Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:01

​Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede.

Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede. Mimo jiné za účelem zjištění schopnosti zaměstnance plnit úkoly mu zadané zaměstnavatelem slouží zejména zkušební doba, která může podle zákona činit až tři měsíce. Je však naprosto běžné, že během zkušební doby vše nasvědčuje tomu, že zaměstnanec bude schopen plnit podmínky vyplývající mu z pracovního vztahu, avšak tato situace se změní v budoucnu po uplynutí zkušební doby a jeho výsledky se po uplynutí zkušební doby změní, a to i v průběhu několika let.


Situaci, kdy zaměstnanec dosahuje neuspokojivé pracovní výsledky, upravuje ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jako „zákoník práce“). Podle tohoto ustanovení platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Pro možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele pro neuspokojivé výsledky zaměstnance jsou tedy dány tři podmínky, a to (i) dosahování neuspokojivých výsledků bez zavinění zaměstnavatele; (ii) řádné doručení písemné výzvy k odstranění neuspokojivých výsledků zaměstnanci v posledních dvanácti měsících, přičemž v této výzvě musí být stanovena přiměřená lhůta k jejich odstranění; a (iii) neodstranění neuspokojivých výsledků zaměstnance v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Výzva zaměstnavatele k odstranění neuspokojivých výsledků zaměstnance musí obsahovat dostatečné vymezení nedostatků v práci zaměstnance, které má zaměstnanec odstranit a vymezení lhůty k odstranění těchto nedostatků. Na základě hodnocení těchto dvou podmínek pak následně lze hodnotit, zda zaměstnanec uspokojivě odstranil dané nedostatky či nikoliv. Platným právním jednáním následně může být pouze takový projev vůle zaměstnavatele směřující k rozvázání pracovního poměru výpovědí, v němž je zaměstnanci vytýkáno, že ve stanovené (přiměřené) lhůtě neodstranil právě ty nedostatky v práci, o nichž se zmiňuje předchozí písemná výzva. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 21 Cdo 3795/2017, platí, že délka této lhůty musí být přiměřená vytýkaným nedostatkům v práci zaměstnance; je-li lhůta pro odstranění vytýkaných nedostatků nepřiměřená, nebo není-li stanovena vůbec, je výpověď z pracovního poměru již z tohoto důvodu neplatná. Z praktického důvodu lze doporučit, aby v případě pochybností zaměstnavatel poskytl raději delší lhůtu, než aby riskoval soudní spor a neplatnost výpovědi.

K naplnění důvodu výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce dochází v okamžiku, kdy je zřejmé, že zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele neuspokojivé pracovní výsledky v přiměřené době neodstranil. Tento okamžik zpravidla nastává po uplynutí přiměřené lhůty, kterou zaměstnavatel v písemné výzvě zaměstnanci k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků stanovil, kdy zaměstnavatel v návaznosti na vytčené nedostatky v práci provedl vyhodnocení pracovních výsledků zaměstnance. Nelze však vyloučit situace, ve kterých s ohledem na povahu a množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností bude ještě před uplynutím zaměstnavatelem stanovené lhůty nepochybné, že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance nedojde (resp. nemůže dojít). V těchto případech je ještě před uplynutím uvedené lhůty zřejmé, že zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele neuspokojivé pracovní výsledky neodstranil, a že tedy došlo k naplnění důvodu výpovědi z pracovního poměru podle výše uvedeného ustanovení. Nezbytnou podmínkou naplnění výpovědního důvodu ve smyslu uvedeného ustanovení zde tedy není, aby zaměstnavatelem stanovená, přiměřená, lhůta k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků také uplynula.


Nejvyšší soud tak uzavírá, že k platnému rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. f) části věty za středníkem zákoníku práce může zaměstnavatel přistoupit i před uplynutím přiměřené lhůty, kterou zaměstnanci stanovil k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků v písemné výzvě učiněné v době posledních 12 měsíců, je-li s ohledem na povahu a množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností nepochybné (zjevné), že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance nedojde, resp. nemůže dojít.

Je tedy zřejmé, že pokud zaměstnavatel v posledních dvanácti měsících řádně doručí zaměstnanci výzvu k odstranění neuspokojivých výsledků, která obsahuje dostatečné vymezení, v čem spatřuje neuspokojivé výsledky, přičemž poskytne přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, není podmínkou uplynutí této lhůty, jestliže je nepochybné, že k odstranění neuspokojivých výsledků nemůže dojít. Aby nebylo možno aplikovat výše uvedené, je nutné, aby zaměstnanec již v průběhu této lhůty svým jednáním směřoval k nápravě svých neuspokojivých výsledků.

Závěrem autoři doporučují, aby při sepisu výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnavatel pečlivě specifikoval, které výsledky považuje za neuspokojivé (například neplnění termínů, nedosahování určité výkonnosti apod.), kde byla kritéria stanovena, případně kdo zaměstnance seznámil s postupy práce apod. (odkaz na pracovní náplň, pracovní řád apod.), a u jednotlivých pracovních lhůta pro splnění.

Autoři: JUDr. Irena Valíčková, MBA
advokátka, lektorka


Mgr. Jakub Chvátal
advokátní koncipient advokátní kanceláře Valíček & Valíčková

Originální zdroj článku zde.


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2019 (BRNO)
27.5.2019
1 801 Kč
2. Daňový řád (PRAHA)
27.5.2019
1 801 Kč
3. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
28.5.2019
1 900 Kč
4. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
28.5.2019
1 900 Kč
5. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (OSTRAVA)
28.5.2019
1 801 Kč
6. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
28.5.2019
1 900 Kč
7. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
28.5.2019
1 900 Kč
8. Aktuality a sporné otázky pracovního práva – řešení nejčastějších… (PRAHA)
28.5.2019
2 400 Kč
9. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích (HRADEC KRÁLOVÉ)
28.5.2019
1 950 Kč
10. GDPR rok poté – praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování… (BRNO)
29.5.2019
1 900 Kč
11. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
29.5.2019
1 900 Kč
12. Daňové a účetní aktuality 2019 (BRNO)
29.5.2019
1 900 Kč
13. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (PRAHA)
29.5.2019
1 801 Kč
14. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
30.5.2019
1 991 Kč
15. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
30.5.2019
1 801 Kč
16. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
30.5.2019
1 801 Kč
17. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (BRNO)
30.5.2019
1 900 Kč
18. Opatrovnictví - majetek a dluhy (BRNO)
30.5.2019
1 900 Kč
19. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (PRAHA)
30.5.2019
1 801 Kč
20. Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o… (PRAHA)
30.5.2019
2 100 Kč
21. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (BRNO)
30.5.2019
1 801 Kč
22. Možné způsoby prodeje nepotřebného majetku obcí z pohledu aktuální… (OLOMOUC)
30.5.2019
1 950 Kč
23. „Nová“ SRO oslavila pětileté výročí – aneb jak se vám líbí? (BRNO)
30.5.2019
2 601 Kč
24. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (PRAHA)
31.5.2019
1 900 Kč
25. Základní pravidla pro zajištění BOZP na pracovišti (PRAHA)
31.5.2019
1 950 Kč
26. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
31.5.2019
1 991 Kč
27. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (BRNO)
31.5.2019
1 801 Kč
28. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (BRNO)
3.6.2019
1 991 Kč
29. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (BRNO)
3.6.2019
1 801 Kč
30. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
3.6.2019
1 991 Kč
31. DPH v příkladech + novela 2019 prakticky (BRNO)
3.6.2019
1 950 Kč
32. Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby (PRAHA)
3.6.2019
1 950 Kč
33. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (PRAHA)
3.6.2019
1 991 Kč
34. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
4.6.2019
1 801 Kč
35. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
4.6.2019
1 801 Kč
36. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
4.6.2019
1 801 Kč
37. Účinné taktiky ve vyjednávání (OSTRAVA)
4.6.2019
1 991 Kč
38. Umění jednat s lidmi (BRNO)
4.6.2019
1 900 Kč
39. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (BRNO)
4.6.2019
1 991 Kč
40. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (BRNO)
4.6.2019
1 991 Kč
41. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (PRAHA)
4.6.2019
1 900 Kč
42. Aktualizovaná problematika statistiky INTRASTAT CZ v… (PRAHA)
4.6.2019
1 900 Kč
43. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019 (OLOMOUC)
4.6.2019
1 900 Kč
44. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OLOMOUC)
4.6.2019
1 801 Kč
45. Tajemství fungování příběhů = klíč k úspěchu (určeno nejen pro obecní… (PRAHA)
4.6.2019
1 801 Kč
46. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OLOMOUC)
4.6.2019
1 801 Kč
47. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
4.6.2019
1 801 Kč
48. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích (ÚSTÍ NAD LABEM)
4.6.2019
1 950 Kč
49. Trénink prodejních dovedností (PRAHA)
5.6.2019
1 991 Kč
50. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
5.6.2019
1 900 Kč
51. Vnímání těla během sedavé práce (BRNO)
5.6.2019
1 991 Kč
52. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
5.6.2019
1 991 Kč
53. Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví… (BRNO)
5.6.2019
1 950 Kč
54. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (OSTRAVA)
5.6.2019
1 991 Kč
55. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
6.6.2019
1 991 Kč
56. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
6.6.2019
1 991 Kč
57. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, se… (PRAHA)
6.6.2019
1 801 Kč
58. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
6.6.2019
1 991 Kč
59. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (BRNO)
6.6.2019
1 900 Kč
60. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (OSTRAVA)
6.6.2019
1 991 Kč
61. Aktualizovaná problematika statistiky INTRASTAT CZ v… (BRNO)
6.6.2019
1 900 Kč
62. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (OLOMOUC)
6.6.2019
1 991 Kč
63. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
6.6.2019
1 900 Kč
64. Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) (PRAHA)
6.6.2019
1 850 Kč
65. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích (OLOMOUC)
6.6.2019
1 950 Kč
66. Ekonomické minimum (BRNO)
7.6.2019
1 900 Kč
67. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (HRADEC KRÁLOVÉ)
7.6.2019
1 991 Kč
68. Stížnosti a petice (PRAHA)
7.6.2019
1 801 Kč
69. Kurz etikety (HRADEC KRÁLOVÉ)
7.6.2019
1 900 Kč
70. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích (ZLÍN)
7.6.2019
1 950 Kč
71. Základy etiky v sociálních službách (PRAHA)
8.6.2019
1 201 Kč
72. Pokladna - EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2019 (BRNO)
10.6.2019
1 801 Kč
73. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
10.6.2019
1 991 Kč
74. ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (BRNO)
10.6.2019
5 699 Kč
75. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
10.6.2019
1 991 Kč
76. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
11.6.2019
1 801 Kč
77. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
11.6.2019
1 801 Kč
78. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
11.6.2019
1 991 Kč
79. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
11.6.2019
1 991 Kč
80. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OLOMOUC)
11.6.2019
1 900 Kč
81. Provozní standardy - jednodenní (PRAHA)
11.6.2019
1 991 Kč
82. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
11.6.2019
1 801 Kč
83. Správní řád v praxi (OLOMOUC)
11.6.2019
1 900 Kč
84. Úřední deska (BRNO)
11.6.2019
1 900 Kč
85. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (PRAHA)
11.6.2019
1 801 Kč
86. Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací - jak je správně… (PRAHA)
11.6.2019
1 900 Kč
87. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (BRNO)
12.6.2019
1 900 Kč
88. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
12.6.2019
1 991 Kč
89. Kurz etikety (PRAHA)
12.6.2019
1 900 Kč
90. „Nová“ SRO oslavila pětileté výročí – aneb jak se vám líbí? (PRAHA)
12.6.2019
2 601 Kč
91. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
13.6.2019
1 900 Kč
92. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
13.6.2019
1 801 Kč
93. Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance (BRNO)
13.6.2019
1 991 Kč
94. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
13.6.2019
1 991 Kč
95. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OSTRAVA)
13.6.2019
1 900 Kč
96. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
13.6.2019
1 991 Kč
97. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (BRNO)
13.6.2019
1 900 Kč
98. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (BRNO)
13.6.2019
1 991 Kč
99. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
13.6.2019
1 950 Kč
100. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
14.6.2019
1 900 Kč
101. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (PRAHA)
14.6.2019
1 900 Kč
102. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
14.6.2019
1 900 Kč
103. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
14.6.2019
1 991 Kč
104. Provozní standardy - jednodenní (OSTRAVA)
14.6.2019
1 991 Kč
105. Stížnosti a petice (BRNO)
14.6.2019
1 801 Kč
106. Daň z příjmů fyzických osob 2019 (BRNO)
14.6.2019
1 950 Kč
107. Základy etiky v sociálních službách (BRNO)
15.6.2019
1 201 Kč
108. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
17.6.2019
1 991 Kč
109. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
17.6.2019
1 991 Kč
110. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
17.6.2019
1 801 Kč
111. ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU – workshop (PRAHA)
17.6.2019
1 991 Kč
112. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
113. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
114. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
115. Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku? (PRAHA)
18.6.2019
1 801 Kč
116. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
18.6.2019
1 991 Kč
117. Úřední deska (OSTRAVA)
18.6.2019
1 900 Kč
118. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (PRAHA)
18.6.2019
1 801 Kč
119. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (OSTRAVA)
18.6.2019
1 801 Kč
120. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
121. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (ÚSTÍ NAD LABEM)
18.6.2019
1 801 Kč
122. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
19.6.2019
1 801 Kč
123. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
19.6.2019
1 991 Kč
124. Jak stres ovlivňuje paměť (PRAHA)
19.6.2019
1 991 Kč
125. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (PRAHA)
19.6.2019
1 991 Kč
126. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 (BRNO)
19.6.2019
1 900 Kč
127. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
20.6.2019
1 900 Kč
128. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
20.6.2019
1 991 Kč
129. Finanční analýza firmy - 2denní (BRNO)
20.6.2019
3 800 Kč
130. Aktualizovaná problematika statistiky INTRASTAT CZ v… (OLOMOUC)
20.6.2019
1 900 Kč
131. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
20.6.2019
1 801 Kč
132. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
20.6.2019
1 900 Kč
133. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
20.6.2019
1 801 Kč
134. Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby (OLOMOUC)
20.6.2019
1 950 Kč
135. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (HRADEC KRÁLOVÉ)
20.6.2019
1 801 Kč
136. Zvyšování firemní, týmové i osobní produktivity ve třech krocích (OSTRAVA)
20.6.2019
1 991 Kč
137. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
21.6.2019
1 991 Kč
138. Stížnosti a petice (OSTRAVA)
21.6.2019
1 801 Kč
139. Místní a účelové komunikace (BRNO)
21.6.2019
1 801 Kč
140. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
21.6.2019
1 700 Kč
141. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (OSTRAVA)
21.6.2019
1 991 Kč
142. Inspekce poskytování sociálních služeb (PRAHA)
22.6.2019
1 201 Kč
143. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
24.6.2019
1 900 Kč
144. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
25.6.2019
1 900 Kč
145. Sebeřízení a time management (BRNO)
25.6.2019
1 991 Kč
146. Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně (OLOMOUC)
25.6.2019
1 900 Kč
147. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
25.6.2019
1 991 Kč
148. Úřední deska (PRAHA)
25.6.2019
1 900 Kč
149. Jak stres ovlivňuje paměť (BRNO)
25.6.2019
1 991 Kč
150. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (BRNO)
25.6.2019
1 991 Kč
151. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (PRAHA)
25.6.2019
1 801 Kč
152. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
26.6.2019
1 991 Kč
153. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
26.6.2019
1 900 Kč
154. Zvyšování firemní, týmové i osobní produktivity ve třech krocích (PRAHA)
26.6.2019
1 991 Kč
155. Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně (OLOMOUC)
27.6.2019
1 900 Kč
156. S úsměvem a bez stresu (PRAHA)
27.6.2019
1 991 Kč
157. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (PRAHA)
27.6.2019
1 900 Kč
158. Ekonomické minimum (PRAHA)
28.6.2019
1 900 Kč
159. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
9.7.2019
1 991 Kč
160. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
9.7.2019
1 991 Kč
161. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
10.7.2019
1 991 Kč
162. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
10.7.2019
1 991 Kč
163. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
10.7.2019
1 900 Kč
164. Asertivita v praxi (BRNO)
11.7.2019
1 801 Kč
165. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
11.7.2019
1 991 Kč
166. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
11.7.2019
1 801 Kč
167. IFRS/IAS vs CAS aktuálně (PRAHA)
11.7.2019
1 900 Kč
168. US GAAP v kostce (PRAHA)
12.7.2019
1 991 Kč
169. Jak stres ovlivňuje paměť (PRAHA)
15.7.2019
1 991 Kč
170. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
16.7.2019
1 991 Kč
171. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
16.7.2019
1 991 Kč
172. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (BRNO)
17.7.2019
1 991 Kč
173. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (PRAHA)
17.7.2019
1 850 Kč
174. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
18.7.2019
1 991 Kč
175. Asertivita v praxi (PRAHA)
18.7.2019
1 801 Kč
176. Školení v oblasti první pomoci pro instituce, firmy i jednotlivce (OLOMOUC)
18.7.2019
1 750 Kč
177. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
18.7.2019
1 900 Kč
178. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OLOMOUC)
18.7.2019
1 900 Kč
179. Ekonomické minimum (PRAHA)
22.7.2019
1 900 Kč
180. Letní škola zákoníku práce - 3denní (BRNO)
23.7.2019
5 699 Kč
181. Sebeřízení a time management (PRAHA)
23.7.2019
1 991 Kč
182. Školení v oblasti první pomoci pro instituce, firmy i jednotlivce (BRNO)
25.7.2019
1 750 Kč
183. Etika v profesním životě (OLOMOUC)
6.8.2019
1 991 Kč
184. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
20.8.2019
1 991 Kč
185. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
20.8.2019
1 850 Kč
186. Oční gymnastika aneb jak předcházet zrakové únavě při práci s… (PRAHA)
21.8.2019
3 800 Kč
187. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
22.8.2019
1 801 Kč
188. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
23.8.2019
1 801 Kč
189. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
23.8.2019
1 700 Kč
190. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
26.8.2019
5 699 Kč
191. Individualizace předškolního vzdělávání (BRNO)
26.8.2019
1 850 Kč
192. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (OSTRAVA)
26.8.2019
1 801 Kč
193. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
26.8.2019
1 801 Kč
194. Letní škola zákoníku práce - 3denní (PRAHA)
27.8.2019
5 699 Kč
195. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
27.8.2019
1 801 Kč
196. Opravy pozemních komunikací (PRAHA)
27.8.2019
1 801 Kč
197. Správní řád v praxi (PRAHA)
29.8.2019
1 900 Kč
198. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
29.8.2019
1 801 Kč
199. Správní řízení a správní rozhodnutí (OSTRAVA)
29.8.2019
1 850 Kč
200. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
29.8.2019
1 900 Kč
201. Motivace a sebemotivace (BRNO)
30.8.2019
1 991 Kč
202. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
30.8.2019
1 801 Kč
203. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
30.8.2019
1 801 Kč
204. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
30.8.2019
1 700 Kč
205. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (BRNO)
6.9.2019
1 991 Kč
206. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
10.9.2019
1 801 Kč
207. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (BRNO)
14.9.2019
1 201 Kč
208. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
17.9.2019
2 050 Kč
209. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OSTRAVA)
19.9.2019
1 801 Kč
210. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
19.9.2019
1 801 Kč
211. HACCP - snadno a rychle (BRNO)
20.9.2019
1 801 Kč
212. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (PRAHA)
20.9.2019
36 177 Kč
213. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (PRAHA)
21.9.2019
1 201 Kč
214. Sebeřízení a time management (PRAHA)
25.9.2019
1 991 Kč
215. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
26.9.2019
2 200 Kč
216. HACCP - snadno a rychle (PRAHA)
27.9.2019
1 801 Kč
217. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků) (PRAHA)
3.10.2019
13 900 Kč
218. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
3.10.2019
2 050 Kč
219. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (PRAHA)
15.10.2019
1 991 Kč
220. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OSTRAVA)
17.10.2019
1 991 Kč
221. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (BRNO)
22.10.2019
1 991 Kč
222. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
24.10.2019
2 990 Kč
223. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
24.10.2019
1 850 Kč
224. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
24.10.2019
2 050 Kč
225. Konference - profesní setkání asistentek - sekretářek (BRNO)
6.11.2019
2 990 Kč
226. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (BRNO)
13.11.2019
2 100 Kč
227. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (OSTRAVA)
22.11.2019
2 100 Kč
228. 19. Konference - profesní setkání personalistů (BRNO)
27.11.2019
2 990 Kč
229. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
230. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
5.12.2019
2 200 Kč
231. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 050 Kč
232. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA)
16.12.2019
2 100 Kč
233. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
17.12.2019
2 050 Kč
234. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
235. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
19.12.2019
1 850 Kč
236. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul) (PRAHA)
10.6.2020
4 719 Kč
237. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul - pro účastníky… (PRAHA)
10.6.2020
2 420 Kč
238. PERSONÁLNÍ AKADEMIE - zkouška (PRAHA)
19.6.2020
4 719 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.