Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
14.11.2018
1 991 Kč
2. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
14.11.2018
1 801 Kč
3. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA)
14.11.2018
1 750 Kč
4. GDPR pro podnikatele a organizace (BRNO)
14.11.2018
1 850 Kč
5. Pracovní seminář ke GDPR (OSTRAVA)
14.11.2018
1 900 Kč
6. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
14.11.2018
1 991 Kč
7. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
15.11.2018
1 950 Kč
8. Správní řád v praxi (BRNO)
15.11.2018
1 850 Kč
9. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
15.11.2018
1 991 Kč
10. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
15.11.2018
1 801 Kč
11. Katastr nemovitostí - významné činnosti katastrálních úřadů v roce… (BRNO)
15.11.2018
1 801 Kč
12. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (BRNO)
15.11.2018
1 900 Kč
13. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (BRNO)
15.11.2018
1 801 Kč
14. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
15.11.2018
1 900 Kč
15. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
15.11.2018
1 900 Kč
16. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (PRAHA)
15.11.2018
1 991 Kč
17. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
15.11.2018
1 801 Kč
18. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (OLOMOUC)
15.11.2018
3 100 Kč
19. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
16.11.2018
1 801 Kč
20. Ztráty a nálezy aktuálně (BRNO)
16.11.2018
1 801 Kč
21. Komunikace s rodiči (BRNO)
16.11.2018
1 850 Kč
22. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (PRAHA)
16.11.2018
1 991 Kč
23. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (ZLÍN)
19.11.2018
1 850 Kč
24. Jak vytvářet dobré vztahy (BRNO)
19.11.2018
1 991 Kč
25. Timemanagement pro ženy (BRNO)
19.11.2018
1 991 Kč
26. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
19.11.2018
1 801 Kč
27. Korupční rizika? S těmi si umíme poradit! (BRNO)
19.11.2018
2 200 Kč
28. Katastr nemovitostí - vyhledávání údajů katastru nemovitostí v… (PRAHA)
19.11.2018
1 850 Kč
29. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
20.11.2018
1 850 Kč
30. Ekonomické minimum (OSTRAVA)
20.11.2018
1 900 Kč
31. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (PRAHA)
20.11.2018
1 991 Kč
32. Trénink prodejních dovedností (BRNO)
20.11.2018
1 991 Kč
33. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (BRNO)
20.11.2018
1 950 Kč
34. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
20.11.2018
1 991 Kč
35. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 850 Kč
36. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
20.11.2018
1 991 Kč
37. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
20.11.2018
1 900 Kč
38. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (OSTRAVA)
20.11.2018
1 900 Kč
39. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 850 Kč
40. Místní a účelové komunikace (BRNO)
20.11.2018
1 801 Kč
41. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
20.11.2018
1 801 Kč
42. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (OLOMOUC)
20.11.2018
1 900 Kč
43. Jak porozumět účetním výkazům (OSTRAVA)
21.11.2018
1 900 Kč
44. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (OSTRAVA)
21.11.2018
5 699 Kč
45. Zdravotnické právo z pohledu zdravotních pojišťoven (PRAHA)
21.11.2018
1 900 Kč
46. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (BRNO)
21.11.2018
1 801 Kč
47. GDPR pro podnikatele a organizace (PRAHA)
21.11.2018
1 850 Kč
48. 18. Konference - profesní setkání personalistů (BRNO)
21.11.2018
2 990 Kč
49. Asertivní komunikace (BRNO)
22.11.2018
1 991 Kč
50. Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2018 a 2019 (BRNO)
22.11.2018
1 900 Kč
51. Právní odpovědnost úředníka (BRNO)
22.11.2018
1 900 Kč
52. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (OSTRAVA)
22.11.2018
1 801 Kč
53. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
22.11.2018
1 850 Kč
54. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (OLOMOUC)
22.11.2018
1 801 Kč
55. Opatrovnictví v praxi (PRAHA)
22.11.2018
1 900 Kč
56. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (OSTRAVA)
22.11.2018
1 991 Kč
57. Komunikace s rodiči (OLOMOUC)
22.11.2018
1 850 Kč
58. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (PRAHA)
22.11.2018
1 850 Kč
59. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
22.11.2018
1 900 Kč
60. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (PRAHA)
22.11.2018
3 100 Kč
61. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (OSTRAVA)
22.11.2018
1 801 Kč
62. Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) (PRAHA)
22.11.2018
1 850 Kč
63. Odpovědnost za přestupky a řízení o nich - aplikace správního řádu v… (OLOMOUC)
22.11.2018
1 850 Kč
64. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
23.11.2018
1 801 Kč
65. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
23.11.2018
1 801 Kč
66. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (OSTRAVA)
23.11.2018
1 850 Kč
67. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (PRAHA)
23.11.2018
1 850 Kč
68. Daň z příjmů fyzických osob 2018/2019 (BRNO)
23.11.2018
1 900 Kč
69. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi (PRAHA)
26.11.2018
1 991 Kč
70. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2018/2019 (PRAHA)
26.11.2018
1 801 Kč
71. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální… (BRNO)
26.11.2018
1 850 Kč
72. Účetní závěrka - praktický průvodce řádnou účetní závěrkou… (BRNO)
26.11.2018
1 991 Kč
73. Vedení personální agendy a odměňování, aktuální otázky a změny 2018 a… (BRNO)
26.11.2018
1 991 Kč
74. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
27.11.2018
1 801 Kč
75. Umění jednat s lidmi (BRNO)
27.11.2018
1 900 Kč
76. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OLOMOUC)
27.11.2018
1 801 Kč
77. Etika v profesním životě (OSTRAVA)
27.11.2018
1 991 Kč
78. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin (PRAHA)
27.11.2018
1 801 Kč
79. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
27.11.2018
1 900 Kč
80. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (BRNO)
27.11.2018
1 801 Kč
81. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (OLOMOUC)
27.11.2018
1 850 Kč
82. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
27.11.2018
1 801 Kč
83. Základy profesionality a psychohygieny do kanceláře (OSTRAVA)
27.11.2018
1 991 Kč
84. NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní (BRNO)
27.11.2018
6 250 Kč
85. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (OSTRAVA)
27.11.2018
3 100 Kč
86. Změny a problémy pracovního práva na konci roku 2018 a začátku roku… (PRAHA)
27.11.2018
2 400 Kč
87. Doručování ve veřejné správě (BRNO)
27.11.2018
1 850 Kč
88. Ekonomické minimum (PRAHA)
28.11.2018
1 900 Kč
89. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (BRNO)
28.11.2018
1 950 Kč
90. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
28.11.2018
1 801 Kč
91. Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví (PRAHA)
28.11.2018
1 801 Kč
92. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018, příprava na roční… (BRNO)
28.11.2018
1 801 Kč
93. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
28.11.2018
1 900 Kč
94. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (BRNO)
29.11.2018
1 850 Kč
95. Účinné taktiky ve vyjednávání (OSTRAVA)
29.11.2018
1 991 Kč
96. Vzory k GDPR a zavedení GDPR do praxe (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.11.2018
2 400 Kč
97. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance podle novely… (BRNO)
29.11.2018
1 991 Kč
98. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
29.11.2018
1 900 Kč
99. Užívání jména a příjmení (PRAHA)
29.11.2018
1 801 Kč
100. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OLOMOUC)
29.11.2018
1 801 Kč
101. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
29.11.2018
1 850 Kč
102. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (BRNO)
29.11.2018
1 850 Kč
103. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (HRADEC KRÁLOVÉ)
29.11.2018
1 850 Kč
104. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
29.11.2018
1 801 Kč
105. Veřejná podpora v otázkách a odpovědích - aktuální stav pravidel (BRNO)
29.11.2018
1 801 Kč
106. Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely (BRNO)
29.11.2018
2 400 Kč
107. Stížnosti a petice (OLOMOUC)
29.11.2018
1 801 Kč
108. Úřední deska aktuálně (BRNO)
30.11.2018
1 801 Kč
109. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (PRAHA)
30.11.2018
1 900 Kč
110. Zdravotní pojištění aktuálně (BRNO)
30.11.2018
1 700 Kč
111. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
30.11.2018
1 991 Kč
112. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
30.11.2018
1 850 Kč
113. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (OSTRAVA)
3.12.2018
1 850 Kč
114. Ekonomické minimum (BRNO)
3.12.2018
1 900 Kč
115. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
3.12.2018
1 991 Kč
116. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (PRAHA)
3.12.2018
1 801 Kč
117. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
3.12.2018
1 801 Kč
118. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (BRNO)
3.12.2018
1 850 Kč
119. DPH v roce 2019 (BRNO)
3.12.2018
1 950 Kč
120. Základy profesionality a psychohygieny do kanceláře (PRAHA)
3.12.2018
1 991 Kč
121. Statistika INTRASTAT CZ 2019 v činnosti firmy realizující… (PRAHA)
3.12.2018
1 900 Kč
122. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
4.12.2018
1 991 Kč
123. Jak na problémové zaměstnance? (BRNO)
4.12.2018
1 750 Kč
124. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (HRADEC KRÁLOVÉ)
4.12.2018
1 950 Kč
125. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (BRNO)
4.12.2018
1 991 Kč
126. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
4.12.2018
1 801 Kč
127. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
4.12.2018
1 801 Kč
128. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
4.12.2018
1 801 Kč
129. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OLOMOUC)
4.12.2018
1 801 Kč
130. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (HRADEC KRÁLOVÉ)
4.12.2018
1 801 Kč
131. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (BRNO)
4.12.2018
1 850 Kč
132. Účetní závěrka - praktický průvodce řádnou účetní závěrkou… (PRAHA)
4.12.2018
1 991 Kč
133. Novinky na dani z nemovitých věcí a na dani z nabytí nemovitých věcí… (BRNO)
4.12.2018
1 900 Kč
134. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (BRNO)
4.12.2018
1 801 Kč
135. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
5.12.2018
1 900 Kč
136. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (BRNO)
5.12.2018
1 801 Kč
137. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
5.12.2018
1 900 Kč
138. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
5.12.2018
1 801 Kč
139. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (BRNO)
5.12.2018
1 801 Kč
140. Pracovní seminář ke GDPR (BRNO)
5.12.2018
1 900 Kč
141. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
5.12.2018
1 991 Kč
142. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
6.12.2018
1 991 Kč
143. Správní řád prakticky (aktuální stav) (BRNO)
6.12.2018
1 801 Kč
144. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
6.12.2018
1 801 Kč
145. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
6.12.2018
1 900 Kč
146. Opatrovnictví v praxi (OSTRAVA)
6.12.2018
1 900 Kč
147. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
6.12.2018
1 991 Kč
148. Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, Společenství vlastníků… (PRAHA)
6.12.2018
1 900 Kč
149. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OLOMOUC)
6.12.2018
1 801 Kč
150. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
6.12.2018
1 850 Kč
151. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
6.12.2018
1 801 Kč
152. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (PRAHA)
6.12.2018
1 850 Kč
153. Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem (OSTRAVA)
6.12.2018
1 991 Kč
154. Daňové a účetní aktuality 2018/2019 (BRNO)
6.12.2018
1 900 Kč
155. Správní řízení a správní rozhodnutí (OSTRAVA)
6.12.2018
1 850 Kč
156. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
7.12.2018
1 801 Kč
157. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
7.12.2018
1 850 Kč
158. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
7.12.2018
1 991 Kč
159. Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický… (OLOMOUC)
7.12.2018
1 850 Kč
160. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
7.12.2018
1 900 Kč
161. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
7.12.2018
1 801 Kč
162. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
7.12.2018
1 700 Kč
163. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
7.12.2018
1 850 Kč
164. Finanční analýza firmy (PRAHA)
10.12.2018
2 000 Kč
165. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
10.12.2018
1 991 Kč
166. Odpisy majetku 2018/2019 (BRNO)
10.12.2018
1 801 Kč
167. Statistika INTRASTAT CZ 2019 v činnosti firmy realizující… (BRNO)
10.12.2018
1 900 Kč
168. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (PRAHA)
10.12.2018
1 950 Kč
169. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2018/2019 (BRNO)
10.12.2018
1 850 Kč
170. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
11.12.2018
1 991 Kč
171. Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, Společenství vlastníků… (BRNO)
11.12.2018
1 900 Kč
172. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (BRNO)
11.12.2018
1 801 Kč
173. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
11.12.2018
1 900 Kč
174. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
175. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
11.12.2018
1 900 Kč
176. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
177. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
11.12.2018
1 801 Kč
178. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
11.12.2018
1 801 Kč
179. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
11.12.2018
1 900 Kč
180. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv (BRNO)
11.12.2018
1 850 Kč
181. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
11.12.2018
1 801 Kč
182. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (OSTRAVA)
11.12.2018
1 850 Kč
183. Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem (BRNO)
11.12.2018
1 991 Kč
184. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2018 a… (PRAHA)
11.12.2018
2 400 Kč
185. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (PRAHA)
12.12.2018
2 400 Kč
186. Účetní závěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty (BRNO)
12.12.2018
1 801 Kč
187. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
12.12.2018
1 801 Kč
188. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
12.12.2018
1 900 Kč
189. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (BRNO)
12.12.2018
1 900 Kč
190. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (OSTRAVA)
12.12.2018
1 801 Kč
191. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (PRAHA)
12.12.2018
1 850 Kč
192. Základy profesionality a psychohygieny do kanceláře (BRNO)
12.12.2018
1 991 Kč
193. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
12.12.2018
1 991 Kč
194. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
13.12.2018
1 991 Kč
195. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (BRNO)
13.12.2018
2 400 Kč
196. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
197. Jak lépe zvládat stres (BRNO)
13.12.2018
1 991 Kč
198. Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené… (BRNO)
13.12.2018
1 900 Kč
199. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
13.12.2018
1 900 Kč
200. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
13.12.2018
1 801 Kč
201. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
202. Opatrovnictví v praxi (OLOMOUC)
13.12.2018
1 900 Kč
203. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
204. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
13.12.2018
1 801 Kč
205. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
13.12.2018
1 900 Kč
206. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2019 (OLOMOUC)
13.12.2018
1 850 Kč
207. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (OSTRAVA)
13.12.2018
1 900 Kč
208. Pracovněprávní předpisy - přehled a výklad změn v pracovněprávních… (PRAHA)
13.12.2018
2 601 Kč
209. Úřední deska aktuálně (OSTRAVA)
14.12.2018
1 801 Kč
210. Daň silniční v roce 2018 (BRNO)
14.12.2018
1 600 Kč
211. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
14.12.2018
1 991 Kč
212. Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický… (BRNO)
14.12.2018
1 850 Kč
213. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
14.12.2018
1 900 Kč
214. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
14.12.2018
1 801 Kč
215. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2018/2019 (BRNO)
14.12.2018
1 801 Kč
216. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (BRNO)
14.12.2018
1 991 Kč
217. DPH u dovozu a vývozu zboží aktuálně (BRNO)
17.12.2018
1 900 Kč
218. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
17.12.2018
1 991 Kč
219. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny v roce 2018 a k 1. 1.… (PRAHA)
17.12.2018
1 991 Kč
220. Hravé a kreativní záznamy myšlenek (BRNO)
17.12.2018
1 801 Kč
221. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
18.12.2018
1 991 Kč
222. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (OSTRAVA)
18.12.2018
1 900 Kč
223. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
18.12.2018
1 900 Kč
224. Příprava na roční zúčtování za rok 2018, změny ve zdaňování příjmů ze… (BRNO)
18.12.2018
1 801 Kč
225. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
18.12.2018
1 801 Kč
226. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (OSTRAVA)
18.12.2018
1 991 Kč
227. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
19.12.2018
1 801 Kč
228. Změny ve mzdové účtárně 2019 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2018
2 100 Kč
229. Účetní závěrka - praktický průvodce řádnou účetní závěrkou… (OSTRAVA)
19.12.2018
1 991 Kč
230. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (BRNO)
20.12.2018
1 850 Kč
231. Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
20.12.2018
1 900 Kč
232. Pozitivní psychologie aneb radostnější v životě (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
233. Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy (ÚSTÍ NAD LABEM)
otvírá se podle zájmu
1 750 Kč
234. Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 750 Kč
235. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (HRADEC KRÁLOVÉ)
otvírá se podle zájmu
1 750 Kč
236. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
237. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 750 Kč
238. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
239. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
240. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
241. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (ÚSTÍ NAD LABEM)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
242. Správní řád v praxi (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
243. Správní řád v praxi (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
244. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
245. Správní řád v praxi (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
246. Správní řád v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
247. Správní řád nejen pro nové úředníky (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
248. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
249. US GAAP v kostce (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
250. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
251. Finanční analýza firmy - 2denní (BRNO)
otvírá se podle zájmu
3 800 Kč
252. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
253. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
254. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
255. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
256. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
257. Úřední deska aktuálně (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
258. Ztráty a nálezy aktuálně (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
259. Prokrastinace (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
260. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
261. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
262. Asertivní komunikace (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
263. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
264. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
265. Asertivní komunikace (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
266. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
267. Asertivita v praxi (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
268. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
269. GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
270. GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů pro podnikatele a e… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
2 400 Kč
271. GDPR A NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ochrana osobních… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
272. Celodenní školení zákoníku práce a úvod do GDPR prakticky (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
2 400 Kč
273. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
274. Asertivita v praxi (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
275. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
276. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
277. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
278. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
279. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
280. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
281. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
282. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
otvírá se podle zájmu
5 699 Kč
283. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
284. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
285. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
286. Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu,… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
287. Daň silniční v roce 2018 (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
288. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
289. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
290. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
291. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
292. Veřejný opatrovník (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
293. Užívání jména a příjmení (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
294. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
295. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
296. Pokladna, pokladní doklady, EET aktuálně (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
297. Základy podvojného účetnictví - 2denní (BRNO)
otvírá se podle zájmu
3 800 Kč
298. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
299. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
300. Opatrovnictví v praxi (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
301. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
302. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
303. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
304. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
305. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
306. Vedení stavebního deníku (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
307. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
308. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
309. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
310. Tvorba klimatu ve škole (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
311. Czech Legal System (BRNO)
otvírá se podle zájmu
2 100 Kč
312. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
313. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
314. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
315. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
316. Sporné otázky pracovního práva, dovolená v praxi (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
317. Sporné otázky pracovního práva, dovolená v praxi (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
2 400 Kč
318. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
319. Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
320. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
321. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
322. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
2 100 Kč
323. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
324. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
325. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
326. Katastr nemovitostí aktuálně včetně zápisu staveb v souvislosti s… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
327. Zahraniční obchod komplexně včetně všech změn 2018 - 3denní (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
5 999 Kč
328. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
329. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 750 Kč
330. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
331. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
332. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
333. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
334. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
335. Veřejný opatrovník (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
336. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
337. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
338. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
339. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
340. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
341. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
342. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
343. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven aktuálně (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
344. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
345. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
346. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
347. Kurz etikety (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
348. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
349. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
350. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
351. Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu,… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
352. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
353. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
354. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
355. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
356. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
357. Tvorba klimatu ve škole (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
358. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
359. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
360. Novela zákona o DPH 2019 (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
361. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
362. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
363. Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
364. Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe -… (ÚSTÍ NAD LABEM)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
365. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
366. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
367. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
368. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
369. Místní a účelové komunikace (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
370. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
371. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
372. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky -… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 550 Kč
373. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - II… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
374. 3denní cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - I.… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
375. Odpisy majetku 2018/2019 (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
376. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
377. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
2 100 Kč
378. Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
379. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
380. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
381. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
382. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
383. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
384. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ZLÍN)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
385. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (HRADEC KRÁLOVÉ)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
386. E-mail marketing a automatizace pro firmy (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
387. E-mail marketing a automatizace pro firmy (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
388. E-mail marketing a automatizace pro firmy (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
389. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
390. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
391. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
392. Změna financování regionálního školství a prováděcí předpisy (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
393. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
394. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
395. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
396. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (HRADEC KRÁLOVÉ)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
397. Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona (ÚSTÍ NAD LABEM)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
398. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
399. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
400. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
401. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
402. GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
403. GDPR pro podnikatele a organizace (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
404. GDPR pro podnikatele a organizace (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
405. GDPR naruby – z pohledu subjektu osobních údajů (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
406. Správce a zpracovatel osobních údajů (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
407. Správce a zpracovatel osobních údajů (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
408. Czech Legal System (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
2 400 Kč
409. Pracovní seminář ke GDPR (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
410. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
411. Veřejné zakázky v praxi pro začátečníky (ÚSTÍ NAD LABEM)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
412. Aktuálně k DPH (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
413. DPH v roce 2019 (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
414. Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo (BRNO)
otvírá se podle zájmu
95 585 Kč
415. Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
95 585 Kč
416. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
417. Leadership – inspirativní a úspěšné vedení (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
418. Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
419. Podzimní setkání nad pracovněprávní problematikou (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
2 100 Kč
420. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
421. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
422. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
423. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené… (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
424. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
425. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
426. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
427. Účetní a daňové doklady v praktických příkladech roce 2018 (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
428. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
otvírá se podle zájmu
2 800 Kč
429. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
430. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
431. DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
432. DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
433. Statistika INTRASTAT CZ 2019 v činnosti firmy realizující… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
434. Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
435. Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
436. NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
6 250 Kč
437. MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované… (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
438. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven v roce 2018 (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
439. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven v roce 2018 (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
440. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
441. Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové… (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
442. Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové… (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
443. Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
444. NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní (OLOMOUC)
otvírá se podle zájmu
6 250 Kč
445. Korupční rizika? S těmi si umíme poradit! (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč
446. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru (BRNO)
otvírá se podle zájmu
3 100 Kč
447. Application of VAT in Czech Republic with reference to current CZ and… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
448. Stížnosti a petice (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
449. Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu… (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
450. Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
451. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
452. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
453. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (OSTRAVA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
454. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
455. Správní řízení a správní rozhodnutí (BRNO)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč
456. Správní řízení a správní rozhodnutí (PRAHA)
otvírá se podle zájmu
1 850 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.