Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 19.10.2015, 22:13

Kvalita vzdělávacího systému je v České republice velmi aktuálním tématem. Z různých úhlů pohledu, téměř jako pod drobnohledem, se na něj podívali odborníci na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2015. Její 7. ročník se zaměřil právě na zhodnocení kvality vzdělávání a na diskusi nad možnostmi jejího zvyšování v podmínkách ČR a EU. Konferenci ICOLLE 2015 uspořádal ve dnech 15.–16. 9. 2015 vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v celé její šíři. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Posláním mezinárodní vědecké konference ICOLLE je věnovat se aktuálním tématům v oblasti školství, a tím kvalita vzdělávání a její zvyšování jsou. Dokladem toho je i skutečnost, že zvyšování kvality vzdělávání patří mezi priority MŠMT.“ říká doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka vysokoškolského ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

V úvodní plenární části konference zazněly přednášky, které vytvořily pomyslný rámec konference. V této části vystoupil např. PhDr. Václav Trojan, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který poukázal na úskalí zjednodušujícího pohledu na vzdělávací systém produkující pouze budoucí zaměstnance. Dále PhDr. Trojan uvedl: „Má-li být vzdělávací systém úspěšný a podporující rozvoj společnosti, musí na jedné straně zohledňovat vývoj a změny. Stejně tak ale musí na druhé straně respektovat svoje kořeny, východiska i dosavadní vývoj.“ Dalším přednášejícím v plenární části byl Ing. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který sdružuje více jak 10,5 tisíce firem. Ing. Rathouský hovořil o tom, že zaměstnavatelé mimo jiné usilují o spolupráci při přípravě obsahů vzdělávacích programů, zavedení prvků duálního vzdělávání i hodnocení VŠ podle úrovně znalostí a dovedností absolventů, včetně jejich uplatnitelnosti. Další příspěvky plenární části se věnovaly kvalitě a efektivitě celoživotního vzdělávání, rostoucímu významu seniorského vzdělávání a vlivu představ, názorů a argumentů, kterými učitel odůvodňuje svoji edukační činnost na kvalitu výuky.

Na plenární část navázalo jednání v sekcích, kde účastníci konference hovořili o různých aspektech, které ovlivňují kvalitu vzdělávání a dělili se o své praktické zkušenosti z oblastí sekundárního a terciárního vzdělávání, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Z jednání vyplynula řada závěrů, ze kterých lze zdůraznit tyto:

  • podporovat navýšení finančních prostředků ze strany MŠMT ČR pro pedagogické pracovníky na všech stupních škol;
  • zaměřit se v prostředí vysokých škol na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí akademických pracovníků;
  • rozvíjet multidisciplinární přístup lektorů dalšího vzdělávání;
  • usilovat o možnosti mezigeneračního učení a o jejich korekci.

Přehled všech závěrů konference nadejte na http://icv.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/25493-konferen...

Účastníci konference projevili velký zájem o uskutečnění mezinárodní vědecká konference ICOLLE i v příštím roce.

Tečka za konferencí patřila Učiteli národů J. A. Komenskému a jeho citátu: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
16.1 - 19.1.2018
5 900 Kč
2. Základy sommeliérství (Brno)
17.1 - 18.1.2018
3 300 Kč
3. Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT (Brno)
17.2.2018 - 8.6.2019
15 000 Kč
4. Intenzívní víkendová rétorika - prezentační (Brno)
24.3 - 25.3.2018
2 451 Kč
5. Výroba kváskového chleba (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 200 Kč
6. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
7. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
8. Design interiéru (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 601 Kč
9. Formální úprava textů aneb Základy typografie (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 065 Kč
10. Specializační studium Oceňování podniku/obchodního závodu (Brno)
otevírá se ročně
47 795 Kč
11. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 150 Kč
12. Genetika a zdraví (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
13. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
otevírá se ročně
14 900 Kč
14. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 140 Kč
15. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 700 Kč
16. Katastr nemovitostí a občanský zákoník (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
17. Základy vinařství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
18. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč
19. Můj vlastní názor - který to je? (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 351 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.