Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Zdravotní pojištění aktuálně (BRNO)
21.9.2020
1 801 Kč
2. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (PRAHA)
21.9.2020
1 900 Kč
3. Kritika a zvládání konfliktů <br />Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
22.9.2020
1 900 Kč
4. Správní řád v praxi (PRAHA)
22.9.2020
1 990 Kč
5. Zákon o registru smluv (OSTRAVA)
22.9.2020
1 990 Kč
6. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (BRNO)
22.9.2020
2 101 Kč
7. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (BRNO)
23.9.2020
1 900 Kč
8. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁSADNÍ ZMĚNY V OBLASTI… (PRAHA)
23.9.2020
2 400 Kč
9. Cestovní náhrady aktuálně (PRAHA)
24.9.2020
2 050 Kč
10. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
24.9.2020
1 900 Kč
11. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce… (OLOMOUC)
24.9.2020
1 990 Kč
12. Aktuální stav školské legislativy (OLOMOUC)
24.9.2020
1 900 Kč
13. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
24.9.2020
2 200 Kč
14. Opatrovnictví v praxi (OSTRAVA)
24.9.2020
1 990 Kč
15. Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 (PRAHA)
24.9.2020
2 101 Kč
16. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (VYŠKOV)
24.9.2020
2 100 Kč
17. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
25.9.2020
1 900 Kč
18. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (PRAHA)
25.9.2020
1 900 Kč
19. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce a velká novelizace… (PRAHA)
25.9.2020
2 600 Kč
20. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (BRNO)
25.9.2020
2 100 Kč
21. Umění komunikace – základ úspěchu (BRNO)
26.9.2020
1 290 Kč
22. PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC v roce 2020 se… (PRAHA)
29.9.2020
1 991 Kč
23. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
1.10.2020
1 900 Kč
24. Úřední písemnosti<br />se zaměřením na současný český jazyk<br />-… (BRNO)
1.10.2020
2 100 Kč
25. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (OLOMOUC)
1.10.2020
1 900 Kč
26. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (PRAHA)
1.10.2020
1 990 Kč
27. Správní řád nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
1.10.2020
1 900 Kč
28. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
1.10.2020
2 200 Kč
29. Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví … (BRNO)
1.10.2020
2 141 Kč
30. DOPRAVNÍ STAVBY - specifika správních řízení a postupy speciálních… (BRNO)
1.10.2020
2 100 Kč
31. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (BRNO)
1.10.2020
1 990 Kč
32. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
2.10.2020
1 900 Kč
33. Odpisy majetku aktuálně (BRNO)
2.10.2020
1 900 Kč
34. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele (PRAHA)
2.10.2020
1 900 Kč
35. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (PRAHA)
2.10.2020
1 900 Kč
36. HACCP - jasně a srozumitelně (OLOMOUC)
2.10.2020
1 900 Kč
37. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
5.10.2020
1 991 Kč
38. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (PRAHA)
5.10.2020
1 900 Kč
39. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (BRNO)
5.10.2020
1 900 Kč
40. Umění komunikace – základ úspěchu (PRAHA)
5.10.2020
2 290 Kč
41. Trénink obchodních dovedností (BRNO)
5.10.2020
2 101 Kč
42. Spisová a archivní služba<br />uchovávání a vyřazování dokumentů<br/… (PRAHA)
6.10.2020
1 900 Kč
43. Správní řád prakticky (aktuální stav) (BRNO)
6.10.2020
1 900 Kč
44. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
6.10.2020
1 991 Kč
45. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (PLZEŇ)
6.10.2020
1 900 Kč
46. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (OSTRAVA)
6.10.2020
1 900 Kč
47. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
6.10.2020
2 101 Kč
48. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OSTRAVA)
6.10.2020
1 990 Kč
49. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
6.10.2020
2 101 Kč
50. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (BRNO)
6.10.2020
1 991 Kč
51. Aktuálně k DPH v roce 2020 a výhled na rok 2021 (BRNO)
6.10.2020
2 150 Kč
52. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (OLOMOUC)
6.10.2020
1 990 Kč
53. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
6.10.2020
2 101 Kč
54. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
6.10.2020
2 101 Kč
55. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
7.10.2020
1 900 Kč
56. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (PLZEŇ)
7.10.2020
1 900 Kč
57. ZÁKLADNÍ přípravný kurz k realitní zkoušce - 6denní (BRNO)
7.10 - 27.10.2020
13 901 Kč
58. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (PRAHA)
7.10.2020
2 101 Kč
59. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
7.10.2020
2 101 Kč
60. Úřední písemnosti<br />se zaměřením na současný český jazyk<br />-… (PRAHA)
8.10.2020
2 100 Kč
61. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
8.10.2020
1 990 Kč
62. Obřady v působnosti měst a obcí (BRNO)
8.10.2020
1 900 Kč
63. Opatrovnictví v praxi (BRNO)
8.10.2020
1 990 Kč
64. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
8.10.2020
1 900 Kč
65. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (BRNO)
8.10.2020
1 990 Kč
66. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (BRNO)
8.10.2020
2 100 Kč
67. Úřední deska (OSTRAVA)
8.10.2020
1 990 Kč
68. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
9.10.2020
1 900 Kč
69. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (BRNO)
9.10.2020
1 900 Kč
70. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele (BRNO)
9.10.2020
1 900 Kč
71. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE aneb praktické právní minimum pro… (PRAHA)
9.10.2020
1 991 Kč
72. Elektronická evidence tržeb po novele (PRAHA)
9.10.2020
1 900 Kč
73. Hygienické minimum (BRNO)
9.10.2020
1 900 Kč
74. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (BRNO)
12.10.2020
2 150 Kč
75. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
12.10.2020
2 100 Kč
76. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální… (BRNO)
12.10.2020
2 100 Kč
77. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (PRAHA)
12.10.2020
1 991 Kč
78. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
13.10.2020
1 991 Kč
79. Úřední písemnosti<br />se zaměřením na současný český jazyk<br />-… (OSTRAVA)
13.10.2020
2 100 Kč
80. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
13.10.2020
2 101 Kč
81. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahu k veřejné… (OLOMOUC)
13.10.2020
1 900 Kč
82. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
13.10.2020
1 900 Kč
83. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
13.10.2020
1 900 Kč
84. Ztráty a nálezy (BRNO)
13.10.2020
1 990 Kč
85. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
13.10.2020
2 200 Kč
86. FKSP a další fondy příspěvkových organizací (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
13.10.2020
1 900 Kč
87. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
13.10.2020
1 900 Kč
88. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
13.10.2020
2 100 Kč
89. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
13.10.2020
2 101 Kč
90. Ochrana přírody a krajiny (BRNO)
13.10.2020
1 900 Kč
91. DAŇOVÝ ŘÁD (po novele 2020 aneb praktický trénink sebeobrany daňového… (OLOMOUC)
13.10.2020
1 900 Kč
92. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
14.10.2020
1 900 Kč
93. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (BRNO)
14.10.2020
1 991 Kč
94. FKSP a další fondy příspěvkových organizací (ÚSTÍ NAD LABEM)
14.10.2020
1 900 Kč
95. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
14.10.2020
2 101 Kč
96. PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC v roce 2020 se… (BRNO)
14.10.2020
1 991 Kč
97. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
15.10.2020
2 100 Kč
98. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
15.10.2020
1 990 Kč
99. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OLOMOUC)
15.10.2020
1 991 Kč
100. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (BRNO)
15.10.2020
1 900 Kč
101. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (OLOMOUC)
15.10.2020
2 101 Kč
102. Obřady v působnosti měst a obcí (OSTRAVA)
15.10.2020
1 900 Kč
103. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (BRNO)
15.10.2020
2 100 Kč
104. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
15.10.2020
2 101 Kč
105. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
15.10.2020
2 101 Kč
106. Bytové spoluvlastnictví - významná novela bytového spoluvlastnictví -… (BRNO)
15.10.2020
2 140 Kč
107. DOPRAVNÍ STAVBY - specifika správních řízení a postupy speciálních… (PRAHA)
15.10.2020
2 100 Kč
108. Jak zavádět procesy a nezkolabovat (řízení interních projektů) (BRNO)
15.10.2020
1 991 Kč
109. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (BRNO)
16.10.2020
1 900 Kč
110. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (PRAHA)
16.10.2020
1 900 Kč
111. FKSP a další fondy příspěvkových organizací (VYŠKOV)
16.10.2020
1 900 Kč
112. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co… (PRAHA)
16.10.2020
2 141 Kč
113. HACCP - jasně a srozumitelně (OSTRAVA)
16.10.2020
1 900 Kč
114. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (PRAHA)
19.10.2020
1 900 Kč
115. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (BRNO)
19.10.2020
2 101 Kč
116. Jak zavádět procesy a nezkolabovat (řízení interních projektů) (PRAHA)
19.10.2020
1 991 Kč
117. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
20.10.2020
1 900 Kč
118. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
20.10.2020
1 991 Kč
119. Účinně proti stresu a vyhoření (BRNO)
20.10.2020
2 101 Kč
120. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
20.10.2020
1 900 Kč
121. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
20.10.2020
1 990 Kč
122. DAŇOVÝ ŘÁD (po novele 2020 aneb praktický trénink sebeobrany daňového… (PRAHA)
20.10.2020
1 900 Kč
123. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce a velká novelizace… (OSTRAVA)
20.10.2020
2 400 Kč
124. Neverbální komunikace (BRNO)
20.10.2020
2 101 Kč
125. Bytové spoluvlastnictví - významná novela bytového spoluvlastnictví -… (PRAHA)
20.10.2020
2 140 Kč
126. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (OLOMOUC)
20.10.2020
2 100 Kč
127. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
20.10.2020
2 101 Kč
128. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (HRADEC KRÁLOVÉ)
20.10.2020
2 100 Kč
129. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
21.10.2020
2 101 Kč
130. Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely (BRNO)
21.10.2020
2 400 Kč
131. Umění komunikace – základ úspěchu (BRNO)
21.10.2020
2 290 Kč
132. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (BRNO)
21.10.2020
1 991 Kč
133. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
21.10.2020
2 101 Kč
134. Vedení a motivace zaměstnanců (OSTRAVA)
21.10.2020
2 101 Kč
135. Hygienické minimum (OSTRAVA)
21.10.2020
1 900 Kč
136. 20. konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
22.10.2020
2 990 Kč
137. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PLZEŇ)
22.10.2020
1 990 Kč
138. Úřední písemnosti<br />se zaměřením na současný český jazyk<br />-… (OLOMOUC)
22.10.2020
2 100 Kč
139. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (BRNO)
22.10.2020
1 900 Kč
140. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP aktuálně (OSTRAVA)
22.10.2020
1 900 Kč
141. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahu k veřejné… (PRAHA)
22.10.2020
1 900 Kč
142. Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a… (BRNO)
22.10.2020
2 050 Kč
143. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
22.10.2020
1 900 Kč
144. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
22.10.2020
1 991 Kč
145. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OLOMOUC)
22.10.2020
2 200 Kč
146. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (OLOMOUC)
22.10.2020
1 900 Kč
147. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (OSTRAVA)
22.10.2020
1 900 Kč
148. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PLZEŇ)
22.10.2020
1 990 Kč
149. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.10.2020
2 100 Kč
150. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (BRNO)
22.10.2020
1 990 Kč
151. Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 (PRAHA)
22.10.2020
2 101 Kč
152. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (BRNO)
22.10.2020
2 100 Kč
153. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
22.10.2020
2 101 Kč
154. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
22.10.2020
1 990 Kč
155. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.10.2020
1 900 Kč
156. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
23.10.2020
1 900 Kč
157. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (BRNO)
23.10.2020
1 900 Kč
158. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (BRNO)
23.10.2020
1 900 Kč
159. Nová úprava dovolené od roku 2021 z pohledu mzdové účetní (PRAHA)
23.10.2020
2 141 Kč
160. Ochrana přírody a krajiny (PRAHA)
23.10.2020
1 900 Kč
161. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
26.10.2020
2 101 Kč
162. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
27.10.2020
1 991 Kč
163. Doklady při dovozu a vývozu zboží (BRNO)
27.10.2020
1 900 Kč
164. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
27.10.2020
1 900 Kč
165. Umění komunikace – základ úspěchu (OSTRAVA)
27.10.2020
2 290 Kč
166. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
27.10.2020
1 990 Kč
167. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (PRAHA)
27.10.2020
2 100 Kč
168. Srážky ze mzdy, Občanský soudní řád a Insolvenční zákon aktuálně (BRNO)
27.10.2020
2 141 Kč
169. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (OLOMOUC)
27.10.2020
2 100 Kč
170. Pozitivní řešení konfliktů<br />aneb jak neztratit nervy a z… (OSTRAVA)
27.10.2020
2 101 Kč
171. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH (BRNO)
27.10.2020
1 900 Kč
172. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
29.10.2020
2 101 Kč
173. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
30.10.2020
2 101 Kč
174. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (BRNO)
2.11.2020
1 900 Kč
175. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (ÚSTÍ NAD LABEM)
2.11.2020
1 900 Kč
176. Praktická aplikace DPH v roce 2020, výhled do roku 2021 (PRAHA)
2.11.2020
2 141 Kč
177. Aktuálně k DPH v roce 2020 a výhled na rok 2021 (BRNO)
2.11.2020
2 150 Kč
178. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (BRNO)
2.11.2020
2 101 Kč
179. HACCP - jasně a srozumitelně (PRAHA)
2.11.2020
1 900 Kč
180. Učetní a daňové doklady aktuálně (OLOMOUC)
3.11.2020
1 900 Kč
181. Umění jednat s lidmi (BRNO)
3.11.2020
1 991 Kč
182. Ekonomické minimum (OSTRAVA)
3.11.2020
1 991 Kč
183. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
3.11.2020
2 101 Kč
184. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
3.11.2020
1 900 Kč
185. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (OSTRAVA)
3.11.2020
1 900 Kč
186. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (VYŠKOV)
3.11.2020
1 900 Kč
187. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (ÚSTÍ NAD LABEM)
3.11.2020
1 900 Kč
188. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
3.11.2020
1 990 Kč
189. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových… (PRAHA)
3.11.2020
1 990 Kč
190. Daňové a účetní aktuality 2020/2021, novinky v EET, dodání a pořízení… (BRNO)
3.11.2020
2 141 Kč
191. DOPRAVNÍ STAVBY - specifika správních řízení a postupy speciálních… (OLOMOUC)
3.11.2020
2 100 Kč
192. Time management - jak být pánem svého času (BRNO)
3.11.2020
2 101 Kč
193. Asertivita v praxi (PRAHA)
4.11.2020
1 900 Kč
194. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (BRNO)
4.11.2020
1 900 Kč
195. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (PRAHA)
4.11.2020
1 900 Kč
196. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (PRAHA)
4.11.2020
2 101 Kč
197. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (BRNO)
4.11.2020
1 990 Kč
198. Elektronická evidence tržeb po novele (BRNO)
4.11.2020
1 900 Kč
199. DOPRAVNÍ STAVBY - specifika správních řízení a postupy speciálních… (OSTRAVA)
4.11.2020
2 100 Kč
200. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (BRNO)
4.11.2020
2 100 Kč
201. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
5.11.2020
1 900 Kč
202. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
5.11.2020
1 991 Kč
203. Správní řád prakticky (aktuální stav) (PRAHA)
5.11.2020
1 900 Kč
204. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (HRADEC KRÁLOVÉ)
5.11.2020
1 900 Kč
205. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahu k veřejné… (OSTRAVA)
5.11.2020
1 900 Kč
206. Vedení stavebního deníku (BRNO)
5.11.2020
1 900 Kč
207. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (PRAHA)
5.11.2020
1 900 Kč
208. Úřední deska (PRAHA)
5.11.2020
1 990 Kč
209. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (BRNO)
5.11.2020
2 101 Kč
210. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
5.11.2020
2 200 Kč
211. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových… (BRNO)
5.11.2020
1 990 Kč
212. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (OLOMOUC)
5.11.2020
2 100 Kč
213. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (HRADEC KRÁLOVÉ)
5.11.2020
1 900 Kč
214. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
5.11.2020
1 990 Kč
215. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (OSTRAVA)
5.11.2020
2 100 Kč
216. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
5.11.2020
1 990 Kč
217. Timemanagement pro ženy (BRNO)
5.11.2020
1 190 Kč
218. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (BRNO)
6.11.2020
1 900 Kč
219. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (BRNO)
6.11.2020
1 900 Kč
220. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (BRNO)
6.11.2020
1 900 Kč
221. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (PRAHA)
6.11.2020
1 900 Kč
222. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (OLOMOUC)
6.11.2020
1 900 Kč
223. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OLOMOUC)
6.11.2020
1 990 Kč
224. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (ZLÍN)
6.11.2020
2 100 Kč
225. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (PRAHA)
6.11.2020
1 900 Kč
226. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
9.11.2020
1 900 Kč
227. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (BRNO)
9.11.2020
2 101 Kč
228. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
9.11.2020
2 101 Kč
229. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (PRAHA)
9.11.2020
2 101 Kč
230. Asertivita v praxi (BRNO)
10.11.2020
1 900 Kč
231. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
10.11.2020
1 900 Kč
232. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
10.11.2020
1 991 Kč
233. Rozvoj osobnosti (BRNO)
10.11.2020
2 101 Kč
234. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
10.11.2020
1 900 Kč
235. Zákon o obcích (BRNO)
10.11.2020
1 990 Kč
236. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (BRNO)
10.11.2020
1 900 Kč
237. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (PRAHA)
10.11.2020
1 991 Kč
238. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových… (OSTRAVA)
10.11.2020
1 990 Kč
239. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u… (ÚSTÍ NAD LABEM)
10.11.2020
1 900 Kč
240. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (ÚSTÍ NAD LABEM)
10.11.2020
2 100 Kč
241. Sebeřízení a time management (OSTRAVA)
10.11.2020
2 101 Kč
242. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH (PRAHA)
10.11.2020
1 900 Kč
243. Hygienické minimum (VYŠKOV)
10.11.2020
1 900 Kč
244. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
11.11.2020
1 900 Kč
245. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (PRAHA)
11.11.2020
1 900 Kč
246. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
11.11.2020
1 990 Kč
247. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (OSTRAVA)
11.11.2020
2 100 Kč
248. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (BRNO)
12.11.2020
1 900 Kč
249. Úřední písemnosti – inspirace praxí<br />Chci psát srozumitelně a… (BRNO)
12.11.2020
2 100 Kč
250. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
12.11.2020
1 900 Kč
251. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
12.11.2020
1 990 Kč
252. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
12.11.2020
1 900 Kč
253. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
12.11.2020
2 101 Kč
254. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (OLOMOUC)
12.11.2020
2 101 Kč
255. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových… (OLOMOUC)
12.11.2020
1 990 Kč
256. Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené… (BRNO)
12.11.2020
2 050 Kč
257. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (HRADEC KRÁLOVÉ)
12.11.2020
2 100 Kč
258. Energie pro život i práci (BRNO)
12.11.2020
2 101 Kč
259. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (PLZEŇ)
12.11.2020
1 900 Kč
260. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
12.11.2020
1 900 Kč
261. DOVOLENÁ od 1. 1. 2021 – zásadní novelizace pravidel pro určování… (OSTRAVA)
12.11.2020
2 101 Kč
262. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
13.11.2020
1 900 Kč
263. Jak na problémové zaměstnance? (BRNO)
13.11.2020
1 991 Kč
264. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (PRAHA)
13.11.2020
1 990 Kč
265. HACCP - jasně a srozumitelně (BRNO)
13.11.2020
1 900 Kč
266. Štíhlá výroba (BRNO)
13.11.2020
1 900 Kč
267. Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech (BRNO)
13.11.2020
1 991 Kč
268. Nová úprava dovolené od roku 2021 z pohledu mzdové účetní (BRNO)
16.11.2020
2 141 Kč
269. Nová úprava dovolené od roku 2021 z pohledu mzdové účetní (VYŠKOV)
18.11.2020
2 141 Kč
270. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (PRAHA)
18.11.2020
1 900 Kč
271. Cestovní náhrady aktuálně (PRAHA)
19.11.2020
2 050 Kč
272. Úřední písemnosti – inspirace praxí<br />Chci psát srozumitelně a… (PRAHA)
19.11.2020
2 100 Kč
273. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP aktuálně (BRNO)
19.11.2020
1 900 Kč
274. Stavební nekázeň - zvláštní pravomoci stavebních úřadů podle… (BRNO)
19.11.2020
2 140 Kč
275. FAKTURACE od A do Z v praxi (BRNO)
19.11.2020
1 900 Kč
276. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (BRNO)
19.11.2020
2 101 Kč
277. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (PLZEŇ)
19.11.2020
2 100 Kč
278. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (ÚSTÍ NAD LABEM)
19.11.2020
1 900 Kč
279. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
19.11.2020
1 900 Kč
280. Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 (OSTRAVA)
19.11.2020
2 101 Kč
281. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (ÚSTÍ NAD LABEM)
19.11.2020
2 100 Kč
282. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
19.11.2020
2 101 Kč
283. Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 (BRNO)
20.11.2020
2 101 Kč
284. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (PRAHA)
20.11.2020
1 990 Kč
285. Hygienické minimum (PRAHA)
20.11.2020
1 900 Kč
286. Vidimace a legalizace (ZLÍN)
20.11.2020
1 900 Kč
287. Mindfulness a meditace v byznysu (BRNO)
20.11.2020
2 101 Kč
288. DPH u dovozu a vývozu zboží 2020 (BRNO)
23.11.2020
1 991 Kč
289. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (OSTRAVA)
23.11.2020
1 900 Kč
290. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
23.11.2020
1 990 Kč
291. Daň z přidané hodnoty - tuzemská plnění - aktuálně (BRNO)
23.11.2020
2 141 Kč
292. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
23.11.2020
2 101 Kč
293. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (BRNO)
23.11.2020
1 991 Kč
294. Zákon o registru smluv (PRAHA)
23.11.2020
1 990 Kč
295. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
24.11.2020
1 900 Kč
296. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
24.11.2020
1 900 Kč
297. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
24.11.2020
1 900 Kč
298. Úřední písemnosti – inspirace praxí<br />Chci psát srozumitelně a… (OSTRAVA)
24.11.2020
2 100 Kč
299. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (BRNO)
24.11.2020
2 101 Kč
300. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
24.11.2020
2 101 Kč
301. Etika v profesním životě (PRAHA)
24.11.2020
2 101 Kč
302. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
24.11.2020
1 900 Kč
303. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (OSTRAVA)
24.11.2020
2 101 Kč
304. Opatrovnictví - majetek a dluhy (BRNO)
24.11.2020
1 990 Kč
305. Praktická aplikace DPH v roce 2020, výhled do roku 2021 (BRNO)
24.11.2020
2 141 Kč
306. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co… (BRNO)
24.11.2020
2 141 Kč
307. Správní řád prakticky (aktuální stav) (OLOMOUC)
24.11.2020
1 900 Kč
308. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (ZLÍN)
24.11.2020
2 100 Kč
309. 20. HR KONFERENCE - profesní setkání personalistů (BRNO)
25.11.2020
2 990 Kč
310. Cestovní náhrady aktuálně (BRNO)
25.11.2020
2 050 Kč
311. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
25.11.2020
2 101 Kč
312. Změna financování škol a školských zařízení a související… (PRAHA)
25.11.2020
1 900 Kč
313. Dovolená nově v roce 2021 a další změny v zákoníku práce (PRAHA)
25.11.2020
2 400 Kč
314. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
26.11.2020
1 900 Kč
315. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (PRAHA)
26.11.2020
1 900 Kč
316. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (BRNO)
26.11.2020
2 101 Kč
317. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP aktuálně (PRAHA)
26.11.2020
1 900 Kč
318. Veřejná podpora v otázkách a odpovědích - aktuální stav pravidel (BRNO)
26.11.2020
1 900 Kč
319. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
26.11.2020
1 900 Kč
320. Změna financování škol a školských zařízení a související… (OLOMOUC)
26.11.2020
1 900 Kč
321. Vše o velké novele zákona o místních poplatcích včetně prvních… (OSTRAVA)
26.11.2020
2 100 Kč
322. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (BRNO)
26.11.2020
2 140 Kč
323. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
26.11.2020
2 101 Kč
324. Úřední deska aktuálně (BRNO)
27.11.2020
1 900 Kč
325. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (BRNO)
27.11.2020
1 900 Kč
326. Změna financování škol a školských zařízení a související… (BRNO)
27.11.2020
1 900 Kč
327. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
27.11.2020
1 900 Kč
328. Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 (PRAHA)
27.11.2020
2 101 Kč
329. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
30.11.2020
1 991 Kč
330. DOVOLENÁ od 1. 1. 2021 – zásadní novelizace pravidel pro určování… (BRNO)
30.11.2020
2 101 Kč
331. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
30.11.2020
2 101 Kč
332. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
1.12.2020
1 900 Kč
333. Spisová a archivní služba<br />uchovávání a vyřazování dokumentů<br/… (PRAHA)
1.12.2020
1 900 Kč
334. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
1.12.2020
1 991 Kč
335. Správní řád nejen pro nové úředníky (PLZEŇ)
1.12.2020
1 990 Kč
336. Etika v profesním životě (BRNO)
1.12.2020
2 101 Kč
337. Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty za rok 2020 (BRNO)
1.12.2020
1 991 Kč
338. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
1.12.2020
1 900 Kč
339. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (OLOMOUC)
1.12.2020
1 900 Kč
340. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
1.12.2020
2 101 Kč
341. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (HRADEC KRÁLOVÉ)
1.12.2020
1 900 Kč
342. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
1.12.2020
1 900 Kč
343. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
1.12.2020
2 200 Kč
344. DAŇOVÝ ŘÁD (po novele 2020 aneb praktický trénink sebeobrany daňového… (BRNO)
1.12.2020
1 900 Kč
345. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (OSTRAVA)
1.12.2020
1 990 Kč
346. Ekonomické minimum (BRNO)
2.12.2020
1 991 Kč
347. Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty za rok 2020 (VYŠKOV)
2.12.2020
1 991 Kč
348. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (HRADEC KRÁLOVÉ)
2.12.2020
1 900 Kč
349. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
2.12.2020
1 900 Kč
350. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (OLOMOUC)
2.12.2020
1 900 Kč
351. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění… (BRNO)
2.12.2020
1 991 Kč
352. Novinky v oblasti mezd v roce 2021 (BRNO)
2.12.2020
2 141 Kč
353. Pozitivní inteligence jako cesta k růstu (PRAHA)
2.12.2020
2 101 Kč
354. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
2.12.2020
2 101 Kč
355. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (PRAHA)
2.12.2020
2 100 Kč
356. Úřední písemnosti<br />se zaměřením na současný český jazyk<br />-… (PRAHA)
3.12.2020
2 100 Kč
357. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (HRADEC KRÁLOVÉ)
3.12.2020
1 900 Kč
358. Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty za rok 2020 (OSTRAVA)
3.12.2020
1 991 Kč
359. Zákon o obcích (OSTRAVA)
3.12.2020
1 990 Kč
360. Účetní závěrka za rok 2020 pro ÚSC a příspěvkové organizace a… (BRNO)
3.12.2020
1 990 Kč
361. Daň silniční aktuálně (VYŠKOV)
3.12.2020
1 801 Kč
362. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
3.12.2020
1 900 Kč
363. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
3.12.2020
2 100 Kč
364. Správní řád nejen pro začátečníky (BRNO)
3.12.2020
1 900 Kč
365. MATRIKA od A do Z (BRNO)
3.12.2020
1 900 Kč
366. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
3.12.2020
1 900 Kč
367. Sebeřízení a time management (OLOMOUC)
3.12.2020
2 101 Kč
368. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (HRADEC KRÁLOVÉ)
3.12.2020
2 100 Kč
369. Rozvoj, motivace a inspirace zaměstnanců (BRNO)
3.12.2020
2 101 Kč
370. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
4.12.2020
1 900 Kč
371. Odpisy majetku aktuálně (BRNO)
4.12.2020
1 900 Kč
372. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele (BRNO)
4.12.2020
1 900 Kč
373. MATRIKA od A do Z (OSTRAVA)
4.12.2020
1 900 Kč
374. DAŇOVÝ ŘÁD (po novele 2020 aneb praktický trénink sebeobrany daňového… (PRAHA)
4.12.2020
1 900 Kč
375. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
4.12.2020
1 900 Kč
376. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
4.12.2020
1 900 Kč
377. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
4.12.2020
1 990 Kč
378. DPH v roce 2021 (BRNO)
7.12.2020
2 150 Kč
379. Aplikace novely DPH 2020 do praxe, aktuální problémy v DPH (PRAHA)
7.12.2020
1 900 Kč
380. Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a… (BRNO)
7.12.2020
2 100 Kč
381. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
8.12.2020
1 900 Kč
382. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
8.12.2020
1 991 Kč
383. Etika v profesním životě (OSTRAVA)
8.12.2020
2 101 Kč
384. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
8.12.2020
1 900 Kč
385. Účetní závěrka za rok 2020 pro ÚSC a příspěvkové organizace a… (OSTRAVA)
8.12.2020
1 990 Kč
386. Daň silniční aktuálně (BRNO)
8.12.2020
1 801 Kč
387. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
8.12.2020
2 200 Kč
388. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
8.12.2020
2 101 Kč
389. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (PRAHA)
8.12.2020
2 140 Kč
390. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě s důrazem na… (PRAHA)
8.12.2020
2 400 Kč
391. Právní odpovědnost úředníka (BRNO)
8.12.2020
1 990 Kč
392. Aktuální stav školské legislativy (PRAHA)
9.12.2020
1 900 Kč
393. Pozitivní inteligence jako cesta k růstu (BRNO)
9.12.2020
2 101 Kč
394. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
9.12.2020
2 101 Kč
395. Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 (BRNO)
9.12.2020
2 101 Kč
396. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (VYŠKOV)
9.12.2020
2 100 Kč
397. DOVOLENÁ od 1. 1. 2021 – zásadní novelizace pravidel pro určování… (PRAHA)
9.12.2020
2 101 Kč
398. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
9.12.2020
2 101 Kč
399. Asertivita v praxi (BRNO)
10.12.2020
1 900 Kč
400. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
10.12.2020
1 900 Kč
401. Úřední písemnosti<br />se zaměřením na současný český jazyk<br />-… (OSTRAVA)
10.12.2020
2 100 Kč
402. Účetní závěrka za rok 2020 pro ÚSC a příspěvkové organizace a… (OLOMOUC)
10.12.2020
1 990 Kč
403. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (OSTRAVA)
10.12.2020
1 900 Kč
404. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (BRNO)
10.12.2020
2 100 Kč
405. Aktuální stav školské legislativy (OLOMOUC)
10.12.2020
1 900 Kč
406. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (BRNO)
10.12.2020
1 900 Kč
407. Aplikace novely DPH 2020 do praxe, aktuální problémy v DPH (VYŠKOV)
10.12.2020
1 900 Kč
408. Účetní závěrka 2020 - věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a… (PRAHA)
10.12.2020
1 900 Kč
409. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
10.12.2020
1 900 Kč
410. Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví (BRNO)
10.12.2020
2 141 Kč
411. Přehled a výklad změn v pracovněprávních předpisech 2020 a od roku… (PRAHA)
10.12.2020
2 601 Kč
412. Ztráty a nálezy aktuálně (OSTRAVA)
11.12.2020
1 900 Kč
413. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
11.12.2020
1 900 Kč
414. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
11.12.2020
1 900 Kč
415. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele (PRAHA)
11.12.2020
1 900 Kč
416. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce a velká novelizace… (PRAHA)
11.12.2020
2 600 Kč
417. Trénink obchodních dovedností (OLOMOUC)
11.12.2020
2 101 Kč
418. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE aneb praktické právní minimum pro… (BRNO)
11.12.2020
1 991 Kč
419. Učetní a daňové doklady aktuálně (VYŠKOV)
14.12.2020
1 900 Kč
420. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
14.12.2020
1 900 Kč
421. Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v… (BRNO)
14.12.2020
1 991 Kč
422. Trénink obchodních dovedností (PRAHA)
14.12.2020
2 101 Kč
423. Seminář s Ing. Kytlerem (BRNO)
14.12.2020
1 991 Kč
424. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
14.12 - 16.12.2020
5 990 Kč
425. Úřední písemnosti<br />se zaměřením na současný český jazyk<br />-… (BRNO)
15.12.2020
2 100 Kč
426. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
15.12.2020
1 991 Kč
427. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
15.12.2020
2 101 Kč
428. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahu k veřejné… (BRNO)
15.12.2020
1 900 Kč
429. Účetní závěrka za rok 2020 pro ÚSC a příspěvkové organizace a… (PRAHA)
15.12.2020
1 990 Kč
430. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
15.12.2020
2 200 Kč
431. Novinky na dani z nemovitých věcí a na dani z nabytí nemovitých věcí… (BRNO)
15.12.2020
1 991 Kč
432. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
15.12.2020
1 990 Kč
433. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce a velká novelizace… (BRNO)
15.12.2020
2 400 Kč
434. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (OLOMOUC)
15.12.2020
2 100 Kč
435. Asertivita v praxi (PRAHA)
16.12.2020
1 900 Kč
436. Ekonomické minimum (PRAHA)
16.12.2020
1 991 Kč
437. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020, změny… (BRNO)
16.12.2020
2 141 Kč
438. Sebeřízení a time management (BRNO)
16.12.2020
2 101 Kč
439. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
17.12.2020
1 990 Kč
440. Cestovní náhrady aktuálně (PRAHA)
17.12.2020
2 050 Kč
441. Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatelské subjekty, účetní a daňové… (BRNO)
17.12.2020
1 900 Kč
442. MATRIKA od A do Z (PRAHA)
17.12.2020
1 900 Kč
443. Nemocenské a důchodové pojištění 2020/2021 (BRNO)
17.12.2020
1 991 Kč
444. Účetní závěrka 2020 - věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a… (BRNO)
17.12.2020
1 900 Kč
445. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
17.12.2020
1 990 Kč
446. POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SMYSLU ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (výkon státní… (PLZEŇ)
17.12.2020
2 100 Kč
447. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (ÚSTÍ NAD LABEM)
17.12.2020
2 100 Kč
448. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
18.12.2020
1 900 Kč
449. Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší… (PRAHA)
18.12.2020
2 100 Kč
450. Změny ve mzdové účtárně 2021 - setkání mzdových účetních v závěru… (BRNO)
18.12.2020
2 490 Kč
451. Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021 (BRNO)
otvírá se podle zájmu
2 101 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.