Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Služby a školení MB, 28.02.2013, 9:52

Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi
areál Vysoké školy Škoda Auto a.s.
a Vzdělávacího střediska Na Karmeli

Vzdělávací agentura Služba škole MB ve spolupráci s partnery připravila odbornou konferenci „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“. Uskuteční se ve čtvrtek
28. března 2013 v areálu Vysoké školy Škoda Auto a Vzdělávacího centra Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Projekt je podporován Senátem Parlamentu ČR, senátorem Jaromírem Jermářem, městem Mladá Boleslav, firmou Škoda Auto, a.s., firmou Olympia a dalšími firmami a institucemi.

Záměrem pořadatelů je uspořádat setkání lidí z celé České republiky, kteří se systematicky zabývají vzděláváním seniorů, a to jak na akademické půdě vysokých škol a ve vzdělávacích institucích, tak i v prostředí knihoven, muzeí, škol, sociálních ústavů, agentur atd. Cílem je výměna a shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů a především zdůraznění jeho významu nejen pro seniory samotné, jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu.
Přednášející patří k uznávaným autoritám v oblasti vzdělávání seniorů v rámci celé České republiky.

Konference bude sestávat ze tří částí:

1. Úvodní dopolední blok pro všechny účastníky s tématy Vzdělávání seniorů v kontextu konceptu celoživotního učení  

Zdeněk Palán (prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých) a Vzdělávání seniorů, cíle, současný stav a aktuální trendy

Michal Šerák  (Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK Praha)

2. Odpolední workshopy ve 3 blocích (každý účastník si bude moci zvolit, kterého bloku
se zúčastní).

I. blok
Univerzita 3. věku jako specifická forma vzdělávání seniorů na vysokých školách
Jana Šemberová – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Proč (NE) vzdělávat seniory
Naděžda Špatenková – Univerzita Palackého v Olomouci
Příklady spolupráce mezi U3V a vzdělávacími organizacemi
Lenka Cimbálníková – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

II. blok
Age Management a možnosti jeho uplatnění v ČR
Ilona Štorová – Občanské sdružení Age Management CZ
Zkušenosti s uplatňováním Age Managementu ve ŠKODA AUTO a.s.
Přednášející – Škoda Auto a.s.
Virtuální Univerzita třetího věku – vysokoškolské zájmové vzdělávání seniorů
Klára Nehodová – Česká zemědělská univerzita v Praze

III. blok
Rizika a možnosti zájmového vzdělávání seniorů vzdělávacími agenturami
David Kryštof – Eduscientas, s.r.o. a Univerzita Palackého v Olomouci
Motivace ke vzdělávání v kurzech U3V
Barbora Hašková, Petr Adamec – Masarykova univerzita v Brně
Vzdělávání seniorů není jenom zájmové vzdělávání
Eva Pešková – Mladoboleslavská univerzita 3. věku a volného času seniorů, Mladá Boleslav

3. Po celou dobu trvání konference bude probíhat výstava k 10. výročí založení MBU3VaVČS

Zájem o účast na konferenci již projevili lidé z několika okruhů:
1. Z akademického světa – organizátoři Univerzity 3. věku na univerzitách a vysokých školách z různých částí ČR
2. Z knihoven – řada knihoven pořádá přednášky a besedy pro seniory
3. Organizátoři virtuální Univerzity 3. věku z různých míst v ČR – jak z knihoven, tak např. 
z domovů seniorů
4. Pracovníci úřadů práce – tématem konference je i tzv. Age management, tedy řešení uplatnění lidí 50+ na trhu práce 
5. Některé organizace zajišťující sociální služby – některé z nich pořádají přednášky pro seniory
6. Někteří členové Hospodářské komory ČR
  
   Konference se koná v době, kdy česká vláda schválila plán podpory aktivního stárnutí do roku 2017. Jeho nedílnou součástí je mimo jiné podpora celoživotního učení či opatření, která by seniorům v aktivním věku lépe umožnila sehnat zaměstnání, kde by mohli uplatnit své celoživotní zkušenosti.
   Organizátoři vděčně přijali záštitu, kterou nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  
Konference v Mladé Boleslavi je organizována u příležitosti 10. výročí vzniku Mladoboleslavské univerzity 3. věku a volného času seniorů. U jejího zrodu stála v roce 2003 bývalá středoškolská učitelka a tehdejší náměstkyně primátora města Mladá Boleslav Eva Pešková společně s Ivo Rašínem, ředitelem vzdělávací agentury Služba škole MB. Cílem založení MBU3VaVČS bylo dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se měnící společnosti a aby načerpali nové vědomosti a dovednosti.
   Mladoboleslavská U3V a volného času seniorů získala za dobu své existence uznání
a významné místo v životě města. Jistě k tomu dopomohla i cílevědomost její spoluzakladatelky a duchovní inspirátorky Evy Peškové, která se řídí mottem antického dramatika, filozofa a politika Senecy:  

                    "Neexistuje nic,
co by nezmohla houževnatá činnost
                    a usilovná, svědomitá péče."

Michal Šimek -  manažer vzdělávání,  Služba škole MB Mladá Boleslav

                             e-mail: simek@sskolemb.cz ; mob. 725 812 306

 Přihlášky a další informace: www.sskolemb.cz/seniori          e-mail: dvorakova@sskolemb.cz 

Přednášející na konferenci  Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost:


Mgr. Petr Adamec, DiS. – Masarykova univerzita v Brně
Je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (2007), pracovníkem Masarykovy univerzity (od 2008), který se zabývá koordinací a metodickou podporou v oblasti celoživotního vzdělávání na všech jejích součástech a spolupodílí se na realizaci kurzů Univerzity třetího věku. V rámci doktorského studia pedagogiky je předmětem jeho zájmu motivace učitelů/dospělých k dalšímu vzdělávání. V této souvislosti také aktivně vystupuje na konferencích a publikuje články o dalším vzdělávání zejména pedagogických pracovníků
a seniorů, vede závěrečné práce z oblasti dalšího vzdělávání apod. Je absolventem kurzu Manažer vzdělávání dospělých, který organizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky. V loňském roce byl spoluautorem monografie o historii seniorského vzdělávání v ČR.

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková – PhD., MBA – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor matematika - fyzika, Podnikatelskou fakultu VUT v Brně, obor ekonomie a řízení, a UJAK v Praze, doktorské studium andragogiky. V současné době působí jako statutární zástupce děkana
a proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně. Lektorsky se zaměřuje na oblast managementu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. V letech 1991–2000 působila v oblasti regionálního školství
a rozvoje lidských zdrojů na různých manažerských pozicích. Od roku 2000 do roku 2012 působila na UP v Olomouci jako ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání. Podílela se na realizaci téměř dvaceti projektů se zaměřením na další vzdělávání, management, školský management, zvyšování kvality apod., vydala několik odborných publikací, podílí se na činnosti asociací a sdružení zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých.  Stála u vzniku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA a je jeho ředitelkou. Za zásluhy
o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci byla v roce 2011 oceněna bronzovou medailí rektora.

Ing. Bc. Barbora Hašková – Masarykova univerzita v Brně
Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a poté Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 2005 pracuje na Masarykově univerzitě jako manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání. Na Masarykově univerzitě mimo jiné metodicky řídí vzdělávací a správní činnosti ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání a také zodpovídá za realizaci kurzů Univerzity třetího věku. V rámci své činnosti publikuje články zabývající se problematikou celoživotního vzdělávání včetně seniorského vzdělávání a je řešitelkou celé řady projektů věnujících se této oblasti. 

Mgr. David Kryštof – Eduscientas, s.r.o. a Univerzita Palackého v Olomouci
Je absolventem oborů sociologie a andragogiky na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2008 až 2011 působil na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci převážně jako lektor kurzů počítačové gramotnosti, ale také jako projektový manažer. Odborně se zaměřil kromě kurzů pro úplné začátečníky, kurzů internetu a pro pokročilé také na problematiku celoživotního učení a vzdělávání ve vyšším věku. Celkem odučil cca 450 hodin přímé výuky se studenty-seniory. Společně s Naděždou Špatenkovou se podílel na publikaci „Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci“ a na metodice kontaktní osoby působící při vzdělávání formou virtuální univerzity třetího věku realizované Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2011 se editorsky a částečně i autorsky spolupodílel s Petrem Adamcem (Masarykova univerzita v Brně) na publikaci „Univerzity třetího věku na vysokých školách“. S ním následně vytvořil anglickou mutaci „UniversitiesoftheThird Age at Czech Universities“. Obě publikace jsou v České republice jedinečné a za dobu existence univerzitního seniorského vzdělávání na území ČR (od roku 1986) jediné. V letech 2009 až 2011 byl členem Asociace univerzit třetího věku České republiky. V současné době řídí společnost zaměřenou na poradenství v oblasti řízení a rozvoji lidských zdrojů, působí i na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ing. Klára Nehodová – Česká zemědělská univerzita v Praze
Po studiu a mateřské dovolené nastoupila do Institutu výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR. V roce 1996 přešla na Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde od počátku organizovala seniorské vzdělávání. Od roku 2007 se věnovala přípravě možnosti rozšíření seniorského studia v regionech. V současné době je manažerkou Virtuální U3V pro Českou republiku. 

PhDr. Zdeněk Palán, PhD. – prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých
Je prezidentem Asociace inistiucí vzdělávání dospělých, členem komise pro akreditaci rekvalifikačních programů MŠMT, členem komise pro vzdělávání oborové rady NSK.
V devadesátých letech 10 let pracoval na MŠMT v různých funkcích v oblasti dalšího vzdělávání, následně potom 5 let na Národním vzdělávacím fondu. Externě v těch letech působil na katedře andragogiky a personálního řízení FF UK.  Krom jiného inicioval
i založení Asociace univerzit třetího věku. Je autorem několika publikací, především Významového slovníku Rozvoj lidských zdrojů, učebnice Základy andragogiky, učebnice Profesní vzdělávání, atd. Je nositelem ceny Vladimíra Jochmanna. Andragogická společnost ho nominovala na cenu Osobnost roku 2012.

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – FF UK Praha
Vystudoval katedru andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působí jako odborný asistent. Předmětem jeho zájmu jsou historické kontexty vzdělávání dospělých a andragogiky, zájmové vzdělávání, gerontagogika a politika dalšího vzdělávání. Člen řady profesních asociací a odborných skupin, autor monografie Zájmové vzdělávání dospělých (Portál, 2009).

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci
Vedoucí referent a metodik U3V na UPOL. Je absolventkou jednooborové psychologie
a sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde taktéž absolvovala doktorské studium. Absolvovala řadu specializačních výcviků, včetně supervizních kurzů. Je lektorkou v oblasti soft skills – komunikačních a jiných „měkkých“ dovedností. Působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Zdravotně sociální fakultě
v Ostravě. Zaměřuje se především na problematiku životní ztráty a náročných životních situací a na psychologické poradenství pro specifické klientelové skupiny. Je autorkou řady monografií, odborných statí a učebnic pro zdravotní sestry a lékaře.

Mgr. Ilona Štorová – Občanské sdružení Age Management CZ
Absolventka oboru Andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých, zaměřuje se na andragogiku a projektový management se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. V letech 2010-2012 působila jako vedoucí projektu „Strategie Age Managementu v České republice“, který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palackého v Olomouci a Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně. Zahraničním partnerem projektu byl Finský institut pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách, který se problematikou udržování pracovní schopnosti starších pracovníků dlouhodobě zabývá. Aktivity projektu přinesly do ČR metody age managementu a koncept pracovní schopnosti. Projekt byl oceněn Národní cenou kvality ČR za podporu Age Managementu v ČR.

PhDr. Eva Pešková – Mladoboleslavská univerzita 3. věku

Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Videozáznam ze slavnostního představení konference a z tiskové konference v Senátu PČR  si můžete přehrát

na You Tube - odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=x4xxIJiFvNs&feature=youtu.be