Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Centrum andragogiky, s.r.o., 18.01.2013, 9:21

Naše společnost Centrum andragogiky, s.r.o. se v oblasti dalšího vzdělávání dospělých úspěšně angažuje již celou řadu let. Náležíme k tomu typu vzdělávacích institucí, které pouze neprodávají jednotlivé kurzy, ale vytvářejí pro své klienty řešení na míru jejich potřebám a přáním. Náležíme také k té trošce vzdělávacích firem, které své vzdělávací služby měří a vyhodnocují a navíc disponujeme i výzkumnými aktivitami s velkým inovačním potenciálem.


Na základě realizací vzdělávání u velkého množství středních a velkých firem jsme zaznamenali významný inovační potenciál například v oblasti snahy o systematické komplexní vzdělávání, kterou se firmám a organizacím ne vždy dařilo naplňovat. Pro firmy prostor ke zlepšení a pro nás prostor pro novou metodiku a přístup k danému problému. Cíl byl jasný. Vytvořit vzdělávací nástroj, který zefektivní výuku v rámci dalšího vzdělávání a zvýší úspěšnost aplikace získaných vědomostí a dovedností do každodenní praxe. Doplnit tento nástroj o mechanizmy odstraňující neefektivní a často z kontextu vytržené způsoby vzdělávání bylo již pouhým logickým krokem. Při tvoření tohoto produktu jsme pak také kladli důraz na svědomitou diagnostiku a měření úspěšnosti vzdělávacího a rozvojového procesu. Celý proces vývoje jsme završili ověřením a konzultací s cca 25 zkušenými lektory a cca 15 našimi zákazníky. Nový produkt s názvem Global skills® obsahující inovativní metodiku byl na světě.


Metodika Global skills® je postavena na 3 nosných pilířích, kterými jsou harmonické propojení a kontextová provázanost soft a hard skills neboli globální dovednost, diagnostika vzdělávacích potřeb a měření úspěšnosti vzdělávání neboli globální výsledek a holistický management neboli globální (celostní) pohled.
Jednotlivé pilíře je možno aplikovat samostatně, či v různých kombinacích na základě zjištěných či vyřčených potřeb a přání zákazníka. Ideální je však jejich systematické propojení v rámci uceleného neboli globálního vzdělávacího a rozvojového projektu.:


Jednotlivé pilíře je možno aplikovat samostatně, či v různých kombinacích na základě zjištěných či vyřčených potřeb a přáních zákazníka. Ideální je však jejich systematické propojení v rámci uceleného vzdělávacího a rozvojového projektu. A nyní k jednotlivým pilířům.
Primární podstatou tohoto produktu je harmonické sladění a propojení SOFT (měkkých) a HARD (tvrdých) SKILLS (dovedností), které se v pojetí většiny vzdělávacích společností od sebe často přímo či nepřímo oddělují. Na základě vstupní diagnostiky či zákazníkem definovaných vzdělávacích potřeb sestavíme vzdělávací a rozvojový program na míru. Program sestavíme z témat, která jsou nejen odpovědí na jednotlivé potřeby zákazníka, ale navíc jsou vždy kontextově sladěny v relevantní celek, který účastníkům vzdělávání umožní hlubší pochopení dané problematiky s násobně větším potenciálem dlouhodobého uchování souvisejících vědomostí a dovedností nežli u klasické formy vzdělávání.
Jedním z hlavních předpokladů úspěšné aplikace shora uvedené metodiky v praxi je organizačně, informačně a odborně propojený a sehraný tým lektorů, kteří se navzájem dobře znají, a to jak mezilidsky, tak i v rámci svých vzdělávacích metod a odborných obsahů. Dalším důležitým článkem je kvalifikovaný koordinátor vzdělávacích a rozvojových akcí, který zajišťuje bezproblémovou realizaci včetně související komunikace a zároveň dohlíží nad řádným plněním smluvních podmínek a dohod za účelem splnění všech vytýčených cílů k zákazníkově plné spokojenosti.
DIAGNOSTIKA a měření jsou nástrojem, který by neměl chybět u žádné činnosti, natož pak u vzdělávání. Firmy ročně utrácejí velké částky peněz za vzdělávání a většinou ani nemají pojem o tom, co za své peníze dostali a jestli je jim to k něčemu dobré. Pouze kvalitní diagnostika je schopna definovat ty pravé vzdělávací a rozvojové cíle a i jakékoliv měření se může odvíjet pouze od změřené úvodní - současné hodnoty. Pokud neznáme výchozí status quo nelze změřit nic i kdybychom to chtěli. Proto se vždy se současným stavem věcí musíme seznámit co nejdříve. V oblasti vzdělávání to znamená zjistit reálné potřeby a prostor ke zlepšení a definovat vzdělávací cíle. Následně pak po ukončení vzdělávací akce či souboru několika akcí v několikatýdenním odstupu (důležitá je i udržitelnost nabytých vědomostí a dovedností) změřit úroveň navýšení kompetencí a v návaznosti na to a v souladu s potřebami zákazníka i navrhnout další postup. Disponujeme celou řadou diagnostických a měřících nástrojů a klientovi doporučíme ten nejvhodnější vzhledem k nastavené ceně a sjednaným konkrétním cílům.


Pro dlouhodobé sledování rozvoje daného jedince včetně statistických výstupů a údajů sloužících k definování vzdělávacích potřeb pro kýžený koncepční rozvoj nebo pro naplnění požadované podstaty daného kompetenčního modelu disponujeme i softwarovou podporu, která toto umožňuje. Pracuje se vstupními daty pořízenými všemi rozvojovými složkami (diagnostické, vzdělávací nebo poradenské firmy, interní vzdělávání a třeba i data z CV jednotlivých osob). 


HOLISTICKÝ MANAGEMENT coby další pilíř Global Skills® bychom mohli zařadit do oblasti employeeshipu z pohledu manažerů na různých úrovních a definovat ho jako nástroj změny osobního paradigmatu. Trend úzkých specializací s cílem vytvoření špičkového odborníka na jednu stále užší a podrobnější oblast přinesl mimo pozitivních výsledků i řadu nežádoucích efektů. Většina manažerů dnes není schopna vnímat věci, okolnosti či problémy z potřebného nadhledu a v nezbytném kontextu na ostatní části či jejich celkový souhrn v kompaktní podobě. Ať již jakékoliv rozhodování či vzniklé problémy se řeší odděleně bez potřebné provázanosti na celek. Většina příčin daných problémů je často latentní povahy a zůstává proto nepovšimnuta, přičemž se pozornost soustavně zaměřuje na snahu řešit pouhé symptomy těchto problémů – ty jsou totiž lépe identifikovatelné a většinou se dají léčit rychleji, na první pohled levnějšími formami řešení, ale s krátkodobým efektem, jenž umožní skutečným příčinám dlouhodobě a skrytě růst. V praxi to znamená, že manažer bez celostního přístupu třeba i problém vzniklý v jeho oddělení vyřeší, ale většinou bez ohledu na kontext s problematikou celé firmy, a tak v důsledku jím zvoleného řešení mohou třeba vzniknout jiné problémy ve vedlejších odděleních. Ještě větší negativní dopad může mít řešení, které neřeší příčinu.

  • GS probíhá efektivně, systematicky, cíleně a na základě skutečných vzdělávacích potřeb
  • GS vytváří kompetentní pracovníky a nepřímo zvyšuje produktivitu a kvalitu jejich práce, a tak i celkový přínos pro firmu či organizaci
  • GS harmonicky propojuje měkké a tvrdé dovednosti a vytváří z nich funkční celek
  • GS je aplikováno na základě předrealizační diagnostiky na míru zákazníkovi a jeho konkrétním představám, anebo při jejich absenci s vlastní důkladnou identifikací zákazníkových konkrétních potřeb
  • GS navyšuje efektivitu vzdělávání a zaměřuje se na kontextové chápání a holistické (celostní) myšlení v souvislostech
  • GS klade důraz na udržitelnost získaných vědomostí a dovedností a jejich následnou bezproblémovou aplikaci do každodenní praxe
  • GS iniciuje změnu myšlení a přístupu ke vzdělávání, novým formám řešení a významným způsobem se podílí na posilování loajality a morálního statutu
  • GS je cílené a měřitelné a měření jeho úspěšnosti, průběžné vyhodnocování a zpětná vazba jsou založeny na předem stanovených kritériích, které je možno po vzájemné dohodě rozšiřovat či měnit dle potřeby
  • GS je na rozdíl od mnoha jiných forem měřenou investicí a nikoliv jen nákladovou položkou

Pro velký zájem a za účelem multiplikace GS metody do firem a organizací jsme letos založili a pro první účastníky otevřeli Global skills akademii.
Hlavní vzdělávací a rozvojový program je na 15 – 20 dnů dle úrovně cílové skupiny účastníků.
Prostřednictvím této akademie, chceme vytvářet účinnou podporu firmám a organizacím na jejich cestě k neustálému zlepšování, rozvoji a stabilizaci jejich existence.

Jak může třeba vypadat výsledek námi realizované vzdělávací akce? Např. v rámci výuky na téma „Štíhlá výroba“ lektor mimo jiné učí účastníky dívat se a vidět prostor ke zlepšení či snížení plýtvání na jejich úseku, oddělení či přímo pracovišti. Jeden den si mimo jiné v učebně i fyzicky ve výrobě vysvětlí principy dané problematiky a prostřednictvím domácího úkolu a moderované diskuse v rámci vzdělávací akce pak účastníci identifikují konkrétní úzká místa skýtající onen předmětný prostor ke zlepšení či zamezení plýtvání a hned nalezený potenciál i konkrétně vyčíslí. U středně velké firmy jsme již v minulosti v nejednom případě nalezli popsanou formou potenciál k úsporám ve výši 15 – 20 miliónů Kč.
Paradoxně to, co firmy nastartuje a vynese až na výsluní, začne po určité době být bez cíleného zásahu brzdou. Náš produkt – Global skills® nabízí nejen řešení prostřednictvím unikátní metodiky, ale i na základě jiného přístupu a zohlednění formy a obsahu v potřebném kontextu.


Závěrem snad ještě upozorním na důležitou skutečnost, a to že vzdělávání se v této podobě stává nejen návratnou investicí, ale i významnou konkurenční výhodou, která umožní kterékoliv firmě či organizaci stát se vítězem.

(David Kalivoda, metodik, lektor a konzultant vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky, s.r.o.)