Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba… (BRNO)
28.1.2020
2 140 Kč
2. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
28.1.2020
1 900 Kč
3. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (VYŠKOV)
28.1.2020
1 801 Kč
4. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018… (PRAHA)
29.1.2020
1 900 Kč
5. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (PRAHA)
30.1.2020
1 900 Kč
6. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
30.1.2020
2 100 Kč
7. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
30.1.2020
2 200 Kč
8. MATRIKA od A do Z (HRADEC KRÁLOVÉ)
30.1.2020
1 900 Kč
9. Asertivita v praxi (BRNO)
30.1.2020
1 900 Kč
10. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
30.1.2020
2 100 Kč
11. Ztráty a nálezy (BRNO)
30.1.2020
1 991 Kč
12. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
3.2.2020
1 900 Kč
13. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (OSTRAVA)
3.2.2020
2 400 Kč
14. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (BRNO)
3.2.2020
1 900 Kč
15. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (BRNO)
3.2.2020
2 100 Kč
16. Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a… (BRNO)
3.2.2020
2 100 Kč
17. Elektronická evidence tržeb po novele (PRAHA)
4.2.2020
1 900 Kč
18. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
4.2.2020
1 991 Kč
19. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
4.2.2020
2 200 Kč
20. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (PRAHA)
4.2.2020
1 991 Kč
21. Asertivní komunikace (BRNO)
4.2.2020
2 100 Kč
22. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (BRNO)
4.2.2020
1 991 Kč
23. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
5.2.2020
2 100 Kč
24. Elektronická evidence tržeb po novele (BRNO)
5.2.2020
1 900 Kč
25. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 v praxi roku 2020 (BRNO)
5.2.2020
1 991 Kč
26. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
6.2.2020
1 900 Kč
27. Vidimace a legalizace (PRAHA)
6.2.2020
1 900 Kč
28. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (OSTRAVA)
6.2.2020
1 991 Kč
29. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
6.2.2020
1 900 Kč
30. Průvodce zákonem o DPH (BRNO)
6.2.2020
1 900 Kč
31. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (BRNO)
6.2.2020
2 100 Kč
32. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
6.2.2020
1 900 Kč
33. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (PRAHA)
6.2.2020
1 900 Kč
34. Vnímání těla během sedavé práce (BRNO)
7.2.2020
2 100 Kč
35. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
11.2.2020
1 900 Kč
36. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
11.2.2020
1 900 Kč
37. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
11.2.2020
2 100 Kč
38. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (OLOMOUC)
11.2.2020
1 991 Kč
39. Neverbální komunikace (BRNO)
11.2.2020
2 100 Kč
40. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
11.2.2020
1 900 Kč
41. Úřední deska (BRNO)
11.2.2020
1 991 Kč
42. DPH v roce 2020 (BRNO)
11.2.2020
2 150 Kč
43. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
12.2.2020
2 100 Kč
44. Ekonomické minimum (PRAHA)
12.2.2020
1 991 Kč
45. Sebeřízení a time management (BRNO)
12.2.2020
2 100 Kč
46. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění… (BRNO)
12.2.2020
1 991 Kč
47. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
12.2.2020
1 900 Kč
48. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
13.2.2020
1 900 Kč
49. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
13.2.2020
1 991 Kč
50. Změna financování škol a školských zařízení a související… (OLOMOUC)
13.2.2020
1 900 Kč
51. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
13.2.2020
2 100 Kč
52. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
13.2.2020
1 900 Kč
53. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (BRNO)
13.2.2020
1 991 Kč
54. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (BRNO)
13.2.2020
1 991 Kč
55. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba… (PRAHA)
14.2.2020
2 140 Kč
56. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
14.2.2020
2 601 Kč
57. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 (BRNO)
14.2.2020
1 991 Kč
58. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (BRNO)
14.2.2020
1 900 Kč
59. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
14.2.2020
1 991 Kč
60. Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2020 (BRNO)
14.2.2020
1 900 Kč
61. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
18.2.2020
2 100 Kč
62. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
18.2.2020
1 900 Kč
63. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
20.2.2020
1 991 Kč
64. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (OLOMOUC)
20.2.2020
1 991 Kč
65. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
20.2.2020
1 991 Kč
66. HACCP - snadno a rychle (OSTRAVA)
21.2.2020
1 900 Kč
67. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
21.2.2020
2 100 Kč
68. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (BRNO)
24.2.2020
2 100 Kč
69. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
70. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
25.2.2020
1 991 Kč
71. Správní řád nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
25.2.2020
1 900 Kč
72. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
25.2.2020
2 100 Kč
73. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
25.2.2020
2 100 Kč
74. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
75. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OLOMOUC)
25.2.2020
2 200 Kč
76. Místní a účelové komunikace (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
77. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (BRNO)
25.2.2020
2 100 Kč
78. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (BRNO)
25.2.2020
2 100 Kč
79. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (BRNO)
25.2.2020
2 400 Kč
80. Opatrovnictví - majetek a dluhy (BRNO)
25.2.2020
1 991 Kč
81. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (VYŠKOV)
25.2.2020
1 991 Kč
82. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
26.2.2020
2 100 Kč
83. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
26.2.2020
1 900 Kč
84. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
26.2.2020
1 900 Kč
85. Jak vytvářet dobré vztahy (BRNO)
26.2.2020
2 100 Kč
86. Vedení stavebního deníku (OLOMOUC)
26.2.2020
1 900 Kč
87. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
27.2.2020
1 900 Kč
88. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
27.2.2020
1 900 Kč
89. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (PRAHA)
27.2.2020
2 100 Kč
90. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OLOMOUC)
27.2.2020
1 900 Kč
91. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (OSTRAVA)
27.2.2020
1 991 Kč
92. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
27.2.2020
2 100 Kč
93. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
27.2.2020
1 900 Kč
94. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (BRNO)
27.2.2020
1 991 Kč
95. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (BRNO)
27.2.2020
1 991 Kč
96. DPH u dovozu a vývozu zboží 2020 (BRNO)
27.2.2020
1 991 Kč
97. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OLOMOUC)
27.2.2020
1 900 Kč
98. Učetní a daňové doklady aktuálně (VYŠKOV)
27.2.2020
1 900 Kč
99. Daňové a účetní aktuality 2020, novinky v EET, dodání a pořízení… (BRNO)
27.2.2020
2 140 Kč
100. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (BRNO)
28.2.2020
2 100 Kč
101. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
28.2.2020
1 900 Kč
102. Příklad na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických… (BRNO)
28.2.2020
1 900 Kč
103. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (BRNO)
28.2.2020
1 900 Kč
104. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (PRAHA)
2.3.2020
1 900 Kč
105. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální… (BRNO)
2.3.2020
2 100 Kč
106. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (BRNO)
2.3.2020
1 900 Kč
107. Celní předpisy v roce 2020 (BRNO)
2.3.2020
1 991 Kč
108. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (OSTRAVA)
2.3.2020
1 900 Kč
109. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
3.3.2020
1 900 Kč
110. Správní řád v praxi (PRAHA)
3.3.2020
1 991 Kč
111. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
3.3.2020
1 991 Kč
112. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (PRAHA)
3.3.2020
1 900 Kč
113. Evidence majetku v příkladech a ukázkách (BRNO)
3.3.2020
1 900 Kč
114. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
3.3.2020
2 100 Kč
115. Místní a účelové komunikace (OLOMOUC)
3.3.2020
1 900 Kč
116. Inventarizace majetku a závazků u USC a příspěvkových organizacích v… (PRAHA)
3.3.2020
1 991 Kč
117. Uzavírání smluv - jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky (od… (BRNO)
3.3.2020
2 400 Kč
118. Daň z přidané hodnoty 2020 - tuzemská plnění (BRNO)
3.3.2020
2 140 Kč
119. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 v praxi roku 2020 (PRAHA)
4.3.2020
1 991 Kč
120. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
4.3.2020
1 900 Kč
121. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (BRNO)
4.3.2020
1 991 Kč
122. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
5.3.2020
1 900 Kč
123. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
5.3.2020
1 900 Kč
124. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (OSTRAVA)
5.3.2020
1 900 Kč
125. Evidence majetku v příkladech a ukázkách (PRAHA)
5.3.2020
1 900 Kč
126. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (PRAHA)
5.3.2020
1 991 Kč
127. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (OLOMOUC)
5.3.2020
1 991 Kč
128. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
5.3.2020
1 991 Kč
129. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
5.3.2020
2 200 Kč
130. Místní a účelové komunikace (BRNO)
5.3.2020
1 900 Kč
131. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (OLOMOUC)
6.3.2020
2 100 Kč
132. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
6.3.2020
2 100 Kč
133. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
9.3.2020
2 100 Kč
134. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (PRAHA)
9.3.2020
1 900 Kč
135. Daň z příjmů právnických osob za rok 2019 (práce s formulářem),… (BRNO)
9.3.2020
1 900 Kč
136. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (BRNO)
9.3.2020
1 900 Kč
137. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
10.3.2020
1 900 Kč
138. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
10.3.2020
1 900 Kč
139. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (OLOMOUC)
10.3.2020
1 991 Kč
140. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
10.3.2020
1 991 Kč
141. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (PRAHA)
10.3.2020
2 140 Kč
142. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
10.3.2020
2 100 Kč
143. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
10.3.2020
1 900 Kč
144. Inventarizace majetku a závazků u USC a příspěvkových organizacích v… (BRNO)
10.3.2020
1 991 Kč
145. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
10.3.2020
1 900 Kč
146. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (VYŠKOV)
10.3.2020
1 991 Kč
147. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
11.3.2020
2 100 Kč
148. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.3.2020
1 900 Kč
149. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (OLOMOUC)
11.3.2020
2 100 Kč
150. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (BRNO)
11.3.2020
2 100 Kč
151. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (BRNO)
11.3.2020
1 991 Kč
152. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
12.3.2020
2 200 Kč
153. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (OSTRAVA)
12.3.2020
1 991 Kč
154. Inventarizace majetku a závazků u USC a příspěvkových organizacích v… (OLOMOUC)
12.3.2020
1 991 Kč
155. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
12.3.2020
1 991 Kč
156. Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a… (BRNO)
12.3.2020
2 050 Kč
157. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
12.3.2020
1 900 Kč
158. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
12.3.2020
2 100 Kč
159. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
17.3.2020
2 100 Kč
160. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
17.3.2020
1 991 Kč
161. Ekonomické minimum (OSTRAVA)
17.3.2020
1 991 Kč
162. Vedení a motivace zaměstnanců (OSTRAVA)
17.3.2020
2 100 Kč
163. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
17.3.2020
1 900 Kč
164. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (BRNO)
17.3.2020
1 900 Kč
165. Motivace a sebemotivace (BRNO)
17.3.2020
2 100 Kč
166. Zákon o obcích (BRNO)
17.3.2020
1 991 Kč
167. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
18.3.2020
1 991 Kč
168. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (PRAHA)
18.3.2020
1 991 Kč
169. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (BRNO)
18.3.2020
2 100 Kč
170. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PLZEŇ)
19.3.2020
1 991 Kč
171. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.3.2020
1 900 Kč
172. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.3.2020
1 900 Kč
173. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
19.3.2020
2 100 Kč
174. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (PRAHA)
19.3.2020
1 900 Kč
175. Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu… (BRNO)
19.3.2020
2 140 Kč
176. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (BRNO)
19.3.2020
2 100 Kč
177. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PLZEŇ)
19.3.2020
1 991 Kč
178. HACCP - snadno a rychle (OLOMOUC)
20.3.2020
1 900 Kč
179. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (PRAHA)
20.3.2020
2 100 Kč
180. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
20.3.2020
1 900 Kč
181. Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních… (BRNO)
20.3.2020
2 090 Kč
182. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (PRAHA)
23.3.2020
1 900 Kč
183. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
24.3.2020
2 100 Kč
184. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
24.3.2020
2 100 Kč
185. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
24.3.2020
1 900 Kč
186. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
24.3.2020
2 100 Kč
187. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (HRADEC KRÁLOVÉ)
24.3.2020
1 900 Kč
188. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
24.3.2020
1 991 Kč
189. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u… (ÚSTÍ NAD LABEM)
24.3.2020
1 900 Kč
190. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OLOMOUC)
24.3.2020
1 991 Kč
191. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
24.3.2020
1 991 Kč
192. Inventarizace majetku a závazků u USC a příspěvkových organizacích v… (OSTRAVA)
24.3.2020
1 991 Kč
193. Trénink obchodních dovedností (BRNO)
24.3.2020
2 100 Kč
194. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
24.3.2020
2 100 Kč
195. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (ÚSTÍ NAD LABEM)
24.3.2020
1 900 Kč
196. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (PRAHA)
25.3.2020
2 100 Kč
197. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (PRAHA)
25.3.2020
2 100 Kč
198. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
25.3.2020
2 100 Kč
199. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
26.3.2020
1 991 Kč
200. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (BRNO)
26.3.2020
2 140 Kč
201. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
26.3.2020
1 900 Kč
202. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (VYŠKOV)
26.3.2020
1 991 Kč
203. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
27.3.2020
1 900 Kč
204. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (OLOMOUC)
27.3.2020
1 900 Kč
205. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (BRNO)
30.3.2020
1 900 Kč
206. Neverbální komunikace (PRAHA)
31.3.2020
2 100 Kč
207. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
31.3.2020
1 991 Kč
208. Sebeřízení a time management (PRAHA)
31.3.2020
2 100 Kč
209. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
31.3.2020
2 100 Kč
210. Úřední deska (PRAHA)
31.3.2020
1 991 Kč
211. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
31.3.2020
2 100 Kč
212. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (BRNO)
31.3.2020
1 900 Kč
213. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
31.3.2020
1 900 Kč
214. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (BRNO)
31.3.2020
1 991 Kč
215. Praktický telemarketing (BRNO)
31.3.2020
2 100 Kč
216. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
31.3.2020
1 991 Kč
217. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
1.4.2020
2 100 Kč
218. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OLOMOUC)
2.4.2020
1 900 Kč
219. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
2.4.2020
1 900 Kč
220. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OLOMOUC)
2.4.2020
1 900 Kč
221. MATRIKA od A do Z (ÚSTÍ NAD LABEM)
2.4.2020
1 900 Kč
222. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce… (PRAHA)
2.4.2020
1 991 Kč
223. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (BRNO)
2.4.2020
1 900 Kč
224. Základy podvojného účetnictví - 3denní (BRNO)
2.4.2020
6 300 Kč
225. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (BRNO)
2.4.2020
1 991 Kč
226. Odpisy majetku v roce 2020 (BRNO)
3.4.2020
1 900 Kč
227. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (OSTRAVA)
6.4.2020
1 900 Kč
228. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.4.2020
1 900 Kč
229. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
7.4.2020
2 100 Kč
230. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
7.4.2020
1 991 Kč
231. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
7.4.2020
1 900 Kč
232. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (PRAHA)
7.4.2020
2 100 Kč
233. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
7.4.2020
1 900 Kč
234. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
7.4.2020
2 200 Kč
235. Účinně proti stresu a vyhoření (BRNO)
7.4.2020
2 100 Kč
236. Time management - jak být pánem svého času (BRNO)
7.4.2020
2 100 Kč
237. Daň z přidané hodnoty 2020 - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (BRNO)
7.4.2020
2 140 Kč
238. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (PRAHA)
7.4.2020
1 991 Kč
239. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
8.4.2020
1 900 Kč
240. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
9.4.2020
1 900 Kč
241. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
14.4.2020
2 100 Kč
242. Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR a další souvislosti ve… (BRNO)
15.4.2020
1 900 Kč
243. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
16.4.2020
1 900 Kč
244. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
16.4.2020
1 900 Kč
245. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
16.4.2020
1 991 Kč
246. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
16.4.2020
2 100 Kč
247. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce… (OLOMOUC)
16.4.2020
1 991 Kč
248. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
16.4.2020
1 900 Kč
249. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (BRNO)
16.4.2020
2 100 Kč
250. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (PRAHA)
17.4.2020
1 900 Kč
251. Změna financování škol a školských zařízení a související… (BRNO)
17.4.2020
1 900 Kč
252. Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola - kontrola a audit… (ÚSTÍ NAD LABEM)
20.4.2020
1 900 Kč
253. Stavební zákon a činnosti související (PRAHA)
20.4.2020
1 900 Kč
254. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
20.4.2020
1 991 Kč
255. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
20.4.2020
2 100 Kč
256. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
21.4.2020
2 050 Kč
257. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (PRAHA)
21.4.2020
1 900 Kč
258. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
21.4.2020
1 991 Kč
259. Sebeřízení a time management (OSTRAVA)
21.4.2020
2 100 Kč
260. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (PRAHA)
21.4.2020
1 900 Kč
261. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (ÚSTÍ NAD LABEM)
21.4.2020
1 900 Kč
262. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OLOMOUC)
21.4.2020
2 200 Kč
263. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
21.4.2020
1 991 Kč
264. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
21.4.2020
1 991 Kč
265. Etika v profesním životě (BRNO)
21.4.2020
1 991 Kč
266. Umění jednat s lidmi (BRNO)
21.4.2020
1 991 Kč
267. Právní odpovědnost úředníka (BRNO)
21.4.2020
1 991 Kč
268. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (BRNO)
21.4.2020
1 900 Kč
269. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (HRADEC KRÁLOVÉ)
21.4.2020
1 900 Kč
270. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
22.4.2020
1 900 Kč
271. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
22.4.2020
1 900 Kč
272. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (BRNO)
22.4.2020
2 100 Kč
273. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (BRNO)
22.4.2020
1 991 Kč
274. Cestovní náhrady v roce 2020 (PRAHA)
23.4.2020
2 050 Kč
275. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
23.4.2020
2 100 Kč
276. Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020 (BRNO)
23.4.2020
2 140 Kč
277. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
23.4.2020
1 991 Kč
278. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
23.4.2020
2 100 Kč
279. Stavební zákon a činnosti související (PLZEŇ)
23.4.2020
1 900 Kč
280. Aktuální stav školské legislativy (OLOMOUC)
23.4.2020
1 900 Kč
281. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
23.4.2020
1 991 Kč
282. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (BRNO)
23.4.2020
2 100 Kč
283. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (BRNO)
23.4.2020
1 900 Kč
284. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
23.4.2020
1 900 Kč
285. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce… (BRNO)
23.4.2020
1 991 Kč
286. Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních… (OSTRAVA)
23.4.2020
2 090 Kč
287. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (PLZEŇ)
23.4.2020
1 900 Kč
288. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
24.4.2020
1 900 Kč
289. Aktuální stav školské legislativy (PRAHA)
24.4.2020
1 900 Kč
290. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce… (OSTRAVA)
24.4.2020
1 991 Kč
291. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (BRNO)
24.4.2020
1 900 Kč
292. DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU – praktické tipy pro personalisty (BRNO)
27.4.2020
1 991 Kč
293. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
28.4.2020
1 991 Kč
294. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PLZEŇ)
28.4.2020
1 991 Kč
295. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.4.2020
1 900 Kč
296. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
28.4.2020
1 900 Kč
297. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
28.4.2020
1 900 Kč
298. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
28.4.2020
2 100 Kč
299. Úřední deska (OSTRAVA)
28.4.2020
1 991 Kč
300. Neverbální komunikace (BRNO)
28.4.2020
2 100 Kč
301. Správní řád prakticky (aktuální stav) (BRNO)
28.4.2020
1 900 Kč
302. Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně (BRNO)
28.4.2020
1 991 Kč
303. Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
28.4.2020
1 900 Kč
304. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
29.4.2020
2 100 Kč
305. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (PRAHA)
29.4.2020
1 991 Kč
306. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
30.4.2020
1 900 Kč
307. Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020 (PRAHA)
30.4.2020
2 140 Kč
308. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
30.4.2020
1 900 Kč
309. Neverbální komunikace (PRAHA)
5.5.2020
2 100 Kč
310. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
7.5.2020
1 991 Kč
311. FAKTURACE od A do Z v praxi roku 2020 (BRNO)
11.5.2020
1 900 Kč
312. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
12.5.2020
2 100 Kč
313. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
12.5.2020
1 991 Kč
314. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
12.5.2020
2 100 Kč
315. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
12.5.2020
1 900 Kč
316. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
12.5.2020
2 100 Kč
317. Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech (BRNO)
12.5.2020
1 991 Kč
318. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (VYŠKOV)
12.5.2020
1 991 Kč
319. Asertivita v praxi (PRAHA)
14.5.2020
1 900 Kč
320. Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech (PRAHA)
14.5.2020
1 991 Kč
321. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (BRNO)
14.5.2020
1 900 Kč
322. Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém… (PRAHA)
15.5.2020
2 140 Kč
323. Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení (BRNO)
15.5.2020
1 900 Kč
324. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (OLOMOUC)
18.5.2020
1 900 Kč
325. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
18.5.2020
1 900 Kč
326. Opravy pozemních komunikací (OSTRAVA)
18.5.2020
1 900 Kč
327. Fotografie a právo (BRNO)
18.5.2020
1 900 Kč
328. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (ZLÍN)
19.5.2020
1 900 Kč
329. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (PRAHA)
19.5.2020
2 100 Kč
330. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
19.5.2020
1 991 Kč
331. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ÚSTÍ NAD LABEM)
19.5.2020
1 900 Kč
332. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
19.5.2020
2 100 Kč
333. Stavební zákon a činnosti související (OSTRAVA)
19.5.2020
1 900 Kč
334. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
19.5.2020
2 200 Kč
335. Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech (OSTRAVA)
19.5.2020
1 991 Kč
336. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (BRNO)
19.5.2020
2 100 Kč
337. Doklady při dovozu a vývozu zboží (BRNO)
19.5.2020
1 900 Kč
338. Jak na problémové zaměstnance? (OSTRAVA)
20.5.2020
1 991 Kč
339. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
20.5.2020
1 900 Kč
340. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (BRNO)
20.5.2020
1 900 Kč
341. Správní řád prakticky (aktuální stav) (OLOMOUC)
21.5.2020
1 900 Kč
342. Zákon o obcích (PRAHA)
21.5.2020
1 991 Kč
343. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (OSTRAVA)
21.5.2020
1 900 Kč
344. Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech (OLOMOUC)
21.5.2020
1 991 Kč
345. Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené… (BRNO)
21.5.2020
2 050 Kč
346. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (BRNO)
21.5.2020
1 900 Kč
347. Asertivita v praxi (BRNO)
21.5.2020
1 900 Kč
348. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (BRNO)
21.5.2020
2 100 Kč
349. Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních… (PRAHA)
21.5.2020
2 090 Kč
350. Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém… (BRNO)
22.5.2020
2 140 Kč
351. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (OSTRAVA)
22.5.2020
1 900 Kč
352. Stavební zákon a činnosti související (OLOMOUC)
22.5.2020
1 900 Kč
353. Ztráty a nálezy aktuálně (BRNO)
22.5.2020
1 900 Kč
354. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (OSTRAVA)
25.5.2020
2 100 Kč
355. Fotografie a právo (PRAHA)
25.5.2020
1 900 Kč
356. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OLOMOUC)
26.5.2020
1 900 Kč
357. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.5.2020
1 991 Kč
358. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
26.5.2020
1 900 Kč
359. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
26.5.2020
1 900 Kč
360. Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku? (PRAHA)
26.5.2020
1 900 Kč
361. Zákon o obcích (OSTRAVA)
26.5.2020
1 991 Kč
362. Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, informace… (BRNO)
26.5.2020
2 140 Kč
363. Umění argumentovat (argumentace versus manipulace) (BRNO)
26.5.2020
2 100 Kč
364. Rozvoj, motivace a inspirace zaměstnanců (BRNO)
26.5.2020
2 100 Kč
365. Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví… (BRNO)
26.5.2020
1 991 Kč
366. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
27.5.2020
1 991 Kč
367. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
27.5.2020
2 100 Kč
368. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (BRNO)
27.5.2020
1 991 Kč
369. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OSTRAVA)
28.5.2020
1 900 Kč
370. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
28.5.2020
1 991 Kč
371. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PLZEŇ)
28.5.2020
1 900 Kč
372. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (BRNO)
28.5.2020
1 900 Kč
373. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
28.5.2020
2 100 Kč
374. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (PRAHA)
28.5.2020
1 991 Kč
375. Správní řád nejen pro začátečníky (BRNO)
28.5.2020
1 900 Kč
376. Úřední deska (BRNO)
28.5.2020
1 991 Kč
377. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění… (PRAHA)
29.5.2020
1 991 Kč
378. Celní předpisy v roce 2020 (OLOMOUC)
1.6.2020
1 991 Kč
379. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
2.6.2020
1 900 Kč
380. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
2.6.2020
2 100 Kč
381. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
2.6.2020
1 900 Kč
382. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
2.6.2020
1 900 Kč
383. Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020 (PRAHA)
2.6.2020
1 991 Kč
384. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
2.6.2020
1 991 Kč
385. ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (BRNO)
2.6.2020
5 990 Kč
386. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
3.6.2020
2 100 Kč
387. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
3.6.2020
1 900 Kč
388. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
4.6.2020
1 991 Kč
389. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
4.6.2020
1 900 Kč
390. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (BRNO)
4.6.2020
1 900 Kč
391. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
4.6.2020
2 100 Kč
392. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (BRNO)
5.6.2020
2 100 Kč
393. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (BRNO)
5.6.2020
1 900 Kč
394. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (OSTRAVA)
8.6.2020
1 900 Kč
395. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (PRAHA)
8.6.2020
2 100 Kč
396. Individualizace předškolního vzdělávání (BRNO)
8.6.2020
2 100 Kč
397. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
9.6.2020
1 900 Kč
398. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
9.6.2020
1 991 Kč
399. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (PRAHA)
9.6.2020
1 991 Kč
400. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
9.6.2020
1 900 Kč
401. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
9.6.2020
1 900 Kč
402. Místní a účelové komunikace (PLZEŇ)
9.6.2020
1 900 Kč
403. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
9.6.2020
2 200 Kč
404. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
9.6.2020
2 100 Kč
405. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (BRNO)
9.6.2020
1 900 Kč
406. Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020 (BRNO)
9.6.2020
1 991 Kč
407. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (PRAHA)
10.6.2020
1 900 Kč
408. Finanční analýza firmy (BRNO)
10.6.2020
2 100 Kč
409. Sebeřízení a time management (BRNO)
10.6.2020
2 100 Kč
410. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (PRAHA)
11.6.2020
1 900 Kč
411. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
11.6.2020
1 900 Kč
412. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
11.6.2020
1 900 Kč
413. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
11.6.2020
2 100 Kč
414. DPH u dovozu a vývozu zboží 2020 (PRAHA)
11.6.2020
1 991 Kč
415. Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020 (OLOMOUC)
11.6.2020
1 991 Kč
416. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (BRNO)
11.6.2020
1 991 Kč
417. Daňové a účetní aktuality 2020, novinky v EET, dodání a pořízení… (BRNO)
11.6.2020
2 140 Kč
418. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
12.6.2020
1 900 Kč
419. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
15.6.2020
2 100 Kč
420. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
16.6.2020
2 100 Kč
421. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
16.6.2020
1 900 Kč
422. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
16.6.2020
1 900 Kč
423. Úřední deska (PRAHA)
16.6.2020
1 991 Kč
424. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
16.6.2020
2 100 Kč
425. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 - celní… (OSTRAVA)
16.6.2020
1 991 Kč
426. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OSTRAVA)
16.6.2020
1 900 Kč
427. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (BRNO)
16.6.2020
1 991 Kč
428. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
17.6.2020
1 991 Kč
429. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
17.6.2020
1 900 Kč
430. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.6.2020
2 100 Kč
431. Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně… (BRNO)
18.6.2020
2 140 Kč
432. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
18.6.2020
1 991 Kč
433. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
18.6.2020
2 100 Kč
434. Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, informace… (PRAHA)
18.6.2020
2 140 Kč
435. Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020 (OSTRAVA)
23.6.2020
1 991 Kč
436. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
23.6.2020
2 100 Kč
437. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
25.6.2020
2 100 Kč
438. Ekonomické minimum (BRNO)
2.7.2020
1 991 Kč
439. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
2.7.2020
2 100 Kč
440. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
9.7.2020
2 100 Kč
441. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (BRNO)
10.7.2020
2 100 Kč
442. Finanční analýza firmy (PRAHA)
13.7.2020
2 100 Kč
443. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
13.7.2020
2 100 Kč
444. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
14.7.2020
2 100 Kč
445. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
14.7.2020
2 100 Kč
446. Stavební zákon a činnosti související (PRAHA)
14.7.2020
1 900 Kč
447. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
14.7.2020
2 100 Kč
448. Ztráty a nálezy (BRNO)
14.7.2020
1 991 Kč
449. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
15.7.2020
1 900 Kč
450. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
15.7.2020
2 100 Kč
451. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
15.7.2020
1 900 Kč
452. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
15.7.2020
2 100 Kč
453. Sebeřízení a time management (PRAHA)
16.7.2020
2 100 Kč
454. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
16.7.2020
2 100 Kč
455. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (PRAHA)
16.7.2020
1 900 Kč
456. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
16.7.2020
2 100 Kč
457. Zákon o obcích (BRNO)
16.7.2020
1 991 Kč
458. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (BRNO)
16.7.2020
2 100 Kč
459. Zákon o obcích (PRAHA)
21.7.2020
1 991 Kč
460. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
21.7.2020
2 100 Kč
461. Letní škola zákoníku práce - 3denní (BRNO)
21.7.2020
5 990 Kč
462. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
28.7.2020
2 601 Kč
463. Jak na problémové zaměstnance? (BRNO)
31.7.2020
1 991 Kč
464. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
18.8.2020
1 900 Kč
465. DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU – praktické tipy pro personalisty (BRNO)
18.8.2020
1 991 Kč
466. Ekonomické minimum (PRAHA)
19.8.2020
1 991 Kč
467. Letní škola zákoníku práce - 2denní (OSTRAVA)
19.8.2020
4 100 Kč
468. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
20.8.2020
1 991 Kč
469. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
20.8.2020
2 100 Kč
470. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
20.8.2020
2 100 Kč
471. DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU – praktické tipy pro personalisty (PRAHA)
21.8.2020
1 991 Kč
472. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
24.8.2020
2 100 Kč
473. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
24.8.2020
2 100 Kč
474. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (BRNO)
24.8.2020
1 900 Kč
475. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (BRNO)
24.8.2020
2 100 Kč
476. Opravy pozemních komunikací (BRNO)
24.8.2020
1 900 Kč
477. Správní řád v praxi (PRAHA)
25.8.2020
1 991 Kč
478. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
25.8.2020
2 100 Kč
479. Letní škola zákoníku práce - 3denní (PRAHA)
25.8.2020
5 990 Kč
480. Asertivita v praxi (BRNO)
25.8.2020
1 900 Kč
481. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
25.8.2020
1 900 Kč
482. Stavební zákon a činnosti související (BRNO)
25.8.2020
1 900 Kč
483. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
25.8.2020
5 990 Kč
484. Asertivita v praxi (PRAHA)
26.8.2020
1 900 Kč
485. Změna financování škol a školských zařízení a související… (PRAHA)
26.8.2020
1 900 Kč
486. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (BRNO)
26.8.2020
2 100 Kč
487. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
26.8.2020
2 100 Kč
488. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
26.8.2020
1 900 Kč
489. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (PRAHA)
27.8.2020
1 900 Kč
490. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
27.8.2020
1 900 Kč
491. Změna financování škol a školských zařízení a související… (OLOMOUC)
27.8.2020
1 900 Kč
492. Úřední deska (BRNO)
27.8.2020
1 991 Kč
493. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
27.8.2020
2 100 Kč
494. Místní a účelové komunikace (BRNO)
27.8.2020
1 900 Kč
495. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
28.8.2020
2 100 Kč
496. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
28.8.2020
2 100 Kč
497. Ochrana osobních údajů (BRNO)
28.8.2020
1 991 Kč
498. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (BRNO)
28.8.2020
1 900 Kč
499. Změna financování škol a školských zařízení a související… (BRNO)
28.8.2020
1 900 Kč
500. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
31.8.2020
2 100 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.