Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Zákoník práce a GDPR – workshop (právní minimum) - 2denní (BRNO)
24.7.2018
3 800 Kč
2. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (PRAHA)
31.7.2018
2 400 Kč
3. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OSTRAVA)
13.8.2018
1 850 Kč
4. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (OSTRAVA)
14.8.2018
1 900 Kč
5. Zákoník práce a GDPR – workshop (právní minimum) - 2 denní (OSTRAVA)
14.8.2018
3 800 Kč
6. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
14.8.2018
1 991 Kč
7. Letní škola zákoníku práce a GDPR - 3denní (BRNO)
15.8.2018
5 500 Kč
8. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin (PRAHA)
15.8.2018
1 801 Kč
9. GDPR prakticky pro podnikatele (PRAHA)
15.8.2018
1 850 Kč
10. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (PLZEŇ)
16.8.2018
1 900 Kč
11. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
16.8.2018
1 991 Kč
12. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PLZEŇ)
17.8.2018
1 850 Kč
13. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
20.8.2018
1 850 Kč
14. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (BRNO)
21.8.2018
1 850 Kč
15. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (BRNO)
21.8.2018
1 700 Kč
16. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
21.8.2018
1 991 Kč
17. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
21.8.2018
1 991 Kč
18. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
21.8.2018
1 900 Kč
19. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
21.8.2018
1 900 Kč
20. GDPR pro hotely, cestovní kanceláře a agentury (PRAHA)
21.8.2018
1 900 Kč
21. Letní škola zákoníku práce a GDPR - 3denní (PRAHA)
22.8.2018
5 990 Kč
22. Pozitivní psychologie aneb radostnější v životě (BRNO)
22.8.2018
1 991 Kč
23. Umění argumentovat (argumentace versus manipulace) (BRNO)
22.8.2018
1 991 Kč
24. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
22.8.2018
1 991 Kč
25. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
22.8.2018
1 850 Kč
26. DPH u dovozu a vývozu zboží od 1. 1. 2018 (BRNO)
23.8.2018
1 900 Kč
27. Jak získat vnitřní klid - jak správně relaxovat (BRNO)
23.8.2018
1 991 Kč
28. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
23.8.2018
1 850 Kč
29. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
23.8.2018
1 900 Kč
30. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (BRNO)
23.8.2018
1 900 Kč
31. Základy prevence chorob spojených s využíváním ICT (BRNO)
23.8.2018
1 801 Kč
32. Novela školského zákona a novela vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a… (BRNO)
24.8.2018
1 700 Kč
33. GDPR prakticky pro podnikatele (BRNO)
24.8.2018
1 850 Kč
34. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
24.8.2018
1 750 Kč
35. Minimum celního deklaranta - 3 denní (BRNO)
27.8.2018
5 500 Kč
36. Mateřská škola a vstup dítěte do základního vzdělávání - školní… (BRNO)
27.8.2018
1 700 Kč
37. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
27.8.2018
1 801 Kč
38. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
27.8.2018
1 900 Kč
39. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (BRNO)
28.8.2018
1 991 Kč
40. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
28.8.2018
1 991 Kč
41. Pozitivní psychologie aneb radostnější v životě (PRAHA)
28.8.2018
1 991 Kč
42. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (BRNO)
28.8.2018
1 801 Kč
43. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy (PRAHA)
28.8.2018
1 900 Kč
44. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OSTRAVA)
28.8.2018
1 900 Kč
45. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
28.8.2018
1 900 Kč
46. STAVEBNÍ ŘÁD(stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) (PRAHA)
28.8.2018
1 900 Kč
47. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OSTRAVA)
28.8.2018
1 991 Kč
48. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
29.8.2018
1 991 Kč
49. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (PRAHA)
29.8.2018
1 700 Kč
50. ZÁKON O REGISTRU SMLUV č. 340/2015 Sb. jak správně postupovat,… (BRNO)
29.8.2018
1 801 Kč
51. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (BRNO)
29.8.2018
1 750 Kč
52. Ekonomické minimum (PRAHA)
29.8.2018
1 900 Kč
53. Účinné taktiky ve vyjednávání (OSTRAVA)
29.8.2018
1 991 Kč
54. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
30.8.2018
1 991 Kč
55. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
30.8.2018
1 900 Kč
56. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (BRNO)
30.8.2018
1 700 Kč
57. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
30.8.2018
1 801 Kč
58. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (PRAHA)
30.8.2018
1 850 Kč
59. STAVEBNÍ ŘÁD(stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) (BRNO)
30.8.2018
1 900 Kč
60. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
30.8.2018
1 900 Kč
61. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
31.8.2018
1 801 Kč
62. Finanční analýza firmy (PRAHA)
31.8.2018
2 000 Kč
63. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
4.9.2018
1 991 Kč
64. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
4.9.2018
1 991 Kč
65. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
4.9.2018
1 991 Kč
66. Vedení personální agendy a odměňování ve mzdové sféře (BRNO)
5.9.2018
1 850 Kč
67. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
5.9.2018
1 991 Kč
68. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
6.9.2018
1 991 Kč
69. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (PRAHA)
6.9.2018
1 900 Kč
70. Vedení personální agendy, odměňování ve mzdové sféře a tipy do praxe,… (PRAHA)
7.9.2018
1 900 Kč
71. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
10.9.2018
1 750 Kč
72. Argumentace, vyjednávání a námitky (BRNO)
10.9.2018
1 991 Kč
73. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (PLZEŇ)
11.9.2018
1 750 Kč
74. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
11.9.2018
1 850 Kč
75. Katastr nemovitostí - významné činnosti katastrálních úřadů v roce… (BRNO)
11.9.2018
1 801 Kč
76. Jak vytvářet dobré vztahy (BRNO)
11.9.2018
1 991 Kč
77. Etika v profesním životě (PRAHA)
11.9.2018
1 991 Kč
78. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
11.9.2018
1 991 Kč
79. Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí (PRAHA)
11.9.2018
1 801 Kč
80. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OLOMOUC)
11.9.2018
1 850 Kč
81. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v roce 2018 (BRNO)
11.9.2018
1 850 Kč
82. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (BRNO)
12.9.2018
5 699 Kč
83. Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
13.9.2018
1 750 Kč
84. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (BRNO)
13.9.2018
1 850 Kč
85. Vzory k GDPR a zavedení GDPR do praxe (BRNO)
13.9.2018
2 950 Kč
86. Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ (BRNO)
13.9.2018
1 850 Kč
87. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
13.9.2018
1 991 Kč
88. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA)
13.9.2018
1 991 Kč
89. Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku? (PRAHA)
13.9.2018
1 801 Kč
90. Správce a zpracovatel osobních údajů (PRAHA)
13.9.2018
1 900 Kč
91. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v roce 2018 (OLOMOUC)
13.9.2018
1 850 Kč
92. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
18.9.2018
1 900 Kč
93. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (OLOMOUC)
18.9.2018
1 850 Kč
94. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
18.9.2018
1 991 Kč
95. Vzory k GDPR a zavedení GDPR do praxe (OSTRAVA)
18.9.2018
2 950 Kč
96. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
18.9.2018
1 991 Kč
97. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
18.9.2018
1 801 Kč
98. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
18.9.2018
1 991 Kč
99. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v roce 2018 (PRAHA)
18.9.2018
1 850 Kč
100. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
19.9.2018
1 900 Kč
101. IFRS/IAS vs CAS aktuálně (PRAHA)
19.9.2018
1 900 Kč
102. Vzory k GDPR a zavedení GDPR do praxe (PRAHA)
19.9.2018
2 950 Kč
103. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
19.9.2018
1 801 Kč
104. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (BRNO)
19.9.2018
1 850 Kč
105. Pokladna, pokladní doklady, EET aktuálně (BRNO)
19.9.2018
1 801 Kč
106. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
19.9.2018
1 850 Kč
107. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
19.9.2018
1 991 Kč
108. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu a zkoušky) (BRNO)
19.9.2018
43 316 Kč
109. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu) (BRNO)
19.9.2018
38 597 Kč
110. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (BRNO)
19.9.2018
36 177 Kč
111. Asertivní komunikace (BRNO)
20.9.2018
1 991 Kč
112. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
20.9.2018
1 991 Kč
113. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
20.9.2018
1 900 Kč
114. Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí (BRNO)
20.9.2018
1 801 Kč
115. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (BRNO)
20.9.2018
1 900 Kč
116. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (OSTRAVA)
20.9.2018
1 900 Kč
117. Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a… (BRNO)
20.9.2018
1 900 Kč
118. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (PRAHA)
20.9.2018
1 801 Kč
119. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v roce 2018 (OSTRAVA)
20.9.2018
1 850 Kč
120. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
21.9.2018
1 991 Kč
121. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (PRAHA)
24.9.2018
1 750 Kč
122. IFRS/IAS vs CAS aktuálně (BRNO)
24.9.2018
1 900 Kč
123. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
24.9.2018
1 991 Kč
124. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (BRNO)
24.9.2018
1 991 Kč
125. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (PRAHA)
24.9.2018
1 900 Kč
126. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (OSTRAVA)
24.9.2018
1 991 Kč
127. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
24.9.2018
1 801 Kč
128. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (ÚSTÍ NAD LABEM)
25.9.2018
1 750 Kč
129. Správní řád nejen pro nové úředníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
25.9.2018
1 850 Kč
130. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
25.9.2018
1 801 Kč
131. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
25.9.2018
1 900 Kč
132. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
25.9.2018
1 900 Kč
133. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
25.9.2018
1 991 Kč
134. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (OLOMOUC)
25.9.2018
1 801 Kč
135. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
25.9.2018
1 900 Kč
136. Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí (OLOMOUC)
25.9.2018
1 801 Kč
137. Místní a účelové komunikace (OLOMOUC)
25.9.2018
1 801 Kč
138. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
25.9.2018
1 900 Kč
139. Správce a zpracovatel osobních údajů (BRNO)
26.9.2018
1 900 Kč
140. Sporné otázky pracovního práva, dovolená v praxi (PRAHA)
26.9.2018
2 400 Kč
141. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (OSTRAVA)
26.9.2018
1 801 Kč
142. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
26.9.2018
1 900 Kč
143. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
26.9.2018
1 801 Kč
144. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu a zkoušky) (PRAHA)
26.9.2018
43 316 Kč
145. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu) (PRAHA)
26.9.2018
38 597 Kč
146. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (PRAHA)
26.9.2018
36 177 Kč
147. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
27.9.2018
1 801 Kč
148. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
27.9.2018
1 900 Kč
149. Místní a účelové komunikace (OSTRAVA)
27.9.2018
1 801 Kč
150. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (BRNO)
27.9.2018
1 801 Kč
151. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
27.9.2018
1 801 Kč
152. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
1.10.2018
1 991 Kč
153. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
1.10.2018
1 991 Kč
154. Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a… (BRNO)
1.10.2018
1 850 Kč
155. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (OLOMOUC)
2.10.2018
1 850 Kč
156. Asertivní komunikace (PRAHA)
2.10.2018
1 991 Kč
157. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
2.10.2018
1 801 Kč
158. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
2.10.2018
1 991 Kč
159. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
2.10.2018
1 801 Kč
160. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (BRNO)
2.10.2018
1 991 Kč
161. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
2.10.2018
1 801 Kč
162. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
2.10.2018
1 801 Kč
163. Správce a zpracovatel osobních údajů (OSTRAVA)
2.10.2018
1 900 Kč
164. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (PRAHA)
2.10.2018
1 850 Kč
165. Základy podvojného účetnictví - 2denní (BRNO)
3.10.2018
3 800 Kč
166. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (PRAHA)
3.10.2018
5 999 Kč
167. E-mail marketing a automatizace pro firmy (PRAHA)
3.10.2018
1 991 Kč
168. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
4.10.2018
1 850 Kč
169. Prokrastinace (BRNO)
4.10.2018
1 991 Kč
170. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (BRNO)
4.10.2018
1 900 Kč
171. Cestovní náhrady aktuálně (BRNO)
4.10.2018
1 801 Kč
172. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
4.10.2018
1 801 Kč
173. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
4.10.2018
1 900 Kč
174. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
4.10.2018
1 991 Kč
175. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
4.10.2018
1 801 Kč
176. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
4.10.2018
1 801 Kč
177. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OSTRAVA)
4.10.2018
1 850 Kč
178. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
5.10.2018
1 801 Kč
179. Odpisy majetku 2018/2019 (BRNO)
5.10.2018
1 801 Kč
180. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (HRADEC KRÁLOVÉ)
8.10.2018
1 750 Kč
181. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
8.10.2018
1 900 Kč
182. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
8.10.2018
1 991 Kč
183. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
8.10.2018
1 801 Kč
184. Správní řád v praxi (PRAHA)
9.10.2018
1 850 Kč
185. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
9.10.2018
1 991 Kč
186. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (OLOMOUC)
9.10.2018
1 991 Kč
187. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
9.10.2018
1 801 Kč
188. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
9.10.2018
1 900 Kč
189. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
9.10.2018
1 801 Kč
190. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (BRNO)
9.10.2018
1 850 Kč
191. US GAAP v kostce (PRAHA)
10.10.2018
1 900 Kč
192. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
10.10.2018
1 991 Kč
193. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (BRNO)
10.10.2018
1 801 Kč
194. Vedení stavebního deníku (BRNO)
10.10.2018
1 801 Kč
195. E-mail marketing a automatizace pro firmy (BRNO)
10.10.2018
1 991 Kč
196. Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy (ÚSTÍ NAD LABEM)
11.10.2018
1 750 Kč
197. Asertivní komunikace (OSTRAVA)
11.10.2018
1 991 Kč
198. Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu,… (BRNO)
11.10.2018
1 900 Kč
199. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (PLZEŇ)
11.10.2018
1 801 Kč
200. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
11.10.2018
1 900 Kč
201. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (PRAHA)
11.10.2018
1 900 Kč
202. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (OLOMOUC)
11.10.2018
1 900 Kč
203. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
11.10.2018
1 801 Kč
204. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OLOMOUC)
11.10.2018
1 850 Kč
205. Tvorba klimatu ve škole (BRNO)
12.10.2018
1 850 Kč
206. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
15.10.2018
1 991 Kč
207. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (OSTRAVA)
15.10.2018
1 991 Kč
208. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - I.… (BRNO)
15.10.2018
1 801 Kč
209. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (BRNO)
16.10.2018
1 801 Kč
210. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
16.10.2018
1 900 Kč
211. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
16.10.2018
1 801 Kč
212. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - II… (BRNO)
16.10.2018
1 801 Kč
213. E-mail marketing a automatizace pro firmy (OSTRAVA)
16.10.2018
1 991 Kč
214. Sporné otázky pracovního práva, dovolená v praxi (BRNO)
17.10.2018
1 850 Kč
215. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
17.10.2018
1 801 Kč
216. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky -… (BRNO)
17.10.2018
1 550 Kč
217. Czech Legal System (PRAHA)
17.10.2018
1 900 Kč
218. Správní řád v praxi (OLOMOUC)
18.10.2018
1 850 Kč
219. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (PRAHA)
18.10.2018
1 991 Kč
220. Veřejný opatrovník (BRNO)
18.10.2018
1 900 Kč
221. Czech Legal System (BRNO)
18.10.2018
2 100 Kč
222. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
18.10.2018
1 900 Kč
223. Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu,… (PRAHA)
18.10.2018
1 900 Kč
224. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (OSTRAVA)
18.10.2018
1 991 Kč
225. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ZLÍN)
18.10.2018
1 801 Kč
226. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (BRNO)
19.10.2018
1 801 Kč
227. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
19.10.2018
1 850 Kč
228. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (OLOMOUC)
22.10.2018
1 750 Kč
229. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
22.10.2018
1 991 Kč
230. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
22.10.2018
1 801 Kč
231. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (PRAHA)
23.10.2018
1 900 Kč
232. Správní řád v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
23.10.2018
1 850 Kč
233. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
23.10.2018
1 991 Kč
234. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (BRNO)
23.10.2018
1 801 Kč
235. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
23.10.2018
1 991 Kč
236. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
23.10.2018
1 900 Kč
237. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OSTRAVA)
23.10.2018
1 900 Kč
238. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
23.10.2018
1 900 Kč
239. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven aktuálně (PRAHA)
23.10.2018
1 801 Kč
240. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
23.10.2018
1 801 Kč
241. Tvorba klimatu ve škole (OLOMOUC)
23.10.2018
1 850 Kč
242. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018,… (PRAHA)
23.10.2018
1 801 Kč
243. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (PRAHA)
23.10.2018
1 991 Kč
244. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (HRADEC KRÁLOVÉ)
23.10.2018
1 801 Kč
245. Asertivita v praxi (BRNO)
24.10.2018
1 801 Kč
246. GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e… (BRNO)
24.10.2018
1 850 Kč
247. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (PRAHA)
24.10.2018
1 801 Kč
248. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (PRAHA)
24.10.2018
1 801 Kč
249. Správní řád v praxi (BRNO)
25.10.2018
1 850 Kč
250. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OSTRAVA)
25.10.2018
1 991 Kč
251. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
25.10.2018
1 801 Kč
252. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (PRAHA)
25.10.2018
1 801 Kč
253. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (OSTRAVA)
25.10.2018
1 750 Kč
254. Veřejný opatrovník (PRAHA)
25.10.2018
1 900 Kč
255. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven v roce 2018 (OLOMOUC)
25.10.2018
1 801 Kč
256. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
25.10.2018
1 801 Kč
257. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
25.10.2018
1 801 Kč
258. Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje (BRNO)
25.10.2018
1 850 Kč
259. Ztráty a nálezy aktuálně (OSTRAVA)
26.10.2018
1 801 Kč
260. GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e… (PRAHA)
26.10.2018
1 900 Kč
261. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (PRAHA)
26.10.2018
1 801 Kč
262. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (PRAHA)
26.10.2018
1 801 Kč
263. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (OSTRAVA)
31.10.2018
1 801 Kč
264. Správní řád nejen pro nové úředníky (BRNO)
1.11.2018
1 850 Kč
265. Finanční analýza firmy - 2denní (BRNO)
1.11.2018
3 800 Kč
266. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
1.11.2018
1 991 Kč
267. Opatrovnictví v praxi v roce 2018 (BRNO)
1.11.2018
1 900 Kč
268. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
1.11.2018
1 801 Kč
269. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (BRNO)
1.11.2018
1 991 Kč
270. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
1.11.2018
1 801 Kč
271. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (PRAHA)
1.11.2018
1 850 Kč
272. Úřední deska aktuálně (PRAHA)
2.11.2018
1 801 Kč
273. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
2.11.2018
1 991 Kč
274. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
2.11.2018
1 801 Kč
275. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
2.11.2018
1 991 Kč
276. Změna financování regionálního školství a prováděcí předpisy (BRNO)
2.11.2018
1 700 Kč
277. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (BRNO)
5.11.2018
1 750 Kč
278. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
5.11.2018
5 699 Kč
279. Pokladna, pokladní doklady, EET aktuálně (BRNO)
5.11.2018
1 801 Kč
280. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
5.11.2018
1 991 Kč
281. Novela zákona o DPH 2019 (PRAHA)
5.11.2018
1 900 Kč
282. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
6.11.2018
1 850 Kč
283. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v… (BRNO)
6.11.2018
1 991 Kč
284. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (OSTRAVA)
6.11.2018
2 400 Kč
285. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (BRNO)
6.11.2018
1 801 Kč
286. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (BRNO)
6.11.2018
1 991 Kč
287. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (OSTRAVA)
6.11.2018
1 850 Kč
288. Kurz etikety (PRAHA)
6.11.2018
1 850 Kč
289. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
6.11.2018
1 801 Kč
290. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (BRNO)
6.11.2018
1 850 Kč
291. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (BRNO)
7.11.2018
1 900 Kč
292. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
7.11.2018
1 900 Kč
293. Pracovní seminář ke GDPR (PRAHA)
7.11.2018
1 900 Kč
294. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
8.11.2018
1 850 Kč
295. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v… (PRAHA)
8.11.2018
1 991 Kč
296. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
8.11.2018
1 801 Kč
297. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
8.11.2018
1 850 Kč
298. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
8.11.2018
1 801 Kč
299. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
8.11.2018
1 991 Kč
300. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven aktuálně (OSTRAVA)
8.11.2018
1 801 Kč
301. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OSTRAVA)
8.11.2018
1 801 Kč
302. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (OSTRAVA)
8.11.2018
1 850 Kč
303. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (BRNO)
9.11.2018
1 900 Kč
304. Daň silniční v roce 2018 (BRNO)
9.11.2018
1 600 Kč
305. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
9.11.2018
1 991 Kč
306. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
12.11.2018
1 900 Kč
307. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
12.11.2018
1 991 Kč
308. Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy (OSTRAVA)
13.11.2018
1 750 Kč
309. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (ÚSTÍ NAD LABEM)
13.11.2018
1 850 Kč
310. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (OSTRAVA)
13.11.2018
1 991 Kč
311. Asertivita v praxi (PRAHA)
13.11.2018
1 801 Kč
312. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
13.11.2018
1 801 Kč
313. Užívání jména a příjmení (BRNO)
13.11.2018
1 801 Kč
314. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
13.11.2018
1 991 Kč
315. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OSTRAVA)
13.11.2018
1 801 Kč
316. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
13.11.2018
1 801 Kč
317. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (OLOMOUC)
13.11.2018
1 900 Kč
318. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PLZEŇ)
13.11.2018
1 801 Kč
319. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (ÚSTÍ NAD LABEM)
13.11.2018
1 850 Kč
320. Správce a zpracovatel osobních údajů (OLOMOUC)
13.11.2018
1 900 Kč
321. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (OLOMOUC)
13.11.2018
1 850 Kč
322. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
14.11.2018
1 991 Kč
323. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
14.11.2018
1 801 Kč
324. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA)
14.11.2018
1 750 Kč
325. Pracovní seminář ke GDPR (OSTRAVA)
14.11.2018
1 900 Kč
326. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
15.11.2018
1 850 Kč
327. Správní řád v praxi (BRNO)
15.11.2018
1 850 Kč
328. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
15.11.2018
1 991 Kč
329. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
15.11.2018
1 801 Kč
330. Katastr nemovitostí - významné činnosti katastrálních úřadů v roce… (BRNO)
15.11.2018
1 801 Kč
331. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (BRNO)
15.11.2018
1 900 Kč
332. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (BRNO)
15.11.2018
1 801 Kč
333. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
15.11.2018
1 900 Kč
334. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
15.11.2018
1 900 Kč
335. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (PRAHA)
15.11.2018
1 991 Kč
336. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
15.11.2018
1 801 Kč
337. Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje (PRAHA)
15.11.2018
1 850 Kč
338. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
16.11.2018
1 801 Kč
339. Ztráty a nálezy aktuálně (BRNO)
16.11.2018
1 801 Kč
340. Komunikace s rodiči (BRNO)
16.11.2018
1 850 Kč
341. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (ZLÍN)
19.11.2018
1 750 Kč
342. Jak vytvářet dobré vztahy (BRNO)
19.11.2018
1 991 Kč
343. Timemanagement pro ženy (BRNO)
19.11.2018
1 991 Kč
344. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
19.11.2018
1 801 Kč
345. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
20.11.2018
1 850 Kč
346. Ekonomické minimum (OSTRAVA)
20.11.2018
1 900 Kč
347. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (PRAHA)
20.11.2018
1 991 Kč
348. Trénink prodejních dovedností (BRNO)
20.11.2018
1 991 Kč
349. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (BRNO)
20.11.2018
1 850 Kč
350. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
20.11.2018
1 991 Kč
351. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 850 Kč
352. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
20.11.2018
1 991 Kč
353. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
20.11.2018
1 900 Kč
354. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (OSTRAVA)
20.11.2018
1 900 Kč
355. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 850 Kč
356. Místní a účelové komunikace (BRNO)
20.11.2018
1 801 Kč
357. Jak porozumět účetním výkazům (OSTRAVA)
21.11.2018
1 900 Kč
358. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (OSTRAVA)
21.11.2018
5 699 Kč
359. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (PRAHA)
21.11.2018
1 900 Kč
360. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (BRNO)
21.11.2018
1 801 Kč
361. Asertivní komunikace (BRNO)
22.11.2018
1 991 Kč
362. Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2018 a 2019 (BRNO)
22.11.2018
1 900 Kč
363. Právní odpovědnost úředníka (BRNO)
22.11.2018
1 900 Kč
364. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
22.11.2018
1 900 Kč
365. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (OSTRAVA)
22.11.2018
1 801 Kč
366. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
22.11.2018
1 850 Kč
367. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (OLOMOUC)
22.11.2018
1 801 Kč
368. Opatrovnictví v praxi v roce 2018 (PRAHA)
22.11.2018
1 900 Kč
369. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (OSTRAVA)
22.11.2018
1 991 Kč
370. Komunikace s rodiči (OLOMOUC)
22.11.2018
1 850 Kč
371. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (PRAHA)
22.11.2018
1 850 Kč
372. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018,… (OSTRAVA)
22.11.2018
1 801 Kč
373. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
23.11.2018
1 801 Kč
374. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (BRNO)
23.11.2018
1 801 Kč
375. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
23.11.2018
1 801 Kč
376. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (PRAHA)
26.11.2018
1 991 Kč
377. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2018/2019 (PRAHA)
26.11.2018
1 801 Kč
378. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální… (BRNO)
26.11.2018
1 850 Kč
379. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
27.11.2018
1 801 Kč
380. Umění jednat s lidmi (BRNO)
27.11.2018
1 900 Kč
381. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OLOMOUC)
27.11.2018
1 801 Kč
382. Etika v profesním životě (OSTRAVA)
27.11.2018
1 991 Kč
383. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin (PRAHA)
27.11.2018
1 801 Kč
384. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
27.11.2018
1 900 Kč
385. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (BRNO)
27.11.2018
1 801 Kč
386. Ekonomické minimum (PRAHA)
28.11.2018
1 900 Kč
387. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (BRNO)
28.11.2018
1 950 Kč
388. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
28.11.2018
1 801 Kč
389. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (PRAHA)
28.11.2018
1 801 Kč
390. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018, příprava na roční… (BRNO)
28.11.2018
1 801 Kč
391. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
28.11.2018
1 900 Kč
392. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (BRNO)
29.11.2018
1 850 Kč
393. Účinné taktiky ve vyjednávání (OSTRAVA)
29.11.2018
1 991 Kč
394. Vzory k GDPR a zavedení GDPR do praxe (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.11.2018
2 400 Kč
395. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (BRNO)
29.11.2018
1 991 Kč
396. Užívání jména a příjmení (PRAHA)
29.11.2018
1 801 Kč
397. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OLOMOUC)
29.11.2018
1 801 Kč
398. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
29.11.2018
1 850 Kč
399. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (BRNO)
29.11.2018
1 850 Kč
400. Úřední deska aktuálně (BRNO)
30.11.2018
1 801 Kč
401. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (PRAHA)
30.11.2018
1 900 Kč
402. Zdravotní pojištění aktuálně, změny od 1. 1. 2018 v praxi (BRNO)
30.11.2018
1 700 Kč
403. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
30.11.2018
1 991 Kč
404. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (PRAHA)
30.11.2018
1 801 Kč
405. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
30.11.2018
1 850 Kč
406. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (OSTRAVA)
3.12.2018
1 750 Kč
407. Ekonomické minimum (BRNO)
3.12.2018
1 900 Kč
408. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
3.12.2018
1 991 Kč
409. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (PRAHA)
3.12.2018
1 801 Kč
410. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
3.12.2018
1 801 Kč
411. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
4.12.2018
1 991 Kč
412. Jak na problémové zaměstnance? (BRNO)
4.12.2018
1 750 Kč
413. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (HRADEC KRÁLOVÉ)
4.12.2018
1 850 Kč
414. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (BRNO)
4.12.2018
1 991 Kč
415. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
4.12.2018
1 801 Kč
416. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
4.12.2018
1 801 Kč
417. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
4.12.2018
1 801 Kč
418. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018,… (BRNO)
4.12.2018
1 801 Kč
419. Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
4.12.2018
1 801 Kč
420. Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje (HRADEC KRÁLOVÉ)
4.12.2018
1 850 Kč
421. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OLOMOUC)
4.12.2018
1 801 Kč
422. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (BRNO)
4.12.2018
1 850 Kč
423. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
5.12.2018
1 900 Kč
424. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (BRNO)
5.12.2018
1 801 Kč
425. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
5.12.2018
1 900 Kč
426. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
5.12.2018
1 801 Kč
427. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (BRNO)
5.12.2018
1 801 Kč
428. Pracovní seminář ke GDPR (BRNO)
5.12.2018
1 900 Kč
429. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
6.12.2018
1 991 Kč
430. Správní řád prakticky (aktuální stav) (BRNO)
6.12.2018
1 801 Kč
431. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
6.12.2018
1 801 Kč
432. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
6.12.2018
1 900 Kč
433. Opatrovnictví v praxi v roce 2018 (OSTRAVA)
6.12.2018
1 900 Kč
434. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
6.12.2018
1 991 Kč
435. Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, Společenství vlastníků… (PRAHA)
6.12.2018
1 900 Kč
436. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OLOMOUC)
6.12.2018
1 801 Kč
437. Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje (OLOMOUC)
6.12.2018
1 850 Kč
438. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (PRAHA)
6.12.2018
1 850 Kč
439. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
7.12.2018
1 801 Kč
440. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
7.12.2018
1 850 Kč
441. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
7.12.2018
1 991 Kč
442. Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický… (OLOMOUC)
7.12.2018
1 850 Kč
443. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
7.12.2018
1 900 Kč
444. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
7.12.2018
1 801 Kč
445. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
7.12.2018
1 700 Kč
446. Finanční analýza firmy (PRAHA)
10.12.2018
2 000 Kč
447. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
10.12.2018
1 991 Kč
448. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA)
10.12.2018
1 900 Kč
449. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
11.12.2018
1 991 Kč
450. Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, Společenství vlastníků… (BRNO)
11.12.2018
1 900 Kč
451. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (BRNO)
11.12.2018
1 801 Kč
452. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
11.12.2018
1 900 Kč
453. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
454. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
11.12.2018
1 900 Kč
455. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
456. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
11.12.2018
1 801 Kč
457. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
11.12.2018
1 801 Kč
458. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
459. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (OSTRAVA)
11.12.2018
1 850 Kč
460. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (PRAHA)
12.12.2018
2 400 Kč
461. Účetní závěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty (BRNO)
12.12.2018
1 801 Kč
462. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
12.12.2018
1 801 Kč
463. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
12.12.2018
1 850 Kč
464. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (BRNO)
12.12.2018
1 850 Kč
465. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (OSTRAVA)
12.12.2018
1 801 Kč
466. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
13.12.2018
1 991 Kč
467. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (BRNO)
13.12.2018
2 400 Kč
468. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
13.12.2018
1 801 Kč
469. Jak lépe zvládat stres (BRNO)
13.12.2018
1 991 Kč
470. Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené… (BRNO)
13.12.2018
1 900 Kč
471. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
13.12.2018
1 900 Kč
472. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
13.12.2018
1 801 Kč
473. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
474. Opatrovnictví v praxi v roce 2018 (OLOMOUC)
13.12.2018
1 900 Kč
475. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
476. Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje (OSTRAVA)
13.12.2018
1 850 Kč
477. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (OLOMOUC)
13.12.2018
1 850 Kč
478. Úřední deska aktuálně (OSTRAVA)
14.12.2018
1 801 Kč
479. Daň silniční v roce 2018 (BRNO)
14.12.2018
1 600 Kč
480. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
14.12.2018
1 991 Kč
481. Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický… (BRNO)
14.12.2018
1 850 Kč
482. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
14.12.2018
1 900 Kč
483. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
14.12.2018
1 801 Kč
484. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2018/2019 (BRNO)
14.12.2018
1 801 Kč
485. DPH u dovozu a vývozu zboží od 1. 1. 2018 (BRNO)
17.12.2018
1 900 Kč
486. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
17.12.2018
1 991 Kč
487. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny v roce 2018 a k 1. 1.… (PRAHA)
17.12.2018
1 991 Kč
488. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
18.12.2018
1 991 Kč
489. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (OSTRAVA)
18.12.2018
1 900 Kč
490. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
18.12.2018
1 900 Kč
491. Příprava na roční zúčtování za rok 2018, změny ve zdaňování příjmů ze… (BRNO)
18.12.2018
1 801 Kč
492. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
18.12.2018
1 801 Kč
493. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
19.12.2018
1 801 Kč
494. Změny ve mzdové účtárně 2019 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2018
2 100 Kč
495. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul - pro účastníky… (BRNO)
12.6.2019
2 420 Kč
496. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul) (BRNO)
12.6.2019
4 719 Kč
497. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul - pro účastníky… (PRAHA)
13.6.2019
2 420 Kč
498. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul) (PRAHA)
13.6.2019
4 719 Kč
499. PERSONÁLNÍ AKADEMIE - zkouška (BRNO)
19.6.2019
4 719 Kč
500. PERSONÁLNÍ AKADEMIE - zkouška (PRAHA)
20.6.2019
4 719 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.