Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 27.01.2016, 8:29

V praxi se lze setkat s tím, že personalisté, kteří pracují s osobními údaji zaměstnanců, bohužel nedisponují dostatečnými znalostmi o tom, jak s osobními údaji zaměstnanců zacházet, jak je chránit, případně, které z osobních údajů po zaměstnancích mohou/nemohou požadovat.

Nejprve je nutné zmínit, že právní rámec ochrany osobních údajů je obsažen v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Tento zákon definuje osobní údaj jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Dále zákon definuje rovněž údaj citlivý, když stanoví, že citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů

V rámci vedení personální agendy by zaměstnavatel měl shromažďovat opravdu jen ty údaje, které jsou ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel nezbytné, a uchovávat je po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování (tato doba se samozřejmě u různých pracovněprávních dokumentů liší). Zaměstnavatel jako správce může v zásadě zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců pouze s jejich souhlasem. Zákon však i pro tento případ stanoví výjimky, které jsou zakotveny v ust. § 5 odst. 2 zákona (takového souhlasu mimo jiné není třeba, jestliže zaměstnavatel provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti zaměstnavatele – jedná se kupříkladu o hrazení tzv. odvodů). V této souvislosti si dovolím rovněž upozornit na sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, že ze strany zaměstnavatelů je velmi často podáváno na Úřad pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů prováděné v rámci personální a mzdové agendy. Mnoho zaměstnavatelů se domnívá, že pro takové zpracování je nutné plnit oznamovací povinnost podle ust. § 16 zákona. Pokud zaměstnavatel zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců pouze za účelem vedení personální a mzdové agendy pro dodržení jeho právních povinností uložených zvláštními zákony, nemusí plnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. Oznamovací povinnost podle § 16 tohoto zákona se na zaměstnavatele vztahuje pouze v tom případě, že zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců i pro jiné účely, než je mu uloženo zvláštními zákony.[1]

Pět nejčastějších chyb při výběru zaměstnanců:[2]

1) Zaměstnance vybíráme podle toho, jak vypadá, nikoliv podle toho, co umí

V praxi se lze často setkat s požadavkem na zaslání životopisu s fotografií. Požadavek na to, aby byla fotografie součástí životopisu, však zpravidla není opodstatněný (ust. § 30 odst. 2 zákoníku práce: zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy).

2) Schopnosti a znalosti zaměstnance bez souhlasu uchazeče získáme po telefonu od předchozího zaměstnavatele

Někteří zaměstnavatelé mohou chtít získat informace o uchazečích o zaměstnání i tím způsobem, že kontaktují jejich předchozí zaměstnavatele. To by se však nemělo stát bez souhlasu daného uchazeče. Pokud o zaměstnanci a jeho předchozích zaměstnáních potenciální zaměstnavatel chce získat detailní informace, může ho požádat o reference a o kontaktní údaje osob, které tyto reference mohou poskytnout.[3]

3) Kopírujeme občanský průkaz zaměstnance

Jedná se bohužel o typickou chybu v praxi. V této souvislosti odkazuji za zákon, který nakládání s občanskými průkazy upravuje, a to zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Tento zákon ve svém ust. § 15a odst. 2 stanoví, že je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Pozor, od pořízení kopie občanského průkazu odlišujme ověření totožnosti. Ověření totožnosti fyzické osoby, s níž se chystáte uzavřít pracovní smlouvu, naopak velmi doporučuji.

4) Vyžadujeme výpis z rejstříku trestů

Zákoník práce ve svém ust. § 316 odst. 4 mimo jiné stanoví, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v ust. § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o (…) trestněprávní bezúhonnosti. To však neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Výpis z rejstříku trestů je tedy možné po zaměstnanci požadovat pouze při splnění podmínek ust. § 316 odst. 4 zákoníku práce.

5) Ptáme se uchazečky, zda je těhotná
Tato problematika rovněž činí v praxi obtíže. Základ právní úpravy totiž taktéž vychází z ust. § 316 odst. 4 zákoníku práce. Informace o těhotenství uchazečky o zaměstnání/zaměstnankyně je tedy možné požadovat jen tehdy, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis (také nesmím v této souvislosti opomenout opětovný odkaz na ust. § 30 odst. 2 zákoníku práce: zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy). Je logické, že mohou nastat situace, kdy zaměstnavatel musí mít vědomost o tom, zda je zaměstnankyně těhotná. To vyplývá už ze samotného zákazu nepřidělovat některé druhy prací těhotným ženám (k tomu blíže viz vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání; tato vyhláška vstoupila v účinnost 1. 9. 2015).

Osobní spis zaměstnance

Právní úpravu najdeme zakotvenou v ust. § 312 zákoníku práce. Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je oprávněn (není tedy povinen!) vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3. Kdo může do osobního spisu nahlížet, pak vyjmenovává odst. 2 předmětného ustanovení. V této souvislosti považuji za nutné zejména upozornit na skutečnost, že i sám zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.

Závěr

Jak je patrné z výše uvedeného, i často opomíjená problematika ochrany osobních údajů přináší řadu praktických problémů, a to jsme si uvedli jen ty nejčastější z nich. Proto je třeba se i ochraně osobních údajů zaměstnanců důkladně věnovat a snažit se eliminovat nepříjemné situace, které mohou pro zaměstnavatele nesprávným postupem nastat.

Autorka: Mgr. Klára Gottwaldová, advokátka, lektorka pracovního práva, je členkou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Článek byl připraven ve spolupráci se vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. (www.tsmvyskov.cz)


[1] K tomu blíže viz: https://www.uoou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-zame...

[2] Jedná se o pět nejčastějších chyb, s nimiž se v praxi setkává autorka.

[3] K tomu blíže viz: Ochrana osobních údajů na pracovišti, dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File...


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
9.12.2019
1 900 Kč
2. DPH v roce 2020 - novela (BRNO)
9.12.2019
2 100 Kč
3. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (BRNO)
9.12.2019
2 100 Kč
4. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019/2020 (BRNO)
9.12.2019
1 900 Kč
5. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
10.12.2019
1 900 Kč
6. Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
7. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
8. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
9. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (BRNO)
10.12.2019
2 140 Kč
10. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
11. Přehled a výklad změn v pracovněprávních předpisech 2019 a od roku… (PRAHA)
10.12.2019
2 601 Kč
12. Etika v profesním životě (BRNO)
10.12.2019
2 100 Kč
13. Time management - jak být pánem svého času (BRNO)
10.12.2019
2 100 Kč
14. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
10.12.2019
1 850 Kč
15. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (BRNO)
10.12.2019
1 991 Kč
16. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (BRNO)
10.12.2019
1 900 Kč
17. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
11.12.2019
2 100 Kč
18. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019/2020 -… (PRAHA)
11.12.2019
1 991 Kč
19. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (BRNO)
11.12.2019
1 850 Kč
20. Daňové a účetní aktuality 2019/2020 (BRNO)
11.12.2019
2 140 Kč
21. Vedení stavebního deníku (OLOMOUC)
12.12.2019
1 850 Kč
22. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
23. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
24. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
12.12.2019
1 850 Kč
25. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 100 Kč
26. Dodací podmínky a jejich vliv na clo a DPH (OLOMOUC)
12.12.2019
1 991 Kč
27. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
28. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
12.12.2019
2 050 Kč
29. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
12.12.2019
2 100 Kč
30. Aktuální stav školské legislativy (BRNO)
12.12.2019
1 850 Kč
31. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (BRNO)
12.12.2019
1 991 Kč
32. Místní a účelové komunikace (BRNO)
12.12.2019
1 900 Kč
33. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (BRNO)
12.12.2019
1 850 Kč
34. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OSTRAVA)
13.12.2019
1 991 Kč
35. Dodací podmínky a jejich vliv na clo a DPH (PRAHA)
13.12.2019
1 991 Kč
36. Podatelna od A do Z v praxi (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
37. MATRIKA od A do Z (OLOMOUC)
13.12.2019
1 900 Kč
38. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (BRNO)
13.12.2019
1 991 Kč
39. Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu… (BRNO)
13.12.2019
1 850 Kč
40. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (BRNO)
13.12.2019
2 400 Kč
41. Etika v profesním životě (PRAHA)
16.12.2019
2 100 Kč
42. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
16.12.2019
2 100 Kč
43. Vedení personální agendy, odměňování a připravované změny v zákoníku… (BRNO)
16.12.2019
1 991 Kč
44. Změny ve mzdové účtárně v roce 2020 (VYŠKOV)
16.12.2019
1 991 Kč
45. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
17.12.2019
2 000 Kč
46. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OLOMOUC)
17.12.2019
1 991 Kč
47. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
48. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
17.12.2019
2 100 Kč
49. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (PRAHA)
17.12.2019
2 140 Kč
50. Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v… (OSTRAVA)
17.12.2019
1 900 Kč
51. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
17.12.2019
2 100 Kč
52. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
17.12.2019
2 100 Kč
53. Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z, připravované změny v oblasti… (BRNO)
17.12.2019
1 900 Kč
54. Účetní závěrka roku 2019 pro podnikatelské subjekty (BRNO)
17.12.2019
1 850 Kč
55. Ochrana osobních údajů (BRNO)
17.12.2019
1 991 Kč
56. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (BRNO)
17.12.2019
2 100 Kč
57. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
58. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
59. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
18.12.2019
2 100 Kč
60. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních v závěru… (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
61. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
19.12.2019
1 850 Kč
62. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
19.12.2019
2 100 Kč
63. Přestupkové právo na úseku stavebního zákona (OLOMOUC)
19.12.2019
2 050 Kč
64. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (BRNO)
19.12.2019
1 850 Kč
65. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (BRNO)
19.12.2019
1 991 Kč
66. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
67. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (OSTRAVA)
20.12.2019
1 900 Kč
68. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 (BRNO)
6.1.2020
1 991 Kč
69. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (PRAHA)
7.1.2020
2 200 Kč
70. Daň silniční aktuálně (BRNO)
7.1.2020
1 801 Kč
71. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (VYŠKOV)
7.1.2020
1 900 Kč
72. Asertivita v praxi (PRAHA)
9.1.2020
1 900 Kč
73. Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro… (BRNO)
9.1.2020
1 900 Kč
74. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
9.1.2020
2 100 Kč
75. Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty za rok 2019 (VYŠKOV)
9.1.2020
1 991 Kč
76. Aktuálně daň z nemovitých věcí s příklady (BRNO)
10.1.2020
1 900 Kč
77. Jak na problémové zaměstnance? (BRNO)
10.1.2020
1 991 Kč
78. DPH v roce 2020 (BRNO)
10.1.2020
2 150 Kč
79. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
13.1.2020
1 900 Kč
80. Příprava na účetní závěrku roku 2019 (BRNO)
13.1.2020
1 900 Kč
81. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
14.1.2020
1 900 Kč
82. Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro… (PRAHA)
14.1.2020
1 900 Kč
83. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (BRNO)
14.1.2020
1 900 Kč
84. Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty za rok 2019 (BRNO)
14.1.2020
1 991 Kč
85. Elektronická evidence tržeb (EET) - náběh třetí a čtvrté vlny (služby… (BRNO)
14.1.2020
1 900 Kč
86. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
14.1.2020
2 100 Kč
87. Elektronická evidence tržeb (EET) - náběh třetí a čtvrté vlny (služby… (PRAHA)
15.1.2020
1 900 Kč
88. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (PRAHA)
15.1.2020
2 100 Kč
89. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
16.1.2020
1 991 Kč
90. Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty za rok 2019 (OSTRAVA)
16.1.2020
1 991 Kč
91. Workshop - Burn out syndrom – jak pracovně nevyhořet (OLOMOUC)
16.1.2020
1 991 Kč
92. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
16.1.2020
1 900 Kč
93. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
16.1.2020
2 100 Kč
94. Exekuce v daňovém řízení (BRNO)
16.1.2020
1 900 Kč
95. Ekonomické minimum (BRNO)
16.1.2020
1 991 Kč
96. Zimní škola zákoníku práce - 2denní (BRNO)
16.1.2020
4 100 Kč
97. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
17.1.2020
2 100 Kč
98. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 (BRNO)
18.1.2020
1 991 Kč
99. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (OSTRAVA)
20.1.2020
1 900 Kč
100. Zdaňování příjmů fyzických osob 2020 (VYŠKOV)
20.1.2020
1 900 Kč
101. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
21.1.2020
2 050 Kč
102. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
21.1.2020
2 100 Kč
103. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
21.1.2020
2 100 Kč
104. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (OSTRAVA)
21.1.2020
1 900 Kč
105. Ztráty a nálezy (PRAHA)
21.1.2020
1 991 Kč
106. Změny v odměňování zaměstnanců podnikatelské a nepodnikatelské sféry… (BRNO)
21.1.2020
1 991 Kč
107. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (BRNO)
21.1.2020
1 900 Kč
108. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
21.1.2020
2 100 Kč
109. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
22.1.2020
2 100 Kč
110. Profesionální prodejní dovednosti (PRAHA)
22.1.2020
2 100 Kč
111. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (BRNO)
22.1.2020
1 801 Kč
112. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
22.1.2020
2 100 Kč
113. Cestovní náhrady v roce 2020 (PRAHA)
23.1.2020
2 050 Kč
114. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
23.1.2020
1 900 Kč
115. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
23.1.2020
1 900 Kč
116. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
23.1.2020
2 100 Kč
117. Zimní škola zákoníku práce - 2denní (PRAHA)
23.1.2020
4 100 Kč
118. Zdaňování příjmů fyzických osob 2020 (BRNO)
23.1.2020
1 900 Kč
119. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
23.1.2020
2 100 Kč
120. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
23.1.2020
1 900 Kč
121. Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně (BRNO)
23.1.2020
1 991 Kč
122. HACCP - snadno a rychle (BRNO)
24.1.2020
1 900 Kč
123. Zdravotní pojištění aktuálně od 1. 1. 2020 (BRNO)
24.1.2020
1 801 Kč
124. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
27.1.2020
2 100 Kč
125. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
27.1.2020
1 900 Kč
126. Exekuce v daňovém řízení (PRAHA)
28.1.2020
1 900 Kč
127. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
28.1.2020
1 900 Kč
128. Správní řád nejen pro nové úředníky (PLZEŇ)
28.1.2020
1 991 Kč
129. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
28.1.2020
2 100 Kč
130. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
28.1.2020
2 100 Kč
131. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (OSTRAVA)
28.1.2020
1 900 Kč
132. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba… (BRNO)
28.1.2020
2 140 Kč
133. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
28.1.2020
2 100 Kč
134. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
28.1.2020
1 900 Kč
135. Správní řád nejen pro začátečníky (BRNO)
28.1.2020
1 900 Kč
136. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
28.1.2020
1 900 Kč
137. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (VYŠKOV)
28.1.2020
1 801 Kč
138. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
29.1.2020
2 100 Kč
139. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018… (PRAHA)
29.1.2020
1 900 Kč
140. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
29.1.2020
2 100 Kč
141. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (PRAHA)
30.1.2020
1 900 Kč
142. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
30.1.2020
2 100 Kč
143. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (OSTRAVA)
30.1.2020
2 400 Kč
144. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
30.1.2020
1 900 Kč
145. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
30.1.2020
2 200 Kč
146. Asertivita v praxi (BRNO)
30.1.2020
1 900 Kč
147. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (BRNO)
30.1.2020
2 100 Kč
148. Ztráty a nálezy (BRNO)
30.1.2020
1 991 Kč
149. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
3.2.2020
1 900 Kč
150. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (BRNO)
3.2.2020
1 900 Kč
151. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (BRNO)
3.2.2020
2 100 Kč
152. Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a… (BRNO)
3.2.2020
2 100 Kč
153. Elektronická evidence tržeb po novele 2019 (PRAHA)
4.2.2020
1 900 Kč
154. Účinně proti stresu a vyhoření (OSTRAVA)
4.2.2020
2 100 Kč
155. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
4.2.2020
1 991 Kč
156. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OSTRAVA)
4.2.2020
2 200 Kč
157. Asertivní komunikace (BRNO)
4.2.2020
2 100 Kč
158. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
4.2.2020
1 900 Kč
159. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
5.2.2020
2 100 Kč
160. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (PRAHA)
5.2.2020
1 991 Kč
161. Elektronická evidence tržeb po novele 2019 (BRNO)
5.2.2020
1 900 Kč
162. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 v praxi roku 2020 (BRNO)
5.2.2020
1 991 Kč
163. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
6.2.2020
1 900 Kč
164. Vidimace a legalizace (PRAHA)
6.2.2020
1 900 Kč
165. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (BRNO)
6.2.2020
1 900 Kč
166. Průvodce zákonem o DPH (BRNO)
6.2.2020
1 900 Kč
167. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (BRNO)
6.2.2020
2 100 Kč
168. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
11.2.2020
1 900 Kč
169. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (PRAHA)
11.2.2020
1 900 Kč
170. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
11.2.2020
2 100 Kč
171. Neverbální komunikace (BRNO)
11.2.2020
2 100 Kč
172. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
11.2.2020
1 900 Kč
173. Úřední deska (BRNO)
11.2.2020
1 991 Kč
174. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
12.2.2020
2 100 Kč
175. Ekonomické minimum (PRAHA)
12.2.2020
1 991 Kč
176. Sebeřízení a time management (BRNO)
12.2.2020
2 100 Kč
177. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
13.2.2020
1 900 Kč
178. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (OLOMOUC)
13.2.2020
2 100 Kč
179. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
13.2.2020
1 991 Kč
180. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
13.2.2020
2 100 Kč
181. Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem (BRNO)
13.2.2020
1 900 Kč
182. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba… (PRAHA)
14.2.2020
2 140 Kč
183. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
14.2.2020
2 400 Kč
184. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 (BRNO)
14.2.2020
1 991 Kč
185. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
18.2.2020
2 100 Kč
186. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
18.2.2020
1 900 Kč
187. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
20.2.2020
1 991 Kč
188. HACCP - snadno a rychle (OSTRAVA)
21.2.2020
1 900 Kč
189. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
21.2.2020
2 100 Kč
190. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (BRNO)
24.2.2020
2 100 Kč
191. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
192. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
25.2.2020
1 991 Kč
193. Správní řád nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
25.2.2020
1 900 Kč
194. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
25.2.2020
2 100 Kč
195. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
25.2.2020
2 100 Kč
196. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OSTRAVA)
25.2.2020
1 900 Kč
197. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (OLOMOUC)
25.2.2020
2 200 Kč
198. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (BRNO)
25.2.2020
2 100 Kč
199. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (BRNO)
25.2.2020
2 100 Kč
200. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (BRNO)
25.2.2020
2 400 Kč
201. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
26.2.2020
2 100 Kč
202. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
26.2.2020
1 900 Kč
203. Jak vytvářet dobré vztahy (BRNO)
26.2.2020
2 100 Kč
204. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
27.2.2020
1 900 Kč
205. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
27.2.2020
1 900 Kč
206. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (PRAHA)
27.2.2020
2 100 Kč
207. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
27.2.2020
2 100 Kč
208. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
27.2.2020
1 900 Kč
209. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (BRNO)
27.2.2020
1 991 Kč
210. Učetní a daňové doklady aktuálně (VYŠKOV)
27.2.2020
1 900 Kč
211. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (BRNO)
28.2.2020
2 100 Kč
212. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
28.2.2020
1 900 Kč
213. Příklad na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických… (BRNO)
28.2.2020
1 900 Kč
214. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (PRAHA)
2.3.2020
1 900 Kč
215. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální… (BRNO)
2.3.2020
2 100 Kč
216. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (BRNO)
2.3.2020
1 900 Kč
217. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
3.3.2020
1 900 Kč
218. Správní řád v praxi (PRAHA)
3.3.2020
1 991 Kč
219. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
3.3.2020
1 991 Kč
220. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (PRAHA)
3.3.2020
1 900 Kč
221. Evidence majetku v příkladech a ukázkách (BRNO)
3.3.2020
1 900 Kč
222. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
3.3.2020
2 100 Kč
223. Uzavírání smluv - jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky (od… (BRNO)
3.3.2020
2 400 Kč
224. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 v praxi roku 2020 (PRAHA)
4.3.2020
1 991 Kč
225. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
5.3.2020
1 900 Kč
226. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
5.3.2020
1 900 Kč
227. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (OSTRAVA)
5.3.2020
1 900 Kč
228. Evidence majetku v příkladech a ukázkách (PRAHA)
5.3.2020
1 900 Kč
229. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
5.3.2020
1 991 Kč
230. MATRIKA od A do Z (BRNO)
5.3.2020
1 900 Kč
231. Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy (BRNO)
5.3.2020
2 200 Kč
232. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (OLOMOUC)
6.3.2020
2 100 Kč
233. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
6.3.2020
2 100 Kč
234. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
9.3.2020
2 100 Kč
235. Daň z příjmů právnických osob za rok 2019 (práce s formulářem),… (BRNO)
9.3.2020
1 900 Kč
236. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
10.3.2020
1 900 Kč
237. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
10.3.2020
2 100 Kč
238. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
10.3.2020
2 100 Kč
239. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (BRNO)
10.3.2020
1 900 Kč
240. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (VYŠKOV)
10.3.2020
1 991 Kč
241. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
11.3.2020
2 100 Kč
242. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.3.2020
1 900 Kč
243. INCOTERMS 2020 - NOVÁ PRAVIDLA (OLOMOUC)
11.3.2020
2 100 Kč
244. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (BRNO)
11.3.2020
2 100 Kč
245. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
12.3.2020
1 991 Kč
246. Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a… (BRNO)
12.3.2020
2 050 Kč
247. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
12.3.2020
1 900 Kč
248. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
12.3.2020
2 100 Kč
249. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
17.3.2020
2 100 Kč
250. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
17.3.2020
1 991 Kč
251. Ekonomické minimum (OSTRAVA)
17.3.2020
1 991 Kč
252. Vedení a motivace zaměstnanců (OSTRAVA)
17.3.2020
2 100 Kč
253. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (PRAHA)
17.3.2020
1 900 Kč
254. Exekuce v daňovém řízení (BRNO)
17.3.2020
1 900 Kč
255. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (BRNO)
17.3.2020
1 900 Kč
256. Motivace a sebemotivace (BRNO)
17.3.2020
2 100 Kč
257. Zákon o obcích (BRNO)
17.3.2020
1 991 Kč
258. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
18.3.2020
1 991 Kč
259. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (BRNO)
18.3.2020
2 100 Kč
260. Exekuce v daňovém řízení (PRAHA)
19.3.2020
1 900 Kč
261. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PLZEŇ)
19.3.2020
1 991 Kč
262. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.3.2020
1 900 Kč
263. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.3.2020
1 900 Kč
264. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
19.3.2020
2 100 Kč
265. Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu… (BRNO)
19.3.2020
2 140 Kč
266. HACCP - snadno a rychle (OLOMOUC)
20.3.2020
1 900 Kč
267. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (PRAHA)
23.3.2020
1 900 Kč
268. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
24.3.2020
2 100 Kč
269. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
24.3.2020
2 100 Kč
270. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
24.3.2020
1 900 Kč
271. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
24.3.2020
2 100 Kč
272. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (HRADEC KRÁLOVÉ)
24.3.2020
1 900 Kč
273. Trénink obchodních dovedností (BRNO)
24.3.2020
2 100 Kč
274. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
24.3.2020
2 100 Kč
275. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (PRAHA)
25.3.2020
2 100 Kč
276. Pokročilé obchodní dovednosti - typologie klienta (PRAHA)
25.3.2020
2 100 Kč
277. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
25.3.2020
2 100 Kč
278. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (PRAHA)
26.3.2020
2 100 Kč
279. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
27.3.2020
1 900 Kč
280. Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst (BRNO)
30.3.2020
1 900 Kč
281. Neverbální komunikace (PRAHA)
31.3.2020
2 100 Kč
282. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
31.3.2020
1 991 Kč
283. Sebeřízení a time management (PRAHA)
31.3.2020
2 100 Kč
284. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
31.3.2020
2 100 Kč
285. Úřední deska (PRAHA)
31.3.2020
1 991 Kč
286. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
31.3.2020
2 100 Kč
287. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (BRNO)
31.3.2020
1 900 Kč
288. Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z… (BRNO)
31.3.2020
1 900 Kč
289. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
1.4.2020
2 100 Kč
290. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OLOMOUC)
2.4.2020
1 900 Kč
291. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
2.4.2020
1 900 Kč
292. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OLOMOUC)
2.4.2020
1 900 Kč
293. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (BRNO)
2.4.2020
1 900 Kč
294. Základy podvojného účetnictví - 3denní (BRNO)
2.4.2020
6 300 Kč
295. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (BRNO)
2.4.2020
1 991 Kč
296. Odpisy majetku v roce 2020 (BRNO)
3.4.2020
1 900 Kč
297. Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky,… (OSTRAVA)
6.4.2020
1 900 Kč
298. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.4.2020
1 900 Kč
299. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
7.4.2020
2 100 Kč
300. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
7.4.2020
1 991 Kč
301. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
7.4.2020
1 900 Kč
302. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (PRAHA)
7.4.2020
2 100 Kč
303. Občanské průkazy a cestovní doklady (BRNO)
7.4.2020
1 900 Kč
304. Účinně proti stresu a vyhoření (BRNO)
7.4.2020
2 100 Kč
305. Time management - jak být pánem svého času (BRNO)
7.4.2020
2 100 Kč
306. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
8.4.2020
1 900 Kč
307. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
14.4.2020
2 100 Kč
308. Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR a další souvislosti ve… (BRNO)
15.4.2020
1 900 Kč
309. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
16.4.2020
1 900 Kč
310. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
16.4.2020
1 900 Kč
311. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
16.4.2020
1 991 Kč
312. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
16.4.2020
2 100 Kč
313. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně (BRNO)
16.4.2020
1 900 Kč
314. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (BRNO)
16.4.2020
2 100 Kč
315. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (PRAHA)
17.4.2020
1 900 Kč
316. Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola - kontrola a audit… (ÚSTÍ NAD LABEM)
20.4.2020
1 900 Kč
317. Jak porozumět účetním výkazům (BRNO)
20.4.2020
1 991 Kč
318. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
20.4.2020
2 100 Kč
319. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
21.4.2020
2 050 Kč
320. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (PRAHA)
21.4.2020
1 900 Kč
321. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
21.4.2020
1 991 Kč
322. Sebeřízení a time management (OSTRAVA)
21.4.2020
2 100 Kč
323. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (PRAHA)
21.4.2020
1 900 Kč
324. Vedení a motivace zaměstnanců (HRADEC KRÁLOVÉ)
21.4.2020
2 100 Kč
325. Etika v profesním životě (BRNO)
21.4.2020
1 991 Kč
326. Umění jednat s lidmi (BRNO)
21.4.2020
1 991 Kč
327. Právní odpovědnost úředníka (BRNO)
21.4.2020
1 991 Kč
328. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
22.4.2020
1 900 Kč
329. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (BRNO)
22.4.2020
2 100 Kč
330. Cestovní náhrady v roce 2020 (PRAHA)
23.4.2020
2 050 Kč
331. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
23.4.2020
2 100 Kč
332. Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020 (BRNO)
23.4.2020
2 140 Kč
333. Katastr nemovitostí aktuálně včetně změn při poskytování údajů z… (PRAHA)
23.4.2020
1 991 Kč
334. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
23.4.2020
2 100 Kč
335. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (BRNO)
23.4.2020
2 100 Kč
336. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (BRNO)
23.4.2020
1 900 Kč
337. Dítě jako oběť trestného činu (BRNO)
23.4.2020
1 900 Kč
338. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
24.4.2020
1 900 Kč
339. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (BRNO)
24.4.2020
1 900 Kč
340. DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU – praktické tipy pro personalisty (BRNO)
27.4.2020
1 991 Kč
341. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
28.4.2020
1 991 Kč
342. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PLZEŇ)
28.4.2020
1 991 Kč
343. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.4.2020
1 900 Kč
344. Dítě jako oběť trestného činu (PRAHA)
28.4.2020
1 900 Kč
345. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
28.4.2020
1 900 Kč
346. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
28.4.2020
2 100 Kč
347. Úřední deska (OSTRAVA)
28.4.2020
1 991 Kč
348. Neverbální komunikace (BRNO)
28.4.2020
2 100 Kč
349. Správní řád prakticky (aktuální stav) (BRNO)
28.4.2020
1 900 Kč
350. Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně (BRNO)
28.4.2020
1 991 Kč
351. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
29.4.2020
2 100 Kč
352. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
30.4.2020
1 900 Kč
353. Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020 (PRAHA)
30.4.2020
2 140 Kč
354. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
30.4.2020
1 900 Kč
355. Neverbální komunikace (PRAHA)
5.5.2020
2 100 Kč
356. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
5.5.2020
1 991 Kč
357. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
7.5.2020
1 991 Kč
358. FAKTURACE od A do Z v praxi roku 2020 (BRNO)
11.5.2020
1 900 Kč
359. Rozvoj osobnosti (OSTRAVA)
12.5.2020
2 100 Kč
360. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
12.5.2020
1 991 Kč
361. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
12.5.2020
2 100 Kč
362. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
12.5.2020
1 900 Kč
363. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
12.5.2020
2 100 Kč
364. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (VYŠKOV)
12.5.2020
1 991 Kč
365. Asertivita v praxi (PRAHA)
14.5.2020
1 900 Kč
366. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (BRNO)
14.5.2020
1 900 Kč
367. Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém… (PRAHA)
15.5.2020
2 140 Kč
368. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (OLOMOUC)
18.5.2020
1 900 Kč
369. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
18.5.2020
1 900 Kč
370. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (ZLÍN)
19.5.2020
1 900 Kč
371. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (PRAHA)
19.5.2020
2 100 Kč
372. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
19.5.2020
1 991 Kč
373. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (ÚSTÍ NAD LABEM)
19.5.2020
1 900 Kč
374. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
19.5.2020
2 100 Kč
375. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (BRNO)
19.5.2020
2 100 Kč
376. Jak na problémové zaměstnance? (OSTRAVA)
20.5.2020
1 991 Kč
377. Správní řád prakticky (aktuální stav) (OLOMOUC)
21.5.2020
1 900 Kč
378. Zákon o obcích (PRAHA)
21.5.2020
1 991 Kč
379. Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené… (BRNO)
21.5.2020
2 050 Kč
380. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (BRNO)
21.5.2020
1 900 Kč
381. Asertivita v praxi (BRNO)
21.5.2020
1 900 Kč
382. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (BRNO)
21.5.2020
2 100 Kč
383. Komplikované mzdové výpočty, chyby a jejich opravy ve mzdovém… (BRNO)
22.5.2020
2 140 Kč
384. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020 (OSTRAVA)
22.5.2020
1 900 Kč
385. Ztráty a nálezy aktuálně (BRNO)
22.5.2020
1 900 Kč
386. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (OSTRAVA)
25.5.2020
2 100 Kč
387. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OLOMOUC)
26.5.2020
1 900 Kč
388. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.5.2020
1 991 Kč
389. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
26.5.2020
1 900 Kč
390. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
26.5.2020
1 900 Kč
391. Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku? (PRAHA)
26.5.2020
1 900 Kč
392. Zákon o obcích (OSTRAVA)
26.5.2020
1 991 Kč
393. Umění argumentovat (argumentace versus manipulace) (BRNO)
26.5.2020
2 100 Kč
394. Rozvoj, motivace a inspirace zaměstnanců (BRNO)
26.5.2020
2 100 Kč
395. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (BRNO)
26.5.2020
1 991 Kč
396. Jak porozumět účetním výkazům (PRAHA)
27.5.2020
1 991 Kč
397. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
27.5.2020
2 100 Kč
398. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OSTRAVA)
28.5.2020
1 900 Kč
399. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
28.5.2020
1 991 Kč
400. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PLZEŇ)
28.5.2020
1 900 Kč
401. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (BRNO)
28.5.2020
1 900 Kč
402. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
28.5.2020
2 100 Kč
403. Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové… (PRAHA)
28.5.2020
1 991 Kč
404. Správní řád nejen pro začátečníky (BRNO)
28.5.2020
1 900 Kč
405. Úřední deska (BRNO)
28.5.2020
1 991 Kč
406. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
2.6.2020
1 900 Kč
407. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
2.6.2020
2 100 Kč
408. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
2.6.2020
1 900 Kč
409. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
2.6.2020
1 900 Kč
410. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
2.6.2020
1 991 Kč
411. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
3.6.2020
2 100 Kč
412. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
4.6.2020
1 991 Kč
413. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
4.6.2020
1 900 Kč
414. Učetní a daňové doklady aktuálně (BRNO)
4.6.2020
1 900 Kč
415. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (BRNO)
4.6.2020
1 900 Kč
416. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
4.6.2020
2 100 Kč
417. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (BRNO)
5.6.2020
2 100 Kč
418. Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (OSTRAVA)
8.6.2020
1 900 Kč
419. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (PRAHA)
8.6.2020
2 100 Kč
420. Individualizace předškolního vzdělávání (BRNO)
8.6.2020
2 100 Kč
421. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
9.6.2020
1 900 Kč
422. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
9.6.2020
1 991 Kč
423. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (PRAHA)
9.6.2020
1 991 Kč
424. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
9.6.2020
1 900 Kč
425. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
9.6.2020
1 900 Kč
426. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (BRNO)
9.6.2020
2 100 Kč
427. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (BRNO)
9.6.2020
1 900 Kč
428. Finanční analýza firmy (BRNO)
10.6.2020
2 100 Kč
429. Sebeřízení a time management (BRNO)
10.6.2020
2 100 Kč
430. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (PRAHA)
11.6.2020
1 900 Kč
431. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava … (BRNO)
11.6.2020
1 900 Kč
432. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OLOMOUC)
11.6.2020
1 900 Kč
433. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
11.6.2020
2 100 Kč
434. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (BRNO)
11.6.2020
1 991 Kč
435. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
15.6.2020
2 100 Kč
436. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
16.6.2020
2 100 Kč
437. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
16.6.2020
1 900 Kč
438. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
16.6.2020
1 900 Kč
439. Úřední deska (PRAHA)
16.6.2020
1 991 Kč
440. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
16.6.2020
2 100 Kč
441. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (BRNO)
16.6.2020
1 991 Kč
442. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
17.6.2020
1 991 Kč
443. Cestovní náhrady v roce 2020 (BRNO)
17.6.2020
1 900 Kč
444. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.6.2020
2 100 Kč
445. Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně… (BRNO)
18.6.2020
2 140 Kč
446. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
18.6.2020
1 991 Kč
447. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
18.6.2020
2 100 Kč
448. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
23.6.2020
2 100 Kč
449. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
25.6.2020
2 100 Kč
450. Ekonomické minimum (BRNO)
2.7.2020
1 991 Kč
451. Účinné taktiky ve vyjednávání (BRNO)
2.7.2020
2 100 Kč
452. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
9.7.2020
2 100 Kč
453. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (BRNO)
10.7.2020
2 100 Kč
454. Finanční analýza firmy (PRAHA)
13.7.2020
2 100 Kč
455. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
13.7.2020
2 100 Kč
456. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
14.7.2020
2 100 Kč
457. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
14.7.2020
2 100 Kč
458. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (BRNO)
14.7.2020
2 100 Kč
459. Ztráty a nálezy (BRNO)
14.7.2020
1 991 Kč
460. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
15.7.2020
1 900 Kč
461. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
15.7.2020
2 100 Kč
462. Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu (BRNO)
15.7.2020
2 100 Kč
463. Sebeřízení a time management (PRAHA)
16.7.2020
2 100 Kč
464. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
16.7.2020
2 100 Kč
465. Vedení a motivace zaměstnanců (BRNO)
16.7.2020
2 100 Kč
466. Zákon o obcích (BRNO)
16.7.2020
1 991 Kč
467. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (BRNO)
16.7.2020
2 100 Kč
468. Zákon o obcích (PRAHA)
21.7.2020
1 991 Kč
469. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
21.7.2020
2 100 Kč
470. Letní škola zákoníku práce - 3denní (BRNO)
21.7.2020
5 990 Kč
471. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
28.7.2020
2 400 Kč
472. Jak na problémové zaměstnance? (BRNO)
31.7.2020
1 991 Kč
473. Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na… (PRAHA)
18.8.2020
1 900 Kč
474. DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU – praktické tipy pro personalisty (BRNO)
18.8.2020
1 991 Kč
475. Ekonomické minimum (PRAHA)
19.8.2020
1 991 Kč
476. Letní škola zákoníku práce - 2denní (OSTRAVA)
19.8.2020
4 100 Kč
477. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
20.8.2020
1 991 Kč
478. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
20.8.2020
2 100 Kč
479. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
20.8.2020
2 100 Kč
480. DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU – praktické tipy pro personalisty (PRAHA)
21.8.2020
1 991 Kč
481. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
24.8.2020
2 100 Kč
482. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
24.8.2020
2 100 Kč
483. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (BRNO)
24.8.2020
1 900 Kč
484. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (BRNO)
24.8.2020
2 100 Kč
485. Správní řád v praxi (PRAHA)
25.8.2020
1 991 Kč
486. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (PRAHA)
25.8.2020
2 100 Kč
487. Letní škola zákoníku práce - 3denní (PRAHA)
25.8.2020
5 990 Kč
488. Asertivita v praxi (BRNO)
25.8.2020
1 900 Kč
489. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
25.8.2020
1 900 Kč
490. Asertivita v praxi (PRAHA)
26.8.2020
1 900 Kč
491. Asertivní zvládání obtížných/stresových situací (BRNO)
26.8.2020
2 100 Kč
492. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
26.8.2020
2 100 Kč
493. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční… (PRAHA)
27.8.2020
1 900 Kč
494. Zadávání veřejných zakázek - jak na otevřené a zjednodušené… (PRAHA)
27.8.2020
1 900 Kč
495. Úřední deska (BRNO)
27.8.2020
1 991 Kč
496. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
27.8.2020
2 100 Kč
497. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
28.8.2020
2 100 Kč
498. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (BRNO)
28.8.2020
2 100 Kč
499. Ochrana osobních údajů (BRNO)
28.8.2020
1 991 Kč
500. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
31.8.2020
2 100 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.