Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:01

​Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede.

Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede. Mimo jiné za účelem zjištění schopnosti zaměstnance plnit úkoly mu zadané zaměstnavatelem slouží zejména zkušební doba, která může podle zákona činit až tři měsíce. Je však naprosto běžné, že během zkušební doby vše nasvědčuje tomu, že zaměstnanec bude schopen plnit podmínky vyplývající mu z pracovního vztahu, avšak tato situace se změní v budoucnu po uplynutí zkušební doby a jeho výsledky se po uplynutí zkušební doby změní, a to i v průběhu několika let.


Situaci, kdy zaměstnanec dosahuje neuspokojivé pracovní výsledky, upravuje ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jako „zákoník práce“). Podle tohoto ustanovení platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Pro možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele pro neuspokojivé výsledky zaměstnance jsou tedy dány tři podmínky, a to (i) dosahování neuspokojivých výsledků bez zavinění zaměstnavatele; (ii) řádné doručení písemné výzvy k odstranění neuspokojivých výsledků zaměstnanci v posledních dvanácti měsících, přičemž v této výzvě musí být stanovena přiměřená lhůta k jejich odstranění; a (iii) neodstranění neuspokojivých výsledků zaměstnance v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Výzva zaměstnavatele k odstranění neuspokojivých výsledků zaměstnance musí obsahovat dostatečné vymezení nedostatků v práci zaměstnance, které má zaměstnanec odstranit a vymezení lhůty k odstranění těchto nedostatků. Na základě hodnocení těchto dvou podmínek pak následně lze hodnotit, zda zaměstnanec uspokojivě odstranil dané nedostatky či nikoliv. Platným právním jednáním následně může být pouze takový projev vůle zaměstnavatele směřující k rozvázání pracovního poměru výpovědí, v němž je zaměstnanci vytýkáno, že ve stanovené (přiměřené) lhůtě neodstranil právě ty nedostatky v práci, o nichž se zmiňuje předchozí písemná výzva. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 21 Cdo 3795/2017, platí, že délka této lhůty musí být přiměřená vytýkaným nedostatkům v práci zaměstnance; je-li lhůta pro odstranění vytýkaných nedostatků nepřiměřená, nebo není-li stanovena vůbec, je výpověď z pracovního poměru již z tohoto důvodu neplatná. Z praktického důvodu lze doporučit, aby v případě pochybností zaměstnavatel poskytl raději delší lhůtu, než aby riskoval soudní spor a neplatnost výpovědi.

K naplnění důvodu výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce dochází v okamžiku, kdy je zřejmé, že zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele neuspokojivé pracovní výsledky v přiměřené době neodstranil. Tento okamžik zpravidla nastává po uplynutí přiměřené lhůty, kterou zaměstnavatel v písemné výzvě zaměstnanci k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků stanovil, kdy zaměstnavatel v návaznosti na vytčené nedostatky v práci provedl vyhodnocení pracovních výsledků zaměstnance. Nelze však vyloučit situace, ve kterých s ohledem na povahu a množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností bude ještě před uplynutím zaměstnavatelem stanovené lhůty nepochybné, že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance nedojde (resp. nemůže dojít). V těchto případech je ještě před uplynutím uvedené lhůty zřejmé, že zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele neuspokojivé pracovní výsledky neodstranil, a že tedy došlo k naplnění důvodu výpovědi z pracovního poměru podle výše uvedeného ustanovení. Nezbytnou podmínkou naplnění výpovědního důvodu ve smyslu uvedeného ustanovení zde tedy není, aby zaměstnavatelem stanovená, přiměřená, lhůta k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků také uplynula.


Nejvyšší soud tak uzavírá, že k platnému rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. f) části věty za středníkem zákoníku práce může zaměstnavatel přistoupit i před uplynutím přiměřené lhůty, kterou zaměstnanci stanovil k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků v písemné výzvě učiněné v době posledních 12 měsíců, je-li s ohledem na povahu a množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností nepochybné (zjevné), že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance nedojde, resp. nemůže dojít.

Je tedy zřejmé, že pokud zaměstnavatel v posledních dvanácti měsících řádně doručí zaměstnanci výzvu k odstranění neuspokojivých výsledků, která obsahuje dostatečné vymezení, v čem spatřuje neuspokojivé výsledky, přičemž poskytne přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, není podmínkou uplynutí této lhůty, jestliže je nepochybné, že k odstranění neuspokojivých výsledků nemůže dojít. Aby nebylo možno aplikovat výše uvedené, je nutné, aby zaměstnanec již v průběhu této lhůty svým jednáním směřoval k nápravě svých neuspokojivých výsledků.

Závěrem autoři doporučují, aby při sepisu výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnavatel pečlivě specifikoval, které výsledky považuje za neuspokojivé (například neplnění termínů, nedosahování určité výkonnosti apod.), kde byla kritéria stanovena, případně kdo zaměstnance seznámil s postupy práce apod. (odkaz na pracovní náplň, pracovní řád apod.), a u jednotlivých pracovních lhůta pro splnění.

Autoři: JUDr. Irena Valíčková, MBA
advokátka, lektorka


Mgr. Jakub Chvátal
advokátní koncipient advokátní kanceláře Valíček & Valíčková

Originální zdroj článku zde.


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Daňový řád (PRAHA)
21.10.2019
1 900 Kč
2. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
21.10.2019
1 850 Kč
3. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
21.10.2019
2 100 Kč
4. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (BRNO)
22.10.2019
1 991 Kč
5. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
22.10.2019
1 900 Kč
6. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (OSTRAVA)
22.10.2019
1 991 Kč
7. Statistika INTRASTAT CZ v činnosti firmy realizující intrakomunitární… (PRAHA)
22.10.2019
1 991 Kč
8. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (PRAHA)
22.10.2019
2 140 Kč
9. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
23.10.2019
1 850 Kč
10. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (PRAHA)
23.10.2019
2 100 Kč
11. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (OSTRAVA)
23.10.2019
2 400 Kč
12. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
24.10.2019
2 990 Kč
13. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
24.10.2019
1 850 Kč
14. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
24.10.2019
2 050 Kč
15. Úřední deska (OLOMOUC)
24.10.2019
1 991 Kč
16. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
24.10.2019
2 100 Kč
17. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
18. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
19. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
20. Zákon o odpadech v praxi (PRAHA)
25.10.2019
1 900 Kč
21. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OSTRAVA)
29.10.2019
1 991 Kč
22. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
31.10.2019
1 991 Kč
23. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
31.10.2019
1 850 Kč
24. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
31.10.2019
1 850 Kč
25. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (OLOMOUC)
31.10.2019
2 100 Kč
26. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
1.11.2019
1 850 Kč
27. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
1.11.2019
1 900 Kč
28. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (ZLÍN)
1.11.2019
2 100 Kč
29. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění… (OLOMOUC)
4.11.2019
1 850 Kč
30. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
4.11.2019
2 100 Kč
31. Zákon o DPH v příkladech, výhled do roku 2020 (PRAHA)
4.11.2019
2 100 Kč
32. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
4.11.2019
1 900 Kč
33. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 900 Kč
34. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 991 Kč
35. Novela stavebního a vodního zákona - správní řízení dle stavebního a… (PRAHA)
5.11.2019
2 200 Kč
36. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
5.11.2019
1 991 Kč
37. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (PRAHA)
5.11.2019
1 900 Kč
38. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OLOMOUC)
5.11.2019
2 100 Kč
39. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (PRAHA)
5.11.2019
1 991 Kč
40. Provozní standardy - jednodenní (OSTRAVA)
5.11.2019
2 100 Kč
41. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (HRADEC KRÁLOVÉ)
5.11.2019
2 100 Kč
42. Konference - profesní setkání asistentek - sekretářek (BRNO)
6.11.2019
2 990 Kč
43. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 (PRAHA)
6.11.2019
1 991 Kč
44. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
6.11.2019
2 100 Kč
45. Daň z přidané hodnoty 2019/2020 - tuzemská plnění (BRNO)
6.11.2019
2 140 Kč
46. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
7.11.2019
1 991 Kč
47. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (ZLÍN)
7.11.2019
2 100 Kč
48. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
7.11.2019
2 100 Kč
49. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
50. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (ZLÍN)
7.11.2019
1 900 Kč
51. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (OSTRAVA)
7.11.2019
2 100 Kč
52. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
7.11.2019
1 850 Kč
53. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
54. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (ZLÍN)
7.11.2019
1 991 Kč
55. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
7.11.2019
1 850 Kč
56. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
57. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (OSTRAVA)
7.11.2019
1 991 Kč
58. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (HRADEC KRÁLOVÉ)
7.11.2019
1 850 Kč
59. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (OSTRAVA)
8.11.2019
1 850 Kč
60. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (PRAHA)
8.11.2019
1 850 Kč
61. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OLOMOUC)
8.11.2019
1 850 Kč
62. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OLOMOUC)
8.11.2019
1 991 Kč
63. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
8.11.2019
1 850 Kč
64. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (PRAHA)
11.11.2019
1 850 Kč
65. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
11.11.2019
2 100 Kč
66. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (PRAHA)
11.11.2019
1 900 Kč
67. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (OLOMOUC)
11.11.2019
1 850 Kč
68. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (OLOMOUC)
12.11.2019
1 991 Kč
69. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
70. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
12.11.2019
1 991 Kč
71. Ztráty a nálezy (PRAHA)
12.11.2019
1 991 Kč
72. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
73. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
74. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
12.11.2019
1 900 Kč
75. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
76. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (ÚSTÍ NAD LABEM)
12.11.2019
1 850 Kč
77. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (BRNO)
13.11.2019
1 900 Kč
78. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 900 Kč
79. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
13.11.2019
2 100 Kč
80. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 991 Kč
81. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
13.11.2019
1 850 Kč
82. Správní řád prakticky (aktuální stav) (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
83. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
84. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
85. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (PRAHA)
14.11.2019
1 991 Kč
86. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
87. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (OSTRAVA)
14.11.2019
1 850 Kč
88. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
14.11.2019
2 100 Kč
89. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
90. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
91. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.11.2019
2 100 Kč
92. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (OSTRAVA)
18.11.2019
1 850 Kč
93. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
18.11.2019
2 100 Kč
94. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
18.11.2019
1 850 Kč
95. Průměrný a pravděpodobný výdělek v praxi - výpočty a použití (PRAHA)
18.11.2019
1 991 Kč
96. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
19.11.2019
2 100 Kč
97. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
19.11.2019
1 991 Kč
98. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
19.11.2019
1 991 Kč
99. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
19.11.2019
1 991 Kč
100. Profesionální prodejní dovednosti (OLOMOUC)
19.11.2019
2 100 Kč
101. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OLOMOUC)
19.11.2019
1 850 Kč
102. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018… (PRAHA)
19.11.2019
1 900 Kč
103. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (OSTRAVA)
19.11.2019
2 140 Kč
104. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
105. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
106. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (OSTRAVA)
19.11.2019
2 100 Kč
107. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OSTRAVA)
20.11.2019
1 850 Kč
108. Kurz etikety (PRAHA)
20.11.2019
1 991 Kč
109. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
20.11.2019
1 900 Kč
110. Bankovní záruka jako efektivní nástroj zajištění dluhu (PRAHA)
20.11.2019
2 050 Kč
111. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
112. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
113. Ztráty a nálezy (OLOMOUC)
21.11.2019
1 991 Kč
114. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
115. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ZLÍN)
21.11.2019
1 900 Kč
116. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
21.11.2019
2 100 Kč
117. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
118. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
119. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
120. Vedení personální agendy, odměňování, obrana proti problémovým… (OSTRAVA)
21.11.2019
2 100 Kč
121. Aktuální stav školské legislativy (PRAHA)
21.11.2019
1 850 Kč
122. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (OSTRAVA)
22.11.2019
1 900 Kč
123. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 850 Kč
124. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.11.2019
1 850 Kč
125. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 900 Kč
126. Exekuce v daňovém řízení (PRAHA)
22.11.2019
1 900 Kč
127. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OSTRAVA)
25.11.2019
1 991 Kč
128. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
129. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
130. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.11.2019
1 991 Kč
131. Asertivní komunikace (PRAHA)
26.11.2019
2 100 Kč
132. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 850 Kč
133. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
26.11.2019
1 991 Kč
134. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PLZEŇ)
26.11.2019
1 850 Kč
135. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 900 Kč
136. Vnitřní předpisy zaměstnavatele, kolektivní smlouva, aktuality z… (PRAHA)
26.11.2019
2 400 Kč
137. 19. HR KONFERENCE - profesní setkání personalistů (BRNO)
27.11.2019
2 990 Kč
138. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (OSTRAVA)
27.11.2019
2 100 Kč
139. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (OSTRAVA)
27.11.2019
1 850 Kč
140. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
27.11.2019
2 000 Kč
141. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
27.11.2019
1 991 Kč
142. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (OSTRAVA)
28.11.2019
1 991 Kč
143. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
144. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.11.2019
1 850 Kč
145. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
28.11.2019
1 900 Kč
146. Provozní standardy - jednodenní (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
147. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (OSTRAVA)
28.11.2019
1 900 Kč
148. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (PLZEŇ)
28.11.2019
2 100 Kč
149. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (OLOMOUC)
28.11.2019
1 991 Kč
150. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
151. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OLOMOUC)
29.11.2019
2 100 Kč
152. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
153. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.11.2019
1 900 Kč
154. Nakládání s obaly v praxi (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
155. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
2.12.2019
2 100 Kč
156. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OSTRAVA)
2.12.2019
2 100 Kč
157. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (PRAHA)
2.12.2019
1 850 Kč
158. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
159. Účinné taktiky ve vyjednávání (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
160. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
161. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
162. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 991 Kč
163. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
164. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 850 Kč
165. Jak stres ovlivňuje paměť (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
166. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
4.12.2019
1 850 Kč
167. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
168. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
4.12.2019
1 900 Kč
169. Aktuální stav školské legislativy (OLOMOUC)
4.12.2019
1 850 Kč
170. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
171. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
5.12.2019
2 100 Kč
172. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
5.12.2019
1 850 Kč
173. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
174. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
5.12.2019
1 991 Kč
175. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
176. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (OLOMOUC)
5.12.2019
2 100 Kč
177. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
5.12.2019
2 200 Kč
178. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (PRAHA)
6.12.2019
1 850 Kč
179. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
6.12.2019
1 850 Kč
180. Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v… (PRAHA)
6.12.2019
1 900 Kč
181. Zákon o odpadech v praxi (PRAHA)
6.12.2019
1 900 Kč
182. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
9.12.2019
1 991 Kč
183. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
9.12.2019
2 100 Kč
184. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
9.12.2019
1 900 Kč
185. DPH v roce 2020 - novela (BRNO)
9.12.2019
2 100 Kč
186. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
10.12.2019
1 900 Kč
187. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
10.12.2019
1 991 Kč
188. Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
189. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
190. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
191. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (BRNO)
10.12.2019
2 140 Kč
192. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
193. Přehled a výklad změn v pracovněprávních předpisech 2019 a od roku… (PRAHA)
10.12.2019
2 601 Kč
194. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE aneb praktické právní minimum pro… (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
195. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
11.12.2019
2 100 Kč
196. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.12.2019
1 850 Kč
197. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019/2020 -… (PRAHA)
11.12.2019
1 991 Kč
198. Vedení personální agendy, odměňování a připravované změny v zákoníku… (PRAHA)
11.12.2019
2 500 Kč
199. Vedení stavebního deníku (OLOMOUC)
12.12.2019
1 850 Kč
200. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
201. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
202. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
12.12.2019
1 850 Kč
203. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 100 Kč
204. Dodací podmínky a jejich vliv na clo a DPH (OLOMOUC)
12.12.2019
1 991 Kč
205. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
206. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
12.12.2019
2 050 Kč
207. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
208. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OSTRAVA)
13.12.2019
1 991 Kč
209. Dodací podmínky a jejich vliv na clo a DPH (PRAHA)
13.12.2019
1 991 Kč
210. Podatelna od A do Z v praxi (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
211. MATRIKA od A do Z (OLOMOUC)
13.12.2019
1 900 Kč
212. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA)
16.12.2019
1 900 Kč
213. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
17.12.2019
2 000 Kč
214. Zdaňování příjmů fyzických osob 2019/2020 (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
215. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OLOMOUC)
17.12.2019
1 991 Kč
216. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
217. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
17.12.2019
2 100 Kč
218. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (PRAHA)
17.12.2019
2 140 Kč
219. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
17.12.2019
2 200 Kč
220. Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v… (OSTRAVA)
17.12.2019
1 900 Kč
221. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
222. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
223. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních v závěru… (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
224. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
19.12.2019
1 850 Kč
225. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
19.12.2019
2 100 Kč
226. Přestupkové právo na úseku stavebního zákona (OLOMOUC)
19.12.2019
2 050 Kč
227. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (OSTRAVA)
20.12.2019
1 900 Kč
228. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
13.1.2020
1 900 Kč
229. Exekuce v daňovém řízení (PRAHA)
28.1.2020
1 900 Kč
230. Elektronická evidence tržeb po novele 2019 (PRAHA)
4.2.2020
1 900 Kč
231. Účinně proti stresu a vyhoření (OSTRAVA)
4.2.2020
2 100 Kč
232. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
18.2.2020
2 100 Kč
233. HACCP - snadno a rychle (OSTRAVA)
21.2.2020
1 900 Kč
234. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
26.2.2020
2 100 Kč
235. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
3.3.2020
1 900 Kč
236. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 (PRAHA)
4.3.2020
1 991 Kč
237. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
17.3.2020
2 100 Kč
238. Exekuce v daňovém řízení (PRAHA)
19.3.2020
1 900 Kč
239. HACCP - snadno a rychle (OLOMOUC)
20.3.2020
1 900 Kč
240. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
23.3.2020
1 991 Kč
241. Neverbální komunikace (PRAHA)
31.3.2020
2 100 Kč
242. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.4.2020
1 900 Kč
243. Neverbální komunikace (PRAHA)
5.5.2020
2 100 Kč
244. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
12.5.2020
2 100 Kč
245. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (ZLÍN)
19.5.2020
1 900 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.