Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:08

Jako každá jiná pracovní smlouva, tak i pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem musí být uzavřena písemně. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Samozřejmě, že pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem má pak jistá specifika, která reflektují právě tu skutečnost, že k výkonu práce dochází z domova.

Kde vlastně „home office“ hledat v zákoníku práce

Standardní právní rámec pro základní náležitosti pracovní smlouvy domáckého zaměstnance najdeme klasicky v úvodní části zákoníku práce, tedy v tomto případě v ust. § 34, které stanoví, že pracovní smlouva musí obsahovat:
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle sjednaného druhu práce vykonávána,
c) den nástupu do práce.

Jako každá jiná pracovní smlouva, tak i pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem musí být uzavřena písemně. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Samozřejmě, že pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem má pak jistá specifika, která reflektují právě tu skutečnost, že k výkonu práce dochází z domova. Odlišnosti v právní úpravě domáckých zaměstnanců jsou pak upraveny ve zcela jiné části zákoníku práce, a to konkrétně v jeho ust. § 317. Z tohoto vyplývá, že na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje (= domácký zaměstnanec), se vztahuje zákoník práce s tím, že
a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (ust. § 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle ust. § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle ust. § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,
c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Domácký zaměstnanec je definován dvěma základními znaky:
- nepracuje na pracovišti zaměstnavatele,
- sám si rozvrhuje pracovní dobu.


Specifika domáckých zaměstnanců

Jak zákoník práce stanoví, v zásadě se na výkon práce z domu vztahují příslušná ustanovení zákoníku práce, až na následující „výjimky“:

Pracovní doba, prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
Zaměstnanci, který nepracuje z domu, má zaměstnavatel povinnost pracovní dobu rozvrhnout. U domáckého zaměstnance je tomu ale jinak. Zaměstnavatel zaměstnanci pracovní dobu nerozvrhuje, tudíž nestanoví začátek ani konec směn. Z praktického hlediska však lze zaměstnavateli doporučit, aby dbal na sjednání podmínek výkonu práce ve vztahu kupříkladu k noční práci či přestávce v práci. Prostoje a přerušení práce způsobné nepříznivými povětrnostními vlivy či živelní událostí se na domáckého zaměstnance nevztahuje z logiky věci, neboť se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele v souladu s ust. § 207 zákoníku práce. S tím souvisí i to, že zaměstnanci v daném případě nebude náležet náhrada mzdy ani platu.

Některé případy náhrady mzdy a platu
Jak již bylo uvedeno výše, náhrada mzdy nebo platu domáckému zaměstnanci nenáleží v případě prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy či živelní událostí (jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele).

Další specifika se týkají některých překážek v práci na straně zaměstnance:

Jiné důležité překážky v práci
V tomto případě si musíme vzít na pomoc ještě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. U některých překážek v práci zde uvedených pak nařízení vlády výslovně stanoví, kdy mají nárok na náhradu mzdy nebo platu i domáčtí zaměstnanci. Vezmeme-li si jednotlivé překážky v práci v tomto nařízení uvedené, zjistíme, že náhrada mzdy nebo platu přísluší domáckým zaměstnancům pouze ve třech případech.
NÁHRADA MZDY/PLATU PŘÍSLUŠÍ: svatba (rozsah: 1 den), úmrtí rodinných příslušníků (blíže viz. příslušné nařízení; rozsah: až 2 dny – závisí na tom, o jak blízkého rodinného příslušníka se jedná), přestěhování v zájmu zaměstnavatele (rozsah: až 2 dny).
NÁHRADA MZDY/PLATU NEPŘÍSLUŠÍ: vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, narození dítěte, doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, pohřeb spoluzaměstnance, vyhledání nového zaměstnání.

Pro účely náhrady mzdy nebo platu, která je spojena s výše uvedenými překážkami v práci nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle ust. § 192 zákoníku práce (dočasná pracovní neschopnost (karanténa)) je nutné, aby zaměstnavatel domáckému zaměstnanci provedl fiktivní rozvržení pracovní doby. Proč je fiktivní rozvržení pracovní doby v těchto případech nutné? Aby bylo možné odlišit, kdy daná překážka v práci zasahuje zaměstnanci do fiktivně rozvržené pracovní doby, a tudíž mu za ni náleží náhrada mzdy nebo platu.


Jak je u domáckých zaměstnanců upraveno BOZP?
Na domácké zaměstnance se samozřejmě vztahuje právní úprava BOZP zakotvená v části páté zákoníku práce. Lze však zcela určitě doporučit konkrétní BOZP školení vždy přizpůsobit podmínkám, v nichž domácký zaměstnanec vykonává práci.


Má domácký zaměstnanec právo „čerpat OČR“?
V tomto případě se bavíme o ošetřovném upraveném v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon v ust. § 39 odst. 5, písm. c) výslovně stanoví, že na ošetřovné nemají nárok domáčtí zaměstnanci. Tedy – při práci z domu nárok na ošetřovné nevzniká.

Autor: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
právnička, lektorka specializující se na zákoník práce


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Jak se vyhnout chybám v pracovněprávních písemnostech, aktuálně z… (PRAHA)
24.9.2019
2 400 Kč
2. Místní a účelové komunikace (OLOMOUC)
24.9.2019
1 850 Kč
3. Sebeřízení a time management (PRAHA)
25.9.2019
1 991 Kč
4. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
25.9.2019
2 100 Kč
5. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
25.9.2019
1 850 Kč
6. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
26.9.2019
2 200 Kč
7. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
26.9.2019
1 991 Kč
8. Asertivita v praxi (PRAHA)
26.9.2019
1 900 Kč
9. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (PRAHA)
26.9.2019
1 991 Kč
10. Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
27.9.2019
2 100 Kč
11. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
27.9.2019
1 850 Kč
12. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OLOMOUC)
27.9.2019
1 991 Kč
13. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (HRADEC KRÁLOVÉ)
30.9.2019
1 850 Kč
14. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
1.10.2019
1 900 Kč
15. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (OSTRAVA)
1.10.2019
1 850 Kč
16. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
1.10.2019
2 100 Kč
17. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
1.10.2019
1 850 Kč
18. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
1.10.2019
2 100 Kč
19. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (OLOMOUC)
1.10.2019
1 850 Kč
20. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (PRAHA)
2.10.2019
2 100 Kč
21. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
2.10.2019
1 991 Kč
22. Aby mozek správně fungoval (PRAHA)
2.10.2019
2 100 Kč
23. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků) (PRAHA)
3.10.2019
13 900 Kč
24. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
3.10.2019
2 050 Kč
25. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (HRADEC KRÁLOVÉ)
3.10.2019
1 850 Kč
26. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
3.10.2019
1 850 Kč
27. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
3.10.2019
2 100 Kč
28. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
3.10.2019
1 991 Kč
29. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
3.10.2019
1 991 Kč
30. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (PRAHA)
3.10.2019
1 991 Kč
31. Statistika INTRASTAT CZ v činnosti firmy realizující intrakomunitární… (OLOMOUC)
3.10.2019
1 991 Kč
32. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (PRAHA)
4.10.2019
1 991 Kč
33. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění… (OSTRAVA)
7.10.2019
1 850 Kč
34. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
7.10.2019
2 100 Kč
35. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
7.10.2019
2 100 Kč
36. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
8.10.2019
1 850 Kč
37. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
8.10.2019
2 100 Kč
38. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v komunikaci… (PRAHA)
8.10.2019
2 100 Kč
39. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
8.10.2019
1 850 Kč
40. Aby mozek správně fungoval (OSTRAVA)
8.10.2019
2 100 Kč
41. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OSTRAVA)
8.10.2019
1 850 Kč
42. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (OLOMOUC)
8.10.2019
1 850 Kč
43. DPH aktuálně + výhled na rok 2020 (BRNO)
8.10.2019
2 100 Kč
44. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (OSTRAVA)
8.10.2019
2 100 Kč
45. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (PRAHA)
9.10.2019
1 850 Kč
46. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (PRAHA)
9.10.2019
1 991 Kč
47. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
10.10.2019
1 900 Kč
48. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
10.10.2019
1 850 Kč
49. Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování… (PRAHA)
10.10.2019
1 991 Kč
50. Procedurální standardy - jednodenní (OSTRAVA)
10.10.2019
2 100 Kč
51. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (HRADEC KRÁLOVÉ)
10.10.2019
1 850 Kč
52. Trénink prodejních dovedností (PRAHA)
14.10.2019
2 100 Kč
53. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
14.10.2019
2 100 Kč
54. Sebeřízení a time management (PRAHA)
14.10.2019
2 100 Kč
55. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (PRAHA)
15.10.2019
1 991 Kč
56. Tajemství fungování příběhů = klíč k úspěchu (určeno nejen pro obecní… (PRAHA)
15.10.2019
1 850 Kč
57. Daňový řád (OSTRAVA)
15.10.2019
1 850 Kč
58. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
15.10.2019
1 991 Kč
59. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ÚSTÍ NAD LABEM)
15.10.2019
1 850 Kč
60. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OLOMOUC)
15.10.2019
1 991 Kč
61. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (HRADEC KRÁLOVÉ)
15.10.2019
1 850 Kč
62. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (ÚSTÍ NAD LABEM)
15.10.2019
2 100 Kč
63. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
16.10.2019
2 100 Kč
64. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
16.10.2019
1 850 Kč
65. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OSTRAVA)
17.10.2019
1 991 Kč
66. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (PRAHA)
17.10.2019
1 900 Kč
67. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
17.10.2019
1 991 Kč
68. Správní řád nejen pro nové úředníky (OLOMOUC)
17.10.2019
1 991 Kč
69. STAVEBNÍ ŘÁD (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) (OSTRAVA)
17.10.2019
2 100 Kč
70. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (PRAHA)
17.10.2019
1 991 Kč
71. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
17.10.2019
1 991 Kč
72. Mzdové účetnictví v příkladech - teoretický výklad a praktické… (PRAHA)
17.10.2019
1 991 Kč
73. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
18.10.2019
1 850 Kč
74. PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce… (PRAHA)
18.10.2019
1 991 Kč
75. Daňový řád (PRAHA)
21.10.2019
1 900 Kč
76. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
21.10.2019
2 100 Kč
77. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (BRNO)
22.10.2019
1 991 Kč
78. Základní pravidla pro zajištění BOZP na pracovišti (PRAHA)
22.10.2019
2 100 Kč
79. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
22.10.2019
2 100 Kč
80. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
22.10.2019
2 100 Kč
81. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
22.10.2019
1 991 Kč
82. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
22.10.2019
1 900 Kč
83. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
22.10.2019
2 100 Kč
84. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (OSTRAVA)
22.10.2019
1 991 Kč
85. Statistika INTRASTAT CZ v činnosti firmy realizující intrakomunitární… (PRAHA)
22.10.2019
1 991 Kč
86. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (PRAHA)
22.10.2019
2 140 Kč
87. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
23.10.2019
1 850 Kč
88. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
23.10.2019
1 850 Kč
89. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (PRAHA)
23.10.2019
2 100 Kč
90. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (OSTRAVA)
23.10.2019
2 400 Kč
91. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
24.10.2019
2 990 Kč
92. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
24.10.2019
1 850 Kč
93. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
24.10.2019
2 050 Kč
94. Úřední deska (OLOMOUC)
24.10.2019
1 991 Kč
95. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
24.10.2019
2 100 Kč
96. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (OSTRAVA)
24.10.2019
1 850 Kč
97. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (HRADEC KRÁLOVÉ)
24.10.2019
1 850 Kč
98. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
99. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
100. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
101. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (PRAHA)
29.10.2019
1 850 Kč
102. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OSTRAVA)
29.10.2019
1 991 Kč
103. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
31.10.2019
1 991 Kč
104. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
31.10.2019
1 850 Kč
105. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
31.10.2019
1 850 Kč
106. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (OLOMOUC)
31.10.2019
2 100 Kč
107. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
1.11.2019
1 850 Kč
108. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
1.11.2019
1 900 Kč
109. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (ZLÍN)
1.11.2019
2 100 Kč
110. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění… (OLOMOUC)
4.11.2019
1 850 Kč
111. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
4.11.2019
2 100 Kč
112. Zákon o DPH v příkladech, výhled do roku 2020 (PRAHA)
4.11.2019
2 100 Kč
113. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
4.11.2019
1 900 Kč
114. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 900 Kč
115. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 991 Kč
116. Novela stavebního a vodního zákona - správní řízení dle stavebního a… (PRAHA)
5.11.2019
2 200 Kč
117. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
5.11.2019
1 991 Kč
118. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (PRAHA)
5.11.2019
1 900 Kč
119. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OLOMOUC)
5.11.2019
2 100 Kč
120. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (PRAHA)
5.11.2019
1 991 Kč
121. Provozní standardy - jednodenní (OSTRAVA)
5.11.2019
2 100 Kč
122. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (HRADEC KRÁLOVÉ)
5.11.2019
2 100 Kč
123. Konference - profesní setkání asistentek - sekretářek (BRNO)
6.11.2019
2 990 Kč
124. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 (PRAHA)
6.11.2019
1 991 Kč
125. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
6.11.2019
2 100 Kč
126. Daň z přidané hodnoty 2019 - tuzemská plnění (BRNO)
6.11.2019
2 140 Kč
127. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
7.11.2019
1 991 Kč
128. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (ZLÍN)
7.11.2019
2 100 Kč
129. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
7.11.2019
2 100 Kč
130. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
131. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (ZLÍN)
7.11.2019
1 900 Kč
132. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (OSTRAVA)
7.11.2019
2 100 Kč
133. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
7.11.2019
1 850 Kč
134. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
135. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (ZLÍN)
7.11.2019
1 991 Kč
136. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
7.11.2019
1 850 Kč
137. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
138. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (OSTRAVA)
7.11.2019
1 991 Kč
139. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (HRADEC KRÁLOVÉ)
7.11.2019
1 850 Kč
140. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (OSTRAVA)
8.11.2019
1 850 Kč
141. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (PRAHA)
8.11.2019
1 850 Kč
142. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OLOMOUC)
8.11.2019
1 850 Kč
143. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OLOMOUC)
8.11.2019
1 991 Kč
144. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
8.11.2019
1 850 Kč
145. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (PRAHA)
11.11.2019
1 850 Kč
146. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
11.11.2019
2 100 Kč
147. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (PRAHA)
11.11.2019
1 900 Kč
148. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (OLOMOUC)
11.11.2019
1 850 Kč
149. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (OLOMOUC)
12.11.2019
1 991 Kč
150. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
151. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
12.11.2019
1 991 Kč
152. Ztráty a nálezy (PRAHA)
12.11.2019
1 991 Kč
153. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
154. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
155. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
12.11.2019
1 900 Kč
156. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
157. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (ÚSTÍ NAD LABEM)
12.11.2019
1 850 Kč
158. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (BRNO)
13.11.2019
1 900 Kč
159. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 900 Kč
160. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
13.11.2019
2 100 Kč
161. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 991 Kč
162. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
13.11.2019
1 850 Kč
163. Správní řád prakticky (aktuální stav) (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
164. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
165. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
166. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (PRAHA)
14.11.2019
1 991 Kč
167. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
168. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (OSTRAVA)
14.11.2019
1 850 Kč
169. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
14.11.2019
2 100 Kč
170. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
171. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
172. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.11.2019
2 100 Kč
173. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (OSTRAVA)
18.11.2019
1 850 Kč
174. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
18.11.2019
2 100 Kč
175. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
18.11.2019
1 850 Kč
176. Průměrný a pravděpodobný výdělek v praxi - výpočty a použití (PRAHA)
18.11.2019
1 991 Kč
177. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
19.11.2019
2 100 Kč
178. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
19.11.2019
1 991 Kč
179. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
19.11.2019
1 991 Kč
180. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
19.11.2019
1 991 Kč
181. Profesionální prodejní dovednosti (OLOMOUC)
19.11.2019
2 100 Kč
182. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OLOMOUC)
19.11.2019
1 850 Kč
183. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
19.11.2019
1 900 Kč
184. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (OSTRAVA)
19.11.2019
2 140 Kč
185. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
186. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
187. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (OSTRAVA)
19.11.2019
2 100 Kč
188. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OSTRAVA)
20.11.2019
1 850 Kč
189. Kurz etikety (PRAHA)
20.11.2019
1 991 Kč
190. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
20.11.2019
1 900 Kč
191. Bankovní záruka jako efektivní nástroj zajištění dluhu (PRAHA)
20.11.2019
2 050 Kč
192. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
193. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
194. Ztráty a nálezy (OLOMOUC)
21.11.2019
1 991 Kč
195. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
196. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ZLÍN)
21.11.2019
1 900 Kč
197. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
21.11.2019
2 100 Kč
198. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
199. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
200. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
201. Vedení personální agendy, odměňování, obrana proti problémovým… (OSTRAVA)
21.11.2019
2 100 Kč
202. Aktuální stav školské legislativy (PRAHA)
21.11.2019
1 850 Kč
203. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (OSTRAVA)
22.11.2019
1 900 Kč
204. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 850 Kč
205. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.11.2019
1 850 Kč
206. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 900 Kč
207. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OSTRAVA)
25.11.2019
1 991 Kč
208. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
209. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
210. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.11.2019
1 991 Kč
211. Asertivní komunikace (PRAHA)
26.11.2019
2 100 Kč
212. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 850 Kč
213. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
26.11.2019
1 991 Kč
214. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PLZEŇ)
26.11.2019
1 850 Kč
215. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 900 Kč
216. Vnitřní předpisy zaměstnavatele, kolektivní smlouva, aktuality z… (PRAHA)
26.11.2019
2 400 Kč
217. 19. Konference - profesní setkání personalistů (BRNO)
27.11.2019
2 990 Kč
218. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (OSTRAVA)
27.11.2019
2 100 Kč
219. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (OSTRAVA)
27.11.2019
1 850 Kč
220. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
27.11.2019
2 000 Kč
221. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
27.11.2019
1 991 Kč
222. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (OSTRAVA)
28.11.2019
1 991 Kč
223. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
224. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.11.2019
1 850 Kč
225. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
28.11.2019
1 900 Kč
226. Provozní standardy - jednodenní (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
227. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (OSTRAVA)
28.11.2019
1 900 Kč
228. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (PLZEŇ)
28.11.2019
2 100 Kč
229. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (OLOMOUC)
28.11.2019
1 991 Kč
230. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
231. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OLOMOUC)
29.11.2019
2 100 Kč
232. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
233. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.11.2019
1 900 Kč
234. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
2.12.2019
2 100 Kč
235. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OSTRAVA)
2.12.2019
2 100 Kč
236. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (PRAHA)
2.12.2019
1 850 Kč
237. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
238. Účinné taktiky ve vyjednávání (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
239. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
240. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
241. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 991 Kč
242. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
243. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 850 Kč
244. Jak stres ovlivňuje paměť (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
245. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
4.12.2019
1 850 Kč
246. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
247. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
4.12.2019
1 900 Kč
248. Aktuální stav školské legislativy (OLOMOUC)
4.12.2019
1 850 Kč
249. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
250. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
5.12.2019
2 100 Kč
251. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
5.12.2019
1 850 Kč
252. Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování… (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
253. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
5.12.2019
1 991 Kč
254. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
255. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (OLOMOUC)
5.12.2019
2 100 Kč
256. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
5.12.2019
2 200 Kč
257. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (PRAHA)
6.12.2019
1 850 Kč
258. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
6.12.2019
1 850 Kč
259. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
9.12.2019
1 991 Kč
260. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
9.12.2019
2 100 Kč
261. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
9.12.2019
1 900 Kč
262. DPH v roce 2020 - novela (BRNO)
9.12.2019
2 100 Kč
263. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
10.12.2019
1 900 Kč
264. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
10.12.2019
1 991 Kč
265. Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
266. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
267. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
268. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (BRNO)
10.12.2019
2 140 Kč
269. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
270. Přehled a výklad změn v pracovněprávních předpisech 2019 a od roku… (PRAHA)
10.12.2019
2 601 Kč
271. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
272. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
11.12.2019
2 100 Kč
273. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.12.2019
1 850 Kč
274. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019/2020 -… (PRAHA)
11.12.2019
1 991 Kč
275. Vedení personální agendy, odměňování a připravované změny v zákoníku… (PRAHA)
11.12.2019
2 500 Kč
276. Vedení stavebního deníku (OLOMOUC)
12.12.2019
1 850 Kč
277. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
278. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
279. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
12.12.2019
1 850 Kč
280. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 100 Kč
281. Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na clo a DPH (OLOMOUC)
12.12.2019
1 991 Kč
282. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
283. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
12.12.2019
2 050 Kč
284. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
285. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OSTRAVA)
13.12.2019
1 991 Kč
286. Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na clo a DPH (PRAHA)
13.12.2019
1 991 Kč
287. Podatelna od A do Z v praxi (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
288. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA)
16.12.2019
1 900 Kč
289. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
17.12.2019
2 000 Kč
290. Mzdové účetnictví v příkladech - teoretický výklad a praktické… (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
291. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OLOMOUC)
17.12.2019
1 991 Kč
292. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
293. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
17.12.2019
2 100 Kč
294. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (PRAHA)
17.12.2019
2 140 Kč
295. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
17.12.2019
2 200 Kč
296. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
297. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
298. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
299. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
19.12.2019
1 850 Kč
300. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
19.12.2019
2 100 Kč
301. Přestupkové právo na úseku stavebního zákona (OLOMOUC)
19.12.2019
2 050 Kč
302. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (OSTRAVA)
20.12.2019
1 900 Kč
303. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
13.1.2020
1 900 Kč
304. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
26.2.2020
2 100 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.