Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Sporné otázky pracovního práva, dovolená v praxi (PRAHA)
26.9.2018
2 400 Kč
2. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
26.9.2018
1 900 Kč
3. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
27.9.2018
2 100 Kč
4. Místní a účelové komunikace (OSTRAVA)
27.9.2018
1 801 Kč
5. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (BRNO)
27.9.2018
1 801 Kč
6. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
27.9.2018
1 801 Kč
7. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
1.10.2018
1 991 Kč
8. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
1.10.2018
1 991 Kč
9. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (OLOMOUC)
2.10.2018
1 950 Kč
10. Asertivní komunikace (PRAHA)
2.10.2018
1 991 Kč
11. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
2.10.2018
1 801 Kč
12. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
2.10.2018
1 991 Kč
13. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
2.10.2018
1 801 Kč
14. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (BRNO)
2.10.2018
1 991 Kč
15. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
2.10.2018
1 801 Kč
16. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
2.10.2018
1 801 Kč
17. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (BRNO)
2.10.2018
1 801 Kč
18. Správce a zpracovatel osobních údajů (OSTRAVA)
2.10.2018
1 900 Kč
19. Aktuálně k DPH (BRNO)
2.10.2018
1 950 Kč
20. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (PRAHA)
2.10.2018
1 991 Kč
21. Základy podvojného účetnictví - 2denní (BRNO)
3.10.2018
3 800 Kč
22. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
3.10.2018
1 900 Kč
23. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (PRAHA)
3.10.2018
5 999 Kč
24. E-mail marketing a automatizace pro firmy (PRAHA)
3.10.2018
1 991 Kč
25. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (BRNO)
3.10.2018
1 900 Kč
26. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
4.10.2018
1 850 Kč
27. Prokrastinace (BRNO)
4.10.2018
1 991 Kč
28. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (BRNO)
4.10.2018
1 900 Kč
29. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
4.10.2018
1 801 Kč
30. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
4.10.2018
1 900 Kč
31. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
4.10.2018
1 991 Kč
32. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
4.10.2018
1 801 Kč
33. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
4.10.2018
1 801 Kč
34. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (PLZEŇ)
4.10.2018
1 850 Kč
35. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OSTRAVA)
4.10.2018
1 900 Kč
36. Statistika INTRASTAT CZ 2019 v činnosti firmy realizující… (OSTRAVA)
4.10.2018
1 900 Kč
37. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (PLZEŇ)
4.10.2018
1 950 Kč
38. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
5.10.2018
1 900 Kč
39. Odpisy majetku 2018/2019 (BRNO)
5.10.2018
1 801 Kč
40. Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo (BRNO)
6.10.2018
95 585 Kč
41. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (HRADEC KRÁLOVÉ)
8.10.2018
1 750 Kč
42. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
8.10.2018
1 900 Kč
43. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
8.10.2018
1 991 Kč
44. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
8.10.2018
1 900 Kč
45. Správní řád v praxi (PRAHA)
9.10.2018
1 900 Kč
46. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
9.10.2018
1 991 Kč
47. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (OLOMOUC)
9.10.2018
1 991 Kč
48. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
9.10.2018
1 801 Kč
49. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
9.10.2018
1 991 Kč
50. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
9.10.2018
1 900 Kč
51. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (BRNO)
9.10.2018
1 850 Kč
52. US GAAP v kostce (PRAHA)
10.10.2018
1 991 Kč
53. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
10.10.2018
1 991 Kč
54. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (BRNO)
10.10.2018
1 801 Kč
55. Vedení stavebního deníku (BRNO)
10.10.2018
1 801 Kč
56. E-mail marketing a automatizace pro firmy (BRNO)
10.10.2018
1 991 Kč
57. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (PLZEŇ)
10.10.2018
1 850 Kč
58. Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové… (PRAHA)
10.10.2018
1 850 Kč
59. Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy (ÚSTÍ NAD LABEM)
11.10.2018
1 750 Kč
60. Asertivní komunikace (OSTRAVA)
11.10.2018
1 991 Kč
61. Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu,… (BRNO)
11.10.2018
1 900 Kč
62. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (PLZEŇ)
11.10.2018
1 801 Kč
63. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
11.10.2018
1 991 Kč
64. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (PRAHA)
11.10.2018
1 900 Kč
65. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (OLOMOUC)
11.10.2018
1 900 Kč
66. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
11.10.2018
1 900 Kč
67. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (PLZEŇ)
11.10.2018
1 801 Kč
68. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OLOMOUC)
11.10.2018
1 900 Kč
69. Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (BRNO)
11.10.2018
1 900 Kč
70. Tvorba klimatu ve škole (BRNO)
12.10.2018
1 850 Kč
71. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (PRAHA)
12.10.2018
1 900 Kč
72. Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo (PRAHA)
13.10.2018
95 585 Kč
73. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
15.10.2018
1 991 Kč
74. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (OSTRAVA)
15.10.2018
1 991 Kč
75. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - I.… (BRNO)
15.10.2018
1 801 Kč
76. Korupční rizika? S těmi si umíme poradit! (PRAHA)
15.10.2018
2 200 Kč
77. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (BRNO)
16.10.2018
1 801 Kč
78. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
16.10.2018
1 900 Kč
79. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
16.10.2018
1 801 Kč
80. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - II… (BRNO)
16.10.2018
1 801 Kč
81. E-mail marketing a automatizace pro firmy (OSTRAVA)
16.10.2018
1 991 Kč
82. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
16.10.2018
1 850 Kč
83. DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a… (PRAHA)
16.10.2018
1 991 Kč
84. Sporné otázky pracovního práva, dovolená v praxi (BRNO)
17.10.2018
1 991 Kč
85. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
17.10.2018
1 900 Kč
86. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky -… (BRNO)
17.10.2018
1 550 Kč
87. GDPR pro podnikatele a organizace (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
17.10.2018
1 850 Kč
88. Czech Legal System (PRAHA)
17.10.2018
2 400 Kč
89. Leadership – inspirativní a úspěšné vedení (BRNO)
17.10.2018
1 991 Kč
90. Správní řád v praxi (OLOMOUC)
18.10.2018
1 850 Kč
91. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (PRAHA)
18.10.2018
1 991 Kč
92. Veřejný opatrovník (BRNO)
18.10.2018
1 900 Kč
93. Czech Legal System (BRNO)
18.10.2018
2 100 Kč
94. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
18.10.2018
1 991 Kč
95. Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu,… (PRAHA)
18.10.2018
1 991 Kč
96. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (OSTRAVA)
18.10.2018
1 991 Kč
97. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ZLÍN)
18.10.2018
1 801 Kč
98. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
18.10.2018
1 801 Kč
99. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
18.10.2018
1 991 Kč
100. DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a… (BRNO)
18.10.2018
1 900 Kč
101. Správní řízení a správní rozhodnutí (PRAHA)
18.10.2018
1 850 Kč
102. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
19.10.2018
1 900 Kč
103. Podzimní setkání nad pracovněprávní problematikou (PRAHA)
19.10.2018
2 100 Kč
104. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (OLOMOUC)
22.10.2018
1 850 Kč
105. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
22.10.2018
1 991 Kč
106. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
22.10.2018
1 801 Kč
107. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (PRAHA)
23.10.2018
1 950 Kč
108. Správní řád v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
23.10.2018
1 850 Kč
109. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
23.10.2018
1 991 Kč
110. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (BRNO)
23.10.2018
1 801 Kč
111. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
23.10.2018
1 991 Kč
112. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
23.10.2018
1 900 Kč
113. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OSTRAVA)
23.10.2018
1 991 Kč
114. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
23.10.2018
1 900 Kč
115. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven aktuálně (PRAHA)
23.10.2018
1 801 Kč
116. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
23.10.2018
1 801 Kč
117. Tvorba klimatu ve škole (OLOMOUC)
23.10.2018
1 850 Kč
118. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (PRAHA)
23.10.2018
2 100 Kč
119. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (HRADEC KRÁLOVÉ)
23.10.2018
1 801 Kč
120. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (BRNO)
23.10.2018
1 900 Kč
121. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
23.10.2018
1 900 Kč
122. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
23.10.2018
2 800 Kč
123. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
23.10.2018
1 801 Kč
124. Asertivita v praxi (BRNO)
24.10.2018
1 801 Kč
125. GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e… (BRNO)
24.10.2018
1 991 Kč
126. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (PRAHA)
24.10.2018
1 801 Kč
127. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (PRAHA)
24.10.2018
1 900 Kč
128. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (PRAHA)
24.10.2018
1 900 Kč
129. Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví… (BRNO)
24.10.2018
1 900 Kč
130. NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní (OLOMOUC)
24.10.2018
6 250 Kč
131. Správní řád v praxi (BRNO)
25.10.2018
1 850 Kč
132. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OSTRAVA)
25.10.2018
1 991 Kč
133. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
25.10.2018
1 801 Kč
134. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (PRAHA)
25.10.2018
1 900 Kč
135. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (OSTRAVA)
25.10.2018
1 750 Kč
136. Veřejný opatrovník (PRAHA)
25.10.2018
1 900 Kč
137. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
25.10.2018
1 801 Kč
138. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
25.10.2018
1 900 Kč
139. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven v roce 2018 (OLOMOUC)
25.10.2018
1 801 Kč
140. Ztráty a nálezy aktuálně (OSTRAVA)
26.10.2018
1 801 Kč
141. GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e… (PRAHA)
26.10.2018
2 400 Kč
142. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (PRAHA)
26.10.2018
1 900 Kč
143. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (OSTRAVA)
31.10.2018
1 801 Kč
144. Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové… (BRNO)
31.10.2018
1 850 Kč
145. Správní řád nejen pro nové úředníky (BRNO)
1.11.2018
1 850 Kč
146. Finanční analýza firmy - 2denní (BRNO)
1.11.2018
3 800 Kč
147. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
1.11.2018
1 991 Kč
148. Opatrovnictví v praxi (BRNO)
1.11.2018
1 900 Kč
149. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
1.11.2018
1 801 Kč
150. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (BRNO)
1.11.2018
1 991 Kč
151. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
1.11.2018
1 801 Kč
152. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (HRADEC KRÁLOVÉ)
1.11.2018
1 850 Kč
153. DPH v roce 2019 (BRNO)
1.11.2018
1 950 Kč
154. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (PRAHA)
1.11.2018
1 850 Kč
155. Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové… (OSTRAVA)
1.11.2018
1 900 Kč
156. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
1.11.2018
1 991 Kč
157. Úřední deska aktuálně (PRAHA)
2.11.2018
1 801 Kč
158. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
2.11.2018
1 991 Kč
159. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
2.11.2018
1 801 Kč
160. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
2.11.2018
1 991 Kč
161. Změna financování regionálního školství a prováděcí předpisy (BRNO)
2.11.2018
1 700 Kč
162. Pozitivní psychologie aneb radostnější v životě (BRNO)
5.11.2018
1 991 Kč
163. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (BRNO)
5.11.2018
1 750 Kč
164. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
5.11.2018
5 699 Kč
165. Pokladna, pokladní doklady, EET aktuálně (BRNO)
5.11.2018
1 801 Kč
166. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
5.11.2018
1 991 Kč
167. Novela zákona o DPH 2019 (PRAHA)
5.11.2018
1 900 Kč
168. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
6.11.2018
1 850 Kč
169. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v… (BRNO)
6.11.2018
1 991 Kč
170. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (OSTRAVA)
6.11.2018
2 400 Kč
171. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (BRNO)
6.11.2018
1 801 Kč
172. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (BRNO)
6.11.2018
1 991 Kč
173. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (OSTRAVA)
6.11.2018
1 950 Kč
174. Kurz etikety (PRAHA)
6.11.2018
1 850 Kč
175. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
6.11.2018
1 801 Kč
176. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (BRNO)
6.11.2018
1 850 Kč
177. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (PRAHA)
6.11.2018
1 900 Kč
178. NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní (OSTRAVA)
6.11.2018
6 250 Kč
179. Application of VAT in Czech Republic with reference to current CZ and… (BRNO)
6.11.2018
1 900 Kč
180. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (BRNO)
7.11.2018
1 900 Kč
181. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
7.11.2018
1 900 Kč
182. Pracovní seminář ke GDPR (PRAHA)
7.11.2018
1 900 Kč
183. Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem (BRNO)
7.11.2018
1 991 Kč
184. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (OSTRAVA)
7.11.2018
1 991 Kč
185. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
8.11.2018
1 850 Kč
186. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v… (PRAHA)
8.11.2018
1 991 Kč
187. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
8.11.2018
1 801 Kč
188. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
8.11.2018
1 850 Kč
189. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
8.11.2018
1 801 Kč
190. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
8.11.2018
1 991 Kč
191. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OSTRAVA)
8.11.2018
1 801 Kč
192. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PLZEŇ)
8.11.2018
1 801 Kč
193. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (OSTRAVA)
8.11.2018
1 850 Kč
194. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven v roce 2018 (OSTRAVA)
8.11.2018
1 801 Kč
195. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (BRNO)
8.11.2018
3 100 Kč
196. Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu… (BRNO)
8.11.2018
1 900 Kč
197. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (BRNO)
9.11.2018
1 900 Kč
198. Daň silniční v roce 2018 (BRNO)
9.11.2018
1 600 Kč
199. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
9.11.2018
1 991 Kč
200. Stížnosti a petice (BRNO)
9.11.2018
1 801 Kč
201. Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) (BRNO)
9.11.2018
1 850 Kč
202. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
9.11.2018
1 991 Kč
203. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
12.11.2018
1 900 Kč
204. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
12.11.2018
1 991 Kč
205. GDPR pro podnikatele a organizace (PLZEŇ)
12.11.2018
1 850 Kč
206. Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy (OSTRAVA)
13.11.2018
1 750 Kč
207. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (ÚSTÍ NAD LABEM)
13.11.2018
1 950 Kč
208. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (OSTRAVA)
13.11.2018
1 991 Kč
209. Asertivita v praxi (PRAHA)
13.11.2018
1 801 Kč
210. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
13.11.2018
1 801 Kč
211. Užívání jména a příjmení (BRNO)
13.11.2018
1 801 Kč
212. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
13.11.2018
1 991 Kč
213. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OSTRAVA)
13.11.2018
1 801 Kč
214. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
13.11.2018
1 801 Kč
215. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (OLOMOUC)
13.11.2018
1 900 Kč
216. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PLZEŇ)
13.11.2018
1 801 Kč
217. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (ÚSTÍ NAD LABEM)
13.11.2018
1 850 Kč
218. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (ÚSTÍ NAD LABEM)
13.11.2018
1 850 Kč
219. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (PLZEŇ)
13.11.2018
1 850 Kč
220. Správce a zpracovatel osobních údajů (OLOMOUC)
13.11.2018
1 900 Kč
221. Veřejné zakázky v praxi pro začátečníky (ÚSTÍ NAD LABEM)
13.11.2018
1 801 Kč
222. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (OLOMOUC)
13.11.2018
1 850 Kč
223. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (BRNO)
13.11.2018
1 900 Kč
224. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
13.11.2018
1 991 Kč
225. Správní řízení a správní rozhodnutí (BRNO)
13.11.2018
1 850 Kč
226. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
14.11.2018
1 991 Kč
227. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
14.11.2018
1 801 Kč
228. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA)
14.11.2018
1 750 Kč
229. GDPR pro podnikatele a organizace (BRNO)
14.11.2018
1 850 Kč
230. Pracovní seminář ke GDPR (OSTRAVA)
14.11.2018
1 900 Kč
231. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
14.11.2018
1 991 Kč
232. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
15.11.2018
1 950 Kč
233. Správní řád v praxi (BRNO)
15.11.2018
1 850 Kč
234. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
15.11.2018
1 991 Kč
235. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
15.11.2018
1 801 Kč
236. Katastr nemovitostí - významné činnosti katastrálních úřadů v roce… (BRNO)
15.11.2018
1 801 Kč
237. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (BRNO)
15.11.2018
1 900 Kč
238. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (BRNO)
15.11.2018
1 801 Kč
239. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
15.11.2018
1 900 Kč
240. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
15.11.2018
1 900 Kč
241. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (PRAHA)
15.11.2018
1 991 Kč
242. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
15.11.2018
1 801 Kč
243. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (OLOMOUC)
15.11.2018
3 100 Kč
244. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
16.11.2018
1 801 Kč
245. Ztráty a nálezy aktuálně (BRNO)
16.11.2018
1 801 Kč
246. Komunikace s rodiči (BRNO)
16.11.2018
1 850 Kč
247. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (PRAHA)
16.11.2018
1 991 Kč
248. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (ZLÍN)
19.11.2018
1 850 Kč
249. Jak vytvářet dobré vztahy (BRNO)
19.11.2018
1 991 Kč
250. Timemanagement pro ženy (BRNO)
19.11.2018
1 991 Kč
251. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
19.11.2018
1 801 Kč
252. Korupční rizika? S těmi si umíme poradit! (BRNO)
19.11.2018
2 200 Kč
253. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (PRAHA)
19.11.2018
1 850 Kč
254. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
20.11.2018
1 850 Kč
255. Ekonomické minimum (OSTRAVA)
20.11.2018
1 900 Kč
256. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (PRAHA)
20.11.2018
1 991 Kč
257. Trénink prodejních dovedností (BRNO)
20.11.2018
1 991 Kč
258. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (BRNO)
20.11.2018
1 950 Kč
259. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
20.11.2018
1 991 Kč
260. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 850 Kč
261. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
20.11.2018
1 991 Kč
262. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
20.11.2018
1 900 Kč
263. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (OSTRAVA)
20.11.2018
1 900 Kč
264. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 850 Kč
265. Místní a účelové komunikace (BRNO)
20.11.2018
1 801 Kč
266. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
20.11.2018
1 801 Kč
267. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 900 Kč
268. Jak porozumět účetním výkazům (OSTRAVA)
21.11.2018
1 900 Kč
269. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (OSTRAVA)
21.11.2018
5 699 Kč
270. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (PRAHA)
21.11.2018
1 900 Kč
271. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (BRNO)
21.11.2018
1 801 Kč
272. GDPR pro podnikatele a organizace (PRAHA)
21.11.2018
1 850 Kč
273. 18. Konference - profesní setkání personalistů (BRNO)
21.11.2018
2 990 Kč
274. Asertivní komunikace (BRNO)
22.11.2018
1 991 Kč
275. Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2018 a 2019 (BRNO)
22.11.2018
1 900 Kč
276. Právní odpovědnost úředníka (BRNO)
22.11.2018
1 900 Kč
277. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (OSTRAVA)
22.11.2018
1 801 Kč
278. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
22.11.2018
1 850 Kč
279. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (OLOMOUC)
22.11.2018
1 801 Kč
280. Opatrovnictví v praxi (PRAHA)
22.11.2018
1 900 Kč
281. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (OSTRAVA)
22.11.2018
1 991 Kč
282. Komunikace s rodiči (OLOMOUC)
22.11.2018
1 850 Kč
283. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (PRAHA)
22.11.2018
1 850 Kč
284. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
22.11.2018
1 900 Kč
285. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (PRAHA)
22.11.2018
3 100 Kč
286. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (OSTRAVA)
22.11.2018
1 801 Kč
287. Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) (PRAHA)
22.11.2018
1 850 Kč
288. Odpovědnost za přestupky a řízení o nich - aplikace správního řádu v… (OLOMOUC)
22.11.2018
1 850 Kč
289. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
23.11.2018
1 801 Kč
290. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
23.11.2018
1 801 Kč
291. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (OSTRAVA)
23.11.2018
1 850 Kč
292. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (PRAHA)
23.11.2018
1 850 Kč
293. Daň z příjmů fyzických osob 2018/2019 (BRNO)
23.11.2018
1 900 Kč
294. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi (PRAHA)
26.11.2018
1 991 Kč
295. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2018/2019 (PRAHA)
26.11.2018
1 801 Kč
296. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální… (BRNO)
26.11.2018
1 850 Kč
297. Účetní závěrka - praktický průvodce řádnou účetní závěrkou… (BRNO)
26.11.2018
1 991 Kč
298. Vedení personální agendy a odměňování, aktuální otázky a změny 2018 a… (BRNO)
26.11.2018
1 991 Kč
299. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
27.11.2018
1 801 Kč
300. Umění jednat s lidmi (BRNO)
27.11.2018
1 900 Kč
301. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OLOMOUC)
27.11.2018
1 801 Kč
302. Etika v profesním životě (OSTRAVA)
27.11.2018
1 991 Kč
303. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin (PRAHA)
27.11.2018
1 801 Kč
304. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
27.11.2018
1 900 Kč
305. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (BRNO)
27.11.2018
1 801 Kč
306. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (OLOMOUC)
27.11.2018
1 850 Kč
307. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
27.11.2018
1 801 Kč
308. Základy profesionality a psychohygieny do kanceláře (OSTRAVA)
27.11.2018
1 991 Kč
309. NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní (BRNO)
27.11.2018
6 250 Kč
310. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (OSTRAVA)
27.11.2018
3 100 Kč
311. Změny a problémy pracovního práva na konci roku 2018 a začátku roku… (PRAHA)
27.11.2018
2 400 Kč
312. Doručování ve veřejné správě (BRNO)
27.11.2018
1 850 Kč
313. Ekonomické minimum (PRAHA)
28.11.2018
1 900 Kč
314. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (BRNO)
28.11.2018
1 950 Kč
315. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
28.11.2018
1 801 Kč
316. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (PRAHA)
28.11.2018
1 801 Kč
317. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018, příprava na roční… (BRNO)
28.11.2018
1 801 Kč
318. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
28.11.2018
1 900 Kč
319. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (BRNO)
29.11.2018
1 850 Kč
320. Účinné taktiky ve vyjednávání (OSTRAVA)
29.11.2018
1 991 Kč
321. Vzory k GDPR a zavedení GDPR do praxe (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.11.2018
2 400 Kč
322. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (BRNO)
29.11.2018
1 991 Kč
323. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
29.11.2018
1 900 Kč
324. Užívání jména a příjmení (PRAHA)
29.11.2018
1 801 Kč
325. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OLOMOUC)
29.11.2018
1 801 Kč
326. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
29.11.2018
1 850 Kč
327. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (BRNO)
29.11.2018
1 850 Kč
328. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (HRADEC KRÁLOVÉ)
29.11.2018
1 850 Kč
329. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
29.11.2018
1 801 Kč
330. Veřejná podpora v otázkách a odpovědích - aktuální stav pravidel (BRNO)
29.11.2018
1 801 Kč
331. Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely (BRNO)
29.11.2018
2 400 Kč
332. Stížnosti a petice (OLOMOUC)
29.11.2018
1 801 Kč
333. Úřední deska aktuálně (BRNO)
30.11.2018
1 801 Kč
334. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (PRAHA)
30.11.2018
1 900 Kč
335. Zdravotní pojištění aktuálně (BRNO)
30.11.2018
1 700 Kč
336. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
30.11.2018
1 991 Kč
337. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
30.11.2018
1 850 Kč
338. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (OSTRAVA)
3.12.2018
1 850 Kč
339. Ekonomické minimum (BRNO)
3.12.2018
1 900 Kč
340. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
3.12.2018
1 991 Kč
341. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (PRAHA)
3.12.2018
1 801 Kč
342. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
3.12.2018
1 801 Kč
343. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (BRNO)
3.12.2018
1 850 Kč
344. DPH v roce 2019 (BRNO)
3.12.2018
1 950 Kč
345. Základy profesionality a psychohygieny do kanceláře (PRAHA)
3.12.2018
1 991 Kč
346. Statistika INTRASTAT CZ 2019 v činnosti firmy realizující… (PRAHA)
3.12.2018
1 900 Kč
347. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
4.12.2018
1 991 Kč
348. Jak na problémové zaměstnance? (BRNO)
4.12.2018
1 750 Kč
349. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (HRADEC KRÁLOVÉ)
4.12.2018
1 950 Kč
350. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (BRNO)
4.12.2018
1 991 Kč
351. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
4.12.2018
1 801 Kč
352. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
4.12.2018
1 801 Kč
353. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
4.12.2018
1 801 Kč
354. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OLOMOUC)
4.12.2018
1 801 Kč
355. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (HRADEC KRÁLOVÉ)
4.12.2018
1 801 Kč
356. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (BRNO)
4.12.2018
1 850 Kč
357. Účetní závěrka - praktický průvodce řádnou účetní závěrkou… (PRAHA)
4.12.2018
1 991 Kč
358. Novinky na dani z nemovitých věcí a na dani z nabytí nemovitých věcí… (BRNO)
4.12.2018
1 900 Kč
359. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (BRNO)
4.12.2018
1 801 Kč
360. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
5.12.2018
1 900 Kč
361. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (BRNO)
5.12.2018
1 801 Kč
362. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
5.12.2018
1 900 Kč
363. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
5.12.2018
1 801 Kč
364. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (BRNO)
5.12.2018
1 801 Kč
365. Pracovní seminář ke GDPR (BRNO)
5.12.2018
1 900 Kč
366. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
5.12.2018
1 991 Kč
367. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
6.12.2018
1 991 Kč
368. Správní řád prakticky (aktuální stav) (BRNO)
6.12.2018
1 801 Kč
369. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
6.12.2018
1 801 Kč
370. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
6.12.2018
1 900 Kč
371. Opatrovnictví v praxi (OSTRAVA)
6.12.2018
1 900 Kč
372. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
6.12.2018
1 991 Kč
373. Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, Společenství vlastníků… (PRAHA)
6.12.2018
1 900 Kč
374. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OLOMOUC)
6.12.2018
1 801 Kč
375. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
6.12.2018
1 850 Kč
376. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
6.12.2018
1 801 Kč
377. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (PRAHA)
6.12.2018
1 850 Kč
378. Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem (OSTRAVA)
6.12.2018
1 991 Kč
379. Daňové a účetní aktuality 2018/2019 (BRNO)
6.12.2018
1 900 Kč
380. Správní řízení a správní rozhodnutí (OSTRAVA)
6.12.2018
1 850 Kč
381. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
7.12.2018
1 801 Kč
382. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
7.12.2018
1 850 Kč
383. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
7.12.2018
1 991 Kč
384. Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický… (OLOMOUC)
7.12.2018
1 850 Kč
385. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
7.12.2018
1 900 Kč
386. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
7.12.2018
1 801 Kč
387. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
7.12.2018
1 700 Kč
388. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
7.12.2018
1 850 Kč
389. Finanční analýza firmy (PRAHA)
10.12.2018
2 000 Kč
390. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
10.12.2018
1 991 Kč
391. Odpisy majetku 2018/2019 (BRNO)
10.12.2018
1 801 Kč
392. Statistika INTRASTAT CZ 2019 v činnosti firmy realizující… (BRNO)
10.12.2018
1 900 Kč
393. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (PRAHA)
10.12.2018
1 950 Kč
394. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2018/2019 (BRNO)
10.12.2018
1 850 Kč
395. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
11.12.2018
1 991 Kč
396. Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, Společenství vlastníků… (BRNO)
11.12.2018
1 900 Kč
397. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (BRNO)
11.12.2018
1 801 Kč
398. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
11.12.2018
1 900 Kč
399. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
400. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
11.12.2018
1 900 Kč
401. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
402. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
11.12.2018
1 801 Kč
403. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
11.12.2018
1 801 Kč
404. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
405. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (BRNO)
11.12.2018
1 850 Kč
406. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
11.12.2018
1 801 Kč
407. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (OSTRAVA)
11.12.2018
1 850 Kč
408. Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem (BRNO)
11.12.2018
1 991 Kč
409. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2018 a… (PRAHA)
11.12.2018
2 400 Kč
410. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (PRAHA)
12.12.2018
2 400 Kč
411. Účetní závěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty (BRNO)
12.12.2018
1 801 Kč
412. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
12.12.2018
1 801 Kč
413. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
12.12.2018
1 900 Kč
414. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (BRNO)
12.12.2018
1 900 Kč
415. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (OSTRAVA)
12.12.2018
1 801 Kč
416. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (PRAHA)
12.12.2018
1 850 Kč
417. Základy profesionality a psychohygieny do kanceláře (BRNO)
12.12.2018
1 991 Kč
418. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
12.12.2018
1 991 Kč
419. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
13.12.2018
1 991 Kč
420. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (BRNO)
13.12.2018
2 400 Kč
421. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
422. Jak lépe zvládat stres (BRNO)
13.12.2018
1 991 Kč
423. Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené… (BRNO)
13.12.2018
1 900 Kč
424. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
13.12.2018
1 900 Kč
425. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
13.12.2018
1 801 Kč
426. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
427. Opatrovnictví v praxi (OLOMOUC)
13.12.2018
1 900 Kč
428. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
429. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
13.12.2018
1 801 Kč
430. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
431. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (OLOMOUC)
13.12.2018
1 850 Kč
432. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (OSTRAVA)
13.12.2018
1 900 Kč
433. Pracovněprávní předpisy - přehled a výklad změn v pracovněprávních… (PRAHA)
13.12.2018
2 601 Kč
434. Úřední deska aktuálně (OSTRAVA)
14.12.2018
1 801 Kč
435. Daň silniční v roce 2018 (BRNO)
14.12.2018
1 600 Kč
436. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
14.12.2018
1 991 Kč
437. Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický… (BRNO)
14.12.2018
1 850 Kč
438. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
14.12.2018
1 900 Kč
439. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
14.12.2018
1 801 Kč
440. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2018/2019 (BRNO)
14.12.2018
1 801 Kč
441. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (BRNO)
14.12.2018
1 991 Kč
442. DPH u dovozu a vývozu zboží aktuálně (BRNO)
17.12.2018
1 900 Kč
443. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
17.12.2018
1 991 Kč
444. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny v roce 2018 a k 1. 1.… (PRAHA)
17.12.2018
1 991 Kč
445. Hravé a kreativní záznamy myšlenek (BRNO)
17.12.2018
1 801 Kč
446. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
18.12.2018
1 991 Kč
447. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (OSTRAVA)
18.12.2018
1 900 Kč
448. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
18.12.2018
1 900 Kč
449. Příprava na roční zúčtování za rok 2018, změny ve zdaňování příjmů ze… (BRNO)
18.12.2018
1 801 Kč
450. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
18.12.2018
1 801 Kč
451. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (OSTRAVA)
18.12.2018
1 991 Kč
452. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
19.12.2018
1 801 Kč
453. Změny ve mzdové účtárně 2019 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2018
2 100 Kč
454. Účetní závěrka - praktický průvodce řádnou účetní závěrkou… (OSTRAVA)
19.12.2018
1 991 Kč
455. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (BRNO)
20.12.2018
1 850 Kč
456. Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
20.12.2018
1 900 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.