Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:27

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice první, jež je upravena v ustanovení § 304, a druhou situaci upravenou v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce.

V praxi i na svých školeních jsem se setkala již s řadou pracovních smluv, kdy zaměstnanec měl v pracovní smlouvě uvedeno, že bude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele (často též pojmenováno v pracovních smlouvách jako „konkurenční činnost“) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci mají tuto povinnost vázanou v pracovních smlouvách i na dobu po skončení pracovního poměru. Je to ale správný postup? S ohledem na skutečnost, že tyto otázky a nejasnosti s tím spojené vyvolávají mezi zaměstnanci i zaměstnavateli stále řadu otázek, rozhodla jsem se věnovat problematice „konkurenčního“ jednání zaměstnance následující článek.

Zákaz „konkurenčního“ jednání během trvání zaměstnání

Podle ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle odst. 2 téhož ustanovení pak zaměstnavatel může jednou udělený souhlas později odvolat. Odvolání musí být rovněž písemné. V takovém případě je pak zaměstnanec povinen takovouto výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Odst. 3 tohoto ustanovení pak vylučuje použití právní úpravy na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Důležité je si uvědomit, že takovéto omezení platí pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné tímto omezením z logiky věci vázat zaměstnance i po skončení pracovního poměru. A to je jeden ze základních rozdílů oproti tzv. konkurenční doložce.

Znamená to tedy, že zaměstnanec konající práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, je omezen při výkonu souběžné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele, pokud se překrývá předmět činnosti těchto zaměstnavatelů. Zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele písemný souhlas a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. To je právě další zásadní rozdíl oproti níže zmíněné konkurenční doložce.

Účel konkurenční doložky

Jiná situace však platí v případě tzv. konkurenční doložky, jež je upravena v ustanovení § 310 zákoníku práce. Podstatou konkurenční doložky je, že se zaměstnanec po skončení zaměstnání u svého zaměstnavatele (bez ohledu na to, kdo zapříčinil skončení pracovního poměru a zda k tomuto skončení došlo uplynutím doby, výpovědí, dohodou či jiným způsobem) zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu, ale na rozdíl od předchozího případu, až po skončení zaměstnání.

Konkurenční doložka i pro „dohodáře“?

Ze zákona neplyne, zda je možno konkurenční doložkou vázat též zaměstnance pracující na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nicméně s ohledem na skutečnost, že je v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce uvedeno, že zaměstnanec se zavazuje, že se po určitou dobu po skončení „zaměstnání“ zdrží této činnosti, pak se domnívám, že interpretací textu zákona lze dospět k závěru, že se právní úprava bude vztahovat též na právní vztahy založené těmito dohodami, jelikož pokud by bylo úmyslem zákonodárce vázat konkurenční doložku pouze na pracovní poměr, pak by zřejmě upravil dikci zákona „po skončení pracovního poměru“, nikoli „po skončení zaměstnání“. Otázkou pak ale zůstává, proč odst. 4 ustanovení § 310 zákoníku práce hovoří již o skončení pracovního poměru, nikoli zaměstnání.

Podmínky pro uzavření konkurenční doložky

Důležité je však připomenout, že podle ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce není možno zaměstnance vázat konkurenční doložkou na neomezeně dlouhou dobu, nýbrž nejdéle po dobu jednoho roku od skončení zaměstnání. Zaměstnanci pak náleží finanční kompenzace ve výši alespoň jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. Zákon však umožňuje, že si strany splatnost upraví od zákona odchylně.

Konkurenční doložkou však není možno vázat jakéhokoli zaměstnance, ale podle ustanovení § 310 odst. 2 pouze takového zaměstnance, u něhož je dán spravedlivý požadavek s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, jež získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití u při činnosti se soutěžní povahou by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Musí jít typicky o know-how atd. Výslovně pak vylučuje konkurenční doložku aplikovat na zaměstnance uvedené v ustanovení § 311 zákoníku práce (pedagogičtí pracovníci…).

Smluvní pokuta a její přípustnost v souvislosti s konkurenční doložkou

Fakultativní náležitostí konkurenční doložky bývá též smluvní pokuta, kterou je podle ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek zaměstnanec poruší. Úhradou této smluvní pokuty pak zaměstnanci zaniká závazek z konkurenční doložky. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze práce a významu podmínek upravených v ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. Je tedy nepochybné, že opětovně bude třeba vykládat toto ustanovení s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, tedy bude třeba posuzovat každý případ individuálně.

Odstoupení od konkurenční doložky aneb pozor na dobré mravy

Pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky, zákon umožňuje zaměstnanci odstoupit podle ustanovení § 310 odst. 5 od konkurenční doložky tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil výše uvedenou finanční kompenzaci do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel má podle téhož ustanovení odst. 4 právo odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Toto ustanovení však nelze chápat tak, že by odstoupení bylo možné z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 „odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků; ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků“. Mylný je tedy výklad, kdy se zaměstnavatel domnívá, že může odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, aniž by možnost odstoupení byla sjednána, a opírá svůj postup pouze o ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce.

Dále považuji za nezbytné upozornit na Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3203/13 ze dne 5. 11. 2014, podle něhož „interpretace, dle níž by zaměstnavatel mohl odstoupit od svého závazku platit zaměstnanci po určitou dobu peněžité vyrovnání, v krajním případě až poslední den trvání pracovního poměru, a to dokonce bez udání jakéhokoliv důvodu, není akceptovatelná, neboť by vedla k narušení principu právní jistoty zaměstnance. Nadto by byl v daném případě postup stěžovatelky při odstoupení od konkurenční doložky v rozporu s dobrými mravy“.

Když v konkurenční doložce není finanční kompenzace sjednána

Konkurenční doložku není možné sjednat bez finančního protiplnění. Pokud se tak stane, pak je takováto konkurenční doložka neplatná. Stále však v praxi vyvstávají dotazy, zda je tato doložka neplatná absolutně či relativně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně podle současně platné a účinné právní úpravy by dle většinového názoru mělo jít o neplatnost absolutní. Pokud se však zaměstnanec zdržel výdělečné činnosti na základě neplatné konkurenční doložky, pak se podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 může domáhat případně náhrady škody.

Závěr

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi „konkurenčním“ závazkem zaměstnance během trvání pracovního poměru či právního vztahu založeného dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, kdy za toto omezení zaměstnance nenáleží žádná finanční kompenzace, a mezi tzv. konkurenční doložkou, jež se týká období nanejvýš jednoho roku po skončení zaměstnání, přičemž konkurenční doložka musí být písemná a zaměstnanci náleží za plnění závazku finanční kompenzace.

Shodně pro oba typy zdržení se „konkurenčního“ jednání platí, že je třeba posuzovat vždy individuálně, která činnost má soutěžní povahu nebo je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Vodítkem nám může být například zápis předmětu činnosti v obchodním rejstříku, ale vždy je třeba vycházet z individuálního případu, neboť v některých případech může jít o extenzivní vymezení a taková konkurenční doložka by pak zaměstnance vyřazovala z velkého množství činností, které spolu ani zdánlivě (právě například zápisem v obchodním rejstříku) nesouvisí.

Autorka článku: JUDr. Irena Spirová, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz).


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
25.2.2019
1 991 Kč
2. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (BRNO)
26.2.2019
1 900 Kč
3. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
26.2.2019
2 400 Kč
4. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
26.2.2019
1 801 Kč
5. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
26.2.2019
1 801 Kč
6. Daň z přidané hodnoty v návaznosti na účetnictví a daň z příjmů… (BRNO)
26.2.2019
1 900 Kč
7. Novela stavebního a vodního zákona - správní řízení dle stavebního a… (PRAHA)
26.2.2019
1 991 Kč
8. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
27.2.2019
1 991 Kč
9. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
27.2.2019
1 900 Kč
10. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (BRNO)
27.2.2019
2 100 Kč
11. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
28.2.2019
1 801 Kč
12. Novela zákoníku práce 2019 (OSTRAVA)
28.2.2019
2 400 Kč
13. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
28.2.2019
1 801 Kč
14. Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018 (PRAHA)
28.2.2019
1 900 Kč
15. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (OSTRAVA)
28.2.2019
1 991 Kč
16. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OSTRAVA)
28.2.2019
1 801 Kč
17. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
28.2.2019
1 900 Kč
18. Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2019 (BRNO)
28.2.2019
1 850 Kč
19. DPH – novela zákona 2019 (BRNO)
1.3.2019
1 801 Kč
20. Asertivita v praxi (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
4.3.2019
1 801 Kč
21. Trénink prodejních dovedností (BRNO)
4.3.2019
1 991 Kč
22. Elektronická evidence tržeb /EET/ - náběh třetí čtvrté vlny /služby,… (BRNO)
4.3.2019
1 801 Kč
23. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (PRAHA)
4.3.2019
1 801 Kč
24. Novela zákona o DPH 2019 (BRNO)
4.3.2019
1 900 Kč
25. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
4.3.2019
1 991 Kč
26. E-mail marketing a automatizace pro firmy (PRAHA)
5.3.2019
1 991 Kč
27. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (OSTRAVA)
5.3.2019
1 991 Kč
28. Umění jednat s lidmi (BRNO)
5.3.2019
1 900 Kč
29. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (PRAHA)
5.3.2019
1 801 Kč
30. Novela zákona o DPH 2019 (PRAHA)
5.3.2019
1 900 Kč
31. Energie pro život i práci (PRAHA)
5.3.2019
1 991 Kč
32. Zařazování zboží do KN EU 2019, Kombinovaná nomenklatura EU (BRNO)
5.3.2019
1 900 Kč
33. Volby do Evropského parlamentu – úkoly a činnosti obecních úřadů (OLOMOUC)
5.3.2019
1 900 Kč
34. Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně (OSTRAVA)
5.3.2019
1 900 Kč
35. Zákon o obcích (OLOMOUC)
5.3.2019
1 900 Kč
36. Týmová spolupráce (BRNO)
6.3.2019
1 991 Kč
37. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
6.3.2019
1 900 Kč
38. Jak zlepšovat vztahy na pracovišti (PRAHA)
6.3.2019
1 991 Kč
39. Celní předpisy v roce 2019 (BRNO)
6.3.2019
1 900 Kč
40. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
7.3.2019
1 801 Kč
41. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
7.3.2019
1 991 Kč
42. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (BRNO)
7.3.2019
1 991 Kč
43. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (PRAHA)
7.3.2019
1 900 Kč
44. Volby do Evropského parlamentu – úkoly a činnosti obecních úřadů (PRAHA)
7.3.2019
1 900 Kč
45. Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně (PRAHA)
7.3.2019
1 900 Kč
46. Provozní standardy - jednodenní (OSTRAVA)
7.3.2019
1 991 Kč
47. Příklad na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických… (BRNO)
8.3.2019
1 801 Kč
48. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
8.3.2019
1 801 Kč
49. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
11.3.2019
1 991 Kč
50. Energie pro život i práci (BRNO)
11.3.2019
1 991 Kč
51. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
11.3.2019
1 991 Kč
52. Doklady při dovozu a vývozu zboží (BRNO)
11.3.2019
1 750 Kč
53. Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2019 (PRAHA)
11.3.2019
1 850 Kč
54. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
12.3.2019
1 801 Kč
55. E-mail marketing a automatizace pro firmy (BRNO)
12.3.2019
1 991 Kč
56. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OSTRAVA)
12.3.2019
1 801 Kč
57. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
12.3.2019
1 801 Kč
58. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PLZEŇ)
12.3.2019
1 991 Kč
59. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, se… (OSTRAVA)
12.3.2019
1 801 Kč
60. Daň z příjmů fyzických osob za rok 2018 (práce s formulářem) (BRNO)
12.3.2019
1 801 Kč
61. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
12.3.2019
1 991 Kč
62. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
12.3.2019
1 991 Kč
63. Zákon o obcích (BRNO)
12.3.2019
1 900 Kč
64. Peněžní fondy v účetnictví některých vybraných účetních jednotek (PRAHA)
12.3.2019
1 801 Kč
65. Užívání jména a příjmení (BRNO)
12.3.2019
1 801 Kč
66. Týmová spolupráce (PRAHA)
13.3.2019
1 991 Kč
67. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
13.3.2019
1 991 Kč
68. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (BRNO)
14.3.2019
1 900 Kč
69. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
14.3.2019
1 900 Kč
70. Účinné taktiky ve vyjednávání (OSTRAVA)
14.3.2019
1 991 Kč
71. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, se… (BRNO)
14.3.2019
1 801 Kč
72. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
14.3.2019
1 991 Kč
73. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (PRAHA)
14.3.2019
1 900 Kč
74. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (OSTRAVA)
14.3.2019
1 991 Kč
75. Zařazování zboží do KN EU 2019, Kombinovaná nomenklatura EU (PRAHA)
14.3.2019
1 900 Kč
76. Volby do Evropského parlamentu – úkoly a činnosti obecních úřadů (BRNO)
14.3.2019
1 900 Kč
77. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (PRAHA)
15.3.2019
1 991 Kč
78. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
15.3.2019
1 801 Kč
79. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OSTRAVA)
15.3.2019
1 900 Kč
80. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů (PRAHA)
18.3.2019
1 801 Kč
81. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
18.3.2019
1 991 Kč
82. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (PRAHA)
18.3.2019
1 801 Kč
83. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
19.3.2019
1 801 Kč
84. E-mail marketing a automatizace pro firmy (OSTRAVA)
19.3.2019
1 991 Kč
85. Jak stres ovlivňuje paměť (OSTRAVA)
19.3.2019
1 991 Kč
86. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
19.3.2019
1 991 Kč
87. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (BRNO)
19.3.2019
1 801 Kč
88. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
19.3.2019
1 801 Kč
89. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
19.3.2019
1 900 Kč
90. Podmínky pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019,… (BRNO)
19.3.2019
1 801 Kč
91. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
19.3.2019
1 900 Kč
92. Procedurální standardy - jednodenní (BRNO)
19.3.2019
1 900 Kč
93. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
19.3.2019
1 900 Kč
94. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019)… (BRNO)
20.3.2019
1 900 Kč
95. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
20.3.2019
1 991 Kč
96. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
20.3.2019
1 801 Kč
97. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
20.3.2019
1 801 Kč
98. Skončení pracovního poměru komplexně v praxi a judikatuře, aktuality… (PRAHA)
20.3.2019
2 400 Kč
99. Jak stres ovlivňuje paměť (PLZEŇ)
21.3.2019
1 991 Kč
100. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
21.3.2019
1 801 Kč
101. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
21.3.2019
1 801 Kč
102. Vedení lidí a týmů (BRNO)
21.3.2019
1 991 Kč
103. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (BRNO)
21.3.2019
1 900 Kč
104. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
21.3.2019
1 801 Kč
105. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
21.3.2019
1 991 Kč
106. Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance (PLZEŇ)
21.3.2019
1 991 Kč
107. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (PLZEŇ)
21.3.2019
1 801 Kč
108. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
21.3.2019
1 900 Kč
109. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (HRADEC KRÁLOVÉ)
21.3.2019
1 991 Kč
110. Zařazování zboží do KN EU 2019, Kombinovaná nomenklatura EU (OLOMOUC)
21.3.2019
1 900 Kč
111. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
21.3.2019
1 801 Kč
112. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (HRADEC KRÁLOVÉ)
21.3.2019
1 801 Kč
113. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
22.3.2019
1 900 Kč
114. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (PRAHA)
22.3.2019
1 750 Kč
115. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
22.3.2019
1 991 Kč
116. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
22.3.2019
1 801 Kč
117. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019 aneb praktické právní minimum… (OLOMOUC)
22.3.2019
1 900 Kč
118. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
25.3.2019
1 991 Kč
119. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019)… (OSTRAVA)
26.3.2019
1 900 Kč
120. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
26.3.2019
1 900 Kč
121. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
26.3.2019
1 900 Kč
122. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (OLOMOUC)
26.3.2019
1 900 Kč
123. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OLOMOUC)
26.3.2019
1 991 Kč
124. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
26.3.2019
1 991 Kč
125. Novela stavebního a vodního zákona - správní řízení dle stavebního a… (OSTRAVA)
26.3.2019
1 991 Kč
126. Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně (BRNO)
26.3.2019
1 900 Kč
127. Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2019 (BRNO)
26.3.2019
1 900 Kč
128. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (BRNO)
26.3.2019
1 900 Kč
129. Užívání jména a příjmení (PRAHA)
26.3.2019
1 801 Kč
130. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
26.3.2019
1 950 Kč
131. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019 - celní… (BRNO)
26.3.2019
1 900 Kč
132. Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu,… (PRAHA)
26.3.2019
1 991 Kč
133. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
27.3.2019
1 900 Kč
134. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (BRNO)
27.3.2019
1 750 Kč
135. Vedení lidí a týmů (PRAHA)
27.3.2019
1 991 Kč
136. Elektronická evidence tržeb /EET/ - náběh třetí čtvrté vlny /služby,… (PRAHA)
27.3.2019
1 801 Kč
137. Jak zlepšovat vztahy na pracovišti (BRNO)
27.3.2019
1 991 Kč
138. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (OSTRAVA)
27.3.2019
1 900 Kč
139. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
27.3.2019
1 801 Kč
140. Profesionální prodejní dovednosti (PRAHA)
27.3.2019
1 991 Kč
141. Dítě jako oběť trestného činu (OSTRAVA)
28.3.2019
1 801 Kč
142. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
28.3.2019
1 991 Kč
143. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (OSTRAVA)
28.3.2019
2 100 Kč
144. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
28.3.2019
1 801 Kč
145. Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro… (BRNO)
28.3.2019
1 900 Kč
146. Jak se naučit říkat NE - průvodce světem sebeprosazení (BRNO)
28.3.2019
1 991 Kč
147. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
28.3.2019
1 991 Kč
148. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (OSTRAVA)
28.3.2019
1 991 Kč
149. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
28.3.2019
1 900 Kč
150. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
28.3.2019
1 991 Kč
151. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
29.3.2019
1 900 Kč
152. Timemanagement pro ženy (BRNO)
30.3.2019
1 501 Kč
153. Argumentace, vyjednávání a námitky (BRNO)
1.4.2019
1 991 Kč
154. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
1.4.2019
1 991 Kč
155. Provozní standardy - jednodenní (PRAHA)
1.4.2019
1 501 Kč
156. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
2.4.2019
1 991 Kč
157. Asertivita v praxi (ÚSTÍ NAD LABEM)
2.4.2019
1 801 Kč
158. Rozvoj, motivace a inspirace zaměstnanců (PRAHA)
2.4.2019
1 991 Kč
159. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (OSTRAVA)
2.4.2019
1 991 Kč
160. Odpočty a režijní náklady územních samosprávných celků a… (PRAHA)
2.4.2019
1 900 Kč
161. Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně (BRNO)
2.4.2019
1 900 Kč
162. Pozitivní inteligence jako cesta k růstu (BRNO)
2.4.2019
1 991 Kč
163. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (PRAHA)
2.4.2019
1 900 Kč
164. Procedurální standardy - jednodenní (OSTRAVA)
2.4.2019
1 991 Kč
165. Aktuálně k DPH - NOVELA (BRNO)
2.4.2019
1 950 Kč
166. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
3.4.2019
1 900 Kč
167. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
3.4.2019
1 900 Kč
168. Rozvoj, motivace a inspirace zaměstnanců (BRNO)
3.4.2019
1 991 Kč
169. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
3.4.2019
1 900 Kč
170. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
4.4.2019
1 801 Kč
171. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
4.4.2019
1 900 Kč
172. Asertivita v praxi (PRAHA)
4.4.2019
1 801 Kč
173. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
4.4.2019
1 991 Kč
174. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
4.4.2019
1 991 Kč
175. Odpočty a režijní náklady územních samosprávných celků a… (BRNO)
4.4.2019
1 900 Kč
176. Dodací podmínky Incoterms a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a… (BRNO)
4.4.2019
1 900 Kč
177. Timemanagement pro ženy (OLOMOUC)
4.4.2019
1 991 Kč
178. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, se… (OLOMOUC)
4.4.2019
1 801 Kč
179. Odpisy majetku v roce 2019 (BRNO)
5.4.2019
1 801 Kč
180. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací kontrolními a… (BRNO)
5.4.2019
1 801 Kč
181. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
5.4.2019
1 801 Kč
182. DPH – novela zákona 2019 (OSTRAVA)
5.4.2019
1 801 Kč
183. Inspekce poskytování sociálních služeb (BRNO)
6.4.2019
1 201 Kč
184. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
6.4.2019
1 501 Kč
185. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
8.4.2019
1 991 Kč
186. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
8.4.2019
5 699 Kč
187. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
8.4.2019
1 991 Kč
188. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
9.4.2019
1 900 Kč
189. Účinně proti stresu a vyhoření (OSTRAVA)
9.4.2019
1 991 Kč
190. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (OSTRAVA)
9.4.2019
2 400 Kč
191. Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a… (OLOMOUC)
9.4.2019
1 801 Kč
192. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
9.4.2019
1 801 Kč
193. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
9.4.2019
1 900 Kč
194. Odpočty a režijní náklady územních samosprávných celků a… (OLOMOUC)
9.4.2019
1 900 Kč
195. Dodací podmínky Incoterms a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a… (PRAHA)
9.4.2019
1 900 Kč
196. Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000… (PRAHA)
9.4.2019
1 900 Kč
197. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (BRNO)
9.4.2019
1 801 Kč
198. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (OLOMOUC)
9.4.2019
1 900 Kč
199. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
10.4.2019
1 900 Kč
200. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
10.4.2019
1 991 Kč
201. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
10.4.2019
1 801 Kč
202. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
11.4.2019
1 801 Kč
203. Asertivita v praxi (BRNO)
11.4.2019
1 801 Kč
204. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
11.4.2019
1 801 Kč
205. FAKTURACE OD A – Z v praxi roku 2019 (BRNO)
11.4.2019
1 801 Kč
206. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
11.4.2019
1 900 Kč
207. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OLOMOUC)
11.4.2019
1 991 Kč
208. Celní předpisy v roce 2019 (OLOMOUC)
11.4.2019
1 900 Kč
209. Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování… (PRAHA)
11.4.2019
1 900 Kč
210. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
11.4.2019
1 801 Kč
211. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
11.4.2019
1 950 Kč
212. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
12.4.2019
1 991 Kč
213. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (BRNO)
12.4.2019
1 801 Kč
214. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
12.4.2019
1 801 Kč
215. Ztráty a nálezy aktuálně (BRNO)
12.4.2019
1 801 Kč
216. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
12.4.2019
1 900 Kč
217. Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) (BRNO)
12.4.2019
1 850 Kč
218. Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb (BRNO)
13.4.2019
1 201 Kč
219. Profesionální prodejní dovednosti (OSTRAVA)
15.4.2019
1 991 Kč
220. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (OSTRAVA)
15.4.2019
1 991 Kč
221. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
15.4.2019
1 991 Kč
222. Individualizace předškolního vzdělávání (BRNO)
15.4.2019
1 850 Kč
223. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
16.4.2019
1 900 Kč
224. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
16.4.2019
1 801 Kč
225. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
16.4.2019
1 801 Kč
226. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
16.4.2019
1 900 Kč
227. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ÚSTÍ NAD LABEM)
16.4.2019
1 801 Kč
228. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (OSTRAVA)
16.4.2019
1 991 Kč
229. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin (PRAHA)
16.4.2019
1 801 Kč
230. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
16.4.2019
1 991 Kč
231. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (BRNO)
16.4.2019
1 900 Kč
232. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (OSTRAVA)
16.4.2019
1 900 Kč
233. Správní řád nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
16.4.2019
1 801 Kč
234. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (HRADEC KRÁLOVÉ)
16.4.2019
1 801 Kč
235. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
16.4.2019
1 991 Kč
236. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 (BRNO)
17.4.2019
1 801 Kč
237. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019 - celní… (PRAHA)
17.4.2019
1 900 Kč
238. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
17.4.2019
1 801 Kč
239. DPH – novela zákona 2019 (OLOMOUC)
17.4.2019
1 801 Kč
240. Opatrovnictví v praxi (PRAHA)
18.4.2019
1 900 Kč
241. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
18.4.2019
1 991 Kč
242. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019 (BRNO)
18.4.2019
1 801 Kč
243. Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2018/2019 (PRAHA)
18.4.2019
1 900 Kč
244. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
23.4.2019
1 991 Kč
245. Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance (PRAHA)
23.4.2019
1 991 Kč
246. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (BRNO)
23.4.2019
1 991 Kč
247. Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2018/2019 (BRNO)
23.4.2019
1 900 Kč
248. Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně (PRAHA)
23.4.2019
1 900 Kč
249. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OLOMOUC)
24.4.2019
1 900 Kč
250. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
24.4.2019
1 900 Kč
251. Efektivní vedení porad (BRNO)
24.4.2019
1 991 Kč
252. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (PRAHA)
24.4.2019
1 991 Kč
253. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (PRAHA)
24.4.2019
1 991 Kč
254. Provozní standardy - jednodenní (BRNO)
24.4.2019
1 991 Kč
255. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
25.4.2019
1 900 Kč
256. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (OSTRAVA)
25.4.2019
1 801 Kč
257. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
25.4.2019
1 801 Kč
258. Novela zákoníku práce 2019 (PRAHA)
25.4.2019
2 300 Kč
259. Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance (BRNO)
25.4.2019
1 991 Kč
260. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (ÚSTÍ NAD LABEM)
25.4.2019
1 801 Kč
261. Odpočty a režijní náklady územních samosprávných celků a… (OSTRAVA)
25.4.2019
1 900 Kč
262. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (BRNO)
25.4.2019
1 900 Kč
263. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (ÚSTÍ NAD LABEM)
25.4.2019
1 991 Kč
264. Dodací podmínky Incoterms a jejich dopad na celní hodnotu, clo, DPH a… (OLOMOUC)
25.4.2019
1 900 Kč
265. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (OSTRAVA)
25.4.2019
1 900 Kč
266. Pozitivní inteligence jako cesta k růstu (PRAHA)
25.4.2019
1 991 Kč
267. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
26.4.2019
1 991 Kč
268. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019 (PRAHA)
26.4.2019
1 801 Kč
269. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (BRNO)
26.4.2019
1 900 Kč
270. Procedurální standardy - jednodenní (BRNO)
26.4.2019
1 991 Kč
271. Ztráty a nálezy aktuálně (OSTRAVA)
26.4.2019
1 801 Kč
272. Zdravotní pojištění aktuálně (BRNO)
26.4.2019
1 700 Kč
273. Daňový řád (BRNO)
26.4.2019
1 801 Kč
274. Novela zákoníku práce 2019 (BRNO)
29.4.2019
1 900 Kč
275. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
29.4.2019
1 991 Kč
276. Timemanagement pro ženy (BRNO)
29.4.2019
1 991 Kč
277. IFRS/IAS vs CAS aktuálně (PRAHA)
29.4.2019
1 900 Kč
278. Daňový řád (OSTRAVA)
29.4.2019
1 801 Kč
279. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (BRNO)
30.4.2019
1 991 Kč
280. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
30.4.2019
1 801 Kč
281. Efektivní vedení porad (PRAHA)
30.4.2019
1 991 Kč
282. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
30.4.2019
1 900 Kč
283. Prokrastinace (BRNO)
30.4.2019
1 991 Kč
284. Daň z přidané hodnoty 2019 - tuzemská plnění (BRNO)
30.4.2019
1 900 Kč
285. Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2018/2019 (OSTRAVA)
30.4.2019
1 900 Kč
286. Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně (OSTRAVA)
30.4.2019
1 900 Kč
287. Pozitivní inteligence jako cesta k růstu (OSTRAVA)
30.4.2019
1 991 Kč
288. Správní řád nejen pro nové úředníky (PLZEŇ)
30.4.2019
1 900 Kč
289. Daňový řád (OLOMOUC)
30.4.2019
1 801 Kč
290. Etika v profesním životě (PRAHA)
9.5.2019
1 991 Kč
291. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
9.5.2019
1 900 Kč
292. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (OLOMOUC)
13.5.2019
1 801 Kč
293. Sebeřízení a time management (OLOMOUC)
13.5.2019
1 991 Kč
294. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
13.5.2019
1 801 Kč
295. Cestovní náhrady v roce 2019 (BRNO)
14.5.2019
1 801 Kč
296. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
14.5.2019
1 991 Kč
297. CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2019 a… (PRAHA)
14.5.2019
1 900 Kč
298. Cesta ke zvýšení odolnosti (BRNO)
14.5.2019
1 991 Kč
299. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
14.5.2019
1 801 Kč
300. Provozní standardy - jednodenní (OLOMOUC)
14.5.2019
1 991 Kč
301. Úřední deska (OLOMOUC)
14.5.2019
1 900 Kč
302. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (BRNO)
15.5.2019
2 400 Kč
303. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
15.5.2019
1 991 Kč
304. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
15.5.2019
1 900 Kč
305. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
15.5.2019
1 801 Kč
306. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019 (BRNO)
15.5.2019
1 900 Kč
307. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
15.5.2019
1 801 Kč
308. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019)… (BRNO)
16.5.2019
1 900 Kč
309. Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a… (BRNO)
16.5.2019
1 950 Kč
310. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (HRADEC KRÁLOVÉ)
16.5.2019
1 801 Kč
311. Opatrovnictví v praxi (OSTRAVA)
16.5.2019
1 900 Kč
312. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
16.5.2019
1 991 Kč
313. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
16.5.2019
1 801 Kč
314. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (HRADEC KRÁLOVÉ)
16.5.2019
1 801 Kč
315. Cesta ke zvýšení odolnosti (OSTRAVA)
16.5.2019
1 991 Kč
316. Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z v účetní… (PRAHA)
16.5.2019
1 801 Kč
317. Cestovní náhrady 2019 (OSTRAVA)
16.5.2019
1 900 Kč
318. Místní a účelové komunikace (PLZEŇ)
16.5.2019
1 801 Kč
319. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (OSTRAVA)
17.5.2019
1 900 Kč
320. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
17.5.2019
1 991 Kč
321. Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí (PRAHA)
17.5.2019
1 801 Kč
322. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
17.5.2019
1 700 Kč
323. Síla ženy (PRAHA)
18.5.2019
1 501 Kč
324. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
20.5.2019
1 991 Kč
325. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (BRNO)
20.5.2019
1 991 Kč
326. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (BRNO)
20.5.2019
1 991 Kč
327. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
21.5.2019
1 991 Kč
328. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
21.5.2019
1 801 Kč
329. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
21.5.2019
1 801 Kč
330. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OSTRAVA)
21.5.2019
1 991 Kč
331. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
21.5.2019
1 991 Kč
332. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
21.5.2019
1 900 Kč
333. CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2019 a… (BRNO)
21.5.2019
1 900 Kč
334. Celní předpisy v roce 2019 (PRAHA)
21.5.2019
1 900 Kč
335. Procedurální standardy - jednodenní (PRAHA)
21.5.2019
1 991 Kč
336. Novela zákoníku práce 2019 (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.5.2019
2 400 Kč
337. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
22.5.2019
1 801 Kč
338. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
22.5.2019
1 991 Kč
339. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (PRAHA)
22.5.2019
1 900 Kč
340. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.5.2019
1 991 Kč
341. IFRS/IAS vs CAS aktuálně (BRNO)
22.5.2019
1 900 Kč
342. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
23.5.2019
2 400 Kč
343. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
23.5.2019
1 801 Kč
344. Opatrovnictví v praxi (OLOMOUC)
23.5.2019
1 900 Kč
345. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
23.5.2019
1 991 Kč
346. CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2019 a… (OSTRAVA)
23.5.2019
1 900 Kč
347. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (OSTRAVA)
23.5.2019
1 991 Kč
348. Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2019 (BRNO)
23.5.2019
1 900 Kč
349. GDPR rok poté – praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování… (PRAHA)
24.5.2019
1 900 Kč
350. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (OLOMOUC)
24.5.2019
1 900 Kč
351. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (OLOMOUC)
24.5.2019
1 991 Kč
352. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (BRNO)
25.5.2019
1 900 Kč
353. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019 aneb praktické právní minimum… (BRNO)
25.5.2019
1 900 Kč
354. Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb (PRAHA)
25.5.2019
1 201 Kč
355. Síla ženy (BRNO)
25.5.2019
1 501 Kč
356. Zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2019 (BRNO)
27.5.2019
1 801 Kč
357. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
27.5.2019
1 991 Kč
358. Daňový řád (PRAHA)
27.5.2019
1 801 Kč
359. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019)… (OSTRAVA)
28.5.2019
1 900 Kč
360. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
28.5.2019
1 900 Kč
361. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (OSTRAVA)
28.5.2019
1 801 Kč
362. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
28.5.2019
1 991 Kč
363. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
28.5.2019
1 900 Kč
364. Asertivní komunikace (BRNO)
28.5.2019
1 991 Kč
365. NEN (Národní elektronický nástroj) (PRAHA)
28.5.2019
1 900 Kč
366. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (BRNO)
28.5.2019
1 801 Kč
367. GDPR rok poté – praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování… (BRNO)
29.5.2019
1 900 Kč
368. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
29.5.2019
1 900 Kč
369. Finanční analýza firmy (PRAHA)
29.5.2019
2 000 Kč
370. Lektorské dovednosti v kostce (BRNO)
29.5.2019
1 991 Kč
371. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
30.5.2019
1 991 Kč
372. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
30.5.2019
1 801 Kč
373. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
30.5.2019
1 801 Kč
374. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (BRNO)
30.5.2019
1 900 Kč
375. Opatrovnictví - majetek a dluhy (BRNO)
30.5.2019
1 900 Kč
376. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (PRAHA)
30.5.2019
1 801 Kč
377. Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o… (PRAHA)
30.5.2019
1 991 Kč
378. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (ÚSTÍ NAD LABEM)
31.5.2019
1 991 Kč
379. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (BRNO)
3.6.2019
1 991 Kč
380. Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace (BRNO)
3.6.2019
1 801 Kč
381. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
3.6.2019
1 991 Kč
382. DPH v příkladech + novela 2019 prakticky (BRNO)
3.6.2019
1 950 Kč
383. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
4.6.2019
1 801 Kč
384. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
4.6.2019
1 801 Kč
385. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
4.6.2019
1 801 Kč
386. Účinné taktiky ve vyjednávání (OSTRAVA)
4.6.2019
1 991 Kč
387. Umění jednat s lidmi (BRNO)
4.6.2019
1 900 Kč
388. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (BRNO)
4.6.2019
1 991 Kč
389. VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!) (BRNO)
4.6.2019
1 991 Kč
390. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (PRAHA)
4.6.2019
1 900 Kč
391. Aktualizovaná problematika statistiky INTRASTAT CZ v… (PRAHA)
4.6.2019
1 900 Kč
392. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019 (OLOMOUC)
4.6.2019
1 900 Kč
393. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (OLOMOUC)
4.6.2019
1 801 Kč
394. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
5.6.2019
1 900 Kč
395. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
6.6.2019
1 991 Kč
396. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
6.6.2019
1 991 Kč
397. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, se… (PRAHA)
6.6.2019
1 801 Kč
398. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
6.6.2019
1 991 Kč
399. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (BRNO)
6.6.2019
1 900 Kč
400. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (OSTRAVA)
6.6.2019
1 991 Kč
401. Aktualizovaná problematika statistiky INTRASTAT CZ v… (BRNO)
6.6.2019
1 900 Kč
402. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (OLOMOUC)
6.6.2019
1 991 Kč
403. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
6.6.2019
1 900 Kč
404. Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) (PRAHA)
6.6.2019
1 850 Kč
405. Trénink prodejních dovedností (PRAHA)
7.6.2019
1 991 Kč
406. Ekonomické minimum (BRNO)
7.6.2019
1 900 Kč
407. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (HRADEC KRÁLOVÉ)
7.6.2019
1 991 Kč
408. Stížnosti a petice (PRAHA)
7.6.2019
1 801 Kč
409. Základy etiky v sociálních službách (PRAHA)
8.6.2019
1 201 Kč
410. Pokladna - EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2019 (BRNO)
10.6.2019
1 801 Kč
411. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (PRAHA)
10.6.2019
1 991 Kč
412. ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (BRNO)
10.6.2019
5 699 Kč
413. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
10.6.2019
1 991 Kč
414. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
11.6.2019
1 801 Kč
415. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
11.6.2019
1 801 Kč
416. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
11.6.2019
1 991 Kč
417. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
11.6.2019
1 991 Kč
418. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OLOMOUC)
11.6.2019
1 900 Kč
419. Provozní standardy - jednodenní (PRAHA)
11.6.2019
1 991 Kč
420. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
11.6.2019
1 801 Kč
421. Správní řád v praxi (OLOMOUC)
11.6.2019
1 900 Kč
422. Úřední deska (BRNO)
11.6.2019
1 900 Kč
423. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (BRNO)
12.6.2019
1 900 Kč
424. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
12.6.2019
1 900 Kč
425. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
13.6.2019
1 900 Kč
426. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
13.6.2019
1 801 Kč
427. Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance (BRNO)
13.6.2019
1 991 Kč
428. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
13.6.2019
1 991 Kč
429. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OSTRAVA)
13.6.2019
1 900 Kč
430. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
13.6.2019
1 991 Kč
431. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
14.6.2019
1 900 Kč
432. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (PRAHA)
14.6.2019
1 900 Kč
433. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
14.6.2019
1 900 Kč
434. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
14.6.2019
1 991 Kč
435. Provozní standardy - jednodenní (OSTRAVA)
14.6.2019
1 991 Kč
436. Stížnosti a petice (BRNO)
14.6.2019
1 801 Kč
437. Základy etiky v sociálních službách (BRNO)
15.6.2019
1 201 Kč
438. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
17.6.2019
1 991 Kč
439. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
17.6.2019
1 991 Kč
440. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
17.6.2019
1 801 Kč
441. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
442. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
443. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
444. Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku? (PRAHA)
18.6.2019
1 801 Kč
445. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
18.6.2019
1 991 Kč
446. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění… (BRNO)
18.6.2019
1 900 Kč
447. Úřední deska (OSTRAVA)
18.6.2019
1 900 Kč
448. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
19.6.2019
1 801 Kč
449. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
20.6.2019
1 900 Kč
450. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
20.6.2019
1 991 Kč
451. Finanční analýza firmy - 2denní (BRNO)
20.6.2019
3 800 Kč
452. Aktualizovaná problematika statistiky INTRASTAT CZ v… (OLOMOUC)
20.6.2019
1 900 Kč
453. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
20.6.2019
1 801 Kč
454. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
20.6.2019
1 900 Kč
455. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
20.6.2019
1 801 Kč
456. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
21.6.2019
1 991 Kč
457. Stížnosti a petice (OSTRAVA)
21.6.2019
1 801 Kč
458. Inspekce poskytování sociálních služeb (PRAHA)
22.6.2019
1 201 Kč
459. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
25.6.2019
1 900 Kč
460. Sebeřízení a time management (BRNO)
25.6.2019
1 991 Kč
461. Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně (OLOMOUC)
25.6.2019
1 900 Kč
462. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
25.6.2019
1 991 Kč
463. Úřední deska (PRAHA)
25.6.2019
1 900 Kč
464. Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně (OLOMOUC)
27.6.2019
1 900 Kč
465. Ekonomické minimum (PRAHA)
28.6.2019
1 900 Kč
466. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
9.7.2019
1 991 Kč
467. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
10.7.2019
1 991 Kč
468. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
10.7.2019
1 991 Kč
469. Asertivita v praxi (BRNO)
11.7.2019
1 801 Kč
470. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
11.7.2019
1 991 Kč
471. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
11.7.2019
1 801 Kč
472. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
16.7.2019
1 991 Kč
473. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
16.7.2019
1 991 Kč
474. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (BRNO)
17.7.2019
1 991 Kč
475. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
18.7.2019
1 991 Kč
476. Asertivita v praxi (PRAHA)
18.7.2019
1 801 Kč
477. Letní škola zákoníku práce - 3denní (BRNO)
23.7.2019
5 699 Kč
478. Sebeřízení a time management (PRAHA)
23.7.2019
1 991 Kč
479. Etika v profesním životě (OLOMOUC)
6.8.2019
1 991 Kč
480. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
20.8.2019
1 991 Kč
481. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
22.8.2019
1 801 Kč
482. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
23.8.2019
1 801 Kč
483. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
23.8.2019
1 700 Kč
484. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
26.8.2019
5 699 Kč
485. Individualizace předškolního vzdělávání (BRNO)
26.8.2019
1 850 Kč
486. Letní škola zákoníku práce - 3denní (PRAHA)
27.8.2019
5 699 Kč
487. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
27.8.2019
1 801 Kč
488. Správní řád v praxi (PRAHA)
29.8.2019
1 900 Kč
489. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
29.8.2019
1 801 Kč
490. Motivace a sebemotivace (BRNO)
30.8.2019
1 991 Kč
491. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
30.8.2019
1 801 Kč
492. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
30.8.2019
1 801 Kč
493. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
30.8.2019
1 700 Kč
494. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (BRNO)
14.9.2019
1 201 Kč
495. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (PRAHA)
21.9.2019
1 201 Kč
496. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
24.10.2019
2 990 Kč
497. Konference - profesní setkání asistentek - sekretářek (BRNO)
6.11.2019
2 990 Kč
498. 19. Konference - profesní setkání personalistů (BRNO)
27.11.2019
2 990 Kč
499. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.