Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Správní řád prakticky (aktuální stav) (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
2. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
3. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
4. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
5. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
14.11.2019
2 100 Kč
6. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
7. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.11.2019
2 100 Kč
8. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (OSTRAVA)
18.11.2019
1 850 Kč
9. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
18.11.2019
2 100 Kč
10. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
19.11.2019
2 100 Kč
11. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
19.11.2019
1 991 Kč
12. Profesionální prodejní dovednosti (OLOMOUC)
19.11.2019
2 100 Kč
13. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OLOMOUC)
19.11.2019
1 850 Kč
14. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018… (PRAHA)
19.11.2019
1 900 Kč
15. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
16. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
17. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (OSTRAVA)
19.11.2019
2 100 Kč
18. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OSTRAVA)
20.11.2019
1 850 Kč
19. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
20.11.2019
1 900 Kč
20. Bankovní záruka jako efektivní nástroj zajištění dluhu (PRAHA)
20.11.2019
2 050 Kč
21. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
22. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
23. Ztráty a nálezy (OLOMOUC)
21.11.2019
1 991 Kč
24. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
25. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ZLÍN)
21.11.2019
1 900 Kč
26. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
21.11.2019
2 100 Kč
27. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
28. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
29. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
30. Vedení personální agendy, odměňování, obrana proti problémovým… (OSTRAVA)
21.11.2019
2 100 Kč
31. Aktuální stav školské legislativy (PRAHA)
21.11.2019
1 850 Kč
32. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 850 Kč
33. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.11.2019
1 850 Kč
34. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 900 Kč
35. Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních… (PRAHA)
22.11.2019
2 090 Kč
36. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OSTRAVA)
25.11.2019
1 991 Kč
37. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
38. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
39. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.11.2019
1 991 Kč
40. Asertivní komunikace (PRAHA)
26.11.2019
2 100 Kč
41. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 850 Kč
42. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
26.11.2019
1 991 Kč
43. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PLZEŇ)
26.11.2019
1 850 Kč
44. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 900 Kč
45. Vnitřní předpisy zaměstnavatele, kolektivní smlouva, aktuality z… (PRAHA)
26.11.2019
2 400 Kč
46. 19. HR KONFERENCE - profesní setkání personalistů (BRNO)
27.11.2019
2 990 Kč
47. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (OSTRAVA)
27.11.2019
2 100 Kč
48. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (OSTRAVA)
27.11.2019
1 850 Kč
49. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
27.11.2019
2 000 Kč
50. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
27.11.2019
1 991 Kč
51. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (OSTRAVA)
28.11.2019
1 991 Kč
52. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
53. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.11.2019
1 850 Kč
54. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
28.11.2019
1 900 Kč
55. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (OSTRAVA)
28.11.2019
1 900 Kč
56. MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba… (PLZEŇ)
28.11.2019
2 100 Kč
57. GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení (OLOMOUC)
28.11.2019
1 991 Kč
58. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
59. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OLOMOUC)
29.11.2019
2 100 Kč
60. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
61. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
29.11.2019
1 900 Kč
62. Nakládání s obaly v praxi (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
63. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
2.12.2019
2 100 Kč
64. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OSTRAVA)
2.12.2019
2 100 Kč
65. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (PRAHA)
2.12.2019
1 850 Kč
66. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
67. Účinné taktiky ve vyjednávání (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
68. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
69. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
70. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 991 Kč
71. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
72. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 850 Kč
73. Jak stres ovlivňuje paměť (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
74. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
4.12.2019
1 850 Kč
75. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
76. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
4.12.2019
1 900 Kč
77. Aktuální stav školské legislativy (OLOMOUC)
4.12.2019
1 850 Kč
78. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
79. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
5.12.2019
2 100 Kč
80. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
5.12.2019
1 850 Kč
81. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
82. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
5.12.2019
1 991 Kč
83. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
84. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (OLOMOUC)
5.12.2019
2 100 Kč
85. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
5.12.2019
2 200 Kč
86. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (PRAHA)
6.12.2019
1 850 Kč
87. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
6.12.2019
1 850 Kč
88. Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v… (PRAHA)
6.12.2019
1 900 Kč
89. Zákon o odpadech v praxi (PRAHA)
6.12.2019
1 900 Kč
90. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
9.12.2019
1 991 Kč
91. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
9.12.2019
2 100 Kč
92. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
9.12.2019
1 900 Kč
93. DPH v roce 2020 - novela (BRNO)
9.12.2019
2 100 Kč
94. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
10.12.2019
1 900 Kč
95. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
10.12.2019
1 991 Kč
96. Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
97. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
98. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
99. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (BRNO)
10.12.2019
2 140 Kč
100. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
101. Přehled a výklad změn v pracovněprávních předpisech 2019 a od roku… (PRAHA)
10.12.2019
2 601 Kč
102. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE aneb praktické právní minimum pro… (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
103. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
11.12.2019
2 100 Kč
104. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.12.2019
1 850 Kč
105. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019/2020 -… (PRAHA)
11.12.2019
1 991 Kč
106. Vedení personální agendy, odměňování a připravované změny v zákoníku… (PRAHA)
11.12.2019
2 500 Kč
107. Vedení stavebního deníku (OLOMOUC)
12.12.2019
1 850 Kč
108. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
109. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
110. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
12.12.2019
1 850 Kč
111. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 100 Kč
112. Dodací podmínky a jejich vliv na clo a DPH (OLOMOUC)
12.12.2019
1 991 Kč
113. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
114. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
12.12.2019
2 050 Kč
115. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
116. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OSTRAVA)
13.12.2019
1 991 Kč
117. Dodací podmínky a jejich vliv na clo a DPH (PRAHA)
13.12.2019
1 991 Kč
118. Podatelna od A do Z v praxi (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
119. MATRIKA od A do Z (OLOMOUC)
13.12.2019
1 900 Kč
120. Etika v profesním životě (PRAHA)
16.12.2019
2 100 Kč
121. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
17.12.2019
2 000 Kč
122. Zdaňování příjmů fyzických osob 2019/2020 (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
123. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OLOMOUC)
17.12.2019
1 991 Kč
124. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
125. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
17.12.2019
2 100 Kč
126. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (PRAHA)
17.12.2019
2 140 Kč
127. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
17.12.2019
2 200 Kč
128. Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v… (OSTRAVA)
17.12.2019
1 900 Kč
129. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
17.12.2019
2 100 Kč
130. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
131. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
132. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních v závěru… (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
133. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
19.12.2019
1 850 Kč
134. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
19.12.2019
2 100 Kč
135. Přestupkové právo na úseku stavebního zákona (OLOMOUC)
19.12.2019
2 050 Kč
136. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (OSTRAVA)
20.12.2019
1 900 Kč
137. Asertivita v praxi (PRAHA)
9.1.2020
1 900 Kč
138. Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro… (BRNO)
9.1.2020
1 900 Kč
139. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
9.1.2020
2 100 Kč
140. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
13.1.2020
1 900 Kč
141. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
14.1.2020
1 900 Kč
142. Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro… (PRAHA)
14.1.2020
1 900 Kč
143. Elektronická evidence tržeb (EET) - náběh třetí a čtvrté vlny (služby… (PRAHA)
15.1.2020
1 900 Kč
144. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (PRAHA)
15.1.2020
2 100 Kč
145. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
16.1.2020
1 991 Kč
146. Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty za rok 2019 (OSTRAVA)
16.1.2020
1 991 Kč
147. Jak lépe zvládat stres (OLOMOUC)
16.1.2020
1 991 Kč
148. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
16.1.2020
1 900 Kč
149. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
16.1.2020
2 100 Kč
150. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OLOMOUC)
16.1.2020
1 991 Kč
151. Změna financování škol a školských zařízení a související… (PRAHA)
16.1.2020
1 900 Kč
152. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (OSTRAVA)
20.1.2020
1 900 Kč
153. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
21.1.2020
2 050 Kč
154. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
21.1.2020
2 100 Kč
155. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
21.1.2020
2 100 Kč
156. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (OSTRAVA)
21.1.2020
1 900 Kč
157. Ztráty a nálezy (PRAHA)
21.1.2020
1 991 Kč
158. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
22.1.2020
2 100 Kč
159. Profesionální prodejní dovednosti (PRAHA)
22.1.2020
2 100 Kč
160. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
23.1.2020
2 050 Kč
161. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
23.1.2020
1 900 Kč
162. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
23.1.2020
1 900 Kč
163. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
23.1.2020
2 100 Kč
164. Zimní škola zákoníku práce - 2denní (PRAHA)
23.1.2020
4 100 Kč
165. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (PRAHA)
23.1.2020
1 991 Kč
166. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
27.1.2020
2 100 Kč
167. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
27.1.2020
1 900 Kč
168. Exekuce v daňovém řízení (PRAHA)
28.1.2020
1 900 Kč
169. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
28.1.2020
1 900 Kč
170. Správní řád nejen pro nové úředníky (PLZEŇ)
28.1.2020
1 991 Kč
171. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
28.1.2020
2 100 Kč
172. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
28.1.2020
2 100 Kč
173. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (OSTRAVA)
28.1.2020
1 900 Kč
174. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba… (BRNO)
28.1.2020
2 140 Kč
175. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
28.1.2020
2 100 Kč
176. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
28.1.2020
1 900 Kč
177. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
29.1.2020
2 100 Kč
178. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018… (PRAHA)
29.1.2020
1 900 Kč
179. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (PRAHA)
30.1.2020
1 900 Kč
180. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (HRADEC KRÁLOVÉ)
30.1.2020
1 900 Kč
181. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
30.1.2020
2 100 Kč
182. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (OSTRAVA)
30.1.2020
2 400 Kč
183. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
30.1.2020
1 900 Kč
184. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
30.1.2020
2 200 Kč
185. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
3.2.2020
1 900 Kč
186. Elektronická evidence tržeb po novele 2019 (PRAHA)
4.2.2020
1 900 Kč
187. Účinně proti stresu a vyhoření (OSTRAVA)
4.2.2020
2 100 Kč
188. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
4.2.2020
1 991 Kč
189. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
4.2.2020
2 200 Kč
190. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
5.2.2020
2 100 Kč
191. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (PRAHA)
5.2.2020
1 991 Kč
192. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
6.2.2020
1 900 Kč
193. Vidimace a legalizace (PRAHA)
6.2.2020
1 900 Kč
194. Celní předpisy v roce 2020 (PRAHA)
6.2.2020
1 991 Kč
195. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
11.2.2020
1 900 Kč
196. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
11.2.2020
1 900 Kč
197. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
11.2.2020
2 100 Kč
198. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
12.2.2020
2 100 Kč
199. Ekonomické minimum (PRAHA)
12.2.2020
1 991 Kč
200. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
13.2.2020
1 900 Kč
201. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (OLOMOUC)
13.2.2020
2 100 Kč
202. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
13.2.2020
1 991 Kč
203. Změna financování škol a školských zařízení a související… (OLOMOUC)
13.2.2020
1 900 Kč
204. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba… (PRAHA)
14.2.2020
2 140 Kč
205. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
14.2.2020
2 400 Kč
206. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
18.2.2020
2 100 Kč
207. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
18.2.2020
1 900 Kč
208. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
20.2.2020
1 991 Kč
209. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (OLOMOUC)
20.2.2020
1 991 Kč
210. HACCP - snadno a rychle (OSTRAVA)
21.2.2020
1 900 Kč
211. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
21.2.2020
2 100 Kč
212. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
24.2.2020
1 900 Kč
213. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
214. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
25.2.2020
1 991 Kč
215. Správní řád nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
25.2.2020
1 900 Kč
216. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
25.2.2020
2 100 Kč
217. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
25.2.2020
2 100 Kč
218. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
219. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OLOMOUC)
25.2.2020
2 200 Kč
220. Místní a účelové komunikace (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
221. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
26.2.2020
2 100 Kč
222. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
26.2.2020
1 900 Kč
223. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
26.2.2020
1 900 Kč
224. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
27.2.2020
1 900 Kč
225. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
27.2.2020
1 900 Kč
226. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (PRAHA)
27.2.2020
2 100 Kč
227. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OLOMOUC)
27.2.2020
1 900 Kč
228. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (PRAHA)
2.3.2020
1 900 Kč
229. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
3.3.2020
1 900 Kč
230. Správní řád v praxi (PRAHA)
3.3.2020
1 991 Kč
231. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
3.3.2020
1 991 Kč
232. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (PRAHA)
3.3.2020
1 900 Kč
233. Evidence majetku v příkladech a ukázkách (BRNO)
3.3.2020
1 900 Kč
234. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
3.3.2020
2 100 Kč
235. Místní a účelové komunikace (OLOMOUC)
3.3.2020
1 900 Kč
236. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 (PRAHA)
4.3.2020
1 991 Kč
237. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
4.3.2020
1 991 Kč
238. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
5.3.2020
1 900 Kč
239. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
5.3.2020
1 900 Kč
240. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (OSTRAVA)
5.3.2020
1 900 Kč
241. Evidence majetku v příkladech a ukázkách (PRAHA)
5.3.2020
1 900 Kč
242. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (PRAHA)
5.3.2020
1 991 Kč
243. Pokročilé obchodní dovednosti (OLOMOUC)
6.3.2020
2 100 Kč
244. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
9.3.2020
2 100 Kč
245. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (PRAHA)
9.3.2020
1 900 Kč
246. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
10.3.2020
1 900 Kč
247. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
10.3.2020
2 100 Kč
248. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (OLOMOUC)
10.3.2020
1 991 Kč
249. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
11.3.2020
2 100 Kč
250. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.3.2020
1 900 Kč
251. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (OLOMOUC)
11.3.2020
2 100 Kč
252. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
12.3.2020
2 200 Kč
253. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (OSTRAVA)
12.3.2020
1 991 Kč
254. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
17.3.2020
2 100 Kč
255. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
17.3.2020
1 991 Kč
256. Ekonomické minimum (OSTRAVA)
17.3.2020
1 991 Kč
257. Vedení a motivace zaměstnanců (OSTRAVA)
17.3.2020
2 100 Kč
258. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
17.3.2020
1 900 Kč
259. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
18.3.2020
1 991 Kč
260. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (PRAHA)
18.3.2020
1 991 Kč
261. Exekuce v daňovém řízení (PRAHA)
19.3.2020
1 900 Kč
262. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PLZEŇ)
19.3.2020
1 991 Kč
263. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.3.2020
1 900 Kč
264. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.3.2020
1 900 Kč
265. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
19.3.2020
2 100 Kč
266. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (PRAHA)
19.3.2020
1 900 Kč
267. HACCP - snadno a rychle (OLOMOUC)
20.3.2020
1 900 Kč
268. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (PRAHA)
23.3.2020
1 900 Kč
269. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
24.3.2020
2 100 Kč
270. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
24.3.2020
2 100 Kč
271. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
24.3.2020
1 900 Kč
272. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
24.3.2020
2 100 Kč
273. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (HRADEC KRÁLOVÉ)
24.3.2020
1 900 Kč
274. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
24.3.2020
1 991 Kč
275. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (PRAHA)
25.3.2020
2 100 Kč
276. Pokročilé obchodní dovednosti (PRAHA)
25.3.2020
2 100 Kč
277. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (PRAHA)
26.3.2020
2 100 Kč
278. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
27.3.2020
1 900 Kč
279. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (OLOMOUC)
27.3.2020
1 900 Kč
280. Neverbální komunikace (PRAHA)
31.3.2020
2 100 Kč
281. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
31.3.2020
1 991 Kč
282. Sebeřízení a time management (PRAHA)
31.3.2020
2 100 Kč
283. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
31.3.2020
2 100 Kč
284. Úřední deska (PRAHA)
31.3.2020
1 991 Kč
285. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
31.3.2020
2 100 Kč
286. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
1.4.2020
2 100 Kč
287. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OLOMOUC)
2.4.2020
1 900 Kč
288. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
2.4.2020
1 900 Kč
289. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OLOMOUC)
2.4.2020
1 900 Kč
290. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (ÚSTÍ NAD LABEM)
2.4.2020
1 900 Kč
291. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (OSTRAVA)
6.4.2020
1 900 Kč
292. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.4.2020
1 900 Kč
293. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
7.4.2020
2 100 Kč
294. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
7.4.2020
1 991 Kč
295. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
7.4.2020
1 900 Kč
296. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (PRAHA)
7.4.2020
2 100 Kč
297. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
7.4.2020
1 900 Kč
298. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
7.4.2020
2 200 Kč
299. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
8.4.2020
1 900 Kč
300. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
16.4.2020
1 900 Kč
301. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
16.4.2020
1 900 Kč
302. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
16.4.2020
1 991 Kč
303. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
16.4.2020
2 100 Kč
304. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (PRAHA)
17.4.2020
1 900 Kč
305. Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola - kontrola a audit… (ÚSTÍ NAD LABEM)
20.4.2020
1 900 Kč
306. Stavební zákon a činnosti související (PRAHA)
20.4.2020
1 900 Kč
307. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
21.4.2020
2 050 Kč
308. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (PRAHA)
21.4.2020
1 900 Kč
309. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
21.4.2020
1 991 Kč
310. Sebeřízení a time management (OSTRAVA)
21.4.2020
2 100 Kč
311. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (PRAHA)
21.4.2020
1 900 Kč
312. Vedení a motivace zaměstnanců (HRADEC KRÁLOVÉ)
21.4.2020
2 100 Kč
313. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (ÚSTÍ NAD LABEM)
21.4.2020
1 900 Kč
314. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OLOMOUC)
21.4.2020
2 200 Kč
315. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
22.4.2020
1 900 Kč
316. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
23.4.2020
2 050 Kč
317. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
23.4.2020
2 100 Kč
318. Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020 (BRNO)
23.4.2020
2 140 Kč
319. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
23.4.2020
1 991 Kč
320. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
23.4.2020
2 100 Kč
321. Stavební zákon a činnosti související (PLZEŇ)
23.4.2020
1 900 Kč
322. Aktuální stav školské legislativy (OLOMOUC)
23.4.2020
1 900 Kč
323. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
23.4.2020
1 991 Kč
324. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
24.4.2020
1 900 Kč
325. Aktuální stav školské legislativy (PRAHA)
24.4.2020
1 900 Kč
326. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
28.4.2020
1 991 Kč
327. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PLZEŇ)
28.4.2020
1 991 Kč
328. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.4.2020
1 900 Kč
329. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
28.4.2020
1 900 Kč
330. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
28.4.2020
1 900 Kč
331. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
28.4.2020
2 100 Kč
332. Úřední deska (OSTRAVA)
28.4.2020
1 991 Kč
333. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
29.4.2020
2 100 Kč
334. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
30.4.2020
1 900 Kč
335. Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020 (PRAHA)
30.4.2020
2 140 Kč
336. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
30.4.2020
1 900 Kč
337. Neverbální komunikace (PRAHA)
5.5.2020
2 100 Kč
338. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
7.5.2020
1 991 Kč
339. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
12.5.2020
2 100 Kč
340. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
12.5.2020
1 991 Kč
341. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
12.5.2020
2 100 Kč
342. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
12.5.2020
1 900 Kč
343. Asertivita v praxi (PRAHA)
14.5.2020
1 900 Kč
344. Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém… (PRAHA)
15.5.2020
2 140 Kč
345. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (OLOMOUC)
18.5.2020
1 900 Kč
346. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
18.5.2020
1 900 Kč
347. Opravy pozemních komunikací (OSTRAVA)
18.5.2020
1 900 Kč
348. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (ZLÍN)
19.5.2020
1 900 Kč
349. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OSTRAVA)
19.5.2020
1 900 Kč
350. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (PRAHA)
19.5.2020
2 100 Kč
351. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
19.5.2020
1 991 Kč
352. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ÚSTÍ NAD LABEM)
19.5.2020
1 900 Kč
353. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
19.5.2020
2 100 Kč
354. Stavební zákon a činnosti související (OSTRAVA)
19.5.2020
1 900 Kč
355. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
19.5.2020
2 200 Kč
356. Jak na problémové zaměstnance? (OSTRAVA)
20.5.2020
1 991 Kč
357. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
20.5.2020
1 900 Kč
358. Správní řád prakticky (aktuální stav) (OLOMOUC)
21.5.2020
1 900 Kč
359. Zákon o obcích (PRAHA)
21.5.2020
1 991 Kč
360. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (OSTRAVA)
21.5.2020
1 900 Kč
361. Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém… (BRNO)
22.5.2020
2 140 Kč
362. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (OSTRAVA)
22.5.2020
1 900 Kč
363. Stavební zákon a činnosti související (OLOMOUC)
22.5.2020
1 900 Kč
364. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (OSTRAVA)
25.5.2020
2 100 Kč
365. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OLOMOUC)
26.5.2020
1 900 Kč
366. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.5.2020
1 991 Kč
367. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
26.5.2020
1 900 Kč
368. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
26.5.2020
1 900 Kč
369. Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku? (PRAHA)
26.5.2020
1 900 Kč
370. Zákon o obcích (OSTRAVA)
26.5.2020
1 991 Kč
371. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
27.5.2020
1 991 Kč
372. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
27.5.2020
2 100 Kč
373. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OSTRAVA)
28.5.2020
1 900 Kč
374. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
28.5.2020
1 991 Kč
375. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PLZEŇ)
28.5.2020
1 900 Kč
376. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (BRNO)
28.5.2020
1 900 Kč
377. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
28.5.2020
2 100 Kč
378. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (PRAHA)
28.5.2020
1 991 Kč
379. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění… (PRAHA)
29.5.2020
1 991 Kč
380. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
2.6.2020
1 900 Kč
381. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
2.6.2020
2 100 Kč
382. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
2.6.2020
1 900 Kč
383. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
2.6.2020
1 900 Kč
384. Celní předpisy v roce 2020 (OLOMOUC)
2.6.2020
1 991 Kč
385. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
3.6.2020
2 100 Kč
386. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
4.6.2020
1 991 Kč
387. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
4.6.2020
1 900 Kč
388. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (OSTRAVA)
8.6.2020
1 900 Kč
389. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (PRAHA)
8.6.2020
2 100 Kč
390. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
9.6.2020
1 900 Kč
391. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
9.6.2020
1 991 Kč
392. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (PRAHA)
9.6.2020
1 991 Kč
393. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
9.6.2020
1 900 Kč
394. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
9.6.2020
1 900 Kč
395. Místní a účelové komunikace (PLZEŇ)
9.6.2020
1 900 Kč
396. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
9.6.2020
2 200 Kč
397. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (PRAHA)
10.6.2020
1 900 Kč
398. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (PRAHA)
11.6.2020
1 900 Kč
399. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
11.6.2020
1 900 Kč
400. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
11.6.2020
1 900 Kč
401. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
11.6.2020
2 100 Kč
402. DPH u dovozu a vývozu zboží 2020 (PRAHA)
11.6.2020
1 991 Kč
403. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
15.6.2020
2 100 Kč
404. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
16.6.2020
2 100 Kč
405. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
16.6.2020
1 900 Kč
406. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
16.6.2020
1 900 Kč
407. Úřední deska (PRAHA)
16.6.2020
1 991 Kč
408. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
16.6.2020
2 100 Kč
409. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (OSTRAVA)
16.6.2020
1 991 Kč
410. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
17.6.2020
1 991 Kč
411. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.6.2020
2 100 Kč
412. Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně… (BRNO)
18.6.2020
2 140 Kč
413. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
18.6.2020
1 991 Kč
414. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
18.6.2020
2 100 Kč
415. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
25.6.2020
2 100 Kč
416. Finanční analýza firmy (PRAHA)
13.7.2020
2 100 Kč
417. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
13.7.2020
2 100 Kč
418. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
14.7.2020
2 100 Kč
419. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
14.7.2020
2 100 Kč
420. Stavební zákon a činnosti související (PRAHA)
14.7.2020
1 900 Kč
421. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
15.7.2020
1 900 Kč
422. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
15.7.2020
2 100 Kč
423. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
15.7.2020
1 900 Kč
424. Sebeřízení a time management (PRAHA)
16.7.2020
2 100 Kč
425. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
16.7.2020
2 100 Kč
426. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (PRAHA)
16.7.2020
1 900 Kč
427. Zákon o obcích (PRAHA)
21.7.2020
1 991 Kč
428. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
21.7.2020
2 100 Kč
429. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
28.7.2020
2 400 Kč
430. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
18.8.2020
1 900 Kč
431. Ekonomické minimum (PRAHA)
19.8.2020
1 991 Kč
432. Letní škola zákoníku práce - 2denní (OSTRAVA)
19.8.2020
4 100 Kč
433. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
20.8.2020
1 991 Kč
434. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
20.8.2020
2 100 Kč
435. DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU – praktické tipy pro personalisty (PRAHA)
21.8.2020
1 991 Kč
436. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
24.8.2020
2 100 Kč
437. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
24.8.2020
2 100 Kč
438. Správní řád v praxi (PRAHA)
25.8.2020
1 991 Kč
439. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
25.8.2020
2 100 Kč
440. Letní škola zákoníku práce - 3denní (PRAHA)
25.8.2020
5 990 Kč
441. Asertivita v praxi (PRAHA)
26.8.2020
1 900 Kč
442. Změna financování škol a školských zařízení a související… (PRAHA)
26.8.2020
1 900 Kč
443. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (PRAHA)
27.8.2020
1 900 Kč
444. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
27.8.2020
1 900 Kč
445. Změna financování škol a školských zařízení a související… (OLOMOUC)
27.8.2020
1 900 Kč
446. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
28.8.2020
2 100 Kč
447. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
31.8.2020
2 100 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.