Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 08.09.2016, 9:29

Proč je důležitý mistr pro firmu? Jenom málo manažerů si uvědomuje, jak klíčová je pozice mistra ve firmě. Zamysleme se společně – mistr, supervizor nebo tým lídr, jak je nazývaná tato pozice ve většině firem, zpravidla řídí až 80% všech zaměstnanců ve firmě a navíc představuje i hlavního nositele Know How.


Dle mého názoru má úroveň mistra důležitější vliv na konkurenční schopnost než samotný management. Ptáte se proč? Proto, že úroveň TOP managementu je téměř ve všech firmách obdobná. Majitelé a akcionáři si do těchto postů nasazují kvalitní a zkušené lidi a navíc do jejich rozvoje investují mnoho zdrojů. Naopak, mistři mají firma od firmy rozdílnou úroveň. V některých firmách atakují kompetence vedoucích provozů, v jiných jsou to mladí a nezkušení lidé, častokrát vyučení v jiných profesích nebo službách. Během mnoha analýz, které jsme realizovali ve více než 200 firmách, se mi na personálním útvaru chlubili, kolik investují do vzdělávání svých zaměstnanců. Po krátké analýze mi bylo hned jasné, že investice proudí do rozvoje TOP managementu v podobě různých akademií, MBA studií, apod. Z plánovaného balíka si své odkrojí i nákupčí a obchodníci v podobě osobnostního rozvoje nebo tzv. soft skills. Když přijde na mistry, personalisté se většinou prezentují účastí na zákonných školeních nebo rozvoji počítačové gramotnosti. Našly se samozřejmě i firmy, které investovaly do rozvoje mistrů, no ve většině případů pouze ze zdrojů EÚ a to do oblastí, které byly tímto způsobem podporované. Jednalo se o školení, kde v průběhu 8 hodin museli mistři vstřebat více než 200 slajdů a ze školení odcházeli se slovy „to je jen teorie, nic pro nás...".


Cílem tohoto příspěvku je dát odpověď zejména na následující otázky:

 • Jak zamezit, abyste do pozic mistrů dodávali nepřipravené a manažersky nezkušené zaměstnance jen proto, že nemáte jinou volbu?
 • Jak se může firma poprat s tím, aby měla kvalitní mistry?


Jak vědět koho chci

Věříme, že pokud je jasné, jaké mistry bychom chtěli, pak je větší šance, že takové mistry budeme mít. V zásadě existují dvě cesty. Kvalitní výběr nebo vlastní rozvoj. Společný jmenovatel těchto možností je fakt, že firma musí mít jasno, co je pro ně „ideální mistr". Řeknete si, vždyť to je přece jasné, nač tyhle otázky? Ono to zas tak jednoduché není. Měl jsem příležitost definovat osobnostní a odborný profil mistra ve více firmách. Většinou jsme to dělali se zástupci personálního a výrobního útvaru. Přistoupil jsem k flipchartu a požádal zástupce těchto útvarů, ať mi diktují. Zůstalo ticho. „Pane Debnáre, a co myslíte pod osobnostním profilem, nemáte nějaké příklady z jiných firem?" V ten moment mi bylo jasné, že to ještě nedělali a že v podstatě ani neví, jaké lidi hledají nebo v čem je chtějí rozvíjet. Zkuste si to, zabere vám to 2-4 hodiny, ale jen to, že se spojí zástupci výrobního a personálního oddělení, že o tom společně diskutují a vyměňují si názor, je přidanou hodnotou.

Osobnostní profil v podstatě představuje jakými manažerskými kompetencemi by měl být mistr vybaven, jaký přístup a schopnosti/chování by měl mít.

Odborný profil představuje odborné, technické a počítačové znalosti, znalosti vnitrofiremních procesů/systémů, numerickou způsobilost, apod. Zde uvádím profil mistra, jako příklad z konkrétní firmy.

Obr.č. 1: Profil mistra

Profil mistra nám v první řadě otevře oči a ujasníme si, jaké lidi na tuto pozici vlastně chceme, ale bohužel nám nedá odpověď na to, jak který mistr tento profil splňuje.


Jak zjistit, jak na tom naši mistři jsou?

Věříme, že pokud budeme znát odpověď na tuhle otázku, ušetříme si mnoho práce a nákladů. Proč? Protože nebude vzdělávat mistry plošně, ale rozdělíme je do skupin:

 1. Skupina – mistři, kteří nepotřebují další rozvoj, profil plní na 90-100%. Přiznám se, že takové mistry jsem za víc než 18 let praxe potkal jenom ojediněle (odhadem do 5%).
 2. Skupina – jsou jasně identifikovaná úzká místa a je jasné, že má smysl s nimi pracovat. Tato skupina je nejpočetnější (cca 80%).
 3. Skupina - jsou jasně identifikovaná úzká místa a je jasné, že s touto skupinou nemá smysl dále pracovat. Takové lidi je lepší zejména z důvodu jejich postoje a angažovanosti propustit a neplýtvat zdroji na jejich změny nebo nevěřit v zázrak – velikost této skupiny bývá do 15%.


Na posouzení mistrů je k dispozici několik nástrojů. V současné době jsou nejrozšířenější:

Výstupem je profil mistra a definování jeho silných a slabých stránek v porovnání s populací v České a Slovenské republice a návrh jeho dalšího rozvoje.


Obr.č. 2: Individuální profil mistra


Obr.č. 3: Výsledek hodnocení osobnostních profilů

Obr.č. 4: Výsledek hodnocení odborných profilů


A nač jsme to všechno dělali?

Výhody navrženého postupu se projevují ve více oblastech. Patří mezi ně:

 • identifikace „talentů" – to jsou pracovníci, kteří mají potenciál a existuje předpoklad že mohou v budoucnu zastávat i vyšší řídící pozice. Tuto skupinu je zapotřebí rozvíjet systematicky a cíleně.
 • lepší plánování a návrh rozvoje mistrů - jsou navržena témata a lidi, které by je měli absolvovat. Škola mistrů je zpravidla kombinace soft a hard modulů, ze zkušenosti je doporučujeme kombinovat.
 • nástroj řízení rozvoje a karierního růstu pro vedoucí pracovníky a personalisty – optimalizace lidských zdrojů (obr.5.).
 • sebepoznání – na základě poskytnuté zpětné vazby jsou mistři schopni korekce a změn v jejich zažitých projevech chování.
 • podklad pro hodnotící rozhovor – vedoucí pracovníci získají informace o silných a slabých stránkách svých lidí.

Obr.č. 5: Promítnutí výsledků hodnocení do organizační struktury


Obr.č. 6: Obsah studia – příklad zkonkrétní firmy

V čem je to jiné
I s ohledem na výzkumy, které ukazují, že člověk si zpravidla zapamatuje:
 • 15% z toho, co slyšel,
 • 25% z toho, co viděl,
 • 50% z toho, co současně viděl a slyšel,
 • 90% z toho, co sám udělal, nebo sám zažil


jsme postavili školu mistrů na tréninku spojeném se zážitkem. V jednotlivých hard modulech je minimum teorie, část výuky probíhá na dílnách za provozu, kde účastníci dělají různé analýzy a pozorování. Hledání vhodného řešení a implementace se provádí za pomocí moderovaného workshopu. Výstupem je katalog opatření nebo již realizovaná změna v závislosti na konkrétním tématu.

Aby mělo vzdělávání větší efektivitu a přínos, je doplněno o tzv. kontrolní dny. V průběhu vzdělávání jsou účastníkům zadávány úlohy nebo mini projekty. Cílem je, aby si účastníci procvičili nebo implementovali konkrétní nástroj/metodu na svém pracovišti. Realizace těchto mini projektů přináší nové zkušenosti, rozvíjejí se další lidi. Mini projekty zaměřeny na optimalizační proces procesů přináší benefity v podobě úspory nákladů. Nejednou se stane, že mistr, absolvující Školu mistrů, zavede 5S, ušetří na seřízení i 30%, nebo odstraní plýtvání a zvýší efektivitu procesu. V průběhu kontrolního dne účastníci prezentují, co a jak za poslední období realizovali.


Závěr

Je zapotřebí si uvědomit, že rozvoj způsobilosti zaměstnanců je nepřetržitý proces poskytování příležitosti ke vzdělávání a osobnímu rozvoji směřujícímu k rozšíření znalostí a k rozvoji dovedností zaměstnanců. V moderním podniku patří vzdělávání k reálným předpokladům pro úspěšné dosažení vytyčených cílů a také k tomu, aby organizace v nelehkých konkurenčních podmínkách úspěšně obstála. Pro firmy je proto nutností přemýšlet o tom, jak vzdělávání přispívá k naplňování dlouhodobých podnikatelských cílů a pružně reagovat na všechny změny vnějšího i vnitřního prostředí a podmínek.

Věříme, že představený postup rozvoje mistrů a středního managementu dokáže zefektivnit proces vzdělávání a ušetří náklady na vzdělávání ve vaší společnosti.

Autoři: Róbert Debnár a Henrich ChomistFirma IPA Slovakia, s.r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Lean Expert (Žilina)
15.10 - 16.10.2018
2 376 €
2. Zavádzanie plynulého toku (Žilina)
15.10 - 16.10.2018
384 €
3. Právne minimum podnikania (Žilina)
18.10 - 19.10.2018
384 €
4. Metodika tvorby pracovného systému (Žilina)
25.10 - 26.10.2018
384 €
5. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
26.10.2018
174 €
6. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
29.10.2018 - 22.3.2019
2 112 €
7. Lean Expert (Žilina)
5.11.2018
2 376 €
8. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
5.11.2018
192 €
9. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
6.11.2018
192 €
10. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
7.11.2018
174 €
11. Time manažment a self manažment (Žilina)
12.11 - 13.11.2018
384 €
12. Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
12.11 - 29.11.2018
870 €
13. Ako získať, rozvíjať a udržať správnych ľudí (Vizovice)
13.11 - 14.11.2018
432 €
14. Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Bratislava)
14.11 - 15.11.2018
384 €
15. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
15.11.2018 - 26.3.2019
2 160 €
16. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
15.11.2018
174 €
17. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
15.11 - 16.11.2018
384 €
18. TPM Expert (Žilina)
19.11 - 6.12.2018
1 296 €
19. Expert normovač (Žilina)
22.11 - 23.11.2018
1 920 €
20. Podnikanie a podnikateľské modely (Žilina)
22.11 - 23.11.2018
384 €
21. Sila zjednodušovania (Žilina)
28.11.2018
174 €
22. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
3.12.2018
192 €
23. Časové štúdie (Žilina)
6.12 - 7.12.2018
384 €
24. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
10.12.2018
192 €
25. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
11.12.2018
192 €
26. Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility (Žilina)
12.2 - 13.2.2019
384 €
27. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
21.2 - 22.2.2019
384 €
28. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
29. MASTER STUDIUM průmyslového inženýrství (Žilina)
otevírá se ročně
6 000 €
30. Podniková ekonomika (Žilina)
otvírá se podle zájmu
384 €
31. Tréning recruiterov (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
32. FMEA a Global 8D (Žilina)
otvírá se podle zájmu
174 €
33. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
otevírá se ročně
3 480 €
34. Shopfloor manažment - systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
otevírá se pololetně
192 €
35. Odmeňovanie zamestnancov (Žilina)
otevírá se ročně
384 €
36. APQP (Advanced Product Quality Planning) (Žilina)
otevírá se ročně
174 €
37. Logistik Expert (Žilina)
otevírá se ročně
2 268 €
38. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
39. Informačné systémy v logistike (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
40. Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
41. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
42. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
otevírá se pololetně
384 €
43. DESIGN SPRINT (Žilina)
otvírá se podle zájmu
384 €
44. Zvýšenie výkonnosti v oddelení vývoja výrobkov (Žilina)
otevírá se pololetně
192 €
45. Štandardizácia a vizualizácia v podnikoch služieb (Žilina)
otevírá se pololetně
174 €
46. Kvalita v administratíve v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
otevírá se pololetně
174 €
47. Budovanie siete spolupráce, sledovanie trendov, firma vo firme,… (OVD - Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou)
otvírá se podle zájmu
432 €
48. Projektové riadenie, prekonávanie prekážok a odporu proti zmene (Kláštor pod Znievom)
otvírá se podle zájmu
432 €

Kurzy na míru

1. Ako získať, rozvíjať a udržať správnych ľudí (Vizovice)
doporučený rozsah 2 dni
2. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
3. Budovanie siete spolupráce, sledovanie trendov, firma vo firme,… (OVD - Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou)
doporučený rozsah 2 dni
4. DESIGN SPRINT (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
5. Expert normovač (Žilina)
doporučený rozsah 10 dní
6. FMEA a Global 8D (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
7. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
8. Kvalita v administratíve v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
9. Lean Expert (Žilina)
doporučený rozsah 13 dní
10. Lean Expert (Žilina)
doporučený rozsah 13 dní
11. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
doporučený rozsah 11 dní
12. Logistik Expert (Žilina)
doporučený rozsah 12 dní
13. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
14. Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
15. Metodika tvorby pracovného systému (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
16. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
17. Projektové riadenie, prekonávanie prekážok a odporu proti zmene (Kláštor pod Znievom)
doporučený rozsah 2 dni
18. Shopfloor manažment - systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
19. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
20. Štandardizácia a vizualizácia v podnikoch služieb (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
21. Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Bratislava)
doporučený rozsah 2 dni
22. Tréning recruiterov (Žilina)
doporučený rozsah 2 dni
23. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň
24. Zvýšenie výkonnosti v oddelení vývoja výrobkov (Žilina)
doporučený rozsah 1 deň

Žádné položky.

Žádné položky.

Studia na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externí, kvalifikační  (Žilina)