Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny,… (BRNO)
22.1.2018
1 750 Kč
2. Uzavírání smluv - pokročilé praktikum uzavírání smluv (OLOMOUC)
22.1.2018
2 200 Kč
3. Cestovní náhrady v roce 2018, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
23.1.2018
1 850 Kč
4. Nové aspekty činnosti školy a školského zařízení v roce 2018 (BRNO)
23.1.2018
1 850 Kč
5. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
23.1.2018
1 750 Kč
6. Právní minimum pro personalisty (OSTRAVA)
23.1.2018
1 850 Kč
7. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
23.1.2018
1 750 Kč
8. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (PRAHA)
23.1.2018
1 900 Kč
9. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ZLÍN)
23.1.2018
1 850 Kč
10. Uzavírání smluv - pokročilé praktikum uzavírání smluv (BRNO)
23.1.2018
2 200 Kč
11. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (BRNO)
23.1.2018
1 750 Kč
12. Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2018 (BRNO)
23.1.2018
1 850 Kč
13. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
23.1.2018
1 850 Kč
14. Ceny a cenové předpisy v roce 2018 (BRNO)
24.1.2018
1 750 Kč
15. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (OSTRAVA)
25.1.2018
1 750 Kč
16. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (OLOMOUC)
25.1.2018
1 991 Kč
17. Základy práva nejen pro podnikatele (PRAHA)
25.1.2018
1 651 Kč
18. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
25.1.2018
1 750 Kč
19. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (OLOMOUC)
25.1.2018
1 750 Kč
20. Zimní škola zákoníku práce a úvod do GDPR - 2denní (PRAHA)
25.1.2018
4 500 Kč
21. Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a… (BRNO)
25.1.2018
1 850 Kč
22. Firemní celní problematika 2018 (statistika Intrastat CZ, zařazování… (BRNO)
25.1.2018
1 850 Kč
23. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (BRNO)
25.1.2018
1 750 Kč
24. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (OSTRAVA)
25.1.2018
1 900 Kč
25. Správní řád nejen pro nové úředníky (OLOMOUC)
25.1.2018
1 850 Kč
26. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (BRNO)
25.1.2018
1 900 Kč
27. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
25.1.2018
1 850 Kč
28. Účetní závěrka a přiznání k DPPO pro PO za rok 2017 (PRAHA)
25.1.2018
1 850 Kč
29. Zdravotní pojištění aktuálně, změny od 1. 1. 2018 (BRNO)
26.1.2018
1 651 Kč
30. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OLOMOUC)
26.1.2018
1 750 Kč
31. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny,… (OSTRAVA)
26.1.2018
1 750 Kč
32. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
26.1.2018
1 991 Kč
33. Leadership – inspirativní a úspěšné vedení (PRAHA)
26.1.2018
1 991 Kč
34. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
26.1.2018
1 991 Kč
35. Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového… (BRNO)
27.1.2018
1 750 Kč
36. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
29.1.2018
1 991 Kč
37. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (PRAHA)
29.1.2018
1 900 Kč
38. Super mozek aneb naučte se využívat mozek, místo toho, aby on… (OSTRAVA)
29.1.2018
1 991 Kč
39. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
29.1.2018
1 991 Kč
40. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
29.1.2018
1 850 Kč
41. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (HRADEC KRÁLOVÉ)
30.1.2018
1 991 Kč
42. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
30.1.2018
1 900 Kč
43. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
30.1.2018
1 750 Kč
44. Účetní závěrka a přiznání k DPPO pro PO za rok 2017 (OLOMOUC)
30.1.2018
1 850 Kč
45. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
30.1.2018
1 850 Kč
46. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PRAHA)
30.1.2018
1 850 Kč
47. Katastr nemovitostí - změny nebo opravy údajů katastru nemovitostí (BRNO)
30.1.2018
1 750 Kč
48. Nové aspekty činnosti školy a školského zařízení v roce 2018 (OLOMOUC)
30.1.2018
1 850 Kč
49. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (HRADEC KRÁLOVÉ)
30.1.2018
1 750 Kč
50. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 po změnách (PRAHA)
30.1.2018
2 400 Kč
51. Tvorba klimatu ve škole (BRNO)
31.1.2018
1 850 Kč
52. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (BRNO)
31.1.2018
5 551 Kč
53. Firemní celní problematika 2018 (statistika Intrastat CZ, zařazování… (PRAHA)
31.1.2018
1 850 Kč
54. Správní řád nejen pro nové úředníky (BRNO)
1.2.2018
1 850 Kč
55. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (BRNO)
1.2.2018
1 850 Kč
56. CLO, DPH, u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2018 a… (OSTRAVA)
1.2.2018
1 850 Kč
57. NADŠENÝ A ZODPOVĚDNÝ PODŘÍZENÝ? A co ještě navíc i kreativní?! Je to… (OSTRAVA)
1.2.2018
1 850 Kč
58. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (PRAHA)
1.2.2018
1 750 Kč
59. Asertivita v praxi (BRNO)
1.2.2018
1 750 Kč
60. DPH v roce 2018 (BRNO)
1.2.2018
1 850 Kč
61. US GAAP v kostce (OLOMOUC)
1.2.2018
1 850 Kč
62. Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017 (PRAHA)
1.2.2018
1 850 Kč
63. Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a… (BRNO)
5.2.2018
1 700 Kč
64. Elektronická evidence tržeb – zahájení 3. fáze – služby, svobodná… (PRAHA)
5.2.2018
1 750 Kč
65. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
6.2.2018
1 750 Kč
66. Správní řád v praxi (PRAHA)
6.2.2018
1 850 Kč
67. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (OSTRAVA)
6.2.2018
1 900 Kč
68. Nové aspekty činnosti školy a školského zařízení v roce 2018 (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
6.2.2018
1 850 Kč
69. Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017 (OSTRAVA)
6.2.2018
1 850 Kč
70. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (OSTRAVA)
6.2.2018
1 750 Kč
71. Základy prevence chorob spojených s využíváním ICT (OLOMOUC)
6.2.2018
1 750 Kč
72. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OSTRAVA)
6.2.2018
1 750 Kč
73. Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny,… (PRAHA)
6.2.2018
1 850 Kč
74. Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2018 (OSTRAVA)
7.2.2018
1 900 Kč
75. Základy prevence chorob spojených s využíváním ICT (PRAHA)
7.2.2018
1 750 Kč
76. Opatrovnictví v praxi (PRAHA)
8.2.2018
1 850 Kč
77. Základy prevence chorob spojených s využíváním ICT (OSTRAVA)
8.2.2018
1 750 Kč
78. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
8.2.2018
1 991 Kč
79. Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017 (OLOMOUC)
8.2.2018
1 850 Kč
80. Úřední deska aktuálně (OSTRAVA)
8.2.2018
1 750 Kč
81. Základy prevence chorob spojených s využíváním ICT (ZLÍN)
9.2.2018
1 750 Kč
82. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (ZLÍN)
9.2.2018
1 991 Kč
83. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
9.2.2018
1 850 Kč
84. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (PRAHA)
9.2.2018
1 850 Kč
85. DPH u dovozu a vývozu zboží od 1. 1. 2018 (PRAHA)
12.2.2018
1 850 Kč
86. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
12.2.2018
1 991 Kč
87. IFRS/IAS vs CAS aktuálně (PRAHA)
12.2.2018
1 850 Kč
88. Úřední deska aktuálně (PRAHA)
13.2.2018
1 750 Kč
89. Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2018 (PRAHA)
13.2.2018
1 750 Kč
90. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
13.2.2018
1 750 Kč
91. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
13.2.2018
1 750 Kč
92. Ekonomické minimum (PRAHA)
13.2.2018
1 850 Kč
93. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
13.2.2018
1 991 Kč
94. Na co si dát pozor v pracovněprávních písemnostech (BRNO)
13.2.2018
1 750 Kč
95. Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018 (BRNO)
13.2.2018
1 750 Kč
96. Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
13.2.2018
1 850 Kč
97. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
13.2.2018
1 750 Kč
98. Anglická gramatika v kostce (BRNO)
14.2.2018
1 991 Kč
99. NADŠENÝ A ZODPOVĚDNÝ PODŘÍZENÝ? A co ještě navíc i kreativní?! Je to… (BRNO)
14.2.2018
1 850 Kč
100. Jak lépe zvládat stres (OSTRAVA)
14.2.2018
1 991 Kč
101. Jak porozumět účetním výkazům (OSTRAVA)
14.2.2018
1 850 Kč
102. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
14.2.2018
1 991 Kč
103. Pracovní doba v souvislostech roku 2018 s ohledem na očekávané změny (BRNO)
14.2.2018
1 850 Kč
104. Aktuální změny v právních předpisech při správě a provozu domu (BRNO)
14.2.2018
1 750 Kč
105. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OSTRAVA)
15.2.2018
1 850 Kč
106. Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu… (BRNO)
15.2.2018
1 900 Kč
107. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
15.2.2018
1 850 Kč
108. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (OSTRAVA)
15.2.2018
1 750 Kč
109. Správní řád v praxi (OLOMOUC)
15.2.2018
1 801 Kč
110. Time management - jak být pánem svého času (PRAHA)
15.2.2018
1 991 Kč
111. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (BRNO)
15.2.2018
1 750 Kč
112. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
15.2.2018
1 900 Kč
113. CLO, DPH, u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2018 a… (PRAHA)
15.2.2018
1 850 Kč
114. Základy podvojného účetnictví se zaměřením na účtování skladů a… (OSTRAVA)
15.2.2018
1 850 Kč
115. Příklad na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických… (BRNO)
16.2.2018
1 750 Kč
116. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny,… (PRAHA)
19.2.2018
1 750 Kč
117. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
19.2.2018
1 991 Kč
118. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
19.2.2018
1 850 Kč
119. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
19.2.2018
1 750 Kč
120. S úsměvem a bez stresu (BRNO)
19.2.2018
1 991 Kč
121. KOMUNIKOVAT EFEKTIVNĚ!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
20.2.2018
1 991 Kč
122. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
20.2.2018
1 850 Kč
123. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OLOMOUC)
20.2.2018
1 850 Kč
124. Právní minimum pro personalisty (BRNO)
20.2.2018
1 750 Kč
125. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (HRADEC KRÁLOVÉ)
20.2.2018
1 750 Kč
126. Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači (ÚSTÍ NAD LABEM)
20.2.2018
1 850 Kč
127. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (ÚSTÍ NAD LABEM)
20.2.2018
1 750 Kč
128. EET v podmínkách roku 2018 – novinky a praktická problematika po roce… (OSTRAVA)
20.2.2018
1 750 Kč
129. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (ÚSTÍ NAD LABEM)
20.2.2018
1 750 Kč
130. Vedení stavebního deníku (BRNO)
20.2.2018
1 750 Kč
131. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
20.2.2018
1 750 Kč
132. Opatrovnictví v praxi v roce 2018 (BRNO)
20.2.2018
1 850 Kč
133. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
20.2.2018
1 750 Kč
134. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
20.2.2018
1 750 Kč
135. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
20.2.2018
1 850 Kč
136. Jak lépe zvládat stres (OLOMOUC)
20.2.2018
1 991 Kč
137. Aktuální změny v právních předpisech při správě a provozu domu (OSTRAVA)
20.2.2018
1 750 Kč
138. Pracovní doba v souvislostech a s ohledem na očekávané změny (PRAHA)
21.2.2018
1 850 Kč
139. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (OSTRAVA)
21.2.2018
1 900 Kč
140. Aktuality ve mzdové účtárně - novinky a změny v roce 2018 (BRNO)
21.2.2018
1 750 Kč
141. Ceny a cenové předpisy 2018 (PRAHA)
21.2.2018
1 750 Kč
142. Jak lépe zvládat stres (BRNO)
21.2.2018
1 991 Kč
143. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
21.2.2018
1 991 Kč
144. Anglická gramatika v kostce (PRAHA)
21.2.2018
1 991 Kč
145. Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2018 (BRNO)
22.2.2018
1 850 Kč
146. KOMUNIKOVAT EFEKTIVNĚ!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
22.2.2018
1 991 Kč
147. Základy práva nejen pro podnikatele (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.2.2018
1 651 Kč
148. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
22.2.2018
1 900 Kč
149. CLO, DPH, u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2018 a… (BRNO)
22.2.2018
1 850 Kč
150. Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači (BRNO)
22.2.2018
1 850 Kč
151. Aktuality ve mzdové účtárně - novinky a změny v roce 2018 (OSTRAVA)
22.2.2018
1 750 Kč
152. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.2.2018
1 750 Kč
153. Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníkua vztah k… (PRAHA)
22.2.2018
1 750 Kč
154. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
22.2.2018
1 750 Kč
155. Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového… (BRNO)
22.2.2018
1 750 Kč
156. Vedení a motivace zaměstnanců (OSTRAVA)
22.2.2018
1 991 Kč
157. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. (BRNO)
22.2.2018
1 750 Kč
158. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (PRAHA)
22.2.2018
1 750 Kč
159. Presentation skills / Prezentační dovednosti v angličtině (PRAHA)
23.2.2018
1 991 Kč
160. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. (BRNO)
23.2.2018
1 750 Kč
161. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
23.2.2018
1 850 Kč
162. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
23.2.2018
1 999 Kč
163. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
23.2.2018
1 991 Kč
164. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP v roce 2018 (BRNO)
23.2.2018
1 750 Kč
165. Aktuální změny v právních předpisech při správě a provozu domu (PRAHA)
26.2.2018
1 750 Kč
166. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
26.2.2018
1 991 Kč
167. S úsměvem a bez stresu (PRAHA)
26.2.2018
1 991 Kč
168. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
27.2.2018
1 850 Kč
169. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (BRNO)
27.2.2018
1 750 Kč
170. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OLOMOUC)
27.2.2018
1 850 Kč
171. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (OSTRAVA)
27.2.2018
1 750 Kč
172. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
27.2.2018
1 900 Kč
173. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
27.2.2018
1 750 Kč
174. Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017 (BRNO)
27.2.2018
1 850 Kč
175. Úřední deska aktuálně (BRNO)
27.2.2018
1 750 Kč
176. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
27.2.2018
1 750 Kč
177. Právní minimum pro personalisty (OLOMOUC)
27.2.2018
1 850 Kč
178. Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů (BRNO)
27.2.2018
1 850 Kč
179. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
27.2.2018
1 850 Kč
180. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (ZLÍN)
27.2.2018
1 850 Kč
181. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (ZLÍN)
27.2.2018
1 750 Kč
182. Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači (PRAHA)
28.2.2018
1 850 Kč
183. US GAAP v kostce (BRNO)
28.2.2018
1 850 Kč
184. Jak lépe zvládat stres (PRAHA)
28.2.2018
1 991 Kč
185. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
28.2.2018
1 991 Kč
186. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (OLOMOUC)
1.3.2018
1 750 Kč
187. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (OSTRAVA)
1.3.2018
1 750 Kč
188. Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem (BRNO)
1.3.2018
1 991 Kč
189. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (PRAHA)
1.3.2018
1 850 Kč
190. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
1.3.2018
1 750 Kč
191. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
1.3.2018
1 850 Kč
192. Jak na problémové zaměstnance z pohledu zákoníku práce (OSTRAVA)
1.3.2018
1 651 Kč
193. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
6.3.2018
1 900 Kč
194. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
6.3.2018
1 991 Kč
195. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (BRNO)
6.3.2018
1 850 Kč
196. NADŠENÝ A ZODPOVĚDNÝ PODŘÍZENÝ? A co ještě navíc i kreativní?! Je to… (PRAHA)
7.3.2018
1 850 Kč
197. Hmotný a nehmotný majetek v účetnictvía daních aktuálně - pro… (BRNO)
7.3.2018
1 850 Kč
198. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (BRNO)
7.3.2018
1 750 Kč
199. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. (ÚSTÍ NAD LABEM)
8.3.2018
1 750 Kč
200. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (OSTRAVA)
8.3.2018
1 750 Kč
201. Změny předpisů pro ÚSC a p. o. v roce 2017 a v roce 2018 (BRNO)
8.3.2018
1 850 Kč
202. Nové aspekty činnosti školy a školského zařízení v roce 2018 (PLZEŇ)
8.3.2018
1 850 Kč
203. Jak na problémové zaměstnance z pohledu zákoníku práce (BRNO)
9.3.2018
1 651 Kč
204. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
9.3.2018
1 850 Kč
205. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
9.3.2018
1 750 Kč
206. Novela školského zákona a novela vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a… (BRNO)
9.3.2018
1 700 Kč
207. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. (ÚSTÍ NAD LABEM)
9.3.2018
1 750 Kč
208. Cestovní náhrady v roce 2018 (BRNO)
12.3.2018
1 750 Kč
209. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
12.3.2018
1 991 Kč
210. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA)
12.3.2018
1 991 Kč
211. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (BRNO)
13.3.2018
1 750 Kč
212. Asertivní komunikace (BRNO)
13.3.2018
1 991 Kč
213. Správní řízení na úseku stavebního zákona – novela stavebního zákona … (BRNO)
13.3.2018
1 999 Kč
214. Ekonomické minimum (BRNO)
13.3.2018
1 850 Kč
215. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (BRNO)
13.3.2018
1 999 Kč
216. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
13.3.2018
1 750 Kč
217. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (OSTRAVA)
13.3.2018
1 850 Kč
218. Interkulturní management a vedení mezinárodních týmů (BRNO)
14.3.2018
1 991 Kč
219. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (HRADEC KRÁLOVÉ)
15.3.2018
1 850 Kč
220. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (BRNO)
15.3.2018
1 750 Kč
221. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (BRNO)
15.3.2018
1 900 Kč
222. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
15.3.2018
1 750 Kč
223. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
15.3.2018
1 991 Kč
224. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (BRNO)
16.3.2018
1 700 Kč
225. Korupční rizika? S těmi si umíme poradit! (PRAHA)
16.3.2018
2 200 Kč
226. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny,… (BRNO)
19.3.2018
1 750 Kč
227. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (BRNO)
19.3.2018
1 900 Kč
228. Hravé a kreativní záznamy myšlenek (BRNO)
19.3.2018
1 750 Kč
229. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (OSTRAVA)
20.3.2018
1 750 Kč
230. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (BRNO)
20.3.2018
1 750 Kč
231. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PLZEŇ)
20.3.2018
1 850 Kč
232. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
20.3.2018
1 750 Kč
233. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (BRNO)
20.3.2018
1 850 Kč
234. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (BRNO)
20.3.2018
1 750 Kč
235. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (BRNO)
20.3.2018
1 850 Kč
236. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PLZEŇ)
21.3.2018
1 850 Kč
237. Aktuality ve mzdové účtárně - novinky a změny v roce 2018 (PRAHA)
21.3.2018
1 750 Kč
238. Ceny a cenové předpisy v roce 2018 ve stavební oblasti (BRNO)
21.3.2018
1 750 Kč
239. Jak zlepšovat vztahy na pracovišti (BRNO)
21.3.2018
1 991 Kč
240. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (PLZEŇ)
21.3.2018
1 750 Kč
241. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PRAHA)
22.3.2018
1 850 Kč
242. Kurz etikety (PLZEŇ)
22.3.2018
1 850 Kč
243. Základy práva nejen pro podnikatele (PLZEŇ)
22.3.2018
1 651 Kč
244. Prokrastinace (BRNO)
22.3.2018
1 991 Kč
245. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
22.3.2018
1 850 Kč
246. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (BRNO)
22.3.2018
1 750 Kč
247. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (PLZEŇ)
22.3.2018
1 750 Kč
248. Ztráty a nálezy aktuálně (BRNO)
22.3.2018
1 750 Kč
249. Jak na problémové zaměstnance z pohledu zákoníku práce (PRAHA)
23.3.2018
1 651 Kč
250. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (PRAHA)
23.3.2018
1 750 Kč
251. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
23.3.2018
1 991 Kč
252. Místní a účelové komunikace (BRNO)
23.3.2018
1 750 Kč
253. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
26.3.2018
1 850 Kč
254. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (BRNO)
26.3.2018
1 900 Kč
255. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
27.3.2018
1 850 Kč
256. Základy práva nejen pro podnikatele (ZLÍN)
27.3.2018
1 651 Kč
257. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (BRNO)
27.3.2018
1 750 Kč
258. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (PLZEŇ)
27.3.2018
1 750 Kč
259. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (ZLÍN)
27.3.2018
1 750 Kč
260. Asertivita v praxi (BRNO)
27.3.2018
1 750 Kč
261. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (OLOMOUC)
27.3.2018
1 850 Kč
262. DPH u dovozu a vývozu zboží od 1. 1. 2018 (BRNO)
28.3.2018
1 850 Kč
263. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
28.3.2018
1 991 Kč
264. Průvodce zákonem o DPH (BRNO)
28.3.2018
1 750 Kč
265. Kurz etikety (BRNO)
4.4.2018
1 850 Kč
266. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (BRNO)
5.4.2018
1 850 Kč
267. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
5.4.2018
1 991 Kč
268. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (BRNO)
5.4.2018
1 750 Kč
269. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (BRNO)
5.4.2018
1 850 Kč
270. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (BRNO)
5.4.2018
1 850 Kč
271. Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (BRNO)
9.4.2018
1 700 Kč
272. S úsměvem a bez stresu (BRNO)
9.4.2018
1 991 Kč
273. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (BRNO)
10.4.2018
1 850 Kč
274. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (BRNO)
10.4.2018
1 900 Kč
275. Argumentace, vyjednávání a námitky (BRNO)
11.4.2018
1 991 Kč
276. Kurz etikety (OSTRAVA)
11.4.2018
1 850 Kč
277. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
12.4.2018
1 750 Kč
278. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
12.4.2018
1 750 Kč
279. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
12.4.2018
1 900 Kč
280. Odpisy majetku v roce 2018 (BRNO)
13.4.2018
1 750 Kč
281. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
16.4.2018
1 991 Kč
282. Jak se naučit říkat NE - průvodce světem sebeprosazení (BRNO)
17.4.2018
1 991 Kč
283. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (BRNO)
17.4.2018
1 750 Kč
284. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ZLÍN)
17.4.2018
1 850 Kč
285. Jak řídit sebe i druhé (BRNO)
17.4.2018
1 991 Kč
286. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
17.4.2018
1 750 Kč
287. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
17.4.2018
1 750 Kč
288. Kurz etikety (OLOMOUC)
18.4.2018
1 850 Kč
289. Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018 (BRNO)
18.4.2018
1 750 Kč
290. GDPR prakticky pro podnikatele (BRNO)
18.4.2018
1 850 Kč
291. Mzdové účetnictví pro začátečníky se zaměřením na srážky ze mzdy,… (BRNO)
18.4.2018
1 750 Kč
292. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (OLOMOUC)
19.4.2018
1 750 Kč
293. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
19.4.2018
1 750 Kč
294. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OLOMOUC)
19.4.2018
1 850 Kč
295. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
19.4.2018
1 991 Kč
296. Leadership – inspirativní a úspěšné vedení (BRNO)
23.4.2018
1 991 Kč
297. Umění jednat s lidmi (BRNO)
23.4.2018
1 850 Kč
298. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
24.4.2018
1 850 Kč
299. Vedení personální agendy a odměňování - aktuální otázky a změny roku… (BRNO)
24.4.2018
1 900 Kč
300. Umění argumentovat (argumentace versus manipulace) (BRNO)
24.4.2018
1 991 Kč
301. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
24.4.2018
1 750 Kč
302. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (BRNO)
24.4.2018
1 750 Kč
303. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (BRNO)
24.4.2018
1 900 Kč
304. Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2018 (BRNO)
24.4.2018
1 850 Kč
305. Kurz etikety (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
25.4.2018
1 850 Kč
306. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
25.4.2018
1 750 Kč
307. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (BRNO)
25.4.2018
1 850 Kč
308. Správní trestání na úseku stavebního práva (stavebního zákona) -… (BRNO)
26.4.2018
1 900 Kč
309. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
26.4.2018
1 750 Kč
310. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (BRNO)
26.4.2018
1 950 Kč
311. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (OLOMOUC)
10.5.2018
1 850 Kč
312. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PRAHA)
17.5.2018
1 850 Kč
313. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
17.5.2018
1 850 Kč
314. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
17.5.2018
1 900 Kč
315. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OSTRAVA)
22.5.2018
1 850 Kč
316. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
24.5.2018
1 850 Kč
317. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
29.5.2018
1 900 Kč
318. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (HRADEC KRÁLOVÉ)
29.5.2018
1 850 Kč
319. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (PRAHA)
31.5.2018
1 850 Kč
320. Kurz etikety (PRAHA)
6.6.2018
1 850 Kč
321. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
7.6.2018
1 900 Kč
322. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (PRAHA)
12.6.2018
1 750 Kč
323. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PLZEŇ)
19.6.2018
1 850 Kč
324. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (BRNO)
19.6.2018
1 750 Kč
325. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (PLZEŇ)
20.6.2018
1 750 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.