. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (PRAHA)
3.10.2019
1 991 Kč
113. Statistika INTRASTAT CZ v činnosti firmy realizující intrakomunitární… (OLOMOUC)
3.10.2019
1 991 Kč
114. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (PRAHA)
4.10.2019
1 900 Kč
115. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (OSTRAVA)
7.10.2019
1 850 Kč
116. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
7.10.2019
2 100 Kč
117. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
7.10.2019
2 100 Kč
118. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
8.10.2019
1 850 Kč
119. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
8.10.2019
2 100 Kč
120. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v komunikaci… (PRAHA)
8.10.2019
2 100 Kč
121. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
8.10.2019
1 850 Kč
122. Aby mozek správně fungoval (OSTRAVA)
8.10.2019
2 100 Kč
123. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OSTRAVA)
8.10.2019
1 850 Kč
124. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (OLOMOUC)
8.10.2019
1 850 Kč
125. DPH aktuálně + výhled na rok 2020 (BRNO)
8.10.2019
2 100 Kč
126. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (PRAHA)
9.10.2019
1 850 Kč
127. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (PRAHA)
9.10.2019
1 991 Kč
128. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
10.10.2019
1 850 Kč
129. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
10.10.2019
1 850 Kč
130. Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování… (PRAHA)
10.10.2019
1 991 Kč
131. Trénink prodejních dovedností (PRAHA)
14.10.2019
2 100 Kč
132. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
14.10.2019
2 100 Kč
133. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (PRAHA)
15.10.2019
1 991 Kč
134. Tajemství fungování příběhů = klíč k úspěchu (určeno nejen pro obecní… (PRAHA)
15.10.2019
1 850 Kč
135. Daňový řád (OSTRAVA)
15.10.2019
1 850 Kč
136. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
15.10.2019
1 991 Kč
137. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ÚSTÍ NAD LABEM)
15.10.2019
1 850 Kč
138. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OLOMOUC)
15.10.2019
1 991 Kč
139. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
16.10.2019
2 100 Kč
140. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
16.10.2019
1 850 Kč
141. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OSTRAVA)
17.10.2019
1 991 Kč
142. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (PRAHA)
17.10.2019
1 850 Kč
143. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
17.10.2019
1 991 Kč
144. Správní řád nejen pro nové úředníky (OLOMOUC)
17.10.2019
1 991 Kč
145. STAVEBNÍ ŘÁD (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) (OSTRAVA)
17.10.2019
2 100 Kč
146. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (PRAHA)
17.10.2019
1 991 Kč
147. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
17.10.2019
1 991 Kč
148. Mzdové účetnictví v příkladech - teoretický výklad a praktické… (PRAHA)
17.10.2019
1 991 Kč
149. Daňový řád (PRAHA)
21.10.2019
1 850 Kč
150. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
21.10.2019
2 100 Kč
151. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (BRNO)
22.10.2019
1 991 Kč
152. Základní pravidla pro zajištění BOZP na pracovišti (PRAHA)
22.10.2019
2 050 Kč
153. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
22.10.2019
2 100 Kč
154. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
22.10.2019
2 100 Kč
155. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
22.10.2019
1 991 Kč
156. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
22.10.2019
1 850 Kč
157. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
22.10.2019
2 100 Kč
158. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (OSTRAVA)
22.10.2019
1 991 Kč
159. Statistika INTRASTAT CZ v činnosti firmy realizující intrakomunitární… (PRAHA)
22.10.2019
1 991 Kč
160. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
23.10.2019
1 850 Kč
161. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
23.10.2019
1 850 Kč
162. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (PRAHA)
23.10.2019
2 100 Kč
163. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
23.10.2019
2 100 Kč
164. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
24.10.2019
2 990 Kč
165. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
24.10.2019
1 850 Kč
166. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
24.10.2019
2 050 Kč
167. Úřední deska (OLOMOUC)
24.10.2019
1 991 Kč
168. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
24.10.2019
2 100 Kč
169. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (OSTRAVA)
24.10.2019
1 850 Kč
170. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (HRADEC KRÁLOVÉ)
24.10.2019
1 850 Kč
171. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (PRAHA)
29.10.2019
1 850 Kč
172. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OSTRAVA)
29.10.2019
1 991 Kč
173. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
31.10.2019
1 991 Kč
174. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
31.10.2019
1 850 Kč
175. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
31.10.2019
1 850 Kč
176. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
1.11.2019
1 850 Kč
177. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (PRAHA)
1.11.2019
2 100 Kč
178. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
1.11.2019
1 850 Kč
179. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (OLOMOUC)
4.11.2019
1 850 Kč
180. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
4.11.2019
2 100 Kč
181. Zákon o DPH v příkladech, výhled do roku 2020 (PRAHA)
4.11.2019
1 991 Kč
182. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 900 Kč
183. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 900 Kč
184. Novela stavebního a vodního zákona - správní řízení dle stavebního a… (PRAHA)
5.11.2019
2 100 Kč
185. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
5.11.2019
1 991 Kč
186. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (PRAHA)
5.11.2019
1 850 Kč
187. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OLOMOUC)
5.11.2019
2 100 Kč
188. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (PRAHA)
5.11.2019
1 991 Kč
189. Konference - profesní setkání asistentek - sekretářek (BRNO)
6.11.2019
2 990 Kč
190. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 (PRAHA)
6.11.2019
1 991 Kč
191. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
6.11.2019
2 100 Kč
192. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
7.11.2019
1 991 Kč
193. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (ZLÍN)
7.11.2019
2 100 Kč
194. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
7.11.2019
2 100 Kč
195. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
196. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (ZLÍN)
7.11.2019
1 850 Kč
197. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (OSTRAVA)
7.11.2019
2 100 Kč
198. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
7.11.2019
1 850 Kč
199. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
200. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (ZLÍN)
7.11.2019
1 991 Kč
201. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
7.11.2019
1 850 Kč
202. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
203. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (OSTRAVA)
7.11.2019
1 991 Kč
204. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019 (OSTRAVA)
8.11.2019
1 850 Kč
205. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (PRAHA)
8.11.2019
1 850 Kč
206. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OLOMOUC)
8.11.2019
1 850 Kč
207. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OLOMOUC)
8.11.2019
1 991 Kč
208. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (PRAHA)
11.11.2019
1 850 Kč
209. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
11.11.2019
2 100 Kč
210. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (PRAHA)
11.11.2019
1 850 Kč
211. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (OLOMOUC)
12.11.2019
1 991 Kč
212. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
213. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
12.11.2019
1 991 Kč
214. Ztráty a nálezy (PRAHA)
12.11.2019
1 991 Kč
215. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
216. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
217. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
12.11.2019
1 850 Kč
218. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
219. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (BRNO)
13.11.2019
2 100 Kč
220. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 900 Kč
221. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
13.11.2019
2 100 Kč
222. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 900 Kč
223. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
13.11.2019
1 850 Kč
224. Správní řád prakticky (aktuální stav) (PRAHA)
14.11.2019
1 850 Kč
225. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
14.11.2019
1 850 Kč
226. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
227. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
228. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (PRAHA)
14.11.2019
1 850 Kč
229. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
230. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
231. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.11.2019
2 100 Kč
232. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (OSTRAVA)
18.11.2019
1 850 Kč
233. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
18.11.2019
2 100 Kč
234. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
18.11.2019
1 850 Kč
235. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
19.11.2019
2 100 Kč
236. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
19.11.2019
1 991 Kč
237. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
19.11.2019
1 991 Kč
238. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
19.11.2019
1 991 Kč
239. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
19.11.2019
1 850 Kč
240. Profesionální prodejní dovednosti (OLOMOUC)
19.11.2019
2 100 Kč
241. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PLZEŇ)
19.11.2019
1 850 Kč
242. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OLOMOUC)
19.11.2019
1 850 Kč
243. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
19.11.2019
1 850 Kč
244. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OSTRAVA)
20.11.2019
1 850 Kč
245. Kurz etikety (PRAHA)
20.11.2019
1 991 Kč
246. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
20.11.2019
1 850 Kč
247. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
248. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
249. Ztráty a nálezy (OLOMOUC)
21.11.2019
1 991 Kč
250. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (PRAHA)
21.11.2019
1 850 Kč
251. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ZLÍN)
21.11.2019
1 850 Kč
252. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
21.11.2019
2 100 Kč
253. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
254. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
21.11.2019
1 850 Kč
255. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
256. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (OSTRAVA)
22.11.2019
2 100 Kč
257. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 850 Kč
258. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.11.2019
1 850 Kč
259. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OSTRAVA)
25.11.2019
1 991 Kč
260. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
261. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
262. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.11.2019
1 991 Kč
263. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
26.11.2019
1 850 Kč
264. Asertivní komunikace (PRAHA)
26.11.2019
2 100 Kč
265. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 850 Kč
266. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
26.11.2019
1 850 Kč
267. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
26.11.2019
1 991 Kč
268. 19. Konference - profesní setkání personalistů (BRNO)
27.11.2019
2 990 Kč
269. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (OSTRAVA)
27.11.2019
2 100 Kč
270. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (OSTRAVA)
27.11.2019
1 850 Kč
271. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
27.11.2019
2 000 Kč
272. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
27.11.2019
1 991 Kč
273. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (OSTRAVA)
28.11.2019
1 991 Kč
274. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (OSTRAVA)
28.11.2019
1 850 Kč
275. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
276. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.11.2019
1 850 Kč
277. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
28.11.2019
1 850 Kč
278. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
279. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OLOMOUC)
29.11.2019
2 100 Kč
280. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
2.12.2019
2 100 Kč
281. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OSTRAVA)
2.12.2019
2 100 Kč
282. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
283. Účinné taktiky ve vyjednávání (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
284. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
285. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
286. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 991 Kč
287. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
288. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 850 Kč
289. Jak stres ovlivňuje paměť (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
290. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
4.12.2019
1 850 Kč
291. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
292. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
293. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
5.12.2019
2 200 Kč
294. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
5.12.2019
2 100 Kč
295. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
5.12.2019
1 850 Kč
296. Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování… (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
297. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
5.12.2019
1 991 Kč
298. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
299. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019 (PRAHA)
6.12.2019
1 850 Kč
300. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
9.12.2019
1 991 Kč
301. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
9.12.2019
2 100 Kč
302. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
9.12.2019
1 850 Kč
303. DPH v roce 2020 - novela (BRNO)
9.12.2019
2 100 Kč
304. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
305. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
10.12.2019
1 991 Kč
306. Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
307. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
308. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
309. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
11.12.2019
2 100 Kč
310. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.12.2019
1 850 Kč
311. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019/2020 -… (PRAHA)
11.12.2019
1 991 Kč
312. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 050 Kč
313. Vedení stavebního deníku (OLOMOUC)
12.12.2019
1 850 Kč
314. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
12.12.2019
1 850 Kč
315. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
12.12.2019
1 850 Kč
316. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
12.12.2019
2 100 Kč
317. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
12.12.2019
1 850 Kč
318. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 100 Kč
319. Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na clo a DPH (OLOMOUC)
12.12.2019
1 991 Kč
320. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
12.12.2019
1 850 Kč
321. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
322. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OSTRAVA)
13.12.2019
1 991 Kč
323. Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na clo a DPH (PRAHA)
13.12.2019
1 991 Kč
324. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA)
16.12.2019
2 100 Kč
325. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
17.12.2019
2 050 Kč
326. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
17.12.2019
2 000 Kč
327. Mzdové účetnictví v příkladech - teoretický výklad a praktické… (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
328. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OLOMOUC)
17.12.2019
1 991 Kč
329. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.12.2019
1 900 Kč
330. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
331. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
332. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
19.12.2019
1 850 Kč
333. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
19.12.2019
2 100 Kč
334. Přestupkové právo na úseku stavebního zákona (OLOMOUC)
19.12.2019
2 050 Kč
335. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul) (PRAHA)
10.6.2020
4 719 Kč
336. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul - pro účastníky… (PRAHA)
10.6.2020
2 420 Kč
337. PERSONÁLNÍ AKADEMIE - zkouška (PRAHA)
19.6.2020
4 719 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.