Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Centrum andragogiky, s.r.o., 03.01.2013, 9:28

Centrum andragogiky, s.r.o. je vzdělávací a poradenská společnost působící v oblasti osobnostního i profesního rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování činnosti firem a organizací.
Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008
Jedná se o ryze českou společnost s českou majitelkou a financovanou českým kapitálem. Společnost sídlí v Hradci Králové, je však etablována na celém území České republiky a disponuje i celou řadou aktivit na mezinárodní úrovni. Majitelkou společnosti je PhDr. Marie Jírů, která již celou řadu let úspěšně podniká v oblasti vzdělávání dospělých, což je možné i doložit v minulosti získaným oceněním MANAŽER ODVĚTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ v soutěži Manažer roku.
Společnost je zaměřena převážně na osobnostní a profesní rozvoj dospělých, řešení vytvářená na míru klientovi a následně realizovaná prostřednictvím unikátní metodiky s názvem Global skills®, o které se v tomto článku ještě zmíníme. V rámci otevřených a uzavřených vzdělávacích akcí poskytuje tato společnost komplexní vzdělávací služby hard a soft skills včetně managementu kvality a optimalizace procesů, BOZP, etiky, CSR, slaďování – Work Life Ballance, 50+, antimobbingu či rovných příležitostí a genderových auditů. Zajímavým artiklem pro stávající či potencionální klienty této firmy je mimo jiné i akreditované vzdělávání (akreditováno na MV, MŠMT, MZ, MPSV), profesní rekvalifikace, problematika HR a assessment/development centra. Společnost se však neleká i nestandardních forem vzdělávání jako například Military outdoor, vzdělávání na plachetnici v České republice na Brněnské přehradě i kdekoliv ve světě na moři či oceánu nebo alternativní formy výuky popř. blended learning.
Veškeré klíčové aktivity zajišťuje společnost prostřednictvím svého týmu 120 lektorů a konzultantů, z nichž je cca 50 kmenových, kteří tvoří tematicky i personálně propojený pracovní tým profesionálů, který společnost soustavně vzdělává a systematicky s ním pracuje.
Jako souvislá linie všemi vzdělávacími a rozvojovými aktivitami prolíná zodpovědný přístup, relevantní diagnostika a měření výsledků s jasným cílem. V podání Centra andragogiky, s.r.o. už vzdělávání není pouhou nákladovou položkou, ale měřitelnou investicí s očekávanou návratností. Společnost též zajímá, jak zákazníkovi pomoci s financováním svých služeb a proto vytváří expertní podporu při sestavení projektových žádostí a v rámci dotačního managementu při čerpání finančních prostředků z ESF.
Společnost participuje na rozvoji i legislativním vývoji vzdělávacího trhu v ČR a hodně času a úsilí též investuje do výzkumu, vývoje a následných inovací v oblasti rozvoje a vzdělávání. Nové poznatky či aktuální témata pak veřejně komunikuje a popularizuje formou diskusních fór, kulatých stolů a konferencí.
Nyní několik slov k oceněním, které tato společnost získala za svou záslužnou práci:
Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. byla jako jedna z mála velice pozitivně hodnocena v rámci auditu kvality vzdělávání Qfor (modul ClientScan, který prověřuje spokojenost zákazníků vzdělávacích subjektů). Tento certifikát, zaručující kvalitu a profesionalitu dané společnosti, získalo v ČR pouze několik vzdělávacích subjektů. Dále společnost 3x za sebou zdárně prošla etickým auditem realizovaným Etickým Fórem České republiky a 3x za sebou, což je nejvyšší možné ocenění, získala čestný titul Podnik FAIR PLAY. V minulosti se též společnost již 2x v rámci Královéhradeckého kraje v soutěži FIRMA ROKU zařadila mezi 10 nejlepších firem a letos též získala navíc ocenění Odpovědná firma roku 2012 Královéhradeckého kraje a na celostátní úrovni se stala nositelem Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost organizací, což bylo odměnou za obětavou a úspěšnou práci související se založením, provozováním a podporou neziskové organizace „Šance na vzdělání, o.p.s.“. Na celostátní úrovni pak tato společnost získala ještě dvě ocenění. Vítězství v soutěži Národního vzdělávacího fondu Dobrá rada nad zlato s projektem „Pojďme sladit pracovní a rodinný život“ a ocenění pro tuto společnost nejvýznamnější VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST ROKU 2012.
Shora uvedený výčet různých ocenění nám něco o společnosti Centrum andragogiky napovídá a zároveň dokládá, že hodnoty vyznávané touto společností, mezi které náleží serióznost, profesionalita, flexibilita, vstřícnost a otevřenost nejsou prázdnými frázemi, ale formou a cílem zároveň a možná i životním stylem.


OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co je to andragogika?
Andragogika je aplikovaná vědní disciplína o výchově a vzdělávání dospělých, původem vycházející z pedagogiky. Vznikla z potřeby odlišit vzdělávání dospělých od vzdělávání dětí. Zabývá se zejména socializací, personalizací, akulturací a enkulturací. K realizaci se využívá především mimoškolní výuky v podobě kurzů, seminářů, mentoringu, koučinku ad.

Co je Vaší primární činností?
Naší primární činností je vzdělávání dospělých prostřednictvím unikátní metodiky Global skills®.
Zde je výběr vzdělávacích témat z naší nabídky:
VEŠKERÁ STANDARDNÍ I SPECIFICKÁ TÉMATA Z OBLASTI SOFT SKILLS
  Komunikační, osobnostní, prezentační, obchodní a manažerské dovednosti
  Týmová práce a řešení problémů + outdoor
  Specifická témata pro sociální oblast, státní a veřejnou správu, školství a zdravotnictví, hotelnictví…
PERSONÁLNÍ PROCESY A NÁSTROJE

  Kompetenční modely, nábor, výběr, AC&DC, adaptační proces, hodnocení, motivační systém
  Rovné příležitosti, holistický management, CSR, slaďování, firemní kultura, etika, loajalita apod.

KVALITA

  Požadavky normy ISO 9001 na systém QMS
  Interní auditor systému QMS
  Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000
  EFQM
  CAF + Štíhlá organizace + TPM
  Identifikace potřeb vzdělávání + realizace
  Hodnocení efektivity vzdělávání

MARKETING

  Public relations, externí komunikace, komunikace v krizi
  Marketingová strategie, reklama, CIMA
  On-line marketing (internet, SEO, PPC, viral marketing, sociální sítě)
  Marketingový výzkum (průzkum trhu, mystery shopping)
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

  Interní auditor systému řízení kvality podle ISO/TS
  Školení APQP
  PPAP:2006, 4. vydání / EMPB: VDA 2, 4. vydání
  G8D report a metodika řešení problému
  FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků
  Kaizen+ Six Sigma + MSA + SPC
  Audit procesu podle VDA 6.3. (2. vydání)
  Školení APQP + FMEA + G–8D report + Kaizen
  Six Sigma + G8D Report
  G8D Report + Kaizen 
POTRAVINÁŘSTVÍ

  Interní auditor systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle ISO 22000
  Interní auditor (HACCP)
  Global Standard for Food Safety verze 5
  Požadavky IFS verze 6
  Interní auditor „BRC Food" a „IFS Food"

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Požadavky ISO 14001 + Interní auditor (EMS)
  Legislativa EMS + Odpadové hospodářství
  Ochrana ovzduší + Vodní hospodářství
  ADR a nakládání s chemickými a nebezpečnými látkami
BEZPEČNOST PRÁCE

  Požadavky normy BS OHSAS 18001 – BOZP
  Interní auditor BOZP – norma BS OHSAS 18001
  Legislativa BOZP
  Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik BOZP – dle BS OHSAS 18001
  HAZOP – studie nebezpečí a provozuschopnosti

INTEGROVANÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ

  Interní auditor (QMS, EMS, OHSAS)
  Požadavky na systém integrovaného managementu


V čem vynikáte nad svou konkurencí?
Jednoznačně aplikací unikátní metodiky Global skills® a vlastní strategií neprodávat jednotlivé často z kontextu vytržené kurzy, ale navrhovat, vytvářet a realizovat komplexní řešení klientovi na míru.
Vzdělávání jsme harmonicky propojili s diagnostikou, holistickým managementem a poradenstvím, čímž jsme ho povýšili na komplexní a vysoce efektivní nástroj rozvoje klíčových oblastí firem a vzdělávání a rozvoje jejich zaměstnanců.

Co je to Global skills®?
Metodika Global skills® je postavena na 3 nosných pilířích, kterými jsou:
1. Harmonické propojení a kontextová provázanost soft a hard skills
2. Diagnostika vzdělávacích potřeb a měření úspěšnosti vzdělávání
3. Holistický management
Jednotlivé pilíře je možno aplikovat samostatně či v různých kombinacích na základě zjištěných potřeb či vyřčených přání zákazníka. Ideální je však jejich systematické propojení v rámci uceleného vzdělávacího a rozvojového projektu.
Primární podstatou tohoto produktu je harmonické sladění a propojení SOFT (měkkých) a HARD (tvrdých) SKILLS (dovedností), které se v pojetí většiny vzdělávacích společností od sebe často přímo či nepřímo oddělují. Na základě vstupní diagnostiky či zákazníkem definovaných vzdělávacích potřeb sestavíme jedinečný vzdělávací a rozvojový program. Zaměříme se přitom na témata, která jsou nejen odpovědí na jednotlivé potřeby zákazníka, ale navíc jsou vždy kontextově sladěna v relevantní celek. Tento přístup umožňuje účastníkům vzdělávání hlubší pochopení dané problematiky s násobně větším potenciálem dlouhodobého uchování souvisejících vědomostí a dovedností nežli u klasické formy vzdělávání.
 

Jaké jsou cíle a přínos Global skills® pro zákazníka?
  GS je účinná metodika rozvoje firem či organizací a jejich zaměstnanců s cílem kontinuálního zvyšování efektivity a snižovaní celkových nákladů.
  GS probíhá efektivně, systematicky, cíleně a na základě skutečných vzdělávacích potřeb.
  GS vytváří kompetentní pracovníky a nepřímo zvyšuje produktivitu a kvalitu jejich práce a tak i celkový přínos pro firmu či organizaci.
  GS harmonicky propojuje měkké a tvrdé dovednosti a vytváří z nich funkční celek.
  GS je aplikováno na základě předrealizační diagnostiky na míru zákazníkovi a jeho konkrétním představám. GS navyšuje efektivitu vzdělávání a zaměřuje se na kontextové chápání a holistické (celostní) myšlení v souvislostech.
  GS klade důraz na udržitelnost získaných vědomostí a dovedností a jejich následnou bezproblémovou aplikaci do každodenní praxe.
  GS iniciuje změnu myšlení a přístupu ke vzdělávání a novým formám řešení, přičemž se významným způsobem podílí na posilování loajality a morálního statutu.
  GS je cílené měření úspěšnosti vzdělávání. Průběžné vyhodnocování a zpětná vazba jsou založeny na předem stanovených kritériích, která je možno po vzájemné dohodě rozšiřovat či jinak měnit dle potřeby klienta.
  GS je na rozdíl od mnoha jiných forem měřenou investicí a nikoliv jen nákladovou položkou.
Jak diagnostikujete vzdělávací potřeby a jak vzdělávání měříte?
Centrum andragogiky využívá především exaktní způsoby měření úspěšnosti. Těmi jsou:
  osobnostní a profesní screening – Jeden z nejpřesnějších a mezinárodně uznávaných nástrojů, který realizuje výhradně doktor psychologie, nejlépe se specializací na psychologii práce a zároveň klinickou psychologii. Výsledkem je odborná zpráva, která se vždy vyjadřuje k jednotlivým sledovaným dimenzím a je doplněna přehledným exaktním grafem s vysvětlivkami doporučení dalšího rozvoje.

  360° zpětná vazba – Poměrně objektivní způsob hodnocení jednotlivců v oblasti jejich schopností, kompetencí a úrovni respektu v rámci týmu i firmy.

  Interview je dialog s jednotlivými osobami v rámci sledované cílové skupiny. Mystery shopping pomůže získat informace a zpětnou vazbu přímo z reálného prostředí jednotlivých pracovních pozic se zaměřením na ty, kteří jak ve firmě či organizaci, tak i na pobočkách či v terénu komunikují se stávajícími či potenciálními klienty a partnery.

  Personální a organizační audit zadavateli zjistí optimálnost organizační struktury firmy či její části včetně počtu a efektivity rozmístnění personálních zdrojů v návaznosti na popisy práce, rozsah kompetencí u jednotlivých pracovních pozic a i celkovou efektivitu organizační struktury.

Jak může například vypadat kladný výsledek Vámi realizované vzdělávací akce?
Např. v rámci výuky na téma „Štíhlá výroba“ lektor mimo jiné vede účastníky k tomu, aby se dívali a viděli prostor ke zlepšení či snížení plýtvání na jejich úseku, oddělení či přímo pracovišti.
Během jednoho školicího dne jsou účastníci seznámeni s principy dané problematiky. Na zadané úloze, jejíž vyhodnocení proběhne formou moderované diskuze, pak účastníci identifikují konkrétní místa vyžadující zlepšení či zamezení plýtvání. Nalezený potenciál následně vyčíslí.
U středně velké firmy jsme již v minulosti v nejednom případě nalezli popsanou formou potenciál k úsporám ve výši 15 – 20 miliónů Kč.