Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., 01.07.2015, 9:48

Dvě třetiny podniků neví o nové povinnosti zpracovávat energetický audit, nebo nemá o problematice dostatek informací. Povinnost je daná novelou zákona o hospodaření energií, která začne platit od 1. 7. 2015.

Celkový souhrn nových povinností a klíčové změny po novele Zákona o hospodaření energií v oblasti energetického auditu a systému managementu přednesl na prestižní odborné konferenci Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě Ing. Jakub John.

Novela Zákona o hospodaření energií (103/2015 Sb.) nabývá platnosti již 1. 7. 2015. Ve sbírce předpisů je zveřejněna pod číslem 103/2015 Sb. Z hlavních změn, které přináší, se podniků nejvíce dotýká:

- ruší plošné zpracovávání energetických štítků (průkazu energetické náročnosti budovy)
- mírní požadavek na instalaci měřičů tepla
- velké podniky budou muset periodicky zpracovávat energetický audit

Tři cesty, jak vyhovět požadavkům novely zákona

Firmy mají na vybranou jednu z tří možných cest, jak dostát požadavkům zákona:

- jednorázové řešení - energetické audity
- systémové řešení - zavedení a certifikace systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. (nutnost zpracovávat audity odpadne)
- certifikace podle ISO 14001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky.

Změna zákona se dotkne zejména velkých podniků (v zákoně stanovena jako povinnost pro podniky, které nejsou malým nebo středním podnikem), kteří budou muset nově každé čtyři roky nechat zpracovat energetický audit. Povinnost neplatí pro podniky, které mají zaveden systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií nebo systému environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu. Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Mnoho podniků vnímá tuto budoucí povinnost jen jako další administrativní překážku své činnosti, aniž by měly dostatečné informace o tom, co vlastně energetický audit a energetický management je a jaké mohou být jeho přínosy. Je jasné, že je možné zpracovat jen „nějakou“ zprávu v souladu s patřičnou vyhláškou, jejíž vypovídající a technická hodnota bude velmi nízká, ale zákonná povinnost bude splněna. Nebo je možné pravidelně zevrubně monitorovat energetické hospodářství podniku a navrhovat skutečně efektivní energeticky úsporná opatření za účelem maximálních úspor a zvýšení účinnosti a efektivity užívání energie.

Energetické audity jako cesta ke snižování nákladů a úsporám

Více o energetických auditech, certifikaci ISO 50001 a povinnostech podle zákona č. 406/2000 Sb. se dozvíte na odborném semináři 16. července 2015 na Olbrachtově 1, Praha 4. Přihlášku na seminář naleznete na našich webových stránkách www.bvtraining.cz.Petra Kuncová, Training Coordinator Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o., tel: 210 088 268, petra.kuncova@cz.bureauveritas.com