Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 19.10.2015, 22:13

Kvalita vzdělávacího systému je v České republice velmi aktuálním tématem. Z různých úhlů pohledu, téměř jako pod drobnohledem, se na něj podívali odborníci na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2015. Její 7. ročník se zaměřil právě na zhodnocení kvality vzdělávání a na diskusi nad možnostmi jejího zvyšování v podmínkách ČR a EU. Konferenci ICOLLE 2015 uspořádal ve dnech 15.–16. 9. 2015 vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v celé její šíři. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Posláním mezinárodní vědecké konference ICOLLE je věnovat se aktuálním tématům v oblasti školství, a tím kvalita vzdělávání a její zvyšování jsou. Dokladem toho je i skutečnost, že zvyšování kvality vzdělávání patří mezi priority MŠMT.“ říká doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka vysokoškolského ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

V úvodní plenární části konference zazněly přednášky, které vytvořily pomyslný rámec konference. V této části vystoupil např. PhDr. Václav Trojan, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který poukázal na úskalí zjednodušujícího pohledu na vzdělávací systém produkující pouze budoucí zaměstnance. Dále PhDr. Trojan uvedl: „Má-li být vzdělávací systém úspěšný a podporující rozvoj společnosti, musí na jedné straně zohledňovat vývoj a změny. Stejně tak ale musí na druhé straně respektovat svoje kořeny, východiska i dosavadní vývoj.“ Dalším přednášejícím v plenární části byl Ing. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který sdružuje více jak 10,5 tisíce firem. Ing. Rathouský hovořil o tom, že zaměstnavatelé mimo jiné usilují o spolupráci při přípravě obsahů vzdělávacích programů, zavedení prvků duálního vzdělávání i hodnocení VŠ podle úrovně znalostí a dovedností absolventů, včetně jejich uplatnitelnosti. Další příspěvky plenární části se věnovaly kvalitě a efektivitě celoživotního vzdělávání, rostoucímu významu seniorského vzdělávání a vlivu představ, názorů a argumentů, kterými učitel odůvodňuje svoji edukační činnost na kvalitu výuky.

Na plenární část navázalo jednání v sekcích, kde účastníci konference hovořili o různých aspektech, které ovlivňují kvalitu vzdělávání a dělili se o své praktické zkušenosti z oblastí sekundárního a terciárního vzdělávání, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Z jednání vyplynula řada závěrů, ze kterých lze zdůraznit tyto:

  • podporovat navýšení finančních prostředků ze strany MŠMT ČR pro pedagogické pracovníky na všech stupních škol;
  • zaměřit se v prostředí vysokých škol na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí akademických pracovníků;
  • rozvíjet multidisciplinární přístup lektorů dalšího vzdělávání;
  • usilovat o možnosti mezigeneračního učení a o jejich korekci.

Přehled všech závěrů konference nadejte na http://icv.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/25493-konferen...

Účastníci konference projevili velký zájem o uskutečnění mezinárodní vědecká konference ICOLLE i v příštím roce.

Tečka za konferencí patřila Učiteli národů J. A. Komenskému a jeho citátu: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
24.1.2019
1 550 Kč
2. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
29.1 - 1.2.2019
5 900 Kč
3. Neverbální komunikace a její hlasité projevy (Brno)
26.2.2019
1 501 Kč
4. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
5.3 - 21.5.2019
12 000 Kč
5. Základy sommeliérství (Brno)
7.3 - 8.3.2019
3 300 Kč
6. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
18.3 - 26.4.2019
14 900 Kč
7. Intenzívní víkendová rétorika - prezentační (Brno)
23.3 - 24.3.2019
2 599 Kč
8. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
2.4.2019
1 550 Kč
9. TIME MANAGEMENT (Brno)
17.4.2019
1 991 Kč
10. Úvod do zeměměřičství (Brno)
25.4.2019
1 600 Kč
11. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
9.5 - 10.5.2019
2 700 Kč
12. Katastr nemovitostí v praxi (Brno)
30.5.2019
1 600 Kč
13. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
otevírá se ročně
18 900 Kč
14. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
15. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
16. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
17. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč
18. Základy vinařství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
19. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč
20. Výroba chleba z kvasu (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 200 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.