Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
25.4.2018
1 750 Kč
2. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (BRNO)
26.4.2018
1 950 Kč
3. Odpovědnost za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava, vztah… (BRNO)
26.4.2018
1 801 Kč
4. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (OLOMOUC)
26.4.2018
1 850 Kč
5. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP v roce 2018 (PRAHA)
26.4.2018
1 801 Kč
6. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
26.4.2018
1 750 Kč
7. Správní trestání na úseku stavebního práva (stavebního zákona) -… (BRNO)
26.4.2018
1 801 Kč
8. Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů (BRNO)
26.4.2018
1 900 Kč
9. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
26.4.2018
1 801 Kč
10. Správní řízení na úseku stavebního zákona – novela stavebního zákona … (OSTRAVA)
26.4.2018
1 900 Kč
11. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
26.4.2018
1 850 Kč
12. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (BRNO)
26.4.2018
1 900 Kč
13. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven 2018 (OLOMOUC)
27.4.2018
1 750 Kč
14. Uplatňování DPH v roce 2018 v praxi (BRNO)
30.4.2018
1 900 Kč
15. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (PRAHA)
2.5.2018
1 750 Kč
16. Doručování ve veřejné správě (BRNO)
3.5.2018
1 801 Kč
17. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
3.5.2018
1 850 Kč
18. Jak se naučit říkat NE - průvodce světem sebeprosazení (PRAHA)
3.5.2018
1 991 Kč
19. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
4.5.2018
1 850 Kč
20. Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a… (BRNO)
4.5.2018
1 700 Kč
21. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
10.5.2018
1 801 Kč
22. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (OLOMOUC)
10.5.2018
1 850 Kč
23. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
10.5.2018
1 850 Kč
24. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (OLOMOUC)
10.5.2018
1 801 Kč
25. Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z v účetní… (PRAHA)
10.5.2018
1 750 Kč
26. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (BRNO)
10.5.2018
1 801 Kč
27. Jak vytvářet dobré vztahy (BRNO)
10.5.2018
1 991 Kč
28. KAIZEN (PRAHA)
14.5.2018
1 991 Kč
29. Kombinovaná nomenklatura EU a způsob zařazování zboží do Kombinované… (OLOMOUC)
14.5.2018
1 900 Kč
30. Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem (BRNO)
14.5.2018
1 991 Kč
31. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (PRAHA)
14.5.2018
1 900 Kč
32. Klíč k úspěšné komunikaci nejen před kamerou aneb jak efektivně… (BRNO)
14.5.2018
3 990 Kč
33. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
14.5.2018
1 750 Kč
34. Daň z přidané hodnoty v návaznosti na účetnictví a daň z příjmů… (BRNO)
15.5.2018
1 900 Kč
35. MÍSTNÍ POPLATKY - aktuality, praxe (správní činnost správce poplatků) (OSTRAVA)
15.5.2018
1 850 Kč
36. Pokladna, pokladní doklady, EET aktuálně (BRNO)
15.5.2018
1 750 Kč
37. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (PRAHA)
15.5.2018
1 850 Kč
38. Jak na GDPR v praxi HR (BRNO)
15.5.2018
1 850 Kč
39. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
15.5.2018
1 801 Kč
40. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
15.5.2018
1 900 Kč
41. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
15.5.2018
1 991 Kč
42. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
16.5.2018
1 900 Kč
43. DPH v praxi příspěvkových organizací - od začátku (BRNO)
16.5.2018
1 801 Kč
44. Konference k problematice GDPR (BRNO)
16.5.2018
2 999 Kč
45. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (OLOMOUC)
16.5.2018
1 850 Kč
46. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (PRAHA)
16.5.2018
1 950 Kč
47. Pracovní seminář ke GDPR (BRNO)
16.5.2018
1 900 Kč
48. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
17.5.2018
1 850 Kč
49. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (BRNO)
17.5.2018
1 850 Kč
50. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (BRNO)
17.5.2018
1 850 Kč
51. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
17.5.2018
1 801 Kč
52. Jak na GDPR v praxi HR (OLOMOUC)
17.5.2018
1 850 Kč
53. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
17.5.2018
1 850 Kč
54. Odpovědnost za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava, vztah… (OSTRAVA)
17.5.2018
1 801 Kč
55. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (OLOMOUC)
17.5.2018
1 900 Kč
56. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
17.5.2018
1 850 Kč
57. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OLOMOUC)
17.5.2018
1 900 Kč
58. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PRAHA)
17.5.2018
1 850 Kč
59. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (BRNO)
18.5.2018
1 900 Kč
60. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
18.5.2018
1 801 Kč
61. Novela školského zákona a novela vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a… (BRNO)
18.5.2018
1 700 Kč
62. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
18.5.2018
1 850 Kč
63. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
18.5.2018
1 991 Kč
64. Zdravotní pojištění aktuálně, změny od 1. 1. 2018 v praxi (BRNO)
18.5.2018
1 651 Kč
65. DPH v praxi příspěvkových organizací - od začátku (OSTRAVA)
18.5.2018
1 900 Kč
66. Jak na GDPR v praxi HR (BRNO)
19.5.2018
1 850 Kč
67. GDPR pro malé a střední podnikatele (PRAHA)
19.5.2018
2 100 Kč
68. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
19.5.2018
1 900 Kč
69. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (OSTRAVA)
21.5.2018
1 750 Kč
70. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (HRADEC KRÁLOVÉ)
21.5.2018
1 900 Kč
71. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
21.5.2018
1 991 Kč
72. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (OSTRAVA)
21.5.2018
1 801 Kč
73. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
21.5.2018
1 801 Kč
74. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OSTRAVA)
22.5.2018
1 850 Kč
75. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
22.5.2018
1 991 Kč
76. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
22.5.2018
1 900 Kč
77. Veřejný opatrovník (PRAHA)
22.5.2018
1 850 Kč
78. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.5.2018
1 750 Kč
79. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
22.5.2018
1 900 Kč
80. MÍSTNÍ POPLATKY - aktuality, praxe (správní činnost správce poplatků) (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.5.2018
1 850 Kč
81. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
22.5.2018
1 801 Kč
82. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OSTRAVA)
22.5.2018
1 850 Kč
83. Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem (PRAHA)
22.5.2018
1 991 Kč
84. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
22.5.2018
1 900 Kč
85. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
22.5.2018
1 801 Kč
86. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (BRNO)
22.5.2018
1 801 Kč
87. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (BRNO)
22.5.2018
1 900 Kč
88. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
23.5.2018
1 850 Kč
89. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
23.5.2018
1 900 Kč
90. Pracovní seminář ke GDPR (PRAHA)
23.5.2018
1 900 Kč
91. ZÁKONÍK PRÁCE - VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické… (BRNO)
23.5.2018
1 850 Kč
92. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
23.5.2018
1 801 Kč
93. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (PLZEŇ)
23.5.2018
1 900 Kč
94. Jak na GDPR v praxi HR (OSTRAVA)
24.5.2018
1 850 Kč
95. Účinné taktiky ve vyjednávání (OLOMOUC)
24.5.2018
1 991 Kč
96. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
24.5.2018
1 750 Kč
97. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
24.5.2018
1 801 Kč
98. Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. platný od 1. 7. 2016 - nová… (PRAHA)
24.5.2018
1 801 Kč
99. Kombinovaná nomenklatura EU a způsob zařazování zboží do Kombinované… (BRNO)
24.5.2018
1 900 Kč
100. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
24.5.2018
1 850 Kč
101. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
24.5.2018
1 900 Kč
102. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
24.5.2018
1 850 Kč
103. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OLOMOUC)
24.5.2018
1 850 Kč
104. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (OSTRAVA)
24.5.2018
1 801 Kč
105. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (OSTRAVA)
24.5.2018
1 700 Kč
106. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti - změny ve zdaňování příjmů… (BRNO)
24.5.2018
1 801 Kč
107. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. (BRNO)
24.5.2018
1 750 Kč
108. Nájem bytu obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný… (BRNO)
24.5.2018
1 900 Kč
109. Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně (BRNO)
25.5.2018
1 850 Kč
110. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. (BRNO)
25.5.2018
1 750 Kč
111. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (PRAHA)
25.5.2018
1 801 Kč
112. KAIZEN (BRNO)
25.5.2018
1 991 Kč
113. Konference k problematice GDPR (PRAHA)
25.5.2018
3 100 Kč
114. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (PRAHA)
25.5.2018
1 991 Kč
115. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
25.5.2018
1 991 Kč
116. GDPR pro malé a střední podnikatele (BRNO)
26.5.2018
1 900 Kč
117. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (OSTRAVA)
28.5.2018
1 991 Kč
118. DPH v praxi příspěvkových organizací - od začátku (PRAHA)
28.5.2018
1 801 Kč
119. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
28.5.2018
1 991 Kč
120. Kombinovaná nomenklatura EU a způsob zařazování zboží do Kombinované… (PRAHA)
28.5.2018
1 900 Kč
121. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
29.5.2018
1 750 Kč
122. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (HRADEC KRÁLOVÉ)
29.5.2018
1 850 Kč
123. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
29.5.2018
1 900 Kč
124. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.5.2018
1 801 Kč
125. Zákoník práce - problémy v oblasti pracovní doby a překážek v práci,… (PRAHA)
29.5.2018
2 400 Kč
126. Správní řád nejen pro nové úředníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.5.2018
1 850 Kč
127. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
29.5.2018
1 750 Kč
128. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (BRNO)
29.5.2018
1 900 Kč
129. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
29.5.2018
1 750 Kč
130. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
29.5.2018
1 900 Kč
131. Daňové a účetní aktuality 2018 (BRNO)
29.5.2018
1 900 Kč
132. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (BRNO)
29.5.2018
1 750 Kč
133. MÍSTNÍ POPLATKY - aktuality, praxe (správní činnost správce poplatků) (ÚSTÍ NAD LABEM)
29.5.2018
1 850 Kč
134. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OLOMOUC)
29.5.2018
1 850 Kč
135. Hravé a kreativní záznamy myšlenek (BRNO)
29.5.2018
1 750 Kč
136. Veřejný opatrovník (BRNO)
29.5.2018
1 850 Kč
137. Konference k problematice GDPR (OSTRAVA)
30.5.2018
2 999 Kč
138. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
30.5.2018
1 850 Kč
139. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin (PRAHA)
30.5.2018
1 801 Kč
140. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (BRNO)
30.5.2018
1 801 Kč
141. GDPR prakticky pro podnikatele (BRNO)
30.5.2018
1 850 Kč
142. Pracovní seminář ke GDPR (OSTRAVA)
30.5.2018
1 801 Kč
143. KAIZEN (OSTRAVA)
30.5.2018
1 991 Kč
144. Komunikace s rodiči (PRAHA)
30.5.2018
1 850 Kč
145. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (OLOMOUC)
31.5.2018
1 801 Kč
146. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
31.5.2018
1 900 Kč
147. Úvod do právní úpravy zbraní a střeliva pro pracovníky obcí a členy… (BRNO)
31.5.2018
1 801 Kč
148. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (PRAHA)
31.5.2018
1 801 Kč
149. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
31.5.2018
1 750 Kč
150. GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů a novelizovaný zákon č.… (PRAHA)
31.5.2018
2 100 Kč
151. Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z v účetní… (BRNO)
31.5.2018
1 750 Kč
152. Jak vytvářet dobré vztahy (OSTRAVA)
31.5.2018
1 991 Kč
153. ZÁKONÍK PRÁCE - VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické… (OSTRAVA)
31.5.2018
1 850 Kč
154. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OLOMOUC)
31.5.2018
1 991 Kč
155. Správní řád prakticky (aktuální stav) (BRNO)
1.6.2018
1 801 Kč
156. Ochrana proti syndromu vyhoření (BRNO)
1.6.2018
1 850 Kč
157. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (BRNO)
1.6.2018
1 850 Kč
158. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
4.6.2018
1 991 Kč
159. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (OLOMOUC)
4.6.2018
1 750 Kč
160. GDPR prakticky pro podnikatele (OLOMOUC)
4.6.2018
1 850 Kč
161. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (OSTRAVA)
4.6.2018
1 900 Kč
162. DPH v příkladech (BRNO)
4.6.2018
1 950 Kč
163. Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (BRNO)
4.6.2018
1 700 Kč
164. Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely (OLOMOUC)
4.6.2018
2 200 Kč
165. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
5.6.2018
1 991 Kč
166. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
5.6.2018
1 900 Kč
167. Asertivita v praxi (BRNO)
5.6.2018
1 750 Kč
168. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
5.6.2018
1 750 Kč
169. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
5.6.2018
1 900 Kč
170. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
5.6.2018
1 991 Kč
171. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OLOMOUC)
5.6.2018
1 750 Kč
172. Nájem bytu obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný… (PRAHA)
5.6.2018
1 900 Kč
173. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (OLOMOUC)
5.6.2018
1 801 Kč
174. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (BRNO)
5.6.2018
1 850 Kč
175. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
5.6.2018
1 750 Kč
176. Kurz etikety (PRAHA)
6.6.2018
1 850 Kč
177. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
6.6.2018
1 850 Kč
178. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
6.6.2018
1 850 Kč
179. Stavební nekázeň - zvláštní pravomoci stavebních úřadů podle… (BRNO)
7.6.2018
1 900 Kč
180. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (OSTRAVA)
7.6.2018
1 900 Kč
181. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (BRNO)
7.6.2018
1 850 Kč
182. Asertivita v praxi (PRAHA)
7.6.2018
1 801 Kč
183. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (BRNO)
7.6.2018
1 900 Kč
184. Veřejný opatrovník (OSTRAVA)
7.6.2018
1 850 Kč
185. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
7.6.2018
1 991 Kč
186. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
7.6.2018
1 750 Kč
187. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (PRAHA)
7.6.2018
2 400 Kč
188. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (PRAHA)
7.6.2018
1 850 Kč
189. Odpisy majetku v roce 2018 (BRNO)
8.6.2018
1 801 Kč
190. Clo, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě a… (PRAHA)
8.6.2018
1 900 Kč
191. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (PRAHA)
8.6.2018
2 100 Kč
192. Ochrana proti syndromu vyhoření (PRAHA)
8.6.2018
1 850 Kč
193. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (OLOMOUC)
11.6.2018
1 801 Kč
194. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (OLOMOUC)
11.6.2018
1 900 Kč
195. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
11.6.2018
1 991 Kč
196. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (BRNO)
11.6.2018
1 750 Kč
197. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (PRAHA)
11.6.2018
1 850 Kč
198. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (PRAHA)
12.6.2018
1 750 Kč
199. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PLZEŇ)
12.6.2018
1 801 Kč
200. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
12.6.2018
1 991 Kč
201. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
12.6.2018
1 991 Kč
202. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OSTRAVA)
12.6.2018
1 850 Kč
203. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (BRNO)
12.6.2018
1 801 Kč
204. Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku? (PRAHA)
12.6.2018
1 801 Kč
205. Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví… (BRNO)
12.6.2018
1 900 Kč
206. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (PRAHA)
12.6.2018
1 801 Kč
207. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (OSTRAVA)
12.6.2018
1 850 Kč
208. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
12.6.2018
1 750 Kč
209. Správní řád nejen pro nové úředníky (PLZEŇ)
12.6.2018
1 850 Kč
210. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (BRNO)
12.6.2018
1 999 Kč
211. Místní a účelové komunikace (BRNO)
13.6.2018
1 801 Kč
212. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
13.6.2018
1 850 Kč
213. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PRAHA)
13.6.2018
1 850 Kč
214. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (PRAHA)
13.6.2018
1 750 Kč
215. Cestovní náhrady aktuálně (BRNO)
13.6.2018
1 750 Kč
216. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OSTRAVA)
14.6.2018
1 850 Kč
217. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (BRNO)
14.6.2018
1 900 Kč
218. GDPR aneb ochrana osobních údajů pro zaměstnavatele a personalisty… (BRNO)
14.6.2018
1 900 Kč
219. Občanský zákoník/Stavební předpisy - dokumentace staveb 2018 (BRNO)
14.6.2018
1 801 Kč
220. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
14.6.2018
1 900 Kč
221. Správní řád nejen pro nové úředníky (OLOMOUC)
14.6.2018
1 850 Kč
222. Clo, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě a… (OSTRAVA)
14.6.2018
1 850 Kč
223. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
14.6.2018
1 750 Kč
224. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (PRAHA)
14.6.2018
1 900 Kč
225. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OLOMOUC)
14.6.2018
1 850 Kč
226. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
14.6.2018
1 750 Kč
227. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
15.6.2018
1 991 Kč
228. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (BRNO)
15.6.2018
1 801 Kč
229. Novela školského zákona a novela vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a… (BRNO)
15.6.2018
1 700 Kč
230. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
18.6.2018
1 900 Kč
231. GDPR prakticky pro podnikatele (PRAHA)
18.6.2018
1 850 Kč
232. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
18.6.2018
1 991 Kč
233. Clo, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě a… (BRNO)
18.6.2018
1 900 Kč
234. Komunikace s rodiči (BRNO)
18.6.2018
1 850 Kč
235. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (OSTRAVA)
19.6.2018
1 750 Kč
236. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
19.6.2018
1 900 Kč
237. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti - změny ve zdaňování příjmů… (BRNO)
19.6.2018
1 801 Kč
238. Odpovědnost za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava, vztah… (PRAHA)
19.6.2018
1 801 Kč
239. Správní řízení na úseku stavebního zákona – novela stavebního zákona … (PRAHA)
19.6.2018
1 900 Kč
240. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PLZEŇ)
19.6.2018
1 850 Kč
241. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (BRNO)
19.6.2018
1 750 Kč
242. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (HRADEC KRÁLOVÉ)
19.6.2018
1 801 Kč
243. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (BRNO)
19.6.2018
1 850 Kč
244. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (OSTRAVA)
19.6.2018
1 850 Kč
245. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
19.6.2018
1 850 Kč
246. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
19.6.2018
1 991 Kč
247. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
19.6.2018
1 750 Kč
248. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (PLZEŇ)
20.6.2018
1 750 Kč
249. DOVOLENÁ, PRACOVNÍ DOBA A ODMĚŇOVÁNÍ, OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE z… (PRAHA)
20.6.2018
2 400 Kč
250. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (OSTRAVA)
20.6.2018
1 850 Kč
251. Profesionální prodejní dovednosti (PRAHA)
20.6.2018
1 991 Kč
252. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
21.6.2018
1 991 Kč
253. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (OLOMOUC)
21.6.2018
1 850 Kč
254. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (PRAHA)
21.6.2018
1 900 Kč
255. Úvod do trestního práva pro pedagogické pracovníky (BRNO)
21.6.2018
1 801 Kč
256. Zákoník práce - problémy v oblasti pracovní doby a překážek v práci,… (BRNO)
21.6.2018
1 900 Kč
257. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
21.6.2018
1 900 Kč
258. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.6.2018
1 850 Kč
259. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
25.6.2018
1 991 Kč
260. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (PRAHA)
26.6.2018
1 850 Kč
261. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
26.6.2018
1 801 Kč
262. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (OSTRAVA)
26.6.2018
1 950 Kč
263. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
26.6.2018
1 900 Kč
264. Doručování ve veřejné správě (OSTRAVA)
26.6.2018
1 801 Kč
265. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (BRNO)
26.6.2018
1 850 Kč
266. Energie pro život i práci (BRNO)
26.6.2018
1 991 Kč
267. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
27.6.2018
5 500 Kč
268. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (BRNO)
28.6.2018
1 801 Kč
269. Energie pro život i práci (PRAHA)
28.6.2018
1 991 Kč
270. Základy prevence chorob spojených s využíváním ICT (BRNO)
9.7.2018
1 801 Kč
271. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
10.7.2018
1 991 Kč
272. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
10.7.2018
1 801 Kč
273. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
10.7.2018
1 850 Kč
274. MS Excel 2016 – základní kurz (BRNO)
10.7.2018
2 901 Kč
275. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
10.7.2018
1 991 Kč
276. S úsměvem a bez stresu (BRNO)
10.7.2018
1 991 Kč
277. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (BRNO)
10.7.2018
1 900 Kč
278. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
11.7.2018
1 850 Kč
279. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
11.7.2018
1 991 Kč
280. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (BRNO)
12.7.2018
1 991 Kč
281. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (BRNO)
12.7.2018
1 999 Kč
282. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (BRNO)
12.7.2018
1 801 Kč
283. Leadership – inspirativní a úspěšné vedení (PRAHA)
12.7.2018
1 991 Kč
284. MS Excel 2016 – základní kurz (VYŠKOV)
16.7.2018
2 800 Kč
285. Asertivní komunikace (BRNO)
17.7.2018
1 991 Kč
286. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
17.7.2018
1 991 Kč
287. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
17.7.2018
1 900 Kč
288. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
18.7.2018
1 991 Kč
289. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
18.7.2018
1 801 Kč
290. Základy prevence chorob spojených s využíváním ICT (PRAHA)
19.7.2018
1 801 Kč
291. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
19.7.2018
1 850 Kč
292. GDPR prakticky pro podnikatele (BRNO)
24.7.2018
1 850 Kč
293. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (PRAHA)
31.7.2018
2 400 Kč
294. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OSTRAVA)
13.8.2018
1 850 Kč
295. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (OSTRAVA)
14.8.2018
1 900 Kč
296. Letní škola zákoníku práce a GDPR - 3denní (BRNO)
15.8.2018
5 500 Kč
297. GDPR prakticky pro podnikatele (PRAHA)
15.8.2018
1 850 Kč
298. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin (PRAHA)
15.8.2018
1 801 Kč
299. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (PLZEŇ)
16.8.2018
1 900 Kč
300. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PLZEŇ)
17.8.2018
1 850 Kč
301. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
20.8.2018
1 850 Kč
302. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (BRNO)
21.8.2018
1 850 Kč
303. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (BRNO)
21.8.2018
1 700 Kč
304. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
21.8.2018
1 900 Kč
305. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
21.8.2018
1 991 Kč
306. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
21.8.2018
1 900 Kč
307. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
21.8.2018
1 991 Kč
308. Time management - jak být pánem svého času (BRNO)
21.8.2018
1 991 Kč
309. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
22.8.2018
1 850 Kč
310. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
22.8.2018
1 991 Kč
311. Pozitivní psychologie aneb radostnější v životě (BRNO)
22.8.2018
1 991 Kč
312. Umění argumentovat (argumentace versus manipulace) (BRNO)
22.8.2018
1 991 Kč
313. Letní škola zákoníku práce a GDPR - 3denní (PRAHA)
22.8.2018
5 990 Kč
314. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
23.8.2018
1 900 Kč
315. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
23.8.2018
1 850 Kč
316. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (BRNO)
23.8.2018
1 900 Kč
317. DPH u dovozu a vývozu zboží od 1. 1. 2018 (BRNO)
23.8.2018
1 900 Kč
318. Jak získat vnitřní klid - jak správně relaxovat (BRNO)
23.8.2018
1 991 Kč
319. GDPR prakticky pro podnikatele (BRNO)
24.8.2018
1 850 Kč
320. Novela školského zákona a novela vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a… (BRNO)
24.8.2018
1 700 Kč
321. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
27.8.2018
1 801 Kč
322. Minimum celního deklaranta - 3 denní (BRNO)
27.8.2018
5 500 Kč
323. Mateřská škola a vstup dítěte do základního vzdělávání - školní… (BRNO)
27.8.2018
1 700 Kč
324. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
28.8.2018
1 991 Kč
325. Pozitivní psychologie aneb radostnější v životě (PRAHA)
28.8.2018
1 991 Kč
326. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (BRNO)
28.8.2018
1 801 Kč
327. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (PRAHA)
28.8.2018
1 900 Kč
328. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (BRNO)
28.8.2018
1 991 Kč
329. ZÁKON O REGISTRU SMLUV č. 340/2015 Sb. jak správně postupovat,… (BRNO)
29.8.2018
1 801 Kč
330. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
29.8.2018
1 991 Kč
331. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (PRAHA)
29.8.2018
1 700 Kč
332. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
30.8.2018
1 991 Kč
333. Jak na GDPR v praxi HR (BRNO)
30.8.2018
1 850 Kč
334. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (PRAHA)
30.8.2018
1 850 Kč
335. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (BRNO)
30.8.2018
1 700 Kč
336. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
30.8.2018
1 801 Kč
337. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
30.8.2018
1 900 Kč
338. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
31.8.2018
1 801 Kč
339. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
18.9.2018
1 900 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.