Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 21.07.2014, 16:12

44 tis. Eur v průměru získali účastníci Master studia svou usilovnou prací pod vedením zkušených lektorů IPA Slovakia pro své podniky. V klíčových provozních ukazatelích dosáhli účastníci snížení zásob v průměru o 880 tis. Eur a zvýšení produktivity práce o 24%.

Experti v různých zemích si lámou hlavy nad otázkou jak vyhodnocovat úspěšnost vzdělávání. Mnozí používají testy, zpětné vazby, počet hodin vzdělávání a jiné ukazatele a metody.

My v tom máme jasno již několik let. Úspěšnost vzdělávání se dá změřit hlavně přes schopnost aplikovat naučené v praxi podniku již během studia. V ideálním případě, aby přínosy ze studia převýšily jeho náklady.

IPA Slovakia a její tým odborníků nabízí už od roku 2000 pro Vás - manažery v oblasti výroby, logistiky, kvality, projektové manažery a průmyslové inženýry, profesionální roční praktické Master studium průmyslového inženýrství. Tato výjimečná metoda vzdělávání je kombinací teoretických a praktických tréninků v našich moderních prostorech IPA stejně jako přímo v dílnách vybraných společností.

V září končí další skupina absolventů Master studia průmyslového inženýrství. Absolventi pocházejí z řad středního a vyššího managementu. V následující části uvádíme výsledky vyřešených projektů.

 

PŘÍNOSY JEDNOTLIVÝCH PRACÍ SE DAJÍ SHRNOUT NÁSLEDOVNĚ
Největší skupina účastníků se věnovala zefektivnění procesů výroby.

 • Zlepšení layoutu a snížení výrobního času o 39%. Snížení výrobního času se podařilo zejména díky sloučení a kombinování nejpracnějších operací. Provedenými opatřeními se podařilo zkrátit průběžnou dobu výroby o 59%. Celková úspora práce byla více než 44 tis. Eur.
 • Optimalizace časového využití pracovníka. Navrženými opatřeními se podařilo zvýšit produktivitu o 23%. Kromě toho byla v Master práci řešena oblast snížení fyzické námahy pracovníka při manipulaci a standardizace pracoviště. Celková finanční úspora byla více než 12 tis. Eur.
 • Optimalizace obslužného času operátora. Navrženými opatřeními se podařilo snížit výrobní čas o téměř 50%, což po přepočtení znamenalo roční úspory ve výši 114 tis. Eur. Navíc měla navrhovaná opatření i vliv na snížení nákladů na nekvalitu ve výši 7 tis. Eur.
 • Změna strategie montáže celého závodu. Kromě vytvořené koncepce se podařilo změnou layoutu na vybrané provozovně zmenšit montážní plochu o 20% a zvýšit účinnost o 10%. Celkový přínos práce přesahuje 36 tis. Eur.
 • Optimalizace ztrátových časů při čištění. Po provedení detailních analýz s časovou a prostorovou osou byla navržena opatření směřující k eliminaci variabilních částí operace a návrhu nového způsobu čištění. Výsledkem je zkrácení doby čištění o 20%, což znamenalo roční finanční úsporu ve výši 12 tis. Eur.
 • Snížení času na přestavení SMED. Po realizaci opatření se podařilo snížit čas na seřízení o 18%, což znamenalo finanční přínos ve výši 19 tis. Eur.
 • Optimalizace materiálových toků. Implementací opatření eliminujících plýtvání, změnou organizace práce a vizualizací bylo dosaženo zkrácení rozpracované doby o 23% a zvýšení produktivity práce ve finančním vyjádření o 40 tis. Eur.
 • Optimalizace způsobu vychystávání. Změnou způsobu vychystávání a skladování, následným zavedením vizuálních prvků řízení došlo ke snížení prostojů montážní linky, což mělo přímý finanční efekt ve výši 142 tis. Eur. Zároveň došlo i k parciální redukci potřebné plochy ve výši 4 tis. Eur.

Využitím principů Lean formou optimalizace hodnotového toku, implementace výrobních buněk a snížení zásob se věnovali následující práce:

 • Optimalizace hodnotového toku. Realizovanými opatřeními na lince se snížily výrobní náklady o 25 tis. Eur. Součástí práce jsou i opatření směřující k zavedení plynulého toku, jejichž výsledkem je redukce průběžné doby výroby s finančním vyčíslením snížení zásob ve výši 35 tis. Eur.
 • Mapování toku hodnot. V tomto případě se autor po zmapují toku hodnot zaměřil na optimalizační opatření ve výrobě. Postupnou úpravou výkonových norem a eliminováním plýtvání se podařilo dosáhnout finanční přínos ve výši 54 tis. Eur ročně.
 • Implementace výrobních buněk. Po segmentaci výrobního programu, analýzách materiálových toků následovalo pilotní vytvoření buněk s následnou standardizací. Výsledkem bylo snížení průběžné doby výroby o 30%, snížení rozpracovanosti o 25% a ve finančním vyjádření o 60 tis. Eur, snížení logistických vzdáleností o 25%, zvýšení produktivity o 5%.
 • Výrobními buňkami ke snížení ztrát. Výsledkem je snížení celkového času přestavení o 30%, úspora normohodin obsluhy o 33%, což představuje ve finančním vyjádření 16 tis. Eur. Kromě toho došlo ke zvýšení flexibility a zkrácení průběžné doby výroby.
 • Zlepšení procesu plánování. Výsledkem bylo upřesněno plánování a on-line přehled ve výrobě, která se projevila snížením rozpracované výroby o 700 tis. Eur a úsporou nákladů o 15 tis. Eur.
 • Snížení zásob v podniku. Po detailní analýze nakupovaných dílů, rozpracované výroby formou ABC-XYZ a obrátky zásob byla navržena opatření směřující k celkovému snížení hodnoty zásob o 3,6 mil.. Eur, což představovalo finanční úsporu přibližně 90 tis. Eur.

I procesy péče ovýrobní zařízení rozhodují ovýsledcích podniku, co dokázali svými pracemi následující účastníci:

 • Změny v koncepci plánované údržby. Na základě analýz se podařilo vytipovat nejpracnější úkony v preventivní údržbě týkající se čištění. Na základě navržených opatření se podařilo redukovat čas čištění o 26%. Dalšími opatřeními se podařilo zvýšit OEE o 5% a snížit náklady na údržbu. Celková vyčíslená úspora projektu je 12,5 tis. Eur.
 • Zvýšení dostupnosti stroje a zavedení systematického způsobu řešení problémů. Po identifikaci hlavního problému ve formě dlouhého času seřízení se aplikací SMED podařilo snížit čas na přestavení o 75%, což přineslo roční finanční úsporu ve výši necelých 10 tis. Eur.
 • Implementace TPM. Implementací prvků autonomní a preventivní údržby se podařilo dosáhnout celkové přínosy ve výši 16 tis. Eur na pilotním provozu a zvýšením stability výroby bylo následně možné eliminovat velikost rozpracované výroby o dalších 12 tis. Eur.
 • Optimalizace výkonnosti. Zlepšením způsobu provádění autonomní údržby a optimalizací času čištění se podařilo zvýšit výtěžnost linek o 7,5%, což znamenalo finanční přínos více než 80 tis. Eur.

Poslední skupina prací byla orientovaná do oblasti zlepšení kvality výroby, eliminace zmetků:

 • Eliminace odpadu. Analýzou příčin vzniku nekvality a návrhem správných nápravných opatření se podařilo snížit % odpadu sedminásobně.Na hodnotě odpadu se podařilo ušetřit 120 tis. Eur ročně.
 • Snížení nekvality. Po analýze příčin vzniku nekvality, byly vytipované klíčové problémy a systematickým způsobem navržená nápravná opatření. Výsledkem je snížení nákladů na nekvalitu o 8 tis. Eur.

Aktuální otevíráme další skupiny v Žilině av Brně. Více informací naleznete na stránkách společností IPA Slovakia a IPA Czech, www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz

 


Firma IPA Slovakia, s.r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Podniková kultúra (Žilina)
18.1 - 19.1.2018
384 €
2. Ako budovať inovačnú firmu (Žilina, Martin)
23.1 - 24.1.2018
384 €
3. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
23.1 - 24.1.2018
384 €
4. Logistik Expert (Žilina)
25.1 - 26.1.2018
2 268 €
5. Štíhle logistické systémy (Žilina)
25.1 - 26.1.2018
384 €
6. Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility (Žilina)
1.2 - 2.2.2018
384 €
7. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Žilina)
6.2 - 7.2.2018
384 €
8. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
7.2.2018
192 €
9. Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci? (Žilina)
7.2.2018
174 €
10. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
13.2 - 14.2.2018
384 €
11. Zákazníci a príležitosti na trhu (Žilina)
13.2 - 14.2.2018
384 €
12. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
13.2.2018 - 14.2.2019
3 480 €
13. Informačné systémy v logistike (Žilina)
15.2 - 16.2.2018
384 €
14. Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban (Žilina)
21.2.2018
174 €
15. Rozvoj ľudí (Žilina)
22.2 - 23.2.2018
384 €
16. Zavádzanie plynulého toku (Žilina)
27.2 - 28.2.2018
384 €
17. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
1.3.2018
174 €
18. Efektívne riadenie projektov (Žilina)
2.3.2018
174 €
19. Celková efektivita zariadení - OEE (Žilina)
5.3.2018
174 €
20. MASTER STUDIUM průmyslového inženýrství (Česko)
7.3.2018 - 30.3.2019
7 200 €
21. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
7.3.2018
174 €
22. Emocionálna inteligencia (Žilina)
8.3 - 9.3.2018
384 €
23. FMEA a Global 8D (Žilina)
12.3.2018
174 €
24. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
13.3 - 14.3.2018
384 €
25. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
27.3 - 28.3.2018
384 €
26. Tvorba systému údržby (Žilina)
16.4.2018
192 €
27. Projektovanie logistických systémov (Žilina)
17.4 - 18.4.2018
384 €
28. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
26.4.2018
192 €
29. Lean Expert (Žilina)
26.4.2018
2 376 €
30. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
2.5.2018
174 €
31. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
3.5 - 27.11.2018
2 160 €
32. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
9.5.2018
192 €
33. Časové štúdie (Žilina)
10.5.2018
384 €
34. TPM Expert (Žilina)
14.5 - 22.6.2018
1 296 €
35. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
15.5 - 16.5.2018
384 €
36. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
4.6.2018
174 €
37. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
11.6.2018
174 €
38. APQP (Advanced Product Quality Planning) (Žilina)
18.6.2018
174 €
39. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) (Žilina)
18.6 - 19.6.2018
384 €
40. PPAP (Production Part Approval Process) (Žilina)
19.6.2018
174 €
41. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
5.11.2018
192 €
42. Time manažment a self manažment (Žilina)
12.11.2018
384 €
43. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
otvírá se podle zájmu
960 €
44. Štíhle pracovisko – zvýšenie spôsobilosti a produktivity (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
45. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvírá se podle zájmu
1 320 €
46. Líder expert pre majstrov (Žilina)
otevírá se pololetně
960 €
47. Den mistrů (Žilina)
otevírá se pololetně
216 €
48. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
otevírá se ročně
4 080 €
49. European Study Tour (Česko)
otvírá se podle zájmu
1 800 €

Kurzy na míru

1. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
2. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
3. Celková efektivita zariadení - OEE (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
4. Emocionálna inteligencia (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
5. European Study Tour (Česko)
doporučený rozsah 5 dní
6. FMEA a Global 8D (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
7. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
8. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
9. Lean Expert (Žilina)
doporučený rozsah 13 dní
10. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
doporučený rozsah 5 dní
11. Líder expert pre majstrov (Žilina)
doporučený rozsah 5 dní
12. Logistik Expert (Žilina)
doporučený rozsah 12 dní
13. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
14. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
15. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
16. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
17. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
18. Tvorba systému údržby (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
19. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň

Žádné položky.

Žádné položky.

Studia na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externí, kvalifikační  (Žilina)